nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-03-12 - 2019-08-16
Sonkád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014 (XII.1.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


 1. Az önkormányzat hivatalos elnevezése, székhelye, a képviselő-testület és szervei és bélyegzői


1. §

(1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése: Sonkád Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat). Székhelye: 4954 Sonkád, Rákóczi utca 29.

(2) Az Önkormányzat képviselő-testületének elnevezése: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület). Székhelye: 4954 Sonkád, Rákóczi utca 29.

(3) A Képviselő-testület szervei:

 1. Sonkád Községi Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester);
 2. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága (a továbbiakban: Ügyrendi Bizottság);
 3. Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal);
 4. Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző);
 5. Az 1. melléklet szerinti társulások.

(4) Az Önkormányzat körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben az Önkormányzat elnevezését, székhelyét és sorszámát.

(5) A Képviselő-testület körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a képviselő-testület elnevezését, székhelyét és sorszámát.

(6) A Polgármester körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Sonkád Községi Önkormányzat Polgármestere elnevezést és a sorszámát.

(7) A Képviselő-testület bizottsága körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a bizottság elnevezését, székhelyét és sorszámát.

(8) Az Önkormányzati Hivatal körbélyegzője középen tartalmazza a Magyarország címerét, körben a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezését, székhelyét és sorszámát.

(9) A Jegyző körbélyegzője középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője elnevezését és a bélyegző sorszámát.


2. Az önkormányzat jelképei


2. §

(1) Az Önkormányzat jelképei:

 a) Sonkád község címere és

 b) Sonkád község zászlaja.

(2) A jelképek leírását és használatát az Önkormányzat külön rendeletben szabályozza.


3. Az Önkormányzat által működtetet médiaszolgáltatások


3. §

Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.sonkad.hu.


4. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei


4. §

(1) A Képviselő-testület hatásköreit a 2. mellékletben foglaltak szerint ruházza át. 

(2) Hatáskör átruházására, illetve visszavonására a Képviselő-testület szervei tehetnek javaslatot.

(3) Az átruházott hatáskört vissza kell vonni, ha az átruházott hatáskör gyakorlója azt kezdeményezi.

(4) Az átruházott hatáskör gyakorlója az általa hozott döntésekről negyedévente beszámol a Képviselő-testületnek.


II. Fejezet


A Képviselő-testület működése


 1. A Képviselő-testület összehívása, vezetése


5. §

(1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testületet a korelnök hívja össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül – a szabadság kivételével – 15 napot meghaladó távollét.


6. §

(1) A Képviselő-testület évente legalább nyolc ülést tart.

(2) A Képviselő-testület ülését az Önkormányzat 4954 Sonkád, Rákóczi utca 29. szám alatti üléstermében tartja.

(3) A Képviselő-testület dönthet arról, hogy ülését a (2) bekezdésben megjelölt helyszíntől eltérő helyszínen tartja.


7. §

(1) A Képviselő-testület összehívására vonatkozó meghívó tartalmazza az ülés

a) tervezett időpontját,

b) helyszínét,

c) a napirendi javaslatot, az előterjesztők megjelölésével,

d) az egyes napirendi pontokhoz meghívottak nevét,

  e) más önkormányzat képviselő-testültével tervezett együttes ülés esetén, annak megjelölését.

(2) A meghívót papíralapon az ülés tervezett időpontja előtt legalább három nappal kell a képviselők és a meghívottak részére megküldeni.

(3) A helyi lakosság tájékoztatása érdekében a Polgármester a meghívót az ülés tervezett időpontját megelőző három nappal az Önkormányzat hirdetőtábláján közzé teszi.


8. §

(1) A Képviselő-testület üléseit ülésterv szerint tartja.

(2) Az üléstervre javaslatot tehetnek:

a) a képviselő,

b) a Képviselő-testület szervei,

c) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

d) az Önkormányzat intézményének vezetője,

e) helyi civil szervezetek,

  f) az Önkormányzat székhelye szerinti egyéni országgyűlési képviselői választókerület országgyűlési képviselője,

  g) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala Hivatalvezetője.

