nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2012 (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-01-01 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2012 (XII.1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adózásról az alábbiakat rendeli el


Általános rendelkezések


1. § E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint kell eljárni. 


2. § Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén a következő helyi adókat vezeti be:
a)    magánszemélyek kommunális adója,
b)    helyi iparűzési adó.


3. § Az Önkormányzat a beszedett adó összegéről és annak felhasználásáról évenként köteles a költségvetési beszámoló részeként a lakosságot tájékoztatni.


Magánszemélyek kommunális adója


Adókötelezettség


4. § Adókötelezettséget, az adó alanyát és az adótárgyak körét a Htv. 24.-25. §-a szabályozza. 

Az adó alapja, mértéke


5. §

(1)    Az adó alapja az ingatlan (lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, valamint telek) tulajdonjoga, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, valamint az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga. 

(2)    Az adó évi mértéke 
a)    építményre:
1.    lakás után                        7.000 Ft
2.    gépjárműtároló után                     3.500 Ft
3.    egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség után    3.500 Ft
b)    telekre:                            7.000 Ft


Helyi iparűzési adó


Adókötelezettség, az adó mértéke


6. § [2] Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási (iparűzési) tevékenység.


7. § Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 2 %-a.


7/A. § [2] Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000 forint.

Eljárási szabályok


8. §

(1)    Az adóhatóság csak az 1.000 Ft-ot meghaladó adótartozásnál kezdeményez végrehajtási eljárást. 

(2)    Az adóhatóság törli a tárgyév december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó adótartozást. Az így törölt tételekről az adóhatóságnak külön nyilvántartást kell vezetni. 


Záró rendelkezések


9. §

(1)    E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
(2)    E rendelet hatálybelépésével egyidejűleg hatályát veszti Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi iparűzési adóról szóló 5/1993. (XII. 10) rendelet valamint annak módosításáról szóló 21/2002. (XII. 10) Ör és a 14/2007. (XI. 29.) Ör, továbbá a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 7/1991. (X. 18) rendelet és annak módosításáról szóló 9/1997 (XI. 28) Ör és a 13/2007. (XI. 29) Ör. 

(3)    A Rendelet kihirdetéséről Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott módon a jegyző gondoskodik.


[1] A 15/2012. (XII. 01.) Rendelet kihirdetve: 2012. december 1.
[2] A 16/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet hatályba lép: 2015. január 1-jén.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!