nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-05-15 -tól
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019 (V.14.) önkormányzati rendelete
Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.

Somogysámson Község Önkormányzat Képviselő-testülete

8/2019. (V.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról


Somogysámson Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva  a 2018. évi zárszámadásról és maradvány elszámolásról a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §. A rendelet hatálya kiterjed Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, és az Önkormányzat intézményeire.


  1. §. Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.


  1. §. A címrendet az Önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító 2/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet   1.  melléklete és a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


2. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése


  1. §.A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét                                                                 240.651.214 Ft-ban,

b) bevételi főösszegét                                                               324.488.396 Ft-ban,

c) maradványát                                                                           83.837.182 Ft-ban állapítja meg.

3. A költségvetési bevétel


5.§.Az Önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a  4.  melléklete tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások


6. §. (1) Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) Működési kiadások összesen:                                                      223.250.756 Ft

ebből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                                          68 409 027 Ft

ab)  munkaadókat terhelő járulékok:                                                   9 003 397 Ft

ac) dologi jellegű kiadások:                                                               70 784 661 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         6 525 022 Ft

ae) egyéb működési célú kiadás                                                         65 967 261 Ft

af) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                2 561 388 Ft

ag) működési célú kölcsön nyújtás                                                                     0 Ft

ah)  speciális célú támogatások:                                                                         0 Ft

ai) működési célú hitel visszafizetés                                                                  0 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 5.  melléklet szerint állapítja meg.


7.§. (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:    17 400 458 Ft.


(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

a)  a beruházások:                                                                                        17 400 458 Ft

b) felújítások:                                                                                                              0 Ft

c) támogatás értékű felhalmozási kiadás                                                                    0 Ft

d) felhalmozási célú pénz átadás ÁHT-n kívülre                                                       0 Ft

e)  felhalmozási célú kölcsön nyújtás                                                                         0 Ft

f) pénzügyi részesedés                                                                                                0 Ft


(3)Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 5. melléklet tartalmazza, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 6. és a 7.  melléklet tartalmazza.


8.§ Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.            5. Költségvetési kiadások és bevételek


9.§ A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 17. melléklet tartalmazza.


10.§. Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök,  szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 4. és az 5.  melléklet tartalmazza.


6.A költségvetési létszámkeret


11.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 13. és a 14.  melléklet szerint 34 főben hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat - teljesített - létszámát a képviselő-testület a 13. és a 14.  mellékletben feltüntetettek alapján 34 főben  állapítja meg.7.A maradvány


12.§  (1) Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 83 837 182 Ft-ban  kerül jóváhagyásra, a 23. melléklet szerint.


8.Önkormányzat vagyona


13.§.  (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét  359 538 313 Ft-ban állapítja meg, a 24. melléklet mérlegadatok alapján.


(2)Az önkormányzat 2018. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 22. melléklet tartalmazza.


9.Közvetett támogatások


14.§ A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.


10.Hitelállomány


15.§.Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 19. melléklet mutat.


11.Költségvetési többlet felhasználás


16.§ A 2018. év során keletkezett költségvetési többlet felhasználásáról év közben, illetve a költségvetés elfogadásakor a képviselő-testület dönt. Az év közben létrejött költségvetési többletet a polgármester – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


12. Szervezetek támogatása


17.§ Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, magánszemélyek számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak  tárgyévet követő év február 20. napjáig kötelesek a rendeltetésszerű felhasználásról elszámolni.

Az önkormányzat eleget tett ellenőrzési kötelezettségének, a 8. mellékletben felsorolt támogatottak esetében.13.Záró rendelkezések


18.§ (1) A jegyző a beszámoló elfogadásáról az intézményeket értesíti, és gondoskodik a pénzmaradvány átvezetését tartalmazó rendelet-tervezet elkészítéséről a képviselő-testület által meghatározottak alapján.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Somogysámson, 2019. május 14.


               Farkas János                                                                      Dr. Árvai Tibor                      polgármester                                                                           aljegyző

Záradék:


Jelen rendelet Somogysámson Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletében meghatározott módon 2019. május 14. napján kihirdetésre került.


Somogysámson, 2019. május 14.                                                                                                                 Dr. Árvai Tibor

                                                                                                                      aljegyző


Csatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet a 8/2019. (V.14.) rendelethez.
124.01 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!