nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-02-27 -tól
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2017 (VIII.24.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


18/2017. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete


az anyakönyvi események engedélyezéséről, díjtételeiről és az anyakönyvvezetőt megillető díjakról


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következő rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések


1. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő:


Hétfő:       7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Kedd:       7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Szerda:     7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Csütörtök: 7. 30 - 11. 30-ig és 12. 00 - 16. 00-ig

Péntek:     7. 30 - 13. 30-ig


b) hivatali helyiség: Sárbogárd, Hősök tere 2. szám alatti házasságkötő terem – Díszterem, melynek hivatali munkaidőn kívüli igénybevétele esetén az igénybevevő a 1. melléklet szerinti szolgáltatási díj megfizetésére köteles.


c) többletszolgáltatás: hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötések, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének biztosítása, kivéve, ha a felek valamelyikének állapota közeli halállal fenyeget, és ez indokolja a hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvvezetői közreműködést.


Az anyakönyvvezető hivatali munkaidején túli és hivatalos helyiségen kívüli

Anyakönyvi eseményeken való közreműködése


2. § (1) Az anyakönyvvezetők a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, valamint – e rendeletben meghatározott keretek között - külső helyszíneken hivatali munkaidőn kívül közreműködhetnek anyakönyvi eseményeken.

(2) Az anyakönyvi családi események külső helyszínen történő engedélyezése során – az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) meghatározott alapfeltételeken túl -, a jelen rendeletben előírt követelmények figyelembevételével kell eljárni. E rendelet 2. § c) pontjában meghatározott hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésen és egyéb anyakönyvi eseményen való közreműködést az anyakönyvvezetők csak akkor vállalhatják, ha annak időpontja nem ütközik a hivatali helyiségben előjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekkel.

(3) A hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi esemény tartására irányuló kérelem esetén a jegyző vizsgálja a helyszín anyakönyvi esemény megrendezésére való alkalmasságát. Alapvető alkalmassági feltétel a Magyarország címerének megjelenítése, valamint elkülönített helyiség, mind a hivatalos anyakönyvi esemény megtartására, mind pedig a vendéglátásra. A további alkalmassági feltételek meglétét az At. 18.§-ának rendelkezéseivel összhangban vizsgálja.

(4) Szabadtéren, egyházi szertartások helyszínén anyakönyvi esemény nem tartható. A jegyző e rendelet 2. mellékletében foglalt kérelemre, egyedi elbírálás alapján, a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek biztosítása mellett engedélyezheti hivatalos helyiségen kívül az anyakönyvi esemény megtartását.

(5) A hivatali munkaidőn túli időpontokban (különösen szombat, vasárnap) engedélyezett az anyakönyvi családi események megtartása, kivéve, ha a rendezvény az At. 3. §. i) pontjában meghatározott munkaszüneti napokra esik.


Díjfizetési kötelezettség


3. § (1) Az anyakönyvi esemény ügyfelei a hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő anyakönyvi események megtartásának biztosítása érdekében nyújtott többletszolgáltatás ellentételezéseként az e rendeletben meghatározott díjat kötelesek megfizetni, kivéve, ha a 2. § c) pontban meghatározott hivatalos helyiségen kívüli anyakönyvi eseményre a felek valamelyikének közeli halállal fenyegető állapota miatt kerül sor.


(2) Az anyakönyvezető akkor működik közre a hivatalos helyiségen kívül, valamint munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseményen, ha a szolgáltatás igénybevevői a 1. melléklet szerinti szolgáltatási díjat megfizették és azt az anyakönyvi esemény tervezett időpontját megelőzően legalább 24 órával igazolták.


4. § Az anyakönyvvezetőt közreműködéséért választása szerint az e rendelet 3. mellékletében foglalt díjazás, vagy a közreműködéshez szükséges felkészülés miatt a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban: Kttv.) meghatározott szabadidő illeti meg, melyről az anyakönyvvezetői feladatokat ellátó köztisztviselő az e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem nyomtatványon nyilatkozik.


Záró rendelkezések

5. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és az egyéb anyakönyvi családi események lebonyolítási rendjéről, szolgáltatási díjáról, valamint az anyakönyvvezetők közreműködésének díjazásáról szóló 7/2017. (III. 23.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2017. augusztus 11.


dr. Sükösd Tamás
    polgármester

Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyző

Kihirdetve: 2017. augusztus 24.Demeterné dr. Venicz Anita
 jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
35 KB
1. melléklet
27.5 KB
3. melléklet
25 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!