nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
3/2015 (IV.16.)
Hatályos:2015-04-16 - 2020-06-15
3/2015 (IV.16.)
Ráckeresztúr Község Önkormányzat 3/2015(IV.16.) Ör. az avar és kerti hulladék égetésének szabályiról

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, és a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1.§

A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között, a levegő tisztaságának védelmét, a tűzvédelmi előírások betartását, elvárható és betartható módon biztosítják.

2.§

A rendelet hatálya Ráckeresztúr község belterületén végzett avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére terjed ki.

2. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai

3. §

Avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell. Égetni csak jól kialakított tűzrakó helyen szabad, úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

4. §

Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, állati, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, veszélyes hulladék)

5. §

A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén, illetve, ha arra szükség nincs, azonnal el kell oltani.

6. §

A tüzelés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, melyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.


7. §

Az avar és kerti hulladék égetése a község egész területén a következő időpontokban engedélyezett:

minden kedden 14- 20 óra között,

minden szerdán 8-14 óra között, valamint

minden szombaton 8-12 óra között.

8. §

Tilos az avar és kerti hulladék égetése július és augusztus hónapokban.

9. §

A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. Nyers vagy megázott avar és kerti hulladék égetése tilos.

10. §

A rendelet nem ad felmentést a hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól.

3. Záró rendelkezések

11. §

(1)   A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ráckeresztúr Község Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 9/2013.(VII.18.) önkormányzati rendelet 13.§-a.

          dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra

                          polgármester                                                              jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. IV.15.

                                                                                                             jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!