nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-28 - 2018-01-26
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2004. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a sportról

A helyi társadalom számára a sport, mint önszerveződésre épülő civil tevékenység a magyar és az egyetemes kultúra része, az egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. Jelentős szerepe van az ifjúság nevelésében, a személyiség formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez. Figyelemmel jelentőségére, az önkormányzat hosszútávra kívánja meghatározni fejlesztésének és támogatásának lehetőségeit.


Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed Gyomaendrőd Város közigazgatási területén működő

a) közoktatási intézményekre,

b) sportegyesületekre

c) sportvállalkozásra.


A városi sport kiemelt céljai


2. § Gyomaendrőd Város Önkormányzata a sport kiemelt céljainak meghatározásakor az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta alapelveit tekinti irányadónak

a) a város fiataljai számára biztosítani kell az "alapvető sportolási képességek megszerzését".

b) a város lakosai számára hozzáférhetővé kell tenni "a sportolási és rekreációs lehetőségeket".

c) az átlagosnál tehetségesebb sportolók számára meg kell adni "az egyéni sportteljesítmények javításának lehetőségét".

Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása

3. § (1) Gyomaendrőd Város Önkormányzata meghatározza a helyi sportkoncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról.

(2)[1] Gyomaendrőd Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) az (1) bekezdésben foglalt célkitűzések megvalósítása érdekében:

a) évente pályázati úton, a pályázati felhívásában foglalt feltételekkel, támogatást nyújt a sportot szabályozó törvény szerinti sportszervezeteknek,

b) fenntartja és fejleszti az 6. mellékletben felsorolt önkormányzati tulajdonú sportlétesítményeket,

c) az a) pontban foglalt támogatás és általános gazdasági érdekű szolgáltatás ellentételezése útján gondoskodik azok rendeltetésszerű üzemeltetéséről.

(2a)[2] A 6. melléklet táblázatának

a) A3 és A4 cellájában megnevezett sportlétesítmények üzemeltetéséről sportszervezetnek pályázati úton nyújtott vissza nem térítendő támogatással,

b) az A2 és A6-os cellájában lévő sportlétesítményeket az 1. függelékben megnevezett általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik.

(2b)[3] Az egyes üzemeltetési feladatok részletes tartalmát a támogatási szerződés és a közszolgáltatási szerződés határozza meg.

(2c)[4] A (2a) bekezdés b) pontja alapján az üzemeltető részére nyújtott ellentételezés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.) (a továbbiakban: 2012/21/EU bizottsági határozat) szabályai szerint nyújtható.

(3) Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja az önkormányzati sportigazgatás hivatali szintű működésének feltételeit.


Az önkormányzat sportcélú fejlesztésének területei


4. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetésében - mindenkori költségvetési helyzetének figyelembevételével - biztosítja a sportlétesítmények üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének pénzügyi forrásait.

(2) A sportlétesítmények felújítása és fejlesztése érdekében öt évre szóló feladat és pénzügyi tervet kell készíteni. A felújításokat és fejlesztéseket sürgősségi sorrendben kell meghatározni.

(3) A sportlétesítmények használóival az önkormányzat megállapodásban rögzíti a finanszírozás mértékét és a használatra jogosultak körét.

5. § A testkultúra és a sporttevékenység népszerűsítése érdekében a Magyar Sport Napján -május 6. - minden évben Városi Sportnapot kell rendezni az alsó- és középfokú oktatási intézményekkel, sportegyesületekkel, Gyomaendrőd Város Diáksport Bizottságával közösen. A Városi Sportnap megszervezésére a Polgármesteri Hivatal sportért felelős ügyintézője munkacsoportot hoz létre. A Testvérvárosi Kapcsolatok erősítése céljából a Városi Sportnapra meg kell hívni testvérvárosaink sportolóit.

6. § A szabadidősport lehetőségeit, programokat megfelelő fórumokon- helyi újság, önkormányzat honlapja, Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - ismertetni kell a város lakosaival. A tevékenység szervezéséhez és az e területen tevékenykedő egyesületek működéséhez - pályázati úton - az önkormányzat támogatást nyújt.


