nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 14/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-16 -tól
Pusztamonostor Község Képviselő-testületének 14/2012 (XII.15.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról

Pusztamonostor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16 § (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 26 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 1. A rendelet célja
 1. §

A rendelet célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 60 §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő szennyező anyag kibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.


 1. A rendelet hatálya

2 §

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra – természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – (továbbiakban: kibocsátó), aki/amely az önkormányzat illetékességi területén környezetének használata során a környezetet terhelő anyagot bocsát ki.


 1. Talajterhelési díj fizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

3 §

 1. A talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést – ide értve az egyedi zárt szennyvíztározót is – alkalmaz.
 2. Nem kötelezhető talajterhelési díj fizetésére az a kibocsátó, akinél a közszolgáltató szervezet igazolja, hogy a közcsatornára való rákötés műszakilag nem oldható meg.
 3. A díjfizetési  kötelezettség – amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe – a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli a kibocsátót.
 4. A díjfizetési kötelezettség megszűnik azzal a nappal, amely napon

a.) a közszolgáltató szervezet a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára való rákötést igazolja

b.) a közszolgáltató igazolja a vízszolgáltatás igénybevételénél megszűnését.

(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnéséről bejelentést kell tennie az önkormányzat adóhatóságánál az erre a célra szolgáló nyomtatványon.


 1. Talajterhelési díj mértéke

4 §

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj 5 §-ban meghatározott alapja, a 6 §-ban meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.


 1. A talajterhelési díj alapja

5 §

 1. A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatóság jogkörébe tartozó szennyvízelvezetés esetében a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.[1]
 2. A szennyvíz elhelyezési átalányt az alábbiak szerint kell megállapítani:

a.)lakóépület kizárólag udvari csapból vízvételi lehetőséggel: 10m3/fő/év

b.) lakóépület vízöblítéses WC-vel, fürdőszobával: 25M3/fő/év

(3) A talajterhelési díj alaoja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztározójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.


 1. Az egységdíj mértéke

6 §

A talajterhelési díj egységdíjának mértékére a környezetterhelési díjról szóló törvény előírásai az irányadóak. 2012. február 1-től 1.200.-Ft/m3.


 1. Mentesség

7 §

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.[2]


 1. Adatszolgáltatási szabályok

8 §

 1. A szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Pusztamonostor Községi Önkormányzat által vezetett 11745035-15412548- 03920000[3] talajterhelési díj beszedési számla javára.
 2. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízszolgáltatót az e rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan:
 1. kibocsátóként a szolgáltatott víz mennyiségéről
 2. az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségéről
 3. a külön vízmérőn mért víz mennyisége tekintetében (kerti csapra kötött vízmérő)
 1. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a rácsatlakozót a házi szennyvízhálózat közcsatornára való bekötésének időpontjától és a vízmérő óra állásáról a bekötést követő 30 napon belül.
 2. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a folyékony hulladék szállítására feljogosított szolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről kibocsátónként.
 3. A (2) bekezdés a.) b.) és c.) pontjában, valamint a (3) bekezdésben írt adatszolgáltatás benyújtási határideje a tárgyévet követő év március 31., mely adatszolgáltatás a tárgyévet megelőző év adatait tartalmazza.


 1. Eljárási szabályok

9 §

 1. A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 24 §-a alapján a környezetterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 24. §-a alapján Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal adóhatósága  látja el.[4]
 2. A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésre, valamint a végrehajtásra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


 1. Értelmező rendelkezések

10 §

 1. Kibocsátó: a természetes és jogi személy, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, akivel a közszolgáltató szervezet szerződéses viszonyban áll, ennek hiányában, aki részére az ivóvíz szolgáltatás kiszámlázásra került. Közszolgáltató hiányában az egyedi vízkiemelő berendezéssel ellátott ingatlan vízfogyasztó és szennyvízelhelyező hasznosítója, amennyiben ez nem állapítható meg, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa. Több tulajdonos esetén tulajdoni hányaduk arányában.
 2. Átalány: egyedi vízbeszerzés esetén, illetve a mérési lehetőség hiányában a rendelet 5. § (2) bekezdésében megállapított víz mennyisége.


 1. Átmeneti és záró rendelkezések

11 §

 1. E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
 2. Első alkalommal az adatszolgáltatást 2013. március 31-ig kell teljesíteni, a megfizetése a bevallás alapján meghozott határozat alapján történik.


 1. Jogharmonizáció

12 §

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és a Tanács 2006/123. EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
[1]

Módosította: 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet 1 §. Hatályos: 2013. november 16-tól

[2]

Módosította: 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2 §. Hatályos: 2013. november 16-tól

[3]

Módosította: 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2 §. Hatályos: 2013. november 16-tól

[4]

Módosította: 10/2013. (XI.15.) önkormányzati rendelet 2 §. Hatályos: 2013. november 16-tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!