nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-10-26 - 2017-10-13
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2015. (III.3.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2015. (III.03 . ) önkormányzati  rendelete


a szociális ellátásokról


Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


I. FEJEZET


ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A rendelet célja


1.§


(1) A rendelet célja, hogy Tornyiszentmiklós község lakossága szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében meghatározza a helyi önkormányzat által biztosított pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások egyes formáit, a jogosultsági és eljárási szabályokat, illetve azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit.

(2) A szociális biztonság megteremtésének és megőrzésének önkormányzati felelősségét megelőzi az egyénnek önmagáért és családjáért viselt felelősségvállalása.


(3) E rendeletben szabályozott támogatások csak akkor biztosíthatók, ha az egyének önmagukért és családjukért kellő felelősséget vállalnak és elvárható módon közreműködnek anyagi és szociális helyzetük jobbításáért.


A rendelet hatálya


2.§


 1.  A rendelet hatálya kiterjed, ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és végrehajtási rendeletei, valamint e rendelet másképpen nem rendelkezik
 1. az önkormányzat területén élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező

aa)     magyar állampolgárokra,

ab)    bevándoroltakra és letelepedettekre,

ac)     hontalanokra,

ad)    a magyar hatóság által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre;

 1. az Szt. 3.§ (3) bekezdésében meghatározott személyekre,
 2. az Szt. 7. § (1) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat területén jogszerűen

tartózkodó, az Szt. 3. § (1) bekezdése szerinti személyekre és az Európai Szociális

Kartát megerősítő országoknak Magyarország területén jogszerűen tartózkodó állampolgáraira is.

 (2)  A rendelet hatálya kiterjed a Lovászi Gondozási Központ ellátásaira a Társulási Megállapodás szerint.


Értelmező rendelkezések


3.§


 1. E rendeletben használt fogalmak magyarázatánál az Szt. 4. §-ában meghatározottakat a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2)     E rendelet alkalmazásában

 1. gyermekét egyedül nevelő: az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;
 2. különélő házastársak: azok, akiknek bejelentett lakóhelyük, tartózkodási helyük különböző, illetve aki legalább két tanuval igazolja, hogy házastársától legalább 6 hónapja különél;
 3. váratlan kiadás: előre nem látható és nem tervezhető esemény következtében keletkezett többletköltség, amely veszélyezteti a jogosult vagy családja létfenntartását;
 4. nem hasznosítható ingatlan: ha jogszabály másként nem rendelkezik, különösen a forgalomképtelen, vagy elidegenítési tilalom alatt álló ingatlan, valamint a közös tulajdonú lakóingatlan az első alkalommal igényelt szociális támogatás iránti kérelem benyújtásától számított egy évig. Nem hasznosítható ingatlannak kell tekinteni a haszonélvezeti joggal terhelt lakóingatlant, amennyiben a haszonélvezeti jog jogosultja használja, mert egyéb beköltözhető lakóingatlannal nem rendelkezik.
 5. környezettanulmány: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól      szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Két.) 56-57. §-a szerinti helyszíni szemléről           készült jegyzőkönyv, amely rögzíti a kérelmező szociális, családi, vagyoni, egészségügyi, lakás- és egyéb körülményeit, továbbá az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és             megállapításokat,

f)       lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes           szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 1. pontjában meghatározott     helyiségcsoport.

Eljárási szabályok


4.§


(1) Az eljárás indulhat

a)       kérelemre, illetve

b)      hivatalból.


(2) A kérelmet írásban a Lovászi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet illetékmentesen benyújtani

a)       Bursa Hungarica ösztöndíj esetében a pályázat meghirdetése során rendelkezésre bocsátott pályázati űrlapon.

b)      a személyes gondoskodást nyújtó ellátások: étkeztetés, házi segítségnyújtás és nappali ellátás iránti kérelmet a Lovászi Gondozási Központ vezetőjénél, írásban kell előterjeszteni a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

c)        egyéb ellátások esetében e rendelet mellékleteiben meghatározott formanyomtatványon.