(3) A javaslattételi lehetőségről, annak módját és határidejét tartalmazó felhívást a Polgármester a 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott módon küldi meg, illetve teszi közzé.

(4) A javaslatot írásban lehet benyújtani, amely tartalmazza a napirend pontos tárgyát és indokát.     

(5) A Képviselő-testület éves üléstervét legkésőbb a tárgyév első ülésén fogadja el.

(6) Az ülésterv tartalmazza:

 1. a Képviselő-testület főbb célkitűzését, kiemelt feladatait,
 2. az ülések tervezett hónapját, napirendjét, a napirendi pontok előadóit,
 3. közmeghallgatást igénylő téma megjelölését,
 4. bizottság által benyújtandó előterjesztések megjelölését,
 5. bizottsági állásfoglalással benyújtandó előterjesztések megjelölését,
 6. szervezési feladatokat,
 7. a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező önkormányzati kiemelt célokat. 

(7) Az ülésre meg kell hívni:

     a) az Önkormányzat bizottságait,

     b) a Jegyzőt,

     c) a napirendi pont előadóját,

     d) az Önkormányzati Hivatal napirendi pont tárgya szerinti munkatársát,

     e) a napirendi pont tárgyalásának kezdeményezőjét,

     f) a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét,

g) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fehérgyarmati Járási Hivatala Hivatalvezetőjét,

h) napirendi pont tárgya szerint tevékenységi körében:

     ha) illetékes kormányhivatal szakigazgatási szervét,

     hb) Sonkádért Alapítvány képviselőjét.


9. §

(1) Rendkívüli ülés összehívására irányuló kezdeményezést a Polgármesterhez kell írásban benyújtani, az ülés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal. Az indítványhoz csatolni kell az ülés időpontjára és napirendjére vonatkozó javaslatot.

(2) A Polgármester az ülést legkésőbb az indítvány beérkezésétől számított 10 napon belül az indítványban javasolt időpontra, de legkésőbb az indítvány benyújtásától számított 20 napon belüli időpontra hívja össze.

(3)  Rendkívüli érdek, vagy halaszthatatlan döntést igénylő ügyben a Polgármester a rendkívüli ülést legalább annak tervezett ideje előtti napon és formális meghívó nélkül, szóban is összehívhatja.


10. §

(1) A határozatképtelen ülést három munkanapon belüli időpontra, változatlan napirenddel kell összehívni. A napirendi javaslathoz készült előterjesztéseket nem kell ismételten megküldeni.

(2) A Képviselő-testület az ülés elhúzódása esetén dönthet arról, hogy az ülést félbeszakítja és a következő munkanapon folytatja a meg nem tárgyalt napirendek tárgyalásával.


11. §

Az ülésvezető jogkörei:

 1. megállapítja az ülés határozatképességét,
 2. javaslatot tesz az ülés napirendjére,
 3. tárgyalásra bocsátja a napirendi pontokat,
 4. szünetet rendelhet el,
 5. lezárja a vitát,
 6. szavazásra bocsátja a döntési javaslatokat,
 7. lezárja a napirendi pontok tárgyalását,
 8. figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától, akinek hangneme a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,
 9. rendre utasítja a Képviselő-testület ülését megzavaró képviselőt,
 10. szó megadása, illetve megvonása a hozzászólótól,
 11. kezdeményezi az ülés félbeszakítását,
 12. bezárja az ülést.

6. A tanácskozás rendje


12. §

(1) A Képviselő-testület ülése napirendjének tárgyalási sorrendje:

 1. beszámoló

aa) a polgármester két ülés közötti tárgyalásairól, eseményekről

ab) az átruházott hatáskörben hozott döntésekről,

ac) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

 1. a rendeletalkotást igénylő napirendi pontok,
 2. a határozat meghozatalát igénylő napirendi pontok
 3. határozathozatalt nem igénylő napirendi pontok

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott tárgyalási sorrendtől ügyrendi javaslatra eltérhet. Az ügyrendi javaslattal kapcsolatos döntést nem kell határozatba foglalni.

