nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (XII.12.) rendelete
Hatályos:2018-12-13 - 2018-12-14
Nógrádsipek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018 (XII.12.) rendelete
a szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról

Nógrádsipek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 134/E. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, valamint 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §


A szociális ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 1/2015. (II.26.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 6. § (2) a)-e) pontjában meghatározott támogatások, valamint a 6. § (3) b) és c) pontjában felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások iránti kérelmek elbírálásáról átruházott hatáskörben a polgármester dönt.”


2. §


Az R. 12. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A támogatás legkisebb összege havi 5000 forint, és nem lehet több havi 20000 forintnál.”


3. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Vizi Zoltán
polgármester


dr. Kiss Tamás
jegyző


A rendelet kihirdetve:
Nógrádsipek, 2018. december 12.


dr. Kiss Tamás
jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!