Az önkormányzat sportfeladatainak finanszírozási elvei


[5]7. § (1)[6] Az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete határozza meg a sportcélú kiadások előirányzatának mértékét. A sportcélú kiadások minimum 5%-a, de maximum 10%-a kötött felhasználású kiadás, melynek részletezését az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(1a)[7] A kötött felhasználású kiadási előirányzatok közösségi célt megvalósító sportcélú tevékenységek támogatására fordíthatók.

(1b)[8] Az (1a) bekezdésben foglalt célok különösen:

a) a Semmelweis utcai és Népligeti füves sporttelek működtetése

b)[9]

(1c)[10] Az (1a) bekezdésben foglalt kötött célú előirányzatból csak egyedi támogatási kérelemre nyújtható támogatás.

(2) A nem kötött felhasználású kiadások előirányzata képezi az éves Sport-alapot. A Sport-alapból pályázati rendszer keretében kizárólag a sportról szóló 2004. évi I. törvény 16. § (1) bekezdése szerinti sportegyesületek nyerhetnek támogatást.

(2a)[11] Az (1) és (2) bekezdésben foglalt előirányzatokból csak az államháztartásról szóló törvény szerinti átlátható sportszervezet igényelhet támogatást.

(3) Az alapból nyújtható támogatási időszak a tárgyév január 1. és december 31-e közötti időtartam.

(4) A pályázatokat a pályázati felhívásban foglalt formai és tartalmi követelményekre figyelemmel a Képviselő-testülethez kell benyújtani.

(4a)[12] A pályázatokat, illetve a szakmai beszámolót is magában foglaló pályázati elszámolásokat (a továbbiakban: pályázat) a pályázati felhívásban megjelölt elektronikus nyomtatványon kell benyújtani az ügyfélkapun keresztül.

(4b)[13] A pályázatok első alkalommal való benyújtását megelőzően, illetve minden változást követően a felhívásban megjelölt nyomtatványon be kell jelenteni elektronikus ügyintézés kapcsolattartóját, illetve a szervezet képviseletében eljárót.

(5)[14] Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.

(6)[15] Azok a pályázók részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet megelőző évben a civil, sport, környezetvédelmi vagy idegenforgalmi pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő január 31. napjáig pénzügyi elszámolást valamint pályázati tevékenységükről beszámolót nyújtottak be a Képviselő-testületnek.

(7)[16] A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.

(8) A kedvezményezett a szerződéskötéstől a támogatási időszak végéig írásban kezdeményezheti a szerződés módosítását abban az esetben, ha azt méltányolható körülmények indokolttá teszik.

(9) A szerződésmódosítási kérelem elfogadása esetén a határozatban meg kell határozni a támogatási időszak végének, vagy a támogatás céljának, illetve az elszámolás határidejének időpontját.


Az eljárás rendje[17]


7/A. §[18] A tárgyévre szóló részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati kiírást, továbbá a pályázati eljárás részletszabályait tartalmazó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket a Képviselő-testület határozatban állapítja meg

7/B. §[19]

7/C. §[20]

7/D. §[21]

7/E. §[22]

7/F. §[23]

7/G. §[24]

7/H. §[25]

7/I. §[26]

7/J. §[27]

7/K. §[28]

7/L. §[29]

7/M. §[30]


A sportfeladatokban együttműködő partnerek


[31]8. § Az önkormányzat sport feladatainak megvalósításában együttműködnek a város közoktatási intézményei, a közoktatási intézmények diáksport szervezetei, a Magyar Diáksport Szövetség Gyomaendrődi Diáksport Bizottsága, a helyi sportegyesületek, a sportcélú és sportolási feltételeket nyújtó létesítmények üzemeltetői.


Hatályba léptető rendelkezések


9. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2001. (III. 30.) KT rendelet, illetve az azt módosító 1/2002. (II. 5.) KT rendelet 15. §-a hatályát veszti.

10. §[32] (1) A 3. § (2a) bekezdés b) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2012/21/EU bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.


1. számú melléklet a   17/2004. (VI. 28.) KT rendelethez[33]


2. számú melléklet a 17/2004. (VI. 28.) KT rendelethez[34]


3. számú melléklet a 17/2004. (VI. 28.) KT rendelethez[35]


4. számú melléklet a 17/2004. (VI. 28.) KT rendelethez[36]


5. melléklet a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez[37]


Támogatási szerződés minta a Sport Alaphoz


Azonosító szám: [PALYAZATI_AZONOSITO]/20…….


