nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-02-01 -tól
Mezőkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013.(I.24.) önkormányzati rendelete
a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásárólMezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. (továbbiakban Mötv.) 13.§ (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3. §-ában foglalt felhatalmazás alapján következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §


Mezőkeresztes Városi Önkormányzat közigazgatási területén a kéményseprő ipari

közszolgáltatási tevékenység ellátása az önkormányzat által szervezett közszolgáltatás útján

történik.

2. §


A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, melyek biztosítják a települési

kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő feladatok eredményes végrehajtását, a

kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának és igénybevételének rendjét.


2. Értelmező rendelkezések


3. §


E rendelet alkalmazásában:

a) égéstermék: tüzelőanyagok elégetésekor keletkező termék, amely lehet gáznemű,

folyékony, szilárd vagy ezek keveréke

b) égéstermék-elvezető: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból

álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelőberendezés tűzterében

keletkezett égésterméket a szabadba vezeti.

c) gazdálkodó szervezet: a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685.§

c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet

d) használaton kívüli égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, melynek összes

nyílását befalazták vagy nem éghető anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható

szerelési technológiával (kötéssel) lezárták

e) ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában a

tulajdonos

f) tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető: olyan égéstermék-elvezető, amely a

tartalékfűtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva

tüzelőberendezés

g) tüzelőberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemű energiatermelő anyaggal

üzemelő berendezés, amelyben a működés során égéstermék keletkezik


h) sormunka: az a külön megrendelés nélkül, előzetes értesítést követően, rendszeