nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.15.) rendelete
Hatályos:2015-04-16 - 2015-09-29
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.15.) rendelete
a vásárokról és a piacokról

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §. (1) bekezdésében, a 13. §. (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 6.§ szerinti feladatkörében eljárva az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja.


hatálya


1. §

 (1) A rendelet hatálya kiterjed: a Mezőkeresztes közigazgatási területén tartandó

  1. országos állat- és kirakodó vásárra,
  2. élelmiszer- és használtcikk piacra,
  3. alkalmi vásárra, búcsúra,
  4. karácsonyi ünnepi vásárra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben meghatározott piacon, vásáron, ünnepi vásáron minden olyan magánszemélyre, egyéni vállalkozóra, őstermelőre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre aki vagy amely a piacon vagy vásárban bármilyen értékesítési vagy szolgáltató tevékenységet folytat (továbbiakban együtt: Kereskedő), valamint a piac vagy vásár területén tartózkodókra.


II.

Vásár és piac rendezése, helye


2. §


 (1) Mezőkeresztes Város Önkormányzata a lakosság jobb ellátása érdekében piacot tart fenn, vásárokat rendez.


3. §


(1) Az országos állat- és kirakodó vásár helye a Kossuth úton lévő 1969 és 1971 hrsz-ú ingatlanok.


(2) A helyi élelmiszer- és használtcikk piac helye a Dózsa Gy. u. 2. szám alatti ingatlan.


(3) Alkalmi vásár helye iskolai rendezvények esetén az Összekötő u. 28., városi és egyéb rendezvények esetén a Dózsa Gy. u. 16., a Kolozsvári úton lévő Népkert.


(4) Búcsú tartásának helye a Táncsics út eleje, valamint a Liliom út, illetve a piactér területe.


(5) A karácsonyi ünnepi vásár tartási helye  a Dózsa Gy. u. 2. szám előtti tér.


(6)   A vásártartó indokolt esetben az érdekelt közlekedési hatóságok szakvéleményének figyelembevételével az (3)-(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően más helyen is tarthat alkalmi vásárt, illetve piacot.


III.

Vásárok és piacok nyitvatartási rendje


4. §

(1)   A helyi élelmiszer- és használtcikk piac kedden, pénteken, szombaton 6 órától – 12 óráig tartható.


(2) Országos állat- és kirakodóvásár február, április, szeptember, december hó második hétfői napján 6 órától – 14 óráig tartható.


(3)   Alkalmi rendezvény nyitva tartását a rendezvény engedélyezésekor kell meghatározni.IV.

Helyfoglalás


5. §

(1) A piacon a helyhasználat napi jellegű vagy tartós, állandó jellegű lehet.


(2) A napi helyhasználat jogának megszerzése a napi helypénz megfizetésével történik. A napi helypénz megfizetését helyjegy igazolja.


(3) Napi helyhasználatú terület a piacnak minden olyan része, amelynek használatára nem kötöttek tartós helyhasználati szerződést.


(4) A helyhasználat joga másra át nem ruházható.


6. §


(1) A tartós helyhasználat jogának megszerzése a helyhasználati szerződés megkötésével történik.


(2) A helyhasználati szerződés alapján az árusítóhely határozott vagy határozatlan időre biztosítható.


(3) Határozott időre szóló helyhasználat legrövidebb időtartama 1 hónap, leghosszabb időtartama 1 év. Határozott időre szóló helyhasználati szerződés esetén a helyhasználati díjat a szerződés szerinti időtartamra előre kell megfizetni.


(4) Határozatlan időre szóló helyhasználati szerződés esetén e helyhasználati díjat évente előre kell megfizetni. Határozatlan időre szóló helyhasználat esetén a helyváltoztatás jogát az üzemeltető fenntartja.


(5) A tartós helyhasználat joga az engedéllyel rendelkezőt nem mentesíti a napi helypénz megfizetése alól.