(3) Az eljárás során az igénylőnek nyilatkoznia kell:

saját és együtt élő családtagjai, továbbá lakhatási támogatás igénylése esetén a háztartásban élők


 1. Ha a jogosultság elbírálásához szükséges adatok, igazolások, nyilatkozatok, bizonyítékok az ellátás megállapítására jogosult szervnél rendelkezésre állnak, azokat újból bekérni nem lehet.
 2. Nem köteles az ügyfél olyan adatok igazolására, amelyet valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, és annak a Hivatal általi beszerzését törvény lehetővé teszi, továbbá az ügyfél írásban felhatalmazást ad az igazolások beszerzésére.


 1. A lakcím megállapítása szempontjából a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatai az irányadóak. Ettől akkor lehet eltekinteni, ha a településen lakóhellyel rendelkező, de életvitelszerűen külföldön, vagy más településen élő személy e körülményt hitelt érdemlően (pl. iskolalátogatási bizonyítvánnyal, munkáltatói igazolással) bizonyítja.
 2. A hivatal a bejelentett és nyilvántartásba vett adatokat, valamint a vagyonnyilatkozat adatainak valódiságát ellenőrizni jogosult. Valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást pedig vissza kell követelni.


5.§


(1) E rendeletben szabályozott jövedelemtől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők jövedelmi viszonyairól, valamint becsatolni a jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről szóló igazolásokat vagy azok fénymásolatát. A jövedelemszámításnál az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni.

A tartásdíj összegének igazolására, amennyiben annak megfizetésére nem postai vagy banki utalással kerül sor, mellékelni kell a tartásdíj megállapításáról szóló bírósági ítéletet, vagy gyámhivatali jegyzőkönyvet, ennek hiányában a kötelezett nyilatkozatát az általa fizetett tartásdíj havi összegéről és annak módjáról.

Nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás összegének igazolására a folyósító szerv által kiállított, az ellátás megelőző évben folyósított, valamint a tárgyév január elsején érvényes összegét tartalmazó igazolását is csatolni kell.

 1. Amennyiben a rendszeres pénzellátás, családi pótlék, árvaellátás összege a kérelem benyújtásának hónapjában emelkedik, a jövedelemnyilatkozathoz az emelt összegű ellátásról szóló jövedelemigazolást kell mellékelni.


 1. A jövedelemszámításnál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni a kérelmezőnek és közeli hozzátartozójának, továbbá a háztartás tagja által (bírásági határozat alapján) rokontartás címén fizetett tartásdíj összegét. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
 2. Ha az elbírálásra jogosult szerv a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Fenntartási költségeknek minősül a lakbér, az albérleti díj, a közszolgáltatási díjak, a közös költség, a telefondíj, a kötelező és önkéntes biztosítás díjai, az adó- és adójellegű befizetések, a hiteltörlesztés, valamint a lízingdíj.

Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.

A havi vélelmezett jövedelem nem haladhatja meg a család (háztartás) által lakott lakás, és a tulajdonában álló vagyontárgyak egy főre jutó együttes fenntartási költségének háromszorosát.

(5) A vagyoni helyzettől függő szociális ellátások jogosultságának elbírálása érdekében a kérelmező köteles nyilatkozni e rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon saját és a családtagjai, illetve a háztartásában élők vagyoni helyzetéről.


(6) A tényállás tisztázása érdekében - amennyiben indokolt - a döntés-előkészítő szerv környezettanulmányt készít.


(7) E rendeletben szabályozott szociális pénzbeli és természetbeni ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet.

Hatásköri szabályok


6.§


(1) A szociális törvényben és e rendeletben szabályozott szociális ellátásokkal kapcsolatos eljárásban I. fokú hatáskört gyakorol:

 1. képviselő-testület,
 2. a polgármester,
 3. a Lovászi Gondozási Központ vezetője.