(3) A napirendi pont tárgyalási sorrendje:

 1. kiegészítés az írásos előterjesztéshez,
 2. az előterjesztéssel kapcsolatban állást foglaló bizottság ismerteti véleményét,
 3. az előterjesztéssel kapcsolatos kérdések és válaszok,
 4. az előterjesztés vitája, módosító javaslatok megtétele,
 5. a vita lezárása,
 6. döntés a módosító javaslatokról,
 7. döntés az eredeti előterjesztésben szereplő döntési javaslatról.

(4) A döntési javaslat szavazásra bocsájtása előtt az ülésvezető szót ad a Jegyzőnek a jogszabálysértő döntés, működés jelzésére vonatkozó kötelezettsége teljesítésére.


13. §

(1) A hozzászólás a jelentkezés sorrendjében történik. 

(2) Egy napirendi pont vitájában több alkalommal, összesen maximum 30 perc időtartamban lehet hozzászólni.

(3) A (2) bekezdésben foglalt időkorlát betartását a jegyző kíséri figyelemmel és tájékoztatja arról az ülés vezetőjét.  

(4) A polgármester a hozzászólótól – figyelmeztetését követően – megvonja a szót:

 1. a (2) bekezdésben foglalt időkorlát túllépése esetén,
 2. ha a hozzászólás nem az adott napirendhez kapcsolódik,
 3. ha a tanácskozáshoz nem illő hangnemű, másokat sértő megfogalmazást tartalmaz.

(5) A hallgatóság számára a hozzászólási jogot a Polgármester abban az esetben biztosítja, ha ezt a szándékát a hozzászóló az ülés megkezdése előtt jelezte.


7. Az előterjesztés


14. §

(1) A Képviselő-testület döntését, állásfoglalását igénylő napirendi pont előterjesztéssel nyújtható be.

(2) Az írásbeli előterjesztés tartalmazza:

            a) tárgyának megnevezését, előadóját, az előkészítésben közreműködőket,

   b) véleményező megnevezését,

   c) benyújtásának indokát,

  d) tárgyával kapcsolatos korábbi testületi döntést, jogszabályi, társadalmi-gazdasági környezetet,

  e) jogszabályi kötelezettségen, illetve a Képviselő-testület előzetes igényén alapuló hatásvizsgálatot, szakértői  véleményt,

   f) döntési javaslatot és annak indokát.

(3) Kizárólag írásban nyújthatók be azok az előterjesztések, amelyekben a döntés a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át.  

(4) Szóbeli előterjesztés esetén is a döntés tervezetét írásban kell benyújtani.

(5) Az önkormányzati képviselő a Képviselő-testület ülésén, a napirendi pontok megtárgyalását követően, szóban vagy írásban kezdeményezheti rendelet megalkotását vagy határozat meghozatalát. A Képviselő-testület a kezdeményezés elfogadása esetén kijelöli az előterjesztésért felelőst és a döntéstervezet benyújtásának határidejét.

(6) Az előterjesztés benyújtására jogosultak az 1. § (3) bekezdése szerinti szervek, illetve az általuk kijelölt személyek.

(7) Az Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a személyi döntést, állásfoglalást igénylő előterjesztések.

(8) Az Ügyrendi Bizottság nyújtja be a

a) az összeférhetetlenségi,

b) a méltatlansági és a

c) vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatos előterjesztéseket. 


8. Az alakuló ülésre vonatkozó szabályok


15. §

(1) Az alakuló ülésre a Képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel.

(2) Az alakuló ülés kötelező napirendje:

 1. Választási bizottság tájékoztatója a választás végleges eredményéről;
 2. Települési képviselők, polgármester eskü /fogadalom tétele;
 3. Polgármester illetményének (tiszteletdíjának), költségátalányának megállapítása;
 4. Alpolgármester választása;
 5. Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása;

(2) Az alakuló ülésen a polgármester illetményére (tiszteletdíjára) és költségátalányára vonatkozó szabályozásról a Jegyző tájékoztatást ad. A polgármester illetményére (tiszteletdíjára) és költségátalányára a korelnök tesz javaslatot.   

(3) Az alpolgármester választásának lebonyolítására háromtagú – elnökből és két tagból álló – bizottságot kell létrehozni. Személyükre a polgármester tesz javaslatot.