(6) A piacon kereskedelmi tevékenység tartós használat esetében a helyhasználati szerződés birtokában a helyhasználati díj megfizetésével, illetve a napi helypénz megfizetésével, míg napi használat esetén a napi helypénz megfizetésével folytatható.


(7) Az élelmiszer- és használtcikk piacon bérelt helyen árusítók a bérleti díjat  /1.000 Ft/hó/ +ÁFA/ és a piaci helyjegyet minden hónap 5. munkanapjáig kötelesek befizetni a Polgármesteri Hivatal 55100203-12000502-00000000 számú számlájára. A bérelt helyen árusítókról az önkormányzat nyilvántartást vezet.


(8) Az állat- és kirakodóvásáron árusítókat az önkormányzat mentesíti a tartós helyhasználat megfizetése alól.


7. §


(1) Ha a tartós helyhasználattal érintett árusítóhellyel rendelkező szerv (személy) az árusítást alapos indok vagy bejelentés nélkül 2 hétnél, vásár estén két egymást követő vásár során, tovább szünetelteti, elveszti a jogot a tartós helyhasználatra. A befizetett helyhasználati díj arányos összege visszajár.


(2) Ha a helyhasználati szerződésben meghatározott területnél egyes piaci napokon a jogosult nagyobb területet vesz igénybe, akkor az így igénybe vett terület után esetenként helypénzjegy ellenében készpénzben kell a különbözetet megfizetni.


(3) Amennyiben a helyfoglalási szerződéssel rendelkező az árusítóhelyet a piaci, illetve vásári napon 7.00 óráig nem foglalja el, úgy az más részére napi használatra kiadható.


8.    §


(1) Vásáron és a piaci napi helyhasználatú árusító helyeken a helyfoglalás a tartós használattal érintett, feltüntetett helyek kihagyásával, az árusítóhelyek emelkedő sorszám szerinti elfoglalási rendben, érkezési sorrendben történik.


(2) Az üzemeltető a vásár, piac befogadóképességének határáig mindazok számára köteles lehetővé tenni az árusítást, akik számára ezt a jogszabály megengedi.


(3) Árusítóhelyet használaton kívüli göngyöleggel és a piaci tevékenységet nem szolgáló eszközökkel elfoglalni tilos!


(4) A viszonteladók kizárólag a kialakított árusítóhelyen asztalról, és állványról, míg az őstermelők a kialakított árusítóhelyeken asztalról, állványról, illetve ha a piacon asztal, állvány már nem áll rendelkezésre a kijelölt helyeken a földön elhelyezett kosárból, ládából, illetve zsákból is árusíthatnak.


(5) A piacon a nagy térfogatú, illetve tömegű áru gépkocsiról is árulható az erre kijelölt helyeken.  1. §


Ugyanaz az árusítóhely egy vásári, illetve piaci napon többször is kiadható, amennyiben azt az előző használó a visszatérés szándéka nélkül kiürítette. Az új használó a helypénzt köteles megfizetni.


10.§


 (1) A hely használója a számára kijelölt, illetve az általa 8. § (1) bekezdésben foglaltak betartásával elfoglalt helyet e rendeletnek, illetve - tartós helyhasználat esetén - a helyhasználati szerződés rendelkezéseinek megfelelően, rendeltetésszerűen köteles használni.


(2) A piac és vásár területén elhelyezett áru megőrzése, kezelése és tárolása a hely használójának feladata. Az áru megromlásáért, értéke csökkenéséért vagy elvesztéséért a piac fenntartóját, illetve üzemeltetőjét, valamint az ünnepi vásár rendezőjét felelősség nem terheli, kivéve, ha feladatkörében jogellenesen járt el.


(3) A piac területének hóeltakarításáról, csúszásmentesítéséről a nyitva tartás előtt gondoskodik az üzemeltető.


