nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013(XII.19.)
Hatályos:2013-12-19 -tól
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013(XII.19.)
NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2013. (XII.19.) számú R e n d e l e t e A város közigazgatási területén lévő köztemetők használatának rendjéről

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


20/2013. (XII.19.) számú


R e n d e l e t e


 A város közigazgatási területén lévő köztemetők használatának rendjérőlNyíradony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 16. §-a (1) bekezdésének 2. pontjában, valamint  a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 41. § (3) bekezdésének és 42. §-ának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések
 1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Nyíradony város közigazgatási területén lévő köztemetőkre és lezárt felekezeti temetőkben lévő sírokra, valamint minden természetes és jogi személyre, egyéb szervezetre, amely a törvényben és a helyi rendeletben meghatározott közszolgáltatást végez, illetve a közszolgáltatóval jogviszonyt létesít. 1. Az önkormányzat a  Nyíradony város közigazgatási területén lévő nyiradonyi 1210-es, 2169/13-as, 0501/2-es helyrajzi számú összesen 14 ha 3036 nm-es nagyságú és az Aradványpusztán lévő 0268/10-es, 0102/2-es   helyrajzi számú  köztemetők és létesítményeinek üzemeltetéséről kegyeleti közszolgálati szerződés alapján, a szakmai követelményeknek megfelelő gazdasági szervezet (a továbbiakban: üzemeltető) útján gondoskodik.
 2. A köztemetőben temetkezési szolgáltatás és a temetkezéssel kapcsolatos valamennyi tevékenység Ttv., valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályainak betartásával végezhető.


A temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb

helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek


 1. §


 1. A köztemető rendeltetésszerű használatához a Ttv-ben és a Korm. rendeletben meghatározott tárgyi és infrastrukturális feltételeken kívül az alábbi helyi feltételeket kell biztosítani:
 1. harangláb,
 2. kerékpártároló,
 3. gépjármű parkoló a temető előtt,
 4. a temetőben kiépített utak mellett pihenőpadok.
 1. A ravatalozóterem szertartásonként 1 óra időtartamra vehető igénybe.
 2. A ravatalozó alap kegyeleti eszköztárát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


Temetési helyek


 1. §


(1) A köztemető területén temetésre szolgálnak:

 1. a sírbolt helyek,
 2. az egyes-, és kettes felnőtt sírhelyek,

      c)      a szociális sírhelyek,

d) az urnasírhelyek és -fülkék, valamint a

e) kiemelt sírhelyek 1. A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.
 2. A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhely-táblákban – fő szabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni. A betelt sírhely-táblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni. A lezárt táblába csak rátemetéssel lehet temetni.
 3. Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben (rátemetéssel), urnasírban, urnafülkében vagy sírboltban lehet elhelyezni.Díszsírhelyek


4. §


 1. Díszsírhelyet Nyíradony Város Önkormányzata adományozhat azon személynek, aki a város közéletének valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A díszsírhely adományozásának feltételeit a Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. A díszsírhely biztosításáról a település polgármestere  hoz határozatot, mellyel az adományozás tényéről a közszolgáltatót és a hozzátartozókat értesíti.
 2. A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan. A díszsírhelyek kijelöléséről – a temető sírhelykiosztási tervében foglaltak szerint – olyan helyen jelölhető ki, amely a temető központi fekvésű helyén helyezkedik el. 
 3. A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az adományozott házastársa, valamint felmenő és lemenő hozzátartozói is eltemethetők.
 4. A díszsírhelyek gondozásáról a hozzátartozók, ezek hiányában – az önkormányzat megbízására és költségére – az üzemeltető köteles gondoskodni.


 1. A díszsírhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az megfeleljen az alábbi feltételeknek:

                             Szélessége (cm)       hosszúsága (cm)      melysége (cm) 

           Mélyítettnél                        160                         250                         250

          Rátemetésnél                       160                         250                         200

         A sírhelyek között  100 cm-es út biztosítandó.

(6) A táblabeli sírhelyek esetében:

     a.) A sírhelytáblákban lévő soros sírhelyek méretei:

                                     szélessége /cm)     hosszúsága (cm)      mélysége  (cm)

                                                      100                          220                          250

          Rátemetés esetén:                                                                              160

         A sírhelyek között 80 cm-es út biztosítandó.

         Nyugvási idő:                25 év   

    b.) Kettős sírhelyek esetén:

                                   szélesség (cm)      hosszúság  (cm)         mélység  (cm)

                                                   200                          220                          250

         Utak mérete: 80 cm.

