nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.11) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-01-01 - 2015-02-28
Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (XII.11) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről


Karancsalja Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013. (XII.11) önkormányzati  rendelete

a szociális ellátások rendjéről
Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testülete (továbbiakban: képviselő – testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 13.§ (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) helyi alkalmazása érdekében az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Karancsalja község Önkormányzat közigazgatási területén élő, az Sztv 3.§-ában meghatározott személyekre. 


(2) A szociális ellátásokra való jogosultságot - a képviselő-testület felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben e rendelet keretei között – a Polgármester állapítja meg. Eljárási szabályok

2. §


(1)  Az e rendeletben szabályozott támogatási formák kérelemmel igényelhetők. A kérelmeket formanyomtatványon, a Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatalban (továbbiakban: önkormányzati hivatal) kell benyújtani. A kérelmező köteles:


 1. saját valamint  a vele közös háztartásban élő hozzátartozók személyi adatait igazolni,
 2. a Sztv. 4.§-a szerinti jövedelmi, vagyoni viszonyait, valamint a tartásra köteles és

képes hozzátartozókra vonatkozó nyilatkozatokat kitölteni , 

 1. a jogosultság megállapításhoz, illetve a kérelem elbírálásához szükséges igazolásokat,

iratokat a kérelemhez- annak benyújtásakor – csatolni vagy az igazolások önkormányzati hivatal  által történő beszerzését kérni.

 1. az azonos lakcímmel rendelkező, de nyilatkozatuk alapján különélő házastársak esetén

a különélés tényét a bírósági eljárás megindítását igazoló okirattal bizonyítani.


(2) Amennyiben a kérelem elbírálásához, a tényállás tisztázásához szükséges az önkormányzati hivatal környezettanulmányt készíthet. Különösen indokolt a környezettanulmány, ha a család nem rendelkezik jövedelemmel. Nem kell környezettanulmányt készíteni abban az esetben , ha az igénylő életkörülményeit az önkormányzati hivatal más ügy kapcsán már vizsgálta és nincs hivatalos tudomás arról, hogy azokban változás állott be .


(3) Sürgős szükség esetén – az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –  a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható a bizonyítékok utólagos csatolása mellett. Pénzbeli ellátások

3.§


(1) A rendszeres pénzbeli ellátások kifizetése – minden hónap 3. és 5. napján történik az önkormányzati hivatalban.


(2) A pénzbeli ellátás felvételére a határozatban megjelölt személy, illetve meghatalmazottja

jogosult.  Amennyiben az ügy összes körülményére tekintettel feltehető, hogy a készpénz

támogatást a jogosult nem a rendeltetésének megfelelően használja fel, akkor azt a családsegítő szolgálat családgondozója részére kell kifizetni, aki az összeg felhasználásáról 15 napon belül számlákkal köteles elszámolni.Aktív korúak ellátása

4. §


(1) Aktív korúak ellátására való jogosultságot a Sztv. 33. § (1) bekezdésében meghatározott személyek számára kell megállapítani. Az ellátás iránti kérelmet az 1. számú melléklet tartalmazza.


(2)   A rendszeres szociális segélyben részesülő személyek vonatkozásában – az egészségkárosodott személyek kivételével – az együttműködésre kijelölt szerv a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása Családsegítő Szolgálata (továbbiakban Családsegítő Szolgálat), mellyel a jogosult a juttatás folyósításának feltételeként együttműködésre köteles.


(3) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az együttműködés keretében


a.)a Családsegítő Szolgálatnál a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát,

b.)írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó  beilleszkedési programról

c.)teljesíti a beilleszkedési programban foglaltakat, köteles a Családsegítő Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk előírt időpontban megjelenni,

           d.)az  Sztv-ben előírt kötelezettségeinek eleget tenni.  Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

5. §


(1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot a Sztv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott személyek számára kell megállapítani. Az ellátás iránti kérelmet az 2. számú melléklet tartalmazza.(2)  Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság Sztv. 35.§ (2) bekezdés szerinti egyéb feltételei :