(4) A vásár, piac területén a forgalmat akadályozni, a közlekedési utakat eltorlaszolni, elfoglalni, a piac, vásár nyugalmát zavarni és hangoskodni tilos!


V.

Helypénz


11.  §

(1) Helypénzt kell fizetni vásárra, illetve a piacra vitt valamennyi áru, az árut szállító jármű, a piac területén lévő üres ládák, kosarak és minden olyan tárgy után, amit az árus helyezett el, illetve használatában tart.


(2) A helypénz összegét a helyhasználó által igénybe vett hely alapterületének nagysága alapján kell megállapítani. A hely alapterületének nagyságát négyzetméterben kell meghatározni. Minden megkezdett négyzetméter egésznek számít.


(3) A helypénz mértékét és a szolgáltatások díját a vásárokon , piacokon Mezőkeresztes Város képviselő-testülete normatív határozattal állapítja meg.


(4) A helypénz összegét sorszámmal, értékjelzéssel és napi keltezéssel ellátott helypénzjegy ellenében, készpénzben a helyszínen a piacfelügyelő szedi be.


(5) A piacfelügyelő a helypénz beszedését a nyitva tartás szerinti piacnyitást követően köteles megkezdeni és a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan végezni.


(6)  A helyjegyet az árus addig köteles megőrizni, amíg a helyét elfoglalva tartja.


(7) Ha az árusító az ellenőrzés során a helyjegyet bármely okból nem tudja felmutatni, a helypénzt újból köteles megfizetni.


(8) Az állat- és kirakodó vásáron az önkormányzat az árusítókat mentesíti a helypénz fizetése alól.


VI.

Állatforgalmi és egészségügyi rendelkezések


12.  §

(1) A hatósági állatorvos által megvizsgált gyanús, beteg állatot a vásárra bevinni nem szabad.


(2) Az állatforgalomra vonatkozóan a hatályos országos rendelkezések az irányadóak.


13.  §

 (1) Az állatorvosi ellenőrzés megszervezéséről és végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.


(2) A  marhalevél kitöltéséről a helyszínen a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni.


14.  §


(1) A helyhasználók kötelesek az árusítóhelyet a közegészségügyi rendelkezéseknek megfelelően tisztántartani, valamint az árusítás alkalmával az ezzel kapcsolatos egészségügyi rendelkezéseket betartani.


(2) Az elhullott állatot a tulajdonos a vásár és piac területéről köteles azonnal eltávolítani.


(3)   A piac, vásár területén (beleértve a közlekedésre fenntartott parkolóhelyeket is a gyümölcshulladékot, zöldséget vagy bármely más hulladékot elszórni, vagy ezeket a területeket bármiképpen beszennyezni tilos.


(4) A hely használója az árusítóhelyen és annak közvetlen környékén köteles minden szemetet és hulladékot - az árusítás ideje alatt is - folyamatosan összetakarítani.


(5) A piac, vásár zárásakor a hely használója köteles az általa folytatott tevékenység során keletkezett szemét eltakarításáról és hulladékgyűjtőben történő elhelyezéséről gondoskodni.


15.§


 (1) Élelmiszert a földre lerakni és onnan árusítani - a 8.§ (4) bekezdésben foglalt kivétellel - tilos!


(2) Gomba csak abban az esetben árusítható a piac területén, ha azt - a piac teljes nyitvatartási ideje alatt - az ott működő szakellenőr megvizsgálta és emberi fogyasztásra alkalmasnak nyilvánította.


(3) A piacon az áru ipari feldolgozása nem végezhető!


(4) Romlott, romlásnak indult, vagy egyéb ok miatt bűzt terjesztő árut, anyagot a piac, vásár területére bevinni vagy ott tartani, tárolni tilos! Az árusító helyeken csak jóminőségű, fogyasztásra alkalmas hamisítatlan áru tárolható és hozható forgalomba.