(4) Az alpolgármester választásával kapcsolatos titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amelyet a bizottság elnöke és tagjai írnak alá.

(5) A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni.


9. A döntéshozatali eljárás


16. §

(1) A Képviselő-testület nyílt szavazása során a képviselők kézfelnyújtással közlik az adott javaslattal kapcsolatos döntésüket.

(2) A névszerinti szavazás során a Jegyző, nevük kezdőbetűjének abc sorrendjében, felolvassa a megválasztott képviselők nevét, akik egymás után, felállva szóban az „igen”, „nem” vagy „tartózkodom” kifejezés alkalmazásával szóban közlik döntésüket.

(3) A titkos szavazás során a 15. § (3)-(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


17. §

(1) A polgármester a módosító indítványokat az eredeti javaslatot megelőzve bocsátja szavazásra. A Képviselő-testület a módosító indítványokról az elhangzásuk sorrendjében, szótöbbséggel dönt.

(2) A módosító indítványt előterjesztője a szavazás megkezdése előtt visszavonhatja.

(3) Amennyiben egy javaslat sem kapta meg az elfogadásához szükséges szavazati arányt - ügyrendi javaslatra - szünet elrendelése után a polgármester újból szavazásra bocsátja a javaslatokat.

(4) Amennyiben a Képviselő-testület a (3) bekezdésben szabályozott eljárásában újból nem hoz döntést, akkor az eredeti javaslatot a legközelebbi ülésére ismételten napirendre kell tűzni, ha a döntésre:

 1. törvényi kötelezettség teljesítése miatt, vagy
 2. a 14. § (3) bekezdésében foglalt tárgykörű előterjesztés alapján

van szükség.


18. §

(1) A Képviselő-testület közmeghallgatást tart:

            a) területátcsatolás,

            b) közterület elnevezése

tárgyú döntések előkészítésben.

(2) A polgármesternél rendelet alkotását kezdeményezhetik a 8. § (2) bekezdésében foglaltak.  

(3) A rendelet-tervezetet az Önkormányzati Hivatal készíti el.

(4) A Jegyző az önkormányzati rendeletet az Önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

(5) A Jegyző a kihirdetett önkormányzati rendeletekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az önkormányzati rendelet

            a) megjelölését,

b) címét,

c) kihirdetésének idejét,

            d) hatálybalépésének idejét,

            e) módosító rendelet megjelölését.


19. §

(1) A Képviselő-testület határozatainak számozását évente újrakezdi. A határozatok számozása folyamatos. A határozatok számozására pozitív egész arab számokat kell alkalmazni.

(2) A határozat megjelölése tartalmazza

a) a Képviselő-testület megnevezését,

b) a „határozat” kifejezést,

c) a határozat meghozatalának évét, hónapját és napját,

d) az „SKKT” megjelölést és

e) a határozat címét.

(3) Példa a határozat megjelölésére:

       „Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

       1/2014. (III. 01.) SKKT határozata

       a Képviselő-testület 2014. évi üléstervéről”

(4) A határozat a (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza:

a) a Képviselő-testület döntését

b) szükség szerint:

ba) döntést megalapozó jogszabályi hivatkozást,

bb) utasítást, felhatalmazást a döntés végrehajtásával kapcsolatban,

bc) döntés végrehajtására szolgáló határidő és a végrehajtásáért felelős megnevezését.

(5) E §-ban foglaltakat az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni.

(6) A Jegyző a normatív határozatokat a 18. § (4) bekezdésében meghatározott módon teszi közzé.


10. A jegyzőkönyv


20. §

(1) A Képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv két példányban készül, amelyből egy példányt az Önkormányzati Hivatalban a lakosság tájékoztatása érdekében rendelkezésre kell bocsájtani.

(2) A jegyzőkönyvhöz csatolni kell:

a) a jelenléti ívet,

            b) a meghívót,

c) a 14. § (3) bekezdésében foglaltakat.

(4) A jegyzőkönyvbe való betekintést a jegyzőnél lehet kezdeményezni. A jegyzőkönyv az Önkormányzati Hivatalban és munkaidőben tekinthető meg. A jegyzőkönyvről másolat kérhető a külön szabályzatban megállapított díjazás ellenében.