(2) A szociális ellátásokról – e rendeletben meghatározott kivételekkel – az I. fokú hatáskör gyakorlója e rendelet alapján határozattal dönt.


(3) A képviselő-testület az általa gyakorolt hatásköröket a polgármesterre átruházhatja.


7.§


(1) A polgármester döntése ellen a képviselő-testülethez  benyújtott fellebbezéssel lehet élni.


(2) A képviselő-testület határozata ellen jogszabálysértés esetén a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni.


A pénzbeli ellátások megállapítása, kifizetése, folyósítása


8.§


(1) A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot – a (2) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani.


(2) A lakhatási támogatásra való jogosultság a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg.


(3) Ha a kérelmet nem a formanyomtatványon nyújtották be, úgy a kérelem benyújtása napjának az írásbeli kérelem benyújtásának igazolt napját kell tekinteni, feltéve, hogy a formanyomtatványon történő utólagos bejelentés megtörtént.


(4) Ha a kérelmező a határozott időre megállapított ellátás jogosultsági időtartamának megszűnése előtt kéri a jogosultság ismételt megállapítását, az új ellátási jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

(5) A jogerősen megállapított pénzbeli ellátások folyósításáról

 1. rendszeres támogatás esetén utólag, minden hónap 5. napjáig,
 2. egyéb esetben a jogerőre emelkedést követő 5 munkanapon belül kell gondoskodni postai úton vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel.
 3. gyógyszertámogatás esetén negyedévente, a negyedévet követő hónap 5. napjáig a jegyző gondoskodik postai vagy folyószámlára utalással, illetve pénztári kifizetéssel.

(6) Rendkívül indokolt esetben a hatáskör gyakorlója engedélyezheti a rendszeres pénzbeli ellátás kifizetését pénztárból is.


9.§


A havi rendszerességgel adott szociális pénzbeli és természetbeni ellátások esetében a támogatásra való jogosultságot, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik

 1. a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkezését megelőző nappal kell megszüntetni,
 2. lakhatási támogatás esetén, ha a jogosult lakcíme a támogatás folyósításának időtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, vagy lakókörnyezete rendben tartását nem biztosítja, a támogatást a változás, illetve az esemény bekövetkezte hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése


10.§


(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások esetében az Szt. 17. §-ában meghatározott szabályok szerint a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítését e rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskör gyakorlója rendeli el.


(2) A megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét továbbá a kamat összegét a hatáskör gyakorlója elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul igénybe vett ellátás visszafizetése a család megélhetését veszélyezteti, vagy aránytalanul nagy terhet jelent.


(3) Megélhetését veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét nem haladja meg.

Adatkezelés


11.§

E rendeletben szabályozott ellátások esetében az Szt. 18-24. §-aiban meghatározott szabályok szerint a jegyző gondoskodik a nyilvántartások vezetéséről és az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról.

II. FEJEZET


A települési támogatásra vonatkozó rendelkezések


Az ellátások rendszere


12.§


 1. E rendeletben meghatározott szabályok alapján a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására az önkormányzat költségvetése terhére az alábbi ellátások állapíthatók meg:
 1. Pénzben nyújtható rendszeres települési támogatás:

aa)     gyógyszertámogatás

ab)     lakhatási támogatás

ac)    Bursa Hungarica ösztöndíj

 1. Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás:

ba)     temetési segély

          c)      Pénzben vagy természetben nyújtható rendkívüli települési támogatás:

      átmeneti segély


 1. Az Szt-ben meghatározott szabályok alapján az önkormányzat költségvetése terhére szociális természetbeni ellátásként köztemetés rendelhető el.


(3) Szociális szolgáltatások:

a) étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

d) falugondnoki szolgálat

e) családsegítés

f) támogató szolgáltatás

g) közösségi ellátás

h) nappali elhelyezést biztosító ellátás

i) tartós bentlakásos elhelyezést biztosító ellátás.


