nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Hatályos:2013-11-22 - 2014-03-24
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete
Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013.(III.05.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 10/2013.(VIII.05.) önkormányzati rendelettel)

Rábakecöl Község  Önkormányzat Képviselőtestülete  Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bek. f.) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. §-a, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §. (1) bekezdése, és 10. §-ban kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezéseire Rábakecöl Község  Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:A rendelet hatálya:

1. §.


A rendelet hatálya az önkormányzatra és a napköziotthonos óvodára terjed ki..2.§.


 1. A  képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének  címrendjét 2013. évre a  /2/-/3/ bekezdés szerint állapítja meg.
 2. Az önállóan működő költségvetési szervként gazdálkodó intézmény külön alkot egy címet.   (5. számú melléklet tartalmazza.)
 3. Az önkormányzat kiadása önálló címet alkot, amelyet a 3-4. sz. melléklet tartalmazza.

   


A költségvetés bevételei és kiadásai


3.§.  1. A képviselőtestület az önkormányzat, és az intézmény együttes 2013. évi módosított előirányzatának


  a.) bevételi főösszegét                                     79 957 000    Ft-ban

  b) kiadási főösszegét                              100 764 000    Ft-ban,

  c.) hitel összegét                                     20 807 000  Ft-ban  határozza meg.

   A kiemelt kiadási főösszegeket

                                        100 764 000 Ft bevétellel, ebből

                                           20 807 000 Ft hitellel

                                        100 764 000 Ft kiadással, ebből

                                          27 472 000 Ft személyi juttatással

                                            7 386 000 Ft munkaadókat terhelő járulékkal

                                          33 137 000 Ft dologi kiadással

                                          4 721 000 Ft társadalom-, szoc. pol. és egyéb juttatás

                                         14 769 000 Ft támogatásértékű működési kiadással

                                           1 752 000 Ft működési pénzeszköz átadással

                                            8 699 000 Ft felújítási kiadással

                                                682 000 Ft felhalmozási  célú pénzeszköz  átadással

                                             2 146 000 Ft fejlesztési tartalékkal

  10 fő költségvetési létszámkerettel 

  5 fő közfoglalkoztatási létszámelőirányzattal  állapítja meg.
  1. A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés hiányának fedezetét, a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében  a      működési hiány belső finanszírozásához 1 916 e Ft előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét és a külső finanszírozásához  1 816 eFt fejlesztési célú és 17 075 e Ft működési hitelbevétel számbavételét engedélyezte,
  2. 2013. év során a hitel tényleges felvételére csak a képviselőtestület eseti döntése alapján, az idevonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.
  3. A  Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatok ellátásával a 2013. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármestert hatalmazza fel.
  4. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek főösszegét 20 807 eFt-ban határozza meg.

  5. A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
  1. kiadási főösszegét    98 403 e Ft-ban
  2. bevételi főösszegét   98 4032e Ft-ban 

              határozza meg a 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint                                                                                 

  1. Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 10 főben állapítja meg, a 6. számú mellékletben részletezettek szerint.
  2. A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 5 főben határozza meg.  4. §.


  1. A Képviselő-testület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg .
  2. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. számú melléklet részletezi.

  5. §.


  1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3 és 4. számú melléklete alapján határozza meg


  1. A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerint a rendelet 5. számú melléklete alapján határozza meg


  6. §.


  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként a felújítási kiadásokat célonként a a 7.sz.  melléklet szerint hagyja jóvá.  7. §.


  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat  feladatonkénti megoszlásban az 8 számú melléklet alapján hagyja jóvá.  8. §.


  A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő szociális és gyermekjóléti ellátásokat a 9. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.  9. §.


  A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


  10. §.


  1. Az önkormányzat a 2011. évi CXIV. Törvény /Stabilitási törvény/ szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem tervez.


  (2)       Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 11. melléklet tartalmazza.


  11. §.


  A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.


  12.§.


  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza.  A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai  13.§.


  Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény elemi költségvetése magába foglalja az intézmény  előirányzatait.


  14.§.


  Az  önállóan működő intézmény  (címek) a képviselőtestület által meghatározott   keretszámokon és kiemelt előirányzatokon belül gazdálkodik.


  15.§.


  A személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.


  16. §.


  Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  az általa elismert tartozásállományról – amelynek esedékessége meghaladja a 30 napot és mértéke elérti az eredeti költségvetési előirányzat 1 %-át – a tárgyhónapot követő hó 5-ig köteles tájékoztatni a polgármestert a rendelet 14. számú melléklete szerinti formában és adattartalommal.


  17.§.


  A költségvetési szervek körében a munkabérfizetésre minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben ez munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja az ezt közvetlenül megelőző munkanap.


  18.§.


  A munkáltató részéről a dolgozói létszám maximum 30%-ának, a minimálbér legfeljebb

         ötszörösének megfelelő összegű fizetési előleg adható.

         A visszafizetési kötelezettség 1-6 hónap lehet.

  Közcélú és közhasznú munkavállalók esetében fizetési előleg csak a polgármester írásos engedélyével adható. Maximum összege a mindenkori minimálbér 40%-a.

             A visszafizetési kötelezettség az 1 hónapot nem haladhatja meg.


  19.§.


  /1/ Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

  /2/ Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 e Ft összeghatárig – mely esetenként nem haladhatja meg a 200 e Ft összeghatárt – polgármesterre átruházza.

  /3/ A helyi önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a  saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselőtestület döntése szerint időközönként a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

  /4/ Év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet, az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja. A képviselőtestület negyedévenként  a költségvetési szerv számára költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályba meghatározott határidejéig, de legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

  /5/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


  20.§.


  A feladatmutatók alapján igényelt állami hozzájárulások és támogatások – évközi – folyamatos figyelemmel kísérése érdekében az érintett intézmény minden negyedévet követő hónap 10-éig tájékoztatást köteles adni a fenntartó felé a mutatószámok tényleges alakulásáról, továbbá az év végéig általa prognosztizált teljesítési adatokról.

  Amennyiben az önálló intézmény a fenti adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy nem megalapozott módon tesz eleget, az ezzel járó következmények (támogatási visszafizetési kötelezettség) az adott intézményt terheli.


  21. §.


  /1/ Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített /lekötött/ betétként történő elhelyezéséről a közös önkormányzati  hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének javaslatára a polgármester dönt.

  /2/ Átmenetileg szabad pénzeszköznek /1/ bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselőtestületet a féléves és az éves beszámoló keretében tájékoztatni kell.


  22.§.


  Az önkormányzat a vagyona hasznosításából származó – kiemelten a bérleti díj – bevételeit   fejlesztési célra használja fel.


  23.§.


  Záró rendelkezések

  Ez a rendelet 2013. március 6-án lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1.-től kell alkalmazni.  Tuba  Erik                                                                                         Dr. Gál László

  polgármester                                                                                             jegyző  Csatolmányok

  Megnevezés méret
  Költésgvetési rendelet melléklete
  91.49 KB
  Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
  188 KB


  Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
  Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!