nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 4/2016 (III.2..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-05 -tól
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 4/2016 (III.2..) önkormányzati rendelete
Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.02.) önkormányzati rendelete A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2016 (III.02.) önkormányzati rendelete


A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(Egységes szerkezetbe foglalva, és lezárva 2017. december 05.)

Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


1.§ (1)[1] Balatonszabadi Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint gondoskodik az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról.

(2) A rendelet területi hatálya Balatonszabadi közigazgatási területére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya Balatonszabadi közigazgatási területén tartózkodó személyekre és gazdálkodó szervezetekre, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdés 34. pontjában meghatározott ingatlanhasználóra (továbbiakban: ingatlanhasználó), valamint a települési önkormányzatra és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatóra terjed ki.

2.§[2],[3] Balatonszabadi közigazgatási területén az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Papfődi u. 3.) végzi.


II. Fejezet

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje, módja

A közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek


3.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles a települési hulladék e rendeletben részletezett gyűjtésére, az így előkészített hulladék átadására a közszolgáltató, illetve hulladékkezelő részére, valamint a közszolgáltatás igénybevételére, a közszolgáltatási díj megfizetésére.

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség a beépítetlen ingatlana tekintetében.

(3) A természetes személy ingatlanhasználó az (1) bekezdésben szabályozottak mellett az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató által használt hulladékgyűjtő helyére, az ártalmatlanítás díjának kiegyenlítésével külön engedély nélkül maga is elszállíthatja. E jogot a természetes személy ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltató részére megfizette.

4.§ (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és a közszolgáltatótól beszerzett vagy a kereskedelemben vásárolt, a közszolgáltató által minden évben megküldött „matricával” ellátott 60 literes, 110/120 literes szabvány gyűjtőedényt vagy 240 literes illetve 1100 literes konténert köteles igénybe venni a közszolgáltatáshoz.

(2) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(3)[4], [5] Az ingatlanhasználó a házhoz menő szelektív gyűjtés keretében elkülönítetten gyűjti a papírhulladékot, a műanyag hulladékot, és a fém csomagolású hulladékot az erre a célra rendszeresített edényzetben, vagy átlátszó zsákban, továbbá az üveghulladékot átlátszó zsákban.

(4) Az ingatlanhasználó köteles elkülönítetten gyűjteni a zöldhulladékot, a nagydarabos hulladékot (lom) és a veszélyes hulladékot.

5.§[6] A lomtalanítás évente egyszeri megszervezéséről és a zöldhulladék elszállításáról a közszolgáltató gondoskodik térítésmentesen. A zöldhulladék elszállítására évente 10 alkalommal kerül sor.

 6.§ Az építési törmelék és a veszélyes hulladék elszállításáról az ingatlanhasználó, illetőleg az, akinek a tevékenysége során a törmelék keletkezett köteles gondoskodni.

7.§[7] E rendelet 1. mellékletében megjelölt hulladékszállítási időpontok esetleges rendkívüli ok miatti változásáról a közszolgáltató köteles az ingatlantulajdonosokat előzetesen tájékoztatni.

8.§[8] A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követően a karácsonyfákat külön díj felszámolása nélkül elszállítja.

9.§ (1) A hulladékot a szállítás napján legkésőbb reggel 7 óráig kell kihelyezni az ingatlanok elé.

(2) A közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni. Az okozott kárt annak javításával, vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni. Amennyiben a meghibásodás a közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan gyűjtőedény javítása és pótlása az ingatlantulajdonos kötelessége.

(3) A közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére visszahelyezni úgy, hogy az a közlekedést ne gátolja. Az ürítés során kihullott hulladékot össze kell takarítani.

(4) Ha a gyüjtőedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából marad el, akkor az ürítésre csak a következő szállítási napon kerül sor.

(5) Ha a hulladékot, vagy a lomot a Közszolgáltató a szállítási napon, vagy az előzetesen meghirdetett időpontban elszállítani nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhasználó hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles többletdíjazás igénye nélkül 48 órán belül a közszolgáltatásról gondoskodni.

10.§ A közszolgáltató megtagadhatja a települési szilárdhulladék elszállítását, ha 

a) az nem a jogszabályban meghatározott gyűjtőedényben, vagy módon kerül kihelyezésre,

b) az érzékszervi észleléssel megállapíthatóan olyan anyagot tartalmaz, amely nem gyűjthető, nem szállítható, vagy nem ártalmatlanítható

c) az ingatlanhasználó, vagy a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás szüneteltetését kérte,

d) a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződés megkötését elmulasztotta.

11.§ (1) Az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését, amennyiben az ingatlant legalább 3 hónapig folyamatosan nem használja, és erről írásban nyilatkozik a közszolgáltatónak, valamint a szüneteltetés idejének végén, hosszabb időintervallum esetében legalább évente egyszer egész évet magába foglaló „nullás” közüzemi számlákkal (víz, villany) igazolja, hogy az ingatlant egyáltalán nem használta. Nullás közüzemi számlának tekinthető áram esetében az évi legfeljebb 20 kW/h, vízhasználat esetén az évi legfeljebb 4 m3 fogyasztást igazoló számla.   

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentést a szüneteltetés megkezdése előtt legalább 30 nappal be kell jelenteni a közszolgáltatónak.