(4) A pénzben és természetben nyújtható ellátások az egyes ellátási formáknál kerülnek szabályozásra.


Az ellátások finanszírozása


13. §


E rendeletben meghatározott ellátások finanszírozására Tornyiszentmiklós Község Önkormányzatának költségvetésében kell előirányzatot biztosítani.


A rendszeres települési támogatás formái


Gyógyszertámogatás


14.§


 1. Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére - az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében - gyógyszertámogatással nyújt segítséget.
 2. A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
 1. családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
 2. a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége pedig meghaladja a 8.000.- Ft-ot,

és vagyonnal nem rendelkeznek.

(3) Kivételesen indokolt esetben a (2) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a polgármester –a képviselő-testület egyetértésével– eltérhet.

 1. A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:


 1. A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havi 2.500.- forint, melyet a jogosult részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell utalni.


 1.  Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.


Lakhatást segítő támogatás


15.§


(1) A képviselő testület által átruházott hatáskörben a polgármester lakhatást segítő támogatást állapíthat meg lakóingatlanonként 1 évre, havi rendszerességgel annak a tulajdonosnak, bérlőnek, vagy életvitelszerűen az ingatlant használónak, akinek


a) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 40.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén az 50.000,-Ft-ot havi 5000,-forint összegben;

b) háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 30.000,-Ft-ot, egyedül élő esetén az 40.000,-Ft-ot havi 7000,-forint összegben,

feltéve, hogy vagyonnal nem rendelkezik.

(2) A támogatás iránti – e rendelet 3. melléklete szerinti - kérelemhez csatolni kell a háztartásban élőkre vonatkozó jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot.

 (3) A támogatás megállapítása 1 évre történik, a jövedelmi és vagyoni helyzetben bekövetkező változást a kérelmező a határozatban megállapítottak alapján köteles haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül bejelenteni.

(4) A települési támogatásban részesülő köteles az általa életvitelszerűen lakott lakóingatlan és az ahhoz tartozó udvar rendezettségének, tisztán tartásának biztosítására, ellenkező esetben – egyszeri felszólítást követően - a támogatás megszüntetésére kerül sor a tárgyhónap utolsó napjával.


Bursa Hungarica ösztöndíj


16.§


 1. A képviselő-testület - ha az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a községben lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló, magyar állampolgárt, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak.
 2. A képviselő-testület dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
 3. Az ösztöndíj havi összege nem haladhatja meg az 5.000 forintot.
 4. Megszűnik az ösztöndíjra való jogosultság, ha
 1. az ösztöndíjas elköltözik az önkormányzat illetékességi területéről,
 2. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a folyósítás feltételeinek nem felel meg,
 3. "B" típusú pályázat esetén: az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. E körülményt az önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja. Amennyiben a felülvizsgálat során az ösztöndíjas a kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az együttműködést megtagadja, a szociális rászorultság megszűnését vélelmezni kell.

Az a)-c) pont szerinti megszüntetésre a döntés meghozatalát követő tanulmányi félévtől kerül sor.
Pénzben nyújtható rendkívüli települési támogatás


Temetési segély


17.§


(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt temetési segély ügyben.


 1. Temetési segély - a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével - annak nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 300 %-át, egyedülélő esetén a 400%-át.
 2. A temetés költségeire tekintettel nem állapítható meg segély, ha a temetés számlával igazolt költsége a 400 000 Ft-ot meghaladja, vagy a kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónap után nyújtják be.