16.§


Az árusítási idő befejeztével a piac területének takarításáról, az árusító asztalok felületének lúgos, fertőtlenítő lemosásáról az üzemeltető gondoskodik.


17.§


A piac területén az illemhelyet az üzemeltető működteti. Az igénybevétel díját a képviselő-testület normatív határozatban állapítja meg.


VII.

Rendészeti intézkedések


18.  §

(1) Tilos a piaci, vásári forgalomból kizárt árut a piac, vásár területére kereskedelmi céllal bevinni!


(2) Tilos a vásároló közönséget a vásárlásban és a közlekedésben bármilyen módon akadályozni, zavarni!


(3) Tilos a piac területére - a mozgáskorlátozott jármű és a 8.§ (5) bekezdésében foglalt kivétellel -  gépjárművel behajtani! Az e szabály megsértéséből eredő esetleges károkért a jármű tulajdonosa felel.


(4) Gépjármű - a 8.§ (5) bekezdésben foglaltak kivételével - csak rakodás céljával hajthat be a piac területére. A rakodás befejezése után a piac területét azonnal el kell hagynia.


(5) A piac, vásár területét, illetve a szomszédos ilyen célra ki nem jelölt közterületeket tilos parkolási célra használni!


19.  §


(1) A vásár és a piac területén lévő építményeket - ideértve az árusító asztalokat és állványokat is - valamint a fákat, növényeket, útburkolatot megrongálni tilos!


(2) A nem eladásra szánt állatot - a vakvezető kutya, valamint az őrző védő szolgálatok és a fegyveres testületek szolgálatban lévő kutyái kivételével - a vásár és piac területére bevinni tilos!


20.§


 (1) Az élelmiszerpiacon az árucikkek mérésénél csak hitelesített mérőeszközök használhatók. A termékek űrmérték, illetve tömeg szerint hozhatók forgalomba, kivéve a primőr árukat és palántákat, ami az idény elején darabra, illetve csomóként, míg a virágok csokorban, illetve szálanként is árusíthatók.


(2) Az el nem adott árut az árusítási idő befejeztével a piac területéről el kell szállítani. Az állandó árusítóhelyet bérlők - amennyiben az árusítóhely zárható - az árukat az árusító helyen csak saját felelősségükre hagyhatják.


21.§


(1) A piac és vásár területén csak iparigazolvánnyal, vállalkozói igazolvánnyal és határozott időre szóló helyfoglalási engedéllyel rendelkező mutatványos működhet.


(2) A piac és vásár területén tilos a szerencsejáték és minden olyan tevékenység, amely az emberek becsapására, félrevezetésére irányul.


22.§


 (1) A vásár és piac területén tüzet rakni, nyílt lángot használni tilos! A meleg ételek készítésével és forgalomba-hozatalával foglalkozó árusítók megfelelő tűzbiztonságot nyújtó tűzhelyet kötelesek használni. Tűzrendészeti szabályok betartása a vásár és piac területén mindenkire kötelező érvényű!


(2) A vásár- és piactéren sátrat, bódét, pavilont felállítani csak a Polgármesteri Hivatal által kiadott engedély alapján szabad!


VIII.

Piacrendészeti szervek, panaszok elintézése


23. §


 (1) A vásári és piaci rend fenntartásáért az üzemeltető felelős. A rendészeti, egészségvédelmi és fenntartási előírások betartását, betartatását közvetlenül a piacfelügyelő tartozik biztosítani.


(2) Az árusok kötelesek a vásártartó és üzemeltető utasításait, a feliratok és eligazító táblák rendelkezéseit betartani.


IX.

Záró rendelkezés


24. §


Ezen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a helyi piacok működési rendjéről szóló 3/2008. ( IV.10.) sz. rendelet, valamint az azt módosító 9/2012.(XI.29.) önkormányzati rendelet.

Majoros János s.k.                                                     Virágné Bordás Erzsébet s.k.

     polgármester                                                                         aljegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!