nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-02-28 -tól
Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete
a helyi elismerések alapításáról és adományozásáról

Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2006.(III.29.) számú önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése, valamint a rendelet 2. számú melléklete alapján a Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, valamint Oktatási és Szociális bizottság véleményének kikérésével - a következőket rendeli el.  1. Fejezet

Általános rendelkezések1. § Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes, a városhoz kötődő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az alábbi önkormányzati címeket, díjakat és elismeréseket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja:

a) „Dunavecse Város díszpolgára” cím

b) „Dunavecse Városért” emlékérem

c) „Dunavecse Városért” emléklap

d) Petőfi emlékérem

e) Bényei Mihály emlékdíj

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott elismerések adományozásával kívánja a településhez kötődő, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és közösségek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.II. Fejezet

Dunavecse Város Önkormányzatának elismerései


            1. „Dunavecse Város Díszpolgára” cím2. § (1) Dunavecse Város díszpolgára cím adományozható a dunavecsei emberek segítéséért, érdekeik szolgálatáért. A „Vecsei-szellemiség” fenntartásáért, ápolásáért, erősítéséért. A „szülőhelyhez” való hűségért. A város elképzeléseinek megvalósulásában, fejlődésében, gazdasági, kulturális, sport, gazdasági életében, valamint a település népszerűsítésében kifejtett kimagasló munkásság elismeréseként.


(2) A díszpolgári cím posztumusz díjként is adományozható.


(3) Az elismerésben évente legfeljebb kettő adományozható.


(4)  Az adományozásról szóló díszoklevél és Dunavecse bronzból készült címerének átadására minden évben a városi cím adományozásának időpontját követően az első állami ünnepségen kerül sor.            2. „Dunavecse Városért” emlékérem3. § (1) Dunavecse Városért emlékérem adományozható a település kulturális, oktatási, sport és társadalmi életében végzett kiemelkedő, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó, valamint a közélet fellendítésében, az ifjúság nevelésében, továbbá a településfejlesztés terén végzett kimagasló munkásságért.


(2) Az elismerésben évente legfeljebb kettő adományozható.


(3) Az adományozásról szóló okirat és a képzőművészeti kivitelezésű – Dunavecse címerét tartalmazó – emlékérem, valamint a kitűzhető jelvény átadására minden év március 15.-én kerül sor.            3. „Dunavecse Városért” emléklap4. § (1) Dunavecse Városért emléklap adományozható a település érdekében bármely területen végzett kiemelkedő tevékenységért.


(2) Az elismerésben évente legfeljebb kettő adományozható.


(3) Az adományozásról szóló díszes kivitelű emléklap és kitűzhető jelvény átadására egész évben, nemzeti ünnepek, jubileumok alkalmából, illetve városi eseményekhez kapcsolódóan kerülhet sor.            4. Petőfi emlékérem5. § (1) Petőfi emlékérem adományozható Petőfi Sándor költészetének, munkásságának széleskörű megismertetéséért, irodalomtörténeti kutatásokért, Petőfivel kapcsolatos tárgyi emlékek felkutatásáért, megőrzéséért, karbantartásáért, a Petőfi kultusz dunavecsei ápolásáért, megerősítéséért.


(2) Az elismerésben évente legfeljebb egy adományozható.


(3) Az adományozásról szóló okirat és képzőművészeti kivitelezésű emlékérem átadására a hagyományos „Szeptember végén” elnevezésű megemlékezésen kerül sor.
            5. Bényei Mihály emlékdíj6. § (1) Bényei Mihály testnevelő emlékére és tiszteletére alapított „Bényei Mihály emlékdíj” célja a Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói sportteljesítményének javítása, képességeik kibontakozásának elősegítése, a testmozgás népszerűsítése, a sportolók ismeretségének és elismertségének hangsúlyozása.

(2) A díjjal Dunavecsei Petőfi Sándor Általános Iskola legjobb sportteljesítményt nyújtó felső tagozatos növendéke jutalmazható.