 1. a jogosult által életvitelszerűen lakott lakóépület, annak, udvara és kertje tisztán tartása, melyet havi rendszerességgel ellenőrizni kell és az ellenőrzés megállapításait feljegyzés formájában a jogosulttal alá kell íratni, 
 2. a jogosult tulajdonában álló  kert vagy  egyéb, mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület 30 m-ig történő felásása és az Önkormányzat által számára biztosított vetőmagokkal történő beültetése, a kifejődött növények gondozása , majd érést követően a termés betakarítása, mely munkálatok elvégzését a munkafolyamatok befejezését követő 3 munkanapon belül ellenőrizni kell és az ellenőrzés megállapításait feljegyzés formájában a jogosulttal alá kell íratni, vagy
 3. a község iskola előtti zebrákon tanítási napokon reggel 7.00 órától 8.00 óráig és az adott tanítási nap utolsó tanóráját követő egy óra időtartamon a tanulók biztonságos átkelésének biztosítása, melyről jelenléti ívet kell vezetni, vagy
 4. a község területén biciklis vagy gyalogos járőr szolgálat 1 hó időtartamra, minden második este 20.00 órától 22.00 óráig, melyről jelenléti ívet kell vezetni.


(3)    A Foglalkoztatást helyettesítő támogatás következő évi jogosultságnak megállapításához

        a 9.§ (2) bekezdés a) pontjában foglaltak teljesítése kötelező. A 9.§ (2) bekezdés b.) –d.)

       pontjában foglaltak közérdekű munkavégzésnek minősülnek. 6.§(1) A Családsegítő Szolgálat kötelezettségei:


a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának, foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerős határozat alapján – a Szolgálatnál történő megjelenéskor – nyilvántartásba veszi,

b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyt a beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a programok típusairól, az együttműködési eljárás szabályairól,

c.) a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot, és arról a segélyben részesülő személlyel írásban megállapodást köt.

d.)folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel és legalább három havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítő programban foglaltak betartását,

e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a rendszeres szociális segélyre jogosult , foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő bevonásával – módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról

f.) jelzi a jegyzőnek, ha rendszeres szociális segélyre, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

h.)a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet.


(2.) A jegyző kötelezettségei:


a.) a rendszeres szociális segélyre és a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottat) az ak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Családsegítő Szolgálatnak,

b.) tájékoztatja a Családsegítő Szolgálatot7. § 1. A beilleszkedést segítő program az együttműködő személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed a


a.)a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartásra

b.)az együttműködő személy számára előírt, az egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,

c.)a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésre.


 1. A beilleszkedést segítő program tartalmi elemei:


a.)a foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében:

a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erősítése, pszichoszociális megerősítés, egyéni tanácsadás – esetkezelésen belül személyes megerősítés, álláskeresési készségek erősítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/ esetkezelés,

b.) szinten – tartás – karbantartás- társadalmi integráció erősítése:

egészségügyi – szociális – mentális állapotot javító, reszociálizáció elősegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, tanácsadás

 1. más ellátásba juttatás segítése
 2. nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési támogatások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és a munkaerő - piaci kapcsolódásokról
 1. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülő személy számára felróható okból:
 1. az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidőn belül nem jelenik meg a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál.
 2. A Családsegítő Szolgálat által előírt időpontban nem jelenik meg, és távolmaradását nem igazolja,
 3. A számára előírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt
 4. A beilleszkedést segítő programban meghatározottakat nem hajtja végre,


Lakásfenntartási támogatás

8. §


 (1) Az Sztv. 38.§ (6)-(8) bekezdései alapján meghatározott összegű normatív lakásfenntartási támogatást nyújtható annak, aki az Sztv. 38.§ (2)-(4) bekezdéseiben foglalt feltételeknek megfelel. Az ellátás iránti kérelmet az 3. számú melléklet tartalmazza.(2) A lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátás formájában ( közüzemi díjak fizetése) nyújtható.


(3) Ugyanazon lakásra vonatkozóan több jogosult esetében a lakásfenntartási támogatást a lakás tulajdonosa vagy bérlője vagy tényleges használója részére kell megállapítani.Ápolási díj

9.§


(1) Ápolási díjat kell megállapítani annak a kérelmezőnek, aki az Sztv. 41. §-ban, 43/A §-ban foglalt jogosultsági feltételeknek megfelel, továbbá a Polgármester - átruházott hatáskörben az Sztv. 43/B § -ban foglaltak alapján. Az ellátás iránti kérelmet az 4. számú melléklet tartalmazza.


