nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-03-01 - 2011-03-01
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.8.) önkormányzati rendelete
Jászapáti Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2006.(XII.14.) számú rendeletének módosításáról

1.§

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 45. § (8) bekezdése az alábbiak szerint lép hatályba:

„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (1)-(2) bekezdései szerinti munkakörök.”

2. §

(1) A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet II. fejezet 1.) pontja felvezető szövege az alábbiak szerint marad hatályban:

„A hivatal szervezeti tagozódása (osztályok):”

(2) A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet II. fejezet 1.) pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„Polgármesteri Kabinet”.

3. §

(1) A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet III. fejezete – „Szervezési Osztály” részének – 3.), 9.) és 17-28.) pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek.

(2) A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet III. fejezete – „Műszaki Osztály” részének – 5.), 11.) és 22-28.) pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek.

4.§

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet III. fejezete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Polgármesteri Kabinet

 1. Előkészíti a képviselő-testület és bizottságai előterjesztéseit, összefogja és szervezi – a polgármesterrel és a jegyzővel együttműködésben – a képviselő-testület munkarendjére figyelemmel a testületi és bizottsági munkát.
 2. Ellátja a képviselői munka segítésére irányuló szervező tevékenységet.
 3. Előkészíti a polgármester munkatervét, figyelemmel kíséri és koordinálja a polgármester és az alpolgármesterek programjait.
 4. Ellátja és szervezi a reprezentációs, média- és egyéb kommunikációs valamint a PR-feladatokat.
 5. Biztosítja a hivatal és szervei informatikai hátterét és azok törvényi megfelelőségét, szervezi és karbantartja a város honlapját.
 6. Városi rendezvények szervezésében közreműködik.
 7. Elvégzi a hivatal osztályai közötti koordinációs feladatokat.
 8. Fogadja és intézi a közérdekű bejelentéseket, lakossági felszólamlásokat, panaszokat, bejelentéseket.
 9. Megszervezi a közmeghallgatást.
 10. Közreműködik a lakossági tájékoztatók megszervezésében.
 11. Szervezi és koordinálja az önkormányzat külkapcsolatait és a testvérvárosi feladatokat.
 12. Kitüntetések adományozásának előkészítése.
 13. Elkészíti és karbantartja a településfejlesztési és település-politikai terveket, elképzeléseket, gondoskodik azok nyilvánosságáról és közreműködik társadalmi támogatottságának megteremtésében.
 14. Ellátja a – kiemelt figyelemmel az Európai Uniós – pályázatfigyelési feladatokat.
 15. A Műszaki Osztály vezetőjével közösen elkészíti és lebonyolítja az uniós alapból finanszírozott pályázatok végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, melynek ellátása során figyelembe kell venni a gazdasági programban, szakmai, ágazati tervekben meghatározott célkitűzéseket.
 16. Elvégzi az Európai Uniós forrásokra vonatkozó pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati szintű pályázatkoordinálási feladatokat. Ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tart a Pénzügyi és Műszaki Osztály Vezetőivel.
 17. Vezeti az önkormányzati szintű uniós pályázatok nyilvántartását.
 18. Az uniós pályázati források igénybevételéről és felhasználásának feladatairól köteles havonta – szükség esetén soron kívül - a polgármester és a jegyző részére dokumentált módon információt szolgáltatni.
 19. Ellátja az egyéb pályázatfigyelési, elkészítési, és végrehajtási feladatokat.
 20. Koordinálja a városfejlesztéshez tartozó és az Európai Unióhoz való csatlakozással együtt járó feladatokat, pályázati lehetőségeket.
 21. Ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat.
 22. Ellátja az önkormányzat és a részvételével működő társulások közötti koordinációs feladatokat.”

5. §

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklet IV. fejezet 4.) pontja az alábbi – bevezető – mondattal egészül ki:

„Az osztályvezetők a II. fejezet 1.) pontban felsorolt szervezeti egységek (osztályok) vezetését ellátó, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti vezető beosztással rendelkező köztisztviselők és – a Polgármesteri Kabinet tekintetében – a kabinetvezető önkormányzati főtanácsadó.”

6. §

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletének 1. számú függeléke (Jászapáti Város Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése) az alábbiak szerint marad hatályban:


7. §

A szervezeti és működési szabályzatról szóló – többször módosított – 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet az alábbi tartalmú 8. számú melléklettel egészül ki:

„8. számú melléklet

 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (1)-(2) bekezdései szerinti munkakörök

Munkakör megnevezése:                       Önkormányzati főtanácsadó

Betölthető létszám:                                1 fő

Feladata:                                                 a Polgármesteri Kabinet vezetése és mindaz, amit a munkáltatói jogkör gyakorlója rábíz.

Jogviszony időtartama:                        A polgármester megbízatásának idejére szól.

A munkakör ellátásának feltételei:     Felsőfokú iskolai végzettség és az 1992. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében előírt feltételek.

Munkáltatói jogok gyakorlója:            Polgármester.

Munkakör megnevezése:                       Önkormányzati tanácsadó

Betölthető létszám:                                2 fő

Feladata:                                                 A munkáltatói jogkör gyakorlója és az önkormányzati főtanácsadó által rábízott feladatok.

Jogviszony időtartama:                        A polgármester megbízatásának idejére szól.

A munkakör ellátásának feltételei:     Felsőfokú iskolai végzettség és az 1992. évi XXIII. törvény 7. § (1) bekezdésében előírt feltételek.

Munkáltatói jogok gyakorlója:            Polgármester.”

8. §

Jelen rendelet 2011. március 1. napján lép hatályba. A hatálybalépésig a Szervezeti és Működési Szabályzatot egységes szerkezetbe kell foglalni.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!