11. Lakossági fórum


21. §

(1) Lakossági fórumok:

            a) falugyűlés,

            b) közmeghallgatás.

(2) A Képviselő-testület lakossági fórumok tartását az éves üléstervében határozza meg.

(3) A lakossági fórumok meghívóját a polgármester a lakossági fórum tervezett időpontja előtt öt nappal teszi közzé a Képviselő-testület összehívására vonatkozó szabályok szerint.


III. Fejezet


Az Önkormányzat szervei, azok jogállása, feladatai


12. A Polgármester jogállása, feladatai


22. §

(1) A Polgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(2) A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – kötetlen.

(3) A társadalmi megbízatású polgármester szabadságát az alpolgármester követi figyelemmel és a jegyző útján gondoskodik annak nyilvántartásáról.

(4) A polgármester ügyfélfogadást tart: csütörtökön: 08.00 – 12.00 óráig.            


23. §

(1) Amennyiben a Képviselő-testület – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést,

a Polgármester – a 14. § (3) bekezdésében meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat.

(2) A Polgármester a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett, két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan

              a) folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos,

  b) a (3) bekezdésben meghatározott értékhatárig az Önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó kötelezettségvállalás,

  c) rendkívüli, határidős kötelezettségű önkormányzati

ügyekben döntést hozhat.

(3) A Polgármester 200 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről a döntést követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


24. §

A Képviselő-testület tagjai közül egy alpolgármestert választ, aki társadalmi megbízatásban látja el tisztségét.


13. A bizottság jogállása, feladatai


25. §

(1) Az Ügyrendi Bizottság három tagból áll. A bizottság elnöke és két tagja önkormányzati képviselők.

(2) Az Ügyrendi Bizottság:

            a) ellátja az összeférhetetlenséggel és méltatlansággal összefüggő feladatokat,

 b) nyilvántartja és ellenőrzi a Polgármester és hozzátartozója, az önkormányzati képviselő és hozzátartozója vagyonnyilatkozatát,

            c) javaslatot tesz a Polgármester jutalmazására,

            d) ellátja a 14. § (7) és (8) bekezdésében foglaltakat,

e) közreműködik a Képviselő-testület éves üléstervében meghatározott feladatok végrehajtásának szervezésében.  


14. Társulások jogállása, feladatai


26. §

(1) Az 1. § (3) bekezdés e) pontja szerinti társulások jogi személyek. Feladataikat, működésük rendjét a társulási megállapodások szabályozzák.

(2) Sonkád székhelye a Sonkád és Mikro-körzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulásnak. 15. Az Önkormányzati Hivatal jogállása és feladatai


27. §

(1) Az Önkormányzati Hivatal egységes szervezet, két kirendeltséggel. Székhelye: 4965 Kölcse, Dózsa Gy. u. 6.

(2) Az Önkormányzati Hivatal sonkádi kirendeltségnek elnevezése, címe és bélyegzője:

    a) Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Sonkádi Kirendeltsége,

aa) címe: 4954 Sonkád, Rákóczi u. 29.,

ab) Bélyegzője: körbélyegző, középen tartalmazza Magyarország címerét, körben a Kölcsei Közös Önkormányzati Hivatal Sonkádi Kirendeltsége elnevezését és a bélyegző sorszámát.

(3) Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje:

      a) Székhelyen:

           aa) hétfő, kedd és csütörtök: 08.00 – 12.00 óráig,

ab) szerda: 08.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 16.00 óráig,

           ac) pénteken ügyfélfogadás nincs.

      b) Sonkád kirendeltségen:

          aa) hétfőtől-csütörtökig: 08.00 – 12.00 óráig,

                ab) pénteken ügyfélfogadás nincs.

(4) Az Önkormányzati Hivatal szervezetét, létszámát és működési rendjét szervezeti és működési szabályzat szabályozza. 
16. A Jegyző jogállása és feladatai


28. §

(1) A Polgármester útmutatásával előkészíti a képviselő-testület és a bizottság elé kerülő előterjesztéseket és állást foglal azok jogszerűsége tekintetében.