 1. A temetési segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.


 1. A helyben szokásos legolcsóbb temetés összegeként az önkormányzat 200.000,- forintot ismer el.


 1. A temetési segély iránti – e rendelet 5. melléklete szerinti - kérelemhez csatolni kell


Pénzben és természetben is nyújtható rendkívüli települési támogatás


Átmeneti segély


18.§


(1) A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester átmeneti segélyt állapíthat meg annak a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni és váratlan esemény, elemi kár, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható, jelentős többletkiadásuk keletkezett vagy várható, továbbá

családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a)     egyedül élő esetén a nyugdíjminimum összegének 200 %-át,

b)     egyéb esetben a nyugdíjminimum összegének 150 %-át.

(2) Különösen indokolt esetben az (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatároktól a polgármester eltekinthet.

(3) Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet,

 1. ha az igénylő

aa)     egyedül él,

ab)    70 éven felüli,

ac)     balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

ad)    betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt,

                    ae)     három-, vagy többgyermekes család,

                    af)     gyermekét egyedül nevelő,

 1. ha a szülő (törvényes képviselő)

ba)    az iskoláztatás

bb)    válsághelyzetben lévő várandós anyaként gyermekének megtartásával kapcsolatos

bc)    a gyermek fogadásához szükséges

bd)    a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás

be)    a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez szükséges kiadásaira tekintettel szorul támogatásra.

(4)   Átmeneti segély adható eseti jelleggel, vagy tartósan jövedelem nélküli, és létfenntartási gonddal küzdő rászoruló részére meghatározott időszakra, havi rendszerességgel.


 1. Átmeneti segély adható pénzbeli, illetve természetbeni ellátásként is.


 1. Indokolt esetben a segély felvételére a jogosulton kívül felhatalmazható a családgondozó, házi gondozó, iskolaigazgató, óvodavezető stb.


 1. Átmeneti segély:
 1.  eseti kifizetéssel családonként évente legfeljebb négy alkalommal állapítható meg, és a folyósítások között legalább három hónapnak el kell telnie, eseti összege pedig nem lehet kevesebb 1000 forintnál.
 2. havi rendszerességgel egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra állapítható meg azzal, hogy két megállapítás között 6 hónapnak el kell telnie, havi összege pedig nem haladhatja meg a 10.000,-forintot.


 1. Az átmeneti segély iránti – e rendelet 7. melléklete szerinti - kérelemhez csatolni kell


Természetben nyújtott ellátás


Köztemetés


19.§


(1)     A polgármester önkormányzati hatáskörben eljárva gondoskodik az Szt. 48. §-ában, valamint az Szvhr-ben meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről.


 1. Közköltségen elsősorban hamvasztásos temetés, a hozzátartozó vagy az elhalt eltérő rendelkezése esetén a legolcsóbb testtemetés rendelhető el.
 2. A (2) bekezdésekben foglaltaktól indokolt esetben el lehet térni, de az ezzel járó többletköltségeket az önkormányzat nem vállalja fel.


 1. A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.
III. FEJEZET


SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOLGÁLTATÁSOKAlapszolgáltatások


20.§


Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személyek részére a Lovászi Gondozási Központon keresztül a falugondnok bevonásával biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó, következő alapszolgáltatásokat:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás.

c) nappali elhelyezést biztosító ellátás (idősek klubja)


Étkeztetés


21.§


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk,

d) pszichiátriai betegségük,

e) szenvedélybetegségük, vagy

f) hajléktalanságuk miatt.


(2) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.


(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos/kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud.


(4) Fogyatékossága miatt rászorultnak kell tekinteni azt a személyt, aki önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint igazolja.


(5) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegséget a 9/1999. (XI.24.) SzCsM. rendelet 21.§-ában meghatározott szakvéleménnyel kell igazolni.


(6) Hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik.

22.§


(1) Az étkeztetést a Lovászi Gondozási Központ biztosítja házhoz szállítással.

           

(2) Az étkeztetés iránti kérelmet az ellátást igénylő havi jövedelemigazolásával, valamint e rendelet 21.§-ában foglaltak fennállásáról szóló igazolást a Lovászi Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás igénybevételéről, valamint megszűntetéséről.


 1.  Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át.