         A második beletemetést követően a sírhelyek záródnak.


    c.) Hármas sírhely:

                                    szélessége (cm)   hosszúsága (cm)        mélysége (cm)

                                                    270                         220                          280

          Rátemetésnél:                                                                                  160

          Utak mérete: 80 cm

         A harmadik temetést követően a sírhelyek záródnak.

    d.) Gyermeksírhelyek mérete:

                                    szélesség  (cm)     hosszúsága (cm)      mélysége (cm)

                                                    60                         130                             160 


   e.) A szociális sírhelyek mérete megegyezik a rendelet 4. §-a (6) bekezdésének a. pontjában

         foglalt sírhelytáblában lévő sírhelyek méretével.


                        


Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama


5. §

 1. A temetési hely feletti rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumukkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és a döntéshozatal időpontja nem érheti el a halott-vizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 órát.
 2. A temetési helyek használati jogának megváltási időtartama:

a) sírbolt és esetén                                                     60 év;

      b) sírhely esetén                                                   25 év;

      c) urnafülke, urnasírhely esetén                             10 év.

 1. A (2) bekezdés b) és c) pont szerinti temetési helyek kétszeres időtartamra is megválthatók.
 2. A használati idő eltelte után a temetkezési helyek – jogszabály tiltó rendelkezésének hiányában – az érvényes sírhelydíj megfizetésével, újabb ciklusra megválthatók, újraválthatók.
 3. Az újraváltás időtartama a (2) bekezdésben meghatározott használati időtartamnál lehet rövidebb is, de annak legalább 5 évnek kell lennie.
 4. Ha a használati idő leteltét követően a sírboltot 5, az egyéb temetkezési helyeket 3 éven belül ismételten nem váltják meg, az üzemeltető jogosult azt minden megtérítési igény nélkül újból felhasználni.
 5. Előre sírhelyet megváltani az érvényes sírhelydíj háromszorosának megfelelő összegért lehet. Az előre megváltott sírhelyre a megváltást követő 1 éven belül síremléket köteles a megváltó állítatni, különben megszűnik a sírhely feletti rendelkezési joga.
 6. A temetési helyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – ki lehet üríteni és temetés céljából ismételten igénybe lehet venni
Sírhelydíjak


6. §


 1. Az egyes temetési helyekért – az önkormányzat által adományozott díszsírhelyek, és a szociális sírhelyek kivételével – az eltemetésre kötelezettnek sírhelydíjat kell fizetnie.
 2. Az egyes sírhelyek – ÁFA nélküli – díját a 2. melléklet határozza meg.
 3. A sírhelytáblákban – a kiemelt sírhelyek kivételével – a szélső sorba való temetésért kétszeres díjat kell fizetni.
 4. A sírhely újraváltásának díja – a szociális sírhely kivételével – megegyezik az első megváltás díjával. Ha az újraváltás időtartama az 5. § (2) bekezdésben meghatározott megváltási időnél rövidebb, akkor az újraváltás díja a megváltási díj időarányosan csökkentett része.
 5. A szociális sírhelyet az első 25 éves nyugvási időszak után a felnőtt egyes sírhely díjával azonos díjért lehet újraváltani. A szociális urnasírhelyet az első 15 éves nyugvási időszak után az urnasírhely díjával azonos díjért lehet újraváltani.
 6. Sírhely adásvétel tárgyát nem képezheti.Temetési helyek méretei

7. §


A helyi rendeletben szabályozott sírhelyfajták és méreteit a rendelet 4. §-a (5) és (6) bekezdése tartalmazza.A köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

 1. A köztemetőben felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhely-táblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.
 2. A köztemetőben urnasírhelybe 30 darab urna helyezhető.


Temetkezési szolgáltatások

8. §


 1. A temetőn belül az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező:
  1. az elhunyt hűtésével;
  2. ravatalozásával;
  3. a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával;
  4. urnaelhelyezéssel;
  5. sírásással;
  6. sírhelynyitással;
  7. sírbahelyezéssel;
  8. visszahantolással;
  9. újratemetéssel;
  10. exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására.
 2. A temető létesítményeinek használatáért-, és az üzemeltető kötelező szolgáltatásainak munkanapon történő igénybevételéért fizetendő díjakat a 3. melléklet tartalmazza. A temetkezések során igényelt további szolgáltatások díját a temetkezési vállalkozó, illetve üzemeltető állapítja meg.
 3. Pihenő és szabadnapokon a megállapított díjtételek 1,5-szeres összegét kell fizetni a
  4. mellékletben meghatározott szolgáltatásokért. Munkaszüneti napokon és vasárnap temetés  csak kivételesen indokolt esetben  végezhető.