(2) A kérelemhez az Sztv. 43.§-ban rögzített igazolásokat csatolni kell.


(3) Az ápolási díj havi összegét az Sztv. 44. § (1) – (3) bekezdésében rögzítettek szerint kell megállapítani.


(4) A folyósítás kezdete a kérelem benyújtásának napja.


(5)  Háztartásában 18. évet betöltött , tartós beteg ápolását végző személy , amennyiben az

      ápolt hozzátartozója és  egészségi állapota , életvitele alapján alkalmas az ápolásra, akkor részesíthető ápolási díjban , ha a háztartásban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.


(6) Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni az Sztv. 42. § -ában rögzített esetekben.


(7)  Az ápolást végző személy akkor nem teljesíti ápolási, gondozási kötelezettségét,

     amennyiben a gondozott személy szükség szerinti napi étkeztetéséről, tisztán tartásáról,

     öltöztetéséről nem gondoskodik, az illemhely használatát, lakáson belüli közlekedtetését

     nem biztosítja. Az ápolást végző személy fenti kötelezettségének teljesítését a házi

     segítségnyújtást ellátó személy/családsegítő szolgálat rendszeresen, legalább

     negyedévente, szükség esetén gyakrabban ellenőrzi helyszíni szemle során .
Önkormányzati segély

10. §


(1) A Polgármester – átruházott hatáskörben - alkalmanként önkormányzati segélyben részesítheti azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, és akinek családjában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének

150 %-át, illetve egyedül élők esetén annak 200%-át nem haladja meg. Az ellátás iránti kérelmet az 5. számú melléklet tartalmazza.(2) Az (1) bekezdés szempontjából létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül különösen:

 1. bekövetkezett elemi kár, vagy műszaki hiba elhárítása miatt felmerült rendkívüli anyagi kiadások a lakhatást, illetve a normális életvitelt veszélyeztető kár elhárításának mértékéig (pl.: elektromos, fűtési rendszer meghibásodása, épületmegrongálódása stb.)
 2. alkalmanként jelentkező nem rendszeres többletkiadás ( egyszeri gyógyszerköltség,         gyógyászati segédeszköz beszerzése, iskoláztatáshoz szükséges eszközök beszerzése, rászorult gyermek segítése)
 3. közeli hozzátartozó halála esetén.

  


(3) Az átmeneti segély a kérelmező részére egy éven belül legfeljebb 3 alkalommal állapítható

 meg, melynek  összege – rászorultságtól függően-  alkalmanként maximum 10.000 Ft-ig terjedhet.


(4) Közeli hozzátartozó halála esetén az önkormányzati segély igénylésére az eltemettető hoz-

zátartozó jogosult. Az önkormányzati segélyre való jogosultságot a halott anyakönyvi kivo-

nattal és a temetési számla benyújtásával kell igazolni. Ez esetben az önkormányzati segély a

haláleset bekövetkeztétől számított 60 napon belül kérelmezhető.


(5) Az átmeneti segély megállapítható vissza nem térítendő támogatás, illetve visszatérítendő,

kamatmentes kölcsön formájában. A vissza nem térítendő támogatás összege az 50.000 Ft-   ot, a visszatérítendő kamatmentes kölcsön összege pedig a 60.000 Ft-ot nem haladhatja meg. A visszatérítendő kamatmentes kölcsön kérelmező részére évente 1 alkalommal adható, és  6 havi egyenlő részletben törlesztendő.


(6) A támogatást elsősorban természetbeni ellátás formájában kell nyújtani, élelmiszersegély,

tüzelősegély, Erzsébet-utalvány, gyógyszer kiváltás, illetve a hiba-, kár-elhárítás számlával

igazolt költségének,valamint közüzemi díj (vagy egy részüknek) közvetlen megfizetése útján.


 (7) Az a személy, aki visszafizetési kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget,

átmeneti segélyben 1 évig nem részesíthető.Köztemetés

11.§Az Önkormányzat költségvetésének terhére a Polgármester a Sztv. 48.§ -ában foglaltaknak megfelelően köztemetést rendelhet el. Az ellátás iránti kérelmet az 6. számú melléklet tartalmazza.