(3) A díj alapítása határozatlan időre szól, és évente egy tanuló részesíthető benne.

(4) Az adományozásról szóló okirat, oklevél és a díj átadása a tanévzáró ünnepségen történik.

III. fejezet

Eljárási rendelkezések


            1. Az elismerésekkel járó pénzjutalom és egyéb juttatás7. § (1) A „Dunavecse Városért” emlékéremmel járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér 60 %-ának megfelelő összeg.

(2) A „Dunavecse Városért” emléklap adományozásával járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér 40 %-ának megfelelő összeg.

(3) A Bényei Mihály emlékdíj adományozásával járó pénzjutalom a mindenkori minimálbér 20 %-nak megfelelő összeg.

(4) Az elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.8. § (1) Az önkormányzati elismerésben részesült személyt, vagy szervezetet

a) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségekre meg kell hívni,

b) díjtalanul látogathatja az önkormányzat közművelődési intézményeit.
             2. Kiválasztás menete9. § (1) Az önkormányzati elismerések adományozására javaslatot tehetnek:

(2) Bényei Mihály emlékdíjra vonatkozóan a Petőfi Sándor Általános Iskola testnevelői tehetnek maximum 3 tanulóra személyére tehetnek javaslatot.


(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy munkásságának, tevékenységének ismertetését.

(4) A javaslatokat írásban, a polgármesterhez kell benyújtani az alábbiak szerint:

      a) Dunavecse Város díszpolgára cím esetében minden év  május 15- ig,

      b) Dunavecse Városért emlékérem esetében minden év február 15-ig,

      c) Dunavecse Városért emléklap esetében a rendelet 4.§ (3) bekezdésben felsorolt események előtt legalább 30 nappal

      d) Bényei Mihály emlékdíj esetében május 15-ig, 2013. évben május 31-ig.


(5) A Bényei Mihály emlékdíj adományozásáról a mindenkori Oktatási és Szociális Bizottság, az elismerések adományozásáról a Képviselő testület dönt.


 (6) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.
            3. Az adományozás rendjének közös szabályai10. § (1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni, melyet az Önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában is közzé kell tenni.

(2) Valamely elismerés ugyanazon személy részére egy alkalommal adományozható.

(3) [1]

(4) Saját maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

(5) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat az adományozó nem veszi figyelembe.
[1] Hatályon kívül helyezte az 5/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet, hatályos 2014. február 28-tól


11. § (1) Az elismerésekben részesítettek nevét, rövid életútját (szervezet esetében annak tevékenységét) és az adományozás indokát az önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

(2) A cím használatát az adományozó visszavonhatja attól a személytől, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, vagy magatartása miatt az elismerésre méltatlanná válik.

(3) A Képviselő-testület által alapított elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Polgármesteri Hivatal látja el.

(4) Az elismerések adományozásáról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét,

b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indoklását,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott határozat számát.

(5) A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.12. § Az emléklap és oklevél

a) Dunavecse Város címerét,

b) az elismerésben részesített személy vagy szervezet nevét,

c) a díj adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát,

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét tartalmazza.
IV. fejezet


          1. Átmeneti rendelkezések13. § (1) A rendelet hatályba lépése előtt adományozott elismerések továbbra is viselhetők.

(2) Az elismerésben részesülőkre az elismerés odaítélésekor hatályos szabályozás az irányadó.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt beérkezett javaslatokra is megfelelően alkalmazni kell.          2. Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati elismerésekről szóló 7/2005. (V. 02.) számú és az azt módosító 6/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelete.

Vörös Sándor

Nagy Erzsébet.

polgármester

helyettesítő aljegyző

Záradék:


A fenti szöveget a képviselő-testület 2013. május 29-i ülésén tárgyalta, önkormányzati rendeletté emelte. A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztéssel 2013. május 30-án.
                                                                                                        Nagy Erzsébet

                                                                                                    Helyettesítő aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!