nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-17 - 2016-02-18
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete
Becske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének IX/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról rendelet módosítása


Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. Fejezet

Módosító rendelkezések


1.§


A Rendelet a következő IX. fejezettelés alcímekkel egészül ki:

IX. A Becskei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás részletes szabályai


  1. Működési feltételeket biztosító ingó- és ingatlan vagyontárgyak ingyenes használatáról és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről

Az Önkormányzati Hivatal nemzetiségi feladatokkal megbízott munkatársai a Nemzetiségi Önkormányzat részére érkező postai küldeményeket felbonthatják.


  1. A költségvetés előkészítésével, megalkotásával, adatszolgáltatással, fizetési számlával, törzskönyvi nyilvántartásba vétellel, adószám igényléssel kapcsolatos eljárási rend


A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének elkészítése az Önkormányzati Hivatal feladata a jegyző irányításával.

A költségvetés előkészítési munkájában a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vesz részt.

Az elkészített költségvetési határozat-tervezetet a Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke nyújtja be a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: Képviselő-testület).


  1. A költségvetési határozat előkészítésének, megalkotásának eljárási szabályai


ba) a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét

bc) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókezdvezményeket – tartalmazó kimutatást, és

bd) az Áht. 29/A. szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A.§ szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

  1. Költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség
  1. A költségvetési előirányzatok módosításának szabályai
  1. Önálló fizetési számlával kapcsolatos eljárásrend  1. Törzskönyvi nyilvántartásba vétel szabályai  1. Az adószám igénylésével kapcsolatos eljárásrend
  1. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan Községi Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, felelősök, továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásainak szabályaiKötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységet a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.

A Nemzetiségi Önkormányzat a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.  1. A kötelezettségvállalás rendje(11) Az utalványozás, a teljesítés igazolásának rendje(12) Az érvényesítés rendje(13) Pénzügyi ellenjegyzés rendje(14) A beszámoló készítésének és jóváhagyásának eljárási rendje, időközi adatszolgáltatások készítése


A képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 91. § (2) bekezdés szerinti mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

A tervezés, gazdálkodás, zárszámadás során, és az államháztartás információs rendszerében a költségvetési bevételeket és kiadásokat azok felmerülés helye szerinti adminisztratív, a kormányzati funkciók szerinti funkcionális és az Áht. 6. § (2) – (5) bekezdés szerinti közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és bemutatni.


(15)  A gazdálkodás eljárási és dokumentációs részletszabályai(16)  A belső ellenőrzés elvégzésének rendje


a) A Nemzetiségi Önkormányzat jogszabályban előírt belső ellenőrzési feladatai az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzése keretében kerül ellátásra.

b)  Az adott évi ellenőrzési tervet jóváhagyás céljából a jegyző terjeszti be a Képviselő-testület elé a jogszabályban rögzített határidők figyelembe vételével.

c)  Az éves ellenőrzési terv alapján elvégzett vizsgálatok jelentéseit a jegyző előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalja, a megállapítások végrehajtása a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a feladata.


II. Fejezet

Záró rendelkezések


2.§


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!