A szociális temetések ellátásának rendje

9. §


 1. A szociális temetés iránti igényt a temetésre kötelezettnek a Nyíradonyi Polgármesteri Hivatal Hatósági irodáján kell bejelenteni írásban.
 2. A kérelemhez mellékelni kell a temetésre kötelezett, és a temetkezési szolgáltatásokat ellátók magánokiratba foglalt nyilatkozataikat, melyben kinyilatkozzák, hogy a szociális temetés során végzett tevékenységüket díjtalanul, ellenszolgáltatás nélkül végzik.
 3. A szociális temetésről az iroda értesíti az üzemeltetőt és a kérelmezőt.
 4. Szociális temetés munkanapokon 8.00 és 13.00 óra között 5 óra időtartamban történhet, melyre a ravatalozó 1 óra időtartamra vehető igénybe.
 5. A sírhelyet az üzemeltető jelöli ki, mely kiásásához – átvételi elismervény ellenében – átadja a szükséges eszközöket. Az üzemeltető képviselője az eszközök átadásával egyidejűleg tájékoztatást ad a sírhely méreteiről, és a munkavédelmi előírásokról, melyek megtörténtét a közreműködők az oktatási napló aláírásával igazolják.
 6. A sírt a temetés napján reggel 8 órát követően lehet kiásni. A sír visszahantolása után a sírhely környezetének rendbetétele a temetésen személyesen közreműködők kötelessége.
 7. A (2) bekezdésekben meghatározott nyilatkozatok megtétele és a munkavédelmi oktatás nélkül a szociális temetés nem végezhető, az elhunytat közköltségen kell eltemetni. 
 8. Az üzemeltető képviselője ellenőrzi a kiásott sírt, és ha az megfelel a kijelölésnek nyilatkozatával hozzájárul a temetésez.
 9. Az elhunyt ravatalozása történhet a ravatalozóban, vagy a sírnál. A ravatalozáshoz és temetéshez az üzemeltető – átvételi elismervény ellenében – átadja a Korm. rendelet 24/A. § (3) bekezdésében meghatározott kellékeket.
 10. Az üzemeltető képviselője az elhunyt elhantolásáig köteles jelen lenni a szociális temetésen. A szertartás végén – átvételi elismervényen – visszaveszi a sírásáshoz biztosított eszközöket. 


Nyilvántartások vezetése

10. §


(1) A temető fenntartója köteles gondoskodni a sírnyilvántartási térkép elkészítéséről. A temetési rend megváltoztatása a köztemetőben (sírok átminősítése) csak a képviselő-testület jóváhagyásával történhet, a térkép módosításával.  A temető dokumentációkat a temető kiürítésének elrendeléséig az üzemeltetőnek – tűztől védve, páncélszekrényben – kell őriznie, azt követően pedig átadni a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárnak.

(2) A temetőben – a kegyeleti jogok gyakorlása céljából – a temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

(3) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:

 1. folyószám,
 2. a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja,
 3. az elhalt családi neve és utóneve, -születési családi és utóneve, -születési ideje, -anyja neve,
 4. az elhalt legutolsó lakóhelyének a címe,
 5. az elhalálozás időpontja,
 6. a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma,
 7. az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme,
 8. a síremlékre vonatkozó bejegyzések,
 9. a sírhely megváltási időtartama,
 10. a sírhely újraváltásával kapcsolatos bejegyzés,
 11. a sírhely megszüntetésével/újrafelhasználásával kapcsolatos bejegyzés
 12. az urnakiadással, urnakiemeléssel, hamuszórással, illetve a közös sírba (Mindenki Sírjába) helyezéssel kapcsolatos bejegyzés,
 13. ismeretlen holttest esetében az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
 1. A sírbolt könyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.
 2. A nyilvántartó könyvhöz betűsoros névmutatót kell vezetni, amely az eltemetett halottak nevét és sírhelyeik pontos megjelölését tartalmazza. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a megváltásra jogosult személy nevét és címét.
 3. Az üzemeltető külön nyilvántartásban gondoskodik a halottvizsgálati bizonyítványok egy példányának megőrzéséről.
 4. Az üzemeltető a sírboltkönyv és a nyilvántartó könyv adatait elektronikus adathordozón is tárolhatja. Elektronikus nyilvántartás esetén hiteles biztonsági másolat készítése vagy párhuzamos manuális nyilvántartás vezetése szükséges.


