nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-26 -tól
Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetéséről

Tornyiszentmiklós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  Magyarország  Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

                                                                      

1.§.

A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

                                                                      

2.§.

 (1) Az önkormányzat önálló címet alkot.


I.

                                               A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.[1]


(1) A képviselő-testület a 2016. évi módosított  költségvetési bevételeket  58 882 ezer Ft-ban hagyja jóvá az alábbi jogcímek alapján:

            - működési célú támogatások államháztartáson belülről      43 004 ezer Ft,

- közhatalmi bevételek                                                          10 861 ezer Ft,

- működési bevételek                                                                  674 ezer Ft,

- felhalmozási bevételek                                                             350 ezer Ft,

- működési célú étvett pe                                                              90 ezer Ft

- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   2 000 ezer Ft,

- felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                 1 903 ezer Ft.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi módosított költségvetésének kiadási összegét 65 731 e Ft összegben hagyja jóvá, az alábbi jogcímek alapján:                                                           

-személyi jellegű kiadás                         22 510 ezer Ft-ban,

-munkaadót terhelő járulékok                  4 632 ezer Ft-ban,

-dologi jellegű kiadásokat                      13 023 ezer Ft-ban,

-ellátottak pénzbeli juttatása                    3 034 ezer Ft-ban,

-egyéb működési célú kiadások              14 351ezer Ft-ban,

-beruházási kiadásokat                             2 323 ezer Ft-ban,

-felújítási kiadások                                   5 858 ezer Ft-ban,


Finanszírozási kiadás:                                                 867 ezer Ft.


A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele

                                    Működési célra                                  6 913 ezer Ft


Finanszírozási bevétel:                                              803 ezer Ft. (3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretet 4 főben állapítja meg.

(1 fő polgármester,  1 fő falugondnok, 1 fő könyvtáros, 1 fő védőnő)

 (4) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 12 főben állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai


4.§.[2]

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások, valamint a finanszírozási és pénzforgalom nélküli bevételek és kiadások előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet tartalmazza


                                                                        5.§.

A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások előirányzatait a kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban a 2. melléklet tartalmazza.

6.§.[3]


A 3.§-ban megállapított bevételek előirányzatait célonként a 3.  melléklet tartalmazza.


7.§.[4]

A 3.§-ban megállapított kiadások előirányzatait célonként a 4. melléklet tartalmazza.


8.§.[5]

Az önkormányzat felhalmozás kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.  9.§.

Az önkormányzat működési kiadásait szakfeladatonként a 6. melléklet tartalmazza.


10.§.

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak egyensúlyát a 7. melléklet tartalmazza.


11.§.

Az önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátadás keretösszegeit szervezetenként a 8. melléklet tartalmazza.


12.§.


Az önkormányzat 2016. évi költségvetési támogatását jogcímenként a 9. melléklet tartalmazza.

13.§.Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10.  melléklet tartalmazza.


14.§.

A közvetett támogatásokat (kedvezményt, mentességet) tartalmazó kimutatást a 11.

melléklet tartalmazza.

II.


A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


15.§.

A rendelet 3.§-ában meghatározott kiemelt előirányzatok módosításáról a képviselő-testület rendelkezhet.


16.§.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


(2) Az /1/ bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti előirányzat változásról a polgármester köteles beszámolni, egyidejűleg javaslatot tenni a költségvetési rendelet módosítására.


(3) Az önkormányzati vagyon bérbeadásából (földterület, épületek, építmények) - származó bevétel felhalmozási kiadásokra kell fordítani.


17.§.

(1) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. Többletfeladat finanszírozását csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával lehet vállalni.


(2) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az intézmények működéséhez szükséges pénzeszközátadásoknak, az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak, igénybevételükre fedezetet időarányosan, felhalmozási, és felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.

                                                          

18.§.

(1) Az önkormányzat igazgatási tevékenysége és a működési jellegű feladatok vonatkozásában a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 200.000 Ft összeghatárig történő önálló kötelezettségvállalásra, ezen összeg felett kötelezettségvállalás csak képviselő-testületi döntés alapján vállalható.


(2) Az önkormányzat közbeszerzési értékhatárt meg nem haladó beruházásainak megkezdése előtt a polgármester köteles legalább 2 különböző kivitelezőtől árajánlatot beszerezni a beruházási célnak megfelelően. A beérkezett árajánlatok alapján a kivitelező kiválasztása a képviselő-testület feladata.19.§.

A társult formában működtetett közoktatási és szociális intézmények, valamint a közösen fenntartott egészségügyi intézmények finanszírozását szerződésben foglaltak szerint kell biztosítani.


20.§.

A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, végrehajtásáért a jegyző felelős.


21.§.

(1) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezetthez képest, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a képviselő-testületet soron következő ülésen – indokolt esetben rendkívüli ülésen – a polgármester tájékoztatja a bevételi kiesés okáról, mértékéről, véglegességéről, vagy átütemezésről, a javasolt intézkedésről a hiány kezelésére /ez utóbbi lehet újabb forrás feltárása, kiadás átütemezése, vagy csökkentése/.


(2) Hitel felvételéről a képviselő-testület dönt.

A képviselő-testület által engedélyezett hitelművelet lebonyolítására a polgármester jogosult.


22.§.

Az önkormányzatnál a polgármester saját hatáskörben engedélyezheti:

a)az 100.000 Ft értékhatárt el nem érő kisösszegű követelés,

b)a felszámolási eljárás alá vont gazdálkodóval szemben fennálló meg nem térült követelés,

c)egyéb, a végrehajtási eljárások során behajthatatlanná vált, valamint bírósági döntéssel

     alátámasztott behajthatatlan követelés törlését.

Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.


23.§.

Az önkormányzat költségvetési elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt Lenti Fiókja vezeti.


24.§.


A köztisztviselők illetményalapja 2016. évben 38.650 Ft.


III.


Záró rendelkezések


25.§.


E rendelet – mellékleteivel -  a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.Tornyiszentmiklós, 2016. február 15.
Végh László                                                                            dr. Hercz Judit

polgármester                                                                                 jegyző
Kihirdetve: 2016. február 22.


                           dr. Hercz Judit

                                 jegyző[1]

Módosította a 5/2017.(V.26) ÖR Hatályos: 2017. május26.

[2]

A rendelet szövegét a 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.május 26.

[3]

A rendelet szövegét a 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017 május 26.

[4]

A rendelet szövegét a 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.május 26.

[5]

A rendelet szövegét a 5/2017 (V.26.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2017.május 26.l


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
121.5 KB
melléklet
62 KB
melléklet
49.5 KB
melléklet
59.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!