nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sajókaza Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (X.1..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-01 -tól
Sajókaza Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015 (X.1..) önkormányzati rendelete
Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közszolgáltatásról

Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testületének

20/2015.(X.01.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási közszolgáltatásról


Sajókaza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

a) a települési hulladékra,

b) a hulladékgazdálkodásra,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett

ca) valamennyi ingatlan tulajdonosára, birtokosára és használójára (a továbbiakban együtt: ingatlanhasználó),

cb) közszolgáltatóra.


(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, valamint a települési folyékony hulladékra és a velük összefüggő tevékenységre.


Értelmező rendelkezések

2.§


A rendeletben használt fogalmak értelmezésére a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban : Ht.) 2. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. §


(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra.


(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a közszolgáltató részére a közszolgáltatás díját megfizetni.

(3) Sajókaza község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el.


(4) A Társulás átruházott feladat- és hatáskörében, a Társulás által egyedüli alapító tagként létrehozott, egyszemélyes non-profit, korlátolt felelősségű társasággal megállapodást köt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljes körű ellátása céljából.


(5) A közszolgáltatási területen üdülőingatlanok nem találhatók.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §


(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási szerződést írásba kell foglalni.


(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is folytatnak.


5. §


(1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére köteles biztosítani és a közszolgáltatást igénybe venni.


(2) A kötelező közszolgáltatást az ingatlanhasználónak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken hulladék nem keletkezik, és nem gyülemlik fel.

6. §


(1) A települési hulladék gyűjtése heti egy alkalommal történik. Amennyiben a hulladékszállítás a közszolgáltató hibájából elmarad, azt 24 órán belül pótolni köteles.


(2) A közszolgáltatás keretében – a heti egy alkalommal történő hulladék begyűjtésén felül –

a) a Közszolgáltató évente két alkalommal nagy darabos települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodik,

b) évente egy alkalommal háznál történő lomtalanítást végez.


(3) Az ingatlanhasználó a hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a részére biztosított és a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített szabványos gyűjtőedényt vagy gyűjtőzsákot köteles használni.

(4) A közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a közszolgáltató az ingatlan használót – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.


Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei


7. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot gyűjteni és a közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként átadni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:


a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve tárolja az arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban;

b.) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és megőrzéséről gondoskodjon.


(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.


(3) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti szüneteltetését.


(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.


(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék sem keletkezik.


(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.


(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos


  1. a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,
  2. a kerti hulladék, nyesedék, gally,
  3. az avar,
  4. az ipari eredetű hulladék,
  5. a kommunális hulladék,
  6. az árkok, töltések növényzetének      

égetése.

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

8. §


(1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított számla alapján

            a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag,

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint

fizetik meg.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Közszolgáltató által megállapított határidőre kiegyenlíteni. Díjhátralék keletkezése esetén Közszolgáltató a Ht. 52. § -a alapján köteles a beszedésről gondoskodni.


Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése


9. §


(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.


(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.

10. §


(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja.


(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást nem vesz igénybe.


(3) Ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen rendeletnek való megfelelőségét.


(4) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül bejelenteni.


(5)Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy –az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett- a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett, valamint az ingatlanhasználó részére azon időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


11. §


(1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.


(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen ürítésből eredő rongálások megakadályozása.


(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító jármű személyzete köteles összetakarítani.


12. §


(1) A közszolgáltatással kapcsolatos, a Ht. 35. § g) pontja szerinti személyes adatok nyilvántartását és kezelését Sajókaza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közszolgáltató feladatkörébe utalja.


(2) Az ezen rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény rendelkezései az irányadók.


(3) Közszolgáltató a magánszemélyek személyes adatait, valamin a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználók Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti cégadatait elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.


A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és
kötelezettségek

13. §


(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot köteles igénybe venni.


(3) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell figyelembe venni.


(4) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő mennyiséget vagy adatot közöl, ennek folytán az átadásra kerülő hulladék mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.


(5) Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a bejelentett lakosok száma legfeljebb 2 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát kérelmezhetik. A jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó rendszer nyilvántartása alapján.


A hulladék gyűjtésére és elszállítására
szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével
kapcsolatos kötelezettségek

14. §


(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag közterület használati engedély alapján lehet.


(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.


(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.


15. §


 (1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a.) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.

b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,

f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg lehet.


(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni.


(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, állati ürüléket, fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.


A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések

16. §


(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő Centrumban végzi el.


(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések


17. §


(1) Ez a rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.


(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 4/2014.(II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2013.(XI. 28.) önkormányzati rendelet.


Stefán László                                                              Török Zsuzsanna

                        polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!