11. §


 1. A temető üzemeltetője köteles gondoskodni a nyilvántartó könyvbe, illetve a sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
 2. A nyilvántartó könyvbe és a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
 3. Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek.
 4. A nyilvántartási adatokról tájékoztatást – a halott nevének, a temetés időpontjának és a temetkezés helyének kivételével – csak bírósági és hatósági eljárásokhoz lehet adni.


A temető, ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

12. §

 1. A köztemető nyitva  tartása:

A temető reggel 6,00 órától tavaszi és nyári és őszi időszakban 20,00 óráig, téli időszakban reggel 7,00 órától 17,00 óráig tart nyitva.                                                            

 1. A temetőből a nyitva tartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell távozni.
 2. A nyitva tartás rendjét a temető bejáratánál ki kell függeszteni.


13. §

 1. A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Tilos a temető területén rádiózni, és – a szertartásokhoz-, megemlékezésekhez kötődő zeneszolgáltatás kivételével – zenét hallgatni, szeszesitalt a temetőbe bevinni.
 2. A temetők területére állatokat bevinni, vagy beengedni – a vakvezető kutyák kivételével – tilos.
 3. A temetőbe gépjárművel, segédmotor kerékpárral, kerékpárral behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás nem vonatkozik a mozgásukban korlátozott idős, vagy beteg személyekre, továbbá a temetkezési szolgáltatást és engedélyezett munkálatokat végzőkre a tevékenységükhöz kapcsolódóan. A temetőbe történő behajtás díját a 5. melléklet tartalmazza.
 4. A temetőkben sírokat, sírboltokat, síremlékeket, kegyeleti tárgyakat, a síremlékeket a sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.
 5. Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl más célra igénybe venni.
 6. A temetőkben gyertyát égetni legkésőbb a zárási időt megelőző egy óráig szabad. Ügyelni kell arra, hogy a gyertyagyújtás tűzveszélyt ne okozzon.


14. §

 1. A temetkezési hely birtokosa által végezhető munkák:
  1. egynyári, vagy évelő lágyszárú dísznövények ültetése, ápolása,
  2. cserepes, vágott- és művirág, koszorú elhelyezése,
  3. olyan fás szárú növények ültetése, melyek kifejlett állapotban sem érik el a 2m-es magasságot és beletartoznak az üzemeltető által engedélyezett faj és fajtacsoportba. Az engedélyezett fajták jegyzékét a hirdetőtáblán ki kell függeszteni.
 2. A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
 3. A köztemetőben a sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) nem kötelező.
 4. A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül.
 5. A sírok és az urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.
 6. A köztemetőben a sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet.
 7. Rátemetés esetén – a balesetek elkerülése végett – a síremléket a temettetőnek le kell bontatnia és újból, biztonságosan fel kell állíttatnia.
 8. A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető tulajdonosa, üzemeltetője jogosult eltávolítani.


Síremlék állítás

15. §

 1. A temetőben a temetési szolgáltatásokon kívül kizárólag síremlék-állítási tevékenységet lehet végezni, melyért a vállalkozónak síremlékenként – a rendelet 3. mellékletében meghatározott – temető-fenntartási hozzájárulási díjat kell fizetnie az üzemeltető részére.
 2. Síremlék felállítását, átépítését, felújítását lebontását a köztemető fenntartójának bemutatott vázrajz alapján lehet.
 3. Sírbolt csak az építési engedélyezési eljárásról szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a temető fenntartójának a hozzájárulásával építhetők.
 4. A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét, sírbolt építése esetén a jogerős építési engedély számát.
 5. A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni.
 6. Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés esetén az üzemeltető:
  1. a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,
  2. a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára.
 7. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végző köteles betartani az e rendeletben meghatározott feltételeket. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
 8. A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát – vagyonvédelmi okokból – csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés után szabad kivinni.


Hulladékkezelés

16. §

 1. A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények tartalmának elszállításáról.
 2. Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.
 3. A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.
 4. Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett köteles gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.


Záró rendelkezések

17. §

 1. Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.
 2. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a köztemető használatának rendjéről szóló 20/1999. (XII.16.) rendeletet, és az azt módosító 8/2005. (III. 24.), 1/2006. (I.13.), 7/2008.(IV.30.), 7/2011.(XII.16.) számú  önkormányzati rendelet.
                       Tasó László                                                                                                Benő János                       

                     Polgármester                                                                                                       JegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
15.39 KB
2. sz. mlléklet
15.18 KB
3. sz. melléklet
15.04 KB
4. sz. melléklet
15.22 KB
5. sz. melléklet
14.15 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!