nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-11-24 - 2019-01-26
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete
a lakáshoz jutás és fenntartás helyi támogatásáról

Tornyiszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I.fejezetÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. §


A rendelet célja, hogy Tornyiszentmiklós község népességmegtartó erejének fokozása, valamint lakónépesség számának növelése érdekében meghatározza a szociálisan rászoruló személyek és családok (továbbiakban: igénylő) önálló lakástulajdonhoz jutásának segítésére a helyi önkormányzati támogatás szabályait.

2.§


(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén

lakóhellyel rendelkező, illetve  letelepedni kívánó, rászoruló személyekre, családokra.

(2) Ha tulajdonosok házas- vagy élettársak, az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek legalább az egyik félnek meg kell felelnie.

3.§


A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Tornyiszentmiklós község közigazgatási területén az igénylő lakótelek, új vagy használt lakás megszerzésére, valamint lakás bővítésére, felújítására.

4.§

(1)A lakáshoz jutók támogatása (továbbiakban: támogatás)

a) vissza nem térítendő támogatás, és

b) kamatmentes kölcsön formájában nyújtható.

(2) A támogatás forrása Tornyiszentmiklós község éves költségvetésében e célra elkülönített összeg.

(3) A támogatással kapcsolatos döntési jogkört a képviselő-testület gyakorolja.


5.§


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) rászoruló: fiatal házasok, illetve élettársi kapcsolatban élők, pályakezdő fiatalok, egyedülállók 35 éves korig, két és többgyermekes családok, gyermeküket egyedül nevelők, ha az egy főre jutó nettó jövedelmük a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj hétszeresét nem haladja meg

b) fiatal házas: olyan házaspár, ahol legalább az egyik fél életkora nem haladja meg a 40 évet.

c) élettársi kapcsolat: két, egymással házasságot nem kötött, érzelmi és gazdasági közösségben ( közös háztartásban ) élő személy között fennálló párkapcsolat.II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK


6. §


A támogatás mértéke 100.000 Ft-tól 500.000 Ft-ig terjedhet.


7. §


(1) A visszatérítendő támogatást 5-8 év alatt, havi egyenlő részletekben kell visszafizetni.

A támogatás odaítélésekor a képviselő-testület dönt a visszafizetés időtartamáról.

(2) A támogatás visszafizetésének kezdete a folyósítástól számított egy év.

(3) Rendkívül indokolt esetben (pl. hosszantartó betegség) a kölcsön törlesztő részletét a képviselő-testület meghatározott időre mérsékelheti, szüneteltetheti, vagy elengedheti.


8. §


Az elbíráslásnál figyelembe veszik a legalább 3 évet meghaladó helyben lakást.

.

9. §


(1) A támogatást egy összegben kell visszafizetni, ha

a)a támogatásban részesülő anyagi körülményeiről és szociális helyzetéről valótlan adatokat közölt,

b)az ingatlant 5 éven belül eladja,

 (2) Rendkívül méltánylást érdemlő esetben a képviselő-testület dönt a támogatás visszafizetésének részbeni, vagy teljes elengedéséről, illetve részletfizetés engedélyezéséről.Eljárási rendelkezések

10. §


(1) A támogatás iránti igényt a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál (továbbiakban: hivatal) lehet benyújtani az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon.

(2) Az igényeket minden év november 30. napjáig lehet benyújtani a hivatalhoz, ezt követően még adott évben dönt a képviselő-testület a támogatásokról.   

(3) A támogatás folyósításáról, valamint a visszafizetés feltételeiről szóló megállapodást a hivatal készíti el.

(4) A támogatásra való jogosultság elbírálásához az igénylő köteles maga és családja személyi adatairól, jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni. Köteles továbbá e rendeletben meghatározott feltételek fennállását bizonyító dokumentumokat becsatolni, vagy amennyiben olyan adat igazolására van szükség, amelyet valamely más hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmazni kell – és annak a hivatal általi beszerzését a törvény lehetővé teszi – írásban hozzájárulni a hivatalnak az igazolások beszerzéséhez.

(5) A képviselő-testület  a támogatás elutasításáról határozattal dönt.

(6) Ha a támogatásra való jogosultság fennáll, de az igénylés évében a rendelkezésre álló fedezet hiányában megállapodás kötésére nincs lehetőség, a hivatal erről értesítést küld az igénylőnek.

(7) A támogatás aláírását követően a jegyző gondoskodik  a támogatás összegének a megnevezett pénzintézethez történő átutalásáról.


III. fejezet

Záró rendelkezések

(1) E rendelet 2017. november 24-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tornyiszentmiklós Község Önkormányzati Képviselő-testülete a lakáshoz jutás és fenntartás helyi támogatásáról szóló  2/1991. (VII. 8.) ÖKT. számú rendelete.Tornyiszentmiklós, 2017. november 22.

                        dr. Novák Anett                                               Végh László

                                  jegyző                                                      polgármester

Kihirdetve: 2017. november 23.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet kérelem
18.84 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!