Étkeztetés

12.§(1) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítása, felülvizsgálata és megszüntetése a Polgármester hatáskörébe tartozik. Az ellátás iránti kérelmet az 7. számú melléklet tartalmazza.(2) Az Önkormányzat az étkeztetést vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítja, valamint –

      szükséges esetben – az étel házhozszállításáról maga gondoskodik.


(3) Az ellátásért tárgyévben fizetendő térítési díjat az Önkormányzat a szociális ellátások térítési díjáról szóló rendeletében határozza meg.Házi segítségnyújtás

13.§A házi segítségnyújtást Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.Családsegítés

14.§Az önkormányzat a családsegítést a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján..Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

15.§


Az önkormányzat a családsegítést a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása útján biztosítja a Társulással kötött társulási megállapodása alapján.
Záró rendelkezések

16.§


(1) A Rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


(2) A Rendelet 10.§-a 2014. január 1-én lép hatályba.


(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg Karancsalja Község Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2009. (IV.23.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Karancsalja, 2013. december 11.

Sulyok Oszkár Jánosné                                                                   dr. Behan Anett Éva

polgármester                                                                            Jegyző

Kihirdetési záradék:


Karancsalja község Önkormányzat Képviselő – testületének 18/ 2013. ( XII.11. ) önkormányzati rendelete 2013. december 11-én kihirdetésre került .


Karancsalja, 2013. december 11.

                                                                                                         dr. Behan Anett Éva

                                                                                                               Jegyző 


5. számú melléklet a  18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM

Önkormányzati segély megállapításáhozKérelmező neve:

Kérelmező születési neve:

Anyja neve:

Születési helye, ideje:

Lakóhely:

Tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:Kérelem indoka: ------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Amennyiben releváns


            Az eltemetett hozzátartozó neve:

            Rokoni kapcsolat:

            A haláleset ideje:

            A temetés költségei:


A kérelmező jövedelme: …………………………………Ft/hó


A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:

Név

Szül.idő

Rokoni kapcsolat

Foglalkozása

Jövedelem
Egyéb jövedelmek:


                        Gyermektartásdíj: ………………………….Ft


                        Családi pótlék:      ………………………….Ft


Egyéb rendszeres önkormányzati támogatás: ……………………………………FtBüntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a NAV-nál ellenőrizhető.Alulírott hozzájárulok, hogy személyi adataimat, illetve a háztartásomban élők adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából felhasználják.
Karancsalja, 2014……………………………..
                                                                                  -----------------------------------------------

                                                                                              Kérelmező aláírásaA kérelemhez mellékelni kell :


ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

a szociális ellátásokról szóló

18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethezA szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény változása alapján 2014. január 1. napjától bevezetésre kerül az önkormányzati segély elnevezésű ellátás, mely maga után vonja az átmeneti segély és a temetési segély megszűnését. A törvényi változások kapcsán a  szociális ellátásokról új önkormányzati rendeleti szabályozás vált szükségessé. 


RÉSZLETES INDOKOLÁS

a szociális ellátásokról szóló

18/2013. (XII.11.) önkormányzati rendelethez


A Rendelet 1. §-a tartalmazza a Rendelet  tárgyi és területi hatályát.

A Rendelet 2. §-a tartalmazza a szociális ellátásokra vonatkozó eljárási szabályokat.

A Rendelet 3. §-a tartalmazza a pénzbeli ellátások körét.

A Rendelet 4. §-a rendelkezi az aktív korúak ellátásáról. 

A Rendelet 5- 7.§-a rendelkezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról.

A Rendelet 8. §-a rendelkezik a lakásfenntartási támogatásról.

A Rendelet 9. §-a rendelkezik az ápolási díjról.

A Rendelet 10. §-a rendelkezik az önkormányzati segélyről.

A Rendelet 11. §-a rendelkezik a köztemetésről.

A Rendelet 12. §-a rendelkezik a szociális étkeztetésről.

A Rendelet 13. §-a rendelkezik a házi segítségnyújtásról.

A Rendelet 14. §-a rendelkezik a családsegítésről.

A Rendelet 15. §-a rendelkezik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról.

A Rendelet 16. §-a rendelkezik a Rendelet hatályba lépéséről.  
Karancsalja, 2013.december 5.

                                                                                                         dr. Behan Anett Éva

                                                                                                                    Jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!