nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-11-29 - 2013-11-15
Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2005.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § -ban leírtak szerint, a Kormányrendelet 36. §, 41. § (2) bekezdés b.) pontjában megjelölt, a 9. mellékletében meghatározott a véleményezési eljárásban érdekelt államigazgatási szervek1, valamint az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott, a környezetvédelemért felelős szervek2 véleményének kikérésével a következőket rendeli el.


  1. §          A Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 11/2005. (V.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:


„(9)      Jelen rendeletet a VÁTI Városépítési Kft. (1085 Budapest, József körút 29.) által 4300/2013 törzsszámon készített záradékolt szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.

(2166/1,2,3  hrsz-ú telkeket érinti)


 A véleményezési joggal rendelkező, az egyeztetési eljárásban megkeresett szervek a következők (a megkereséskori elnevezéssel):

1 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti Főosztály, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatal, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály JNSZ Megyei Telephelye, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitánysága, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

2 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítésze, Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Állam, Szolnok Járás Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, Jászfényszaru Város Jegyzője2. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Kelt: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13. napján tartott nyilvános ülésén.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                   Dr. Voller Erika

               polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:                                                                            Dr. Voller Erika

Kihirdetve: 2013. november 14.                                                               jegyző

                                                                                                


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!