(4) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díjakat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.Házi segítségnyújtás


23.§


(1) A házi segítségnyújtást az önkormányzat az Szt. 63.§-ában meghatározottak szerint biztosítja.


(2) A házi segítségnyújtást az önkormányzat a Lovászi Gondozási Központ által foglalkoztatott házi gondozók útján biztosítja.


(3) A házi segítségnyújtás igénybevétele iránti kérelmet a Lovászi Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki felméri a gondozási szükségletet, és megvizsgálja az ellátott jövedelmi helyzetét.


(4) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 25%-át. Ha a házi segítségnyújtás mellett étkezésben is részesül, a személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg az ellátást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmének 30%-át.


(5) Az önkormányzat az ellátott szociális körülményeire és egészségi állapotára tekintettel a házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjat átvállalhatja.


(6) A házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díjakat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


Nappali ellátás


24.§


 1. Nappali ellátás az Szt. 65/F.§-ban meghatározott személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, és igény szerint étkeztetésre.


 1. A nappali elhelyezést biztosító ellátást az önkormányzat a Lovászi Gondozási Központ szervezeti keretein belül biztosítja.


 1. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jogosult rendszeres havi jövedelmének 30%-át.


 1. A nappali elhelyezést biztosító ellátás iránti kérelmet a Gondozási Központ vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás igénybevételéről, valamint az ellátás megszüntetéséről.


 1. A nappali ellátás igénybevételéért fizetendő térítési díjakat a Lovászi Község Önkormányzatának a Lovászi Gondozási Központ által biztosított szociális ellátások intézményi térítési díjairól és a térítési díjkedvezményekről szóló rendelete tartalmazza.


Családsegítés


25.§


 1. A családsegítést az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott „Napsugár” Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattal biztosítja.


 1. A családsegítés igénybevétele térítésmentes.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


26.§


(1) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.


(2) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást az önkormányzat a Kolpinggal kötött feladatellátási szerződés keretében biztosítja.


Falugondnoki Szolgálat


27.§


(1)[1] A falugondnoki szolgálat a szakmai tevékenységét a szakmai program alapján végzi.A szakmai programot a jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(2) A falugondnok közreműködik az önkormányzat szociális feladatainak teljesítésében. Munkája során szociális és szolgáltatás jellegű feladatokat lát el. Tevékenységét a polgármester irányításával végzi.


Támogató szolgáltatás


28.§


(1) A támogató szolgáltatás a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátását, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítését, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtást biztosítja.


(2) A támogató szolgáltatást az önkormányzat a Lenti Kistérség Többcélú Társulás által a Kolping Támogató és Foglalkoztató Központtal kötött feladatellátási szerződés alapján biztosítja.


Közösségi ellátás


29.§


A közösségi pszichiátriai ellátást az önkormányzat a Völgy Alapítvánnyal kötött feladat ellátási szerződés alapján biztosítja.V. FEJEZET


ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


30.§


(1) E rendelet 2015. március 4. napján lép hatályba.

(2) A 2015. február 28-án fennálló méltányossági ápolási díjra való jogosultságot ezen időponttal meg kell szüntetni, a jogosultak részére pedig a 2015. március 1-től 2015. június 30-ig terjedő időre gondozási díjat kell megállapítani.

A gondozási díj havi összege 21.240.- Ft, melyet nyugdíjjárulék nem terhel.

Meg kell szüntetni a gondozási díj folyósítását, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, rendszeres pénzellátásra szerez jogosultságot, vagy a gondozási tevékenysége megszűnt.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 5/2014. (V. 14.) rendelet.                          dr. Hercz Judit                                                       Végh László

                                 jegyző                                                             polgármesterKihirdetve: 2015. március 3.

                                                                       dr. Hercz Judit

                                                                             jegyző[1]

A rendelet szövegét a 10/2016 (X.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016.október 26 -tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
211 KB
9.melléklet
118.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!