(3) Véleményt nyilvánít a Polgármester, az alpolgármester, a bizottság elnöke, a képviselő kérésére az Önkormányzat és szervei feladat- és hatáskörét érintő jogértelmezési kérdésben.

(4) Igény szerint beszámol, tájékoztatja a Képviselő-testületet az Önkormányzati Hivatal munkájáról, az államigazgatási ügyintézés helyzetéről.

(5) Javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára.

(6) A Jegyző ügyfélfogadást tart:

            a) az Önkormányzati Hivatal székhelyén: hétfőn 08.00 – 12.00 óráig,

b) az Önkormányzati Hivatal Sonkádi Kirendeltségén: kedden 08.00 – 12.00 óráig,

(7) A Jegyző helyettesítésének rendjét az Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzata szabályozza.


IV. Fejezet


A képviselőkre vonatkozó magatartási szabályok


29. §

A képviselő az ülésről való távolmaradását az ülés időpontját megelőz két órával a Polgármesterhez köteles bejelenteni. A hiányzásokat az Ügyrendi Bizottság tartja nyilván.


30. §

(1) A helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület Ügyrendi Bizottság javaslata alapján

            a) eskü letételének hiánya miatt,

            b) személyes érintettség bejelentésének elmulasztása miatt,

            c) a képviselő-testület üléséről való igazolatlan távollét miatt

legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját a mulasztást megszüntetéséig, de legfeljebb 12 havi időtartamra megvonja.

(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját 3 havi időtartamra 50 %-ban csökkenti.

(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kötelezettséget megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját

 a) egy naptári éven belül három igazolatlan távollét után 6 havi időtartamra 50 %-ban csökkenti,

 b) egy naptári éven belül öt igazolatlan távollét után 12 havi időtartamra megvonja.


31. §

(1) A települési képviselő, az Önkormányzat bizottságának nem képviselő tagja az ülés napirendjének megtárgyalását követően kérhet felvilágosítást, tehet fel a napirenddel nem összefüggő kérdést.

(2) Az érdemi válasz elfogadásáról a Képviselő-testület vita és alakszerű határozathozatal nélkül, szótöbbséggel dönt akkor, amennyiben a felvilágosítást kérő, illetve a kérdező a választ nem fogadta el.

(3) A képviselő részére a megbízatásával összefüggésben szervezett választói fórumok, fogadóórák tartásához szükséges helyiséget, ügyviteli közreműködést a Jegyző az Önkormányzati Hivatal útján biztosítja.

(4) A képviselő a (3) bekezdésben foglalt igényét annak rendelkezésre bocsátását megelőzően legalább három nappal nyújtja be és egyezteti.


V. Fejezet


A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés szabályai


32. §

(1) Az Önkormányzat a településen, a megyében működő roma települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzat részéről érkező kezdeményezéseket az Ügyrendi Bizottságnak adja át véleményezésre. Az Ügyrendi Bizottság a kezdeményezéssel kapcsolatban 10 napon belül alakítja ki álláspontját és terjeszti a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság véleményének megérkezését követő ülésén dönt.

(2) A nemzetiségi önkormányzat véleményét a Polgármester kéri ki a döntés meghozatala előtt.

(3) A nemzetiségi önkormányzat jogszabályban meghatározott egyetértési jogát a Polgármester kéri ki a jogszabályban meghatározott határidő figyelembevételével.

(4) A településen működő roma nemzetiségi egyesülettel való együttműködés során a kezdeményezések kezelésére az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.


33. §

Az Önkormányzat a Sonkád Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint térítésmentesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat működéséhez szükséges helyiséget, tárgyi, technikai eszközöket és személyi feltételeket.


VI. Fejezet


Záró rendelkezések


34. §

(1) Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) Hatályát veszti:

a)  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2011. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet;

b)  A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2011.  (VIII. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 8/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet;

c) Az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a és az azt megelőző „Hatásköri rendelkezések” alcím. 
          Iszák Tibor s.k.                                                                              Szabó István s.k.

          Polgármester                                                                                       Jegyző

             Záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2014. december 1.


Szabó István s.k.

Jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
238.54 KB
2. melléklet
338.01 KB
3. melléklet
330.68 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!