(3) Aki az (1) bekezdésben jelzett módon utólag nem tudja igazolni „nullás” közüzemi számlákkal, hogy az ingatlant nem használta a szüneteltetés idején érvényben lévő közszolgáltatási díjat kamattal növelten egy összegben köteles a közszolgáltató részére megfizetni.

(4) Lakatlan épületek esetében az Önkormányzat jogosult kérni a közszolgáltatás szünetelését.

12.§ (1)[9]

(2) Természetes személy ingatlanhasználó a vegyes hulladék gyűjtésére legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhat.  

(3)Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá tenni. Köteles továbbá az így okozott esetleges kárt megtéríteni.

(4) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a gyűjtést, ürítést végző személyek, vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, illetve amelynek elhelyezése jogszabály erejénél fogva tilos.

(5) A hulladékgyűjtő edények beszerzéséről (vásárlás, bérlet) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(6) A hulladékgyűjtő edény mellé hulladékot csak a közszolgáltatótól vásárolt, „ Pelso-Kom” jelzéssel ellátott zsákban lehet elhelyezni. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési szilárd hulladék elszállításának, kezelésének, ártalmatlanításának költségét.  A zsák ára nem része a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjnak.


III. Fejezet

A közszolgáltatási díj megfizetése

13.§ (1) Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatának a figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatási szerződés az egyedi szerződés aláírásával jön létre. A gazdálkodó szervezetnek a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést a működésének megkezdése előtt, az üzemeltetés, illetve a működés teljes tartamára kell megkötnie.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó más térfogatú és darab számú gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a közszolgáltatóhoz bejelentheti. A bejelentést a negyedévet megelőző hónap 15-ig lehet megtenni. Az ürítési díj összegének megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult 1 db 110 liter térfogatú gyűjtőedényzet rendszeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó eltérő térfogatú gyűjtőedényzet elszállítására vonatkozó igényét nem jelenti be

 14.§ (1)[10] A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználó közszolgálati díjat köteles fizetni az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban: Koordináló szerv). A díjhátralék behajtására a Ht. 52.§-a az irányadó.

 (2)[11] Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

  1. az edényzet méretét és,
  2. természetes személy ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybe vevő családi és utónevét, lakóhelyét, tartózkodási és értesítési címét,
  3. társasház esetén a közös képviselő nevét, címét,
  4. gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó esetén a közszolgáltatást igénybe vevő közhiteles nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát.”

(3)[12] A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, összegével kapcsolatban az ingatlanhasználó a Koordináló szervnél írásban kifogást emelhet.

(4)[13]

(5)[14]

 (6)[15]

 15.§ (1) Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új ingatlanhasználó a korábbi ingatlanhasználóval egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A közszolgáltatás díját a közszolgáltatónak történt bejelentése hónapjának utolsó napjáig a korábbi, azt követően pedig az új ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(2) Nem tagadható meg a díj fizetése, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

16.§ Társasházi ingatlanok esetében az ingatlanhasználók lakóegységenként kötelezettek a közszolgáltatás igénybevételére és lakóegységek után kötelezettek a közszolgáltatási díj megfizetésére.

IV. Fejezet

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei

17.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés tartalmi elemeire a Ht 34.§ (5) bekezdése, a Ht. 37.§-a, valamint a 317/2013 (VIII.28) Korm.rendelet 4.§-a az irányadó.

V. Fejezet[16]

V/A. Fejezet[17]

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség

18/A §. (1) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, az ügyfélszolgálati feladatok ellátásához, a közszolgáltatási díj beszedéséhez, a hátralék behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szünetelése esetén annak nyilvántartása.

(2) Az ingatlannal rendelkező, vagy azt bármilyen más jogcímen használó gazdálkodó szervezet köteles eleget tenni a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

(3) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók nyilvántartásáról a közszolgáltató gondoskodik, ennek keretében megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat – és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(4) A közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(5) A közszolgáltató az igénybevevő személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

19.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Balatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 31/2003. (XII.11.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításáról.

Balatonszabadi, 2016. március 02.

                  Király Kálmán sk.                                                                              dr. Töpler Eszter sk.

                    polgármester                                                                                           jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2016. március 2. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

                                                                                          dr. Töpler Eszter sk.

 jegyző


1. melléklet a 4/2016 (III.02.) önkormányzati rendelethez[18]


  1. A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására minden héten

csütörtökön 7-22 óráig kerül sor.

  1. A házhoz menő szelektív gyűjtés és a zöldhulladék elszállításának napjairól és  helyéről a Közszolgáltató köteles az Önkormányzatot a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig tájékoztatni. Erről az Önkormányzat a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, az Önkormányzat honlapján és, a Szabadi Szóban történő megjelenítésével tájékoztatja a lakosságot.
[1]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[2]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[3]

Módosította a 21 /2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.12.05-től.


[4]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[5]

Módosította a 21/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.12.05-től.

[6]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[7]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.


[8]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.


[9]

Hatályon kívül helyezte a 21 /2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.12.05-től.

[10]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[11]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[12]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[15]

Hatályon kívül helyezte a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[16]

Hatályon kívül helyezte a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.

[17]

Beiktatta a 21/2017.(XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017.12.05-től.

[18]

Módosította a 16/2016.(X.3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016.10.03-tól.Csatolmányok

Megnevezés méret
4/2016.(III.02.) rendelet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
2.45 MB
4/2016.(III.02.) egységes a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
62 KB
Egységes hulladékgazdálkodási rendelet 2017.12.05-től
66.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!