Támogatási Szerződés


amely létrejött egyrészről Gyomaendrőd Város Önkormányzat (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124., adószám: 15725527-2-04), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

képviseletében eljáró [DONTESHOZO], mint döntéshozó (a továbbiakban: Döntéshozó)

aláírásra jogosult képviselője: [DONTESHOZO_KEPVISELOJE] [DONT_KEPV_TITULUS]

másrészről [TAMOGATOTT_NEV] mint kedvezményezett (a továbbiakban:

Kedvezményezett),

Székhely/lakhely: [TAMOGATOTT_CIM]

Adószám/adóazonosító jel: [TAMOGATOTT_ADOSZAM]

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: [TAMOGATOTT_BANKSZAMLA]

Aláírásra jogosult képviselője: [TAMOGATOTT_KEPVISELO]

(Támogató és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 20…. évi költségvetéséről szóló …….. önkormányzati rendelet ………… bekezdésében biztosított előirányzat terhére (a továbbiakban: Költségvetési előirányzat) a sportról szóló 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelet Sport Alap pályázati rendszerét szabályozó 7. § alapján Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete ../20... (…) Gye. Kt. határozatával elfogadott „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek, a 20... évi Sport Alapból elnyerhető támogatására” tárgyú felhívást tett közzé. Erre a felhívásra a Kedvezményezett [PALYAZATI_AZONOSITO] azonosító számon regisztrált projekt javaslatot/pályázatot nyújtott be, a jelen Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), amelyet a [DONTESHOZO] [DONTES_SZAMA] támogató döntés szerint [TAMOGATAS] Ft. - azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint - támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

A Szerződés tárgya a [PALYAZATI_CEL] című, a projekt adatlapon tervezett és elszámolható költségeinek Költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez” című dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) amelyet a Kedvezményezett a Támogató honlapjáról tölthet le.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE].

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett tájékoztatja a Támogatót. A Projekt megvalósításának tényleges kezdő időpontja azonban nem lehet korábbi, mint 20….. január 1.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: [PROJEKT_KEZDETE], de legkorábban 20…. január 1. A Projekt keretében a kezdő időpontot követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai befejezése, megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1 A támogatott tevékenység fizikai befejezése az a nap, amikor a támogatott tevékenység a Szerződésben meghatározottak szerint teljesült a felhívásban és az útmutatóban meghatározott feltételek mellett. A projekt fizikai befejezésének a projekt utolsó tevékenysége fizikai teljesítésének napja minősül.

3.3.2 A Projekt megvalósulásának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült, és a Kedvezményezett az elszámolásra benyújtandó számlákat, szállítói kifizetés esetén az előírt önrészt a szállítók részére kiegyenlítette.

A Projekt megvalósulásának tervezett záró napja: [PROJEKT_VEGE]

3.3.3 A Projekt befejezésének végső határideje: 20….. december 31.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a támogatással beszerzett eszköz aktiválásra került, és a Kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Döntéshozó jóváhagyta és a Költségvetési előirányzatból nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.5 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a Döntéshozó jóváhagyta.

3.3.6. A Projekt keretében a megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem számolható el.

4. A Projekt költsége, forrása, a támogatás összege, összetétele és jogcíme

4.1. A Projekt tervezett összköltsége

A Projekt tervezett összköltsége [PROJEKT_OSSZKOLTSEG] Ft, azaz [PROJEKT_OSSZKOLTSEG_BETUVEL] forint.

4.2. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint.

4.3 A támogatás folyósításának időpontja(i): [TAMOGATAS_FOLYOSITAS]

{ ha a támogatás összege meghaladja az 500e forintot} Az első részlet …. ft. a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül, míg a második részlet …. ft. 2013. szeptember 15 és 20-a között kerül folyósításra.

{500ezer forint alatti támogatásnál} A támogatás teljes összege a Szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül kerül folyósításra.

4.4. A Projekt támogatás költségelszámolása

A Projekt költségeivel [TAMOGATAS] Ft, azaz [TAMOGATAS_BETUVEL] forint mértékéig el kell számolni. A Projekt elszámolható költségeinek részletezését a

5. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatót
a) honlap működtetése esetén támogatóként jelenítik meg
b) kiadványok esetén a kiadványban támogatóként tüntetik fel
c) a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve - Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
d) a kiemelt programjai előzetesét, a programok megvalósításának eredményét a Támogató hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozza.

