nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2011-06-01 - 2017-04-22
Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a közterületi várakozóhelyek kijelöléséről és használatának szabályozásáról

Jászapáti Város Önkormányzata az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (4) bekezdése és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterületen közúti járművel történő várakozás szabályozására a következőket rendeli el:


I. BEVEZETŐ RÉSZ


1. §


A rendelet területi hatálya kiterjed Jászapáti Városi Önkormányzat tulajdonát képező:

a.) a Sportpálya bejárata előtti szakaszán,

b.) a Strand előtt, valamint

c.) a Városi Sportpálya edzőpályáján kialakított várakozóhelyekre.


2.§


Díj és időtartam korlátozás nélkül várakozhat

a.)  az 1988. évi I. törvény 15/B. § (2) bekezdésében meghatározott jármű,

b.) külön engedéllyel rendelkező mozgáskorlátozottak gépjárművei.


II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1. Fizető várakozóhely működtetése


3.§


A közterületeken a várakozóhelyek létesítése, kijelölése az Önkormányzat feladata.


4.§


(1) A közterületen kialakított várakozóhelyeket az Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, a Városüzemeltető Kft. Jászapáti, Gyöngyvirág u. 11. (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

(2) A Szolgáltató köteles a várakozóhelyek rendeltetésszerű használhatóságáról, járműközlekedésre alkalmas állapotáról folyamatosan gondoskodni.

(3) A fizető várakozóhelyeken a Szolgáltatónak tájékoztató táblát kell elhelyezni. A tájékoztató táblán fel kell tüntetni:

a.) a Szolgáltató nevét, címét,

b.) a fizető parkolási időszakot,

c.) a várakozási díj összegét,

d.) a pótdíj összegét,

e.) a díj megfizetésének módját.

(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(5) A fizető várakozóhelyek területén, a gépjárművekben keletkezett károkért a Szolgáltató csak az üzemeltetéssel összefüggésben, tevékenysége körében okozott károkért vonható felelősségre.

(6) A várakozóhelyek igénybevételére a jelen rendeletben foglalt eltérésekkel KRESZ előírásai az irányadók.


2. A fizető várakozóhelyek igénybevétele


5. §


(1) A fizető várakozóhelyeket előre váltott parkolójeggyel vagy bérlettel lehet igénybe venni.

(2) A parkolójegyet jól látható és le nem törölhető módon kell a parkoló helyre való érkezés időpontjának - 10 perces pontossággal történő - megjelölésével érvényesíteni.

(3) A parkolójegyet, parkolási bérletet, parkolási igazolványt a gépkocsi első szélvédője alatt, jól látható és ellenőrizhető módon, motorkerékpárok esetén egyéb jól látható és ellenőrizhető módon rögzítve kell elhelyezni.

(4) A parkoló jegyet a parkolás időtartamának megfelelő névértékben kell érvényesíteni.

(5) A már érvényesített parkoló jegy újra nem használható fel.

(6) Az elveszett parkolási bérlet helyett új csak az új bérlet díjának megfizetésével adható.

(7) A parkolási bérlet adataiban bekövetkezett változás esetén az új engedély kiállításának díja bruttó 300 Ft.


3. A fizető várakozóhelyek igénybevételi díja és ideje


6. §


(1) Parkolási díjat minden év május 2. napjától szeptember 15. napjáig kell fizetni az 1.§ (1) bekezdésben megjelölt parkolók területén.

(2) A fizető parkolási időszak a hét minden napján és ünnepnapokon a strandfürdő nyitásától 16.00 óráig tart.

(3)A fizető várakozóhelyek igénybevételi díja:

a.) Autóbusz esetében 150 Ft/óra,

b.) Személygépkocsi esetében 50 Ft/óra.

(4) A parkolási bérlet ára az (1) bekezdésben írt időszakra gépkocsinként 6.000 Ft.

(5) A díj az ÁFÁ-t tartalmazza.

(6) Díjfizetés nélküli és a kifizetett várakozási időn túli várakozás esetében a fizetendő díjra és pótdíjra az 1988. évi I. törvény 15/C. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(7) A fizető várakozóhelyek jogosulatlan használata esetén a díj és a pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőjén, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni az ellenőrzés időpontját, a parkoló helyét, a gépjármű rendszámát, valamint a szabálytalanság megnevezését és a várakozási díj és pótdíj mértékét, megfizetésének határidejét és módját.

(8) Ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem fizették meg a Szolgáltatónak a 1988. évi I. törvény 15/D. §-ban foglaltak szerint kell eljárnia.


7.§


Parkolási bérletet válthat minden természetes és jogi személy, ideértve a Strand és a Camping területén működési engedéllyel rendelkező személyeket, gazdasági társaságokat is.


III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8.§


(1) A parkoló jegyek és bérletek biztosításáról, a tájékoztató táblák elhelyezéséről, a jegyek és bérletek árusításának megszervezéséről, a szükséges burkolati jelek felfestéséről, a parkoló tisztántartásáról, síkosság-mentesítéséről a rendeletben és külön jogszabályban meghatározott szabályok betartásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni.

(2) E rendelet 2011. június 1. napján lép hatályba, egyúttal hatályát veszti a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló 11/2003. (V.15.), és az azt módosító 14/2009. (VI.1.) Önkormányzati rendelet.


Pócs János sk.                                                                        Biróné dr. Boros Anikó sk.

 polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2011. június 1. napján kerül kihirdetésre.


                                                                                               Biróné dr. Boros Anikó

                                                                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!