6. Záró rendelkezések

6.1. Jelen Szerződés 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 3 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

6.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az 1. pontban foglalt önkormányzati rendeletet és a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

6.3. Amennyiben a Támogató vagy a Döntéshozó bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen: záró beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le. A Támogató a jelen Szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítésére elektronikus alkalmazást írt elő így a szerződésszerű teljesítésnek kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül.

6.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A Támogató kapcsolattartója ……………………. A Kedvezményezett kapcsolattartója a pályázati adatlapon megjelölt személy. A kapcsolattartó nevének, postacímének, telefon és telefax számának és elektronikus levélcímének változásáról 30 napon belül tájékoztatják egymást.

6.5. A Kedvezményezettnek a Támogató pályázatkezelő szervezete felé irányuló hivatalos Kommunikációja a személyes kapcsolattartáson kívül kizárólag elektronikus úton történik.

6.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projektjelentés (szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás) elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

6.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően - a projekt adatlapon feltüntetett szervezeti képviselő, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Döntéshozó által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak.

Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

6.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

6.9. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k), hogy alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek) és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

6.10. Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.


…………………………….
Kedvezményezett
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.

 ……….…………
Döntéshozó
P.H.
 
 
Kelt …………, 201… év ………… hónap …
napján.


Mellékletek:

1. melléklet - A Kedvezményezett által történő aláírás napján 30 napnál nem régebbi, a területileg illetékes törvényszék által kiadott, a Kedvezményezett szervezet hatályos adatait tartalmazó kivonat egy eredeti példányát.

2. melléklet - Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányában a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott kérelmére kiadott együttes adóigazolás,

3. melléklet - A Támogatott aláírási címpéldányának hitelesített másolata, vagy a számlavezető által hitelesített banki bejelentőjének másolata.


6. melléklet a 17/2004. (VI. 28.) önkormányzati rendelethez[38]


Gyomaendrőd Város Önkormányzatának sportlétesítményeiA

B

C

D

1

Sportlétesítmény megnevezése

Helyrajzi száma

Címe

Üzemeltető

2

Varga Lajos Sportcsarnok

1587

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér

Zöldpark Nonprofit Kft.

3

Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya)

6239

5502 Gyomaendrőd, Népliget

Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület

4

Erzsébet-ligeti Sporttelep (futball- és futópálya)

1099

5500 Gyomaendrőd, Semmelweis út

Gyomaendrődi Futball Club

5

Erzsébet-ligeti Tenisz-pálya

1243/2

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget

Tenisz Club

6

Műfüves labdarúgó pálya

099 ingatlanon lévő 924 m2 terület

5500 Gyomaendrőd, Semmelweis út

Zöldpark Nonprofit Kft.
[1]

Módosította: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[2]

Beiktatta: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[3]

Beiktatta: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[4]

Beiktatta: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[5]

Módosította a 35/2010. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. § Hatályos 2011. január 1-től.

[6]

Módosította: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[7]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[8]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[9]

Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2017. január 28-ától.

[10]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[11]

Beiktatta: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[12]

Beiktatta a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. január 1-től.

[13]

Beiktatta a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2012. január 1-től.

[14]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[15]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[16]

Módosította: 25/2015. (XII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2015. december 15-étől

[17]

A fejezet címét és a 7/A-7/M §-okat beiktatta a 47/2008. (XII. 3.) Gye. Kt. rendelet 1. §

[18]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[19]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[20]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[21]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[22]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[23]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[24]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[25]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[26]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[27]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[28]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[29]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[30]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[31]

Módosította: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése. Hatályos 2014. március 1-től.

[32]

Módosította: 5/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

[33]

Hatályon kívül helyezte a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bek. Hatálytalan 2012. január 1-től.

[34]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[35]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[36]

Hatályon kívül helyezte: 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés b) pont. Hatálytalan 2014. március 1-től.

[37]

Módosította: 6/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelelet 2. § (6) bek. Hatályos 2014. március 1-étől.

[38]

Beiktatta: 5/2017. (I. 28.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos 2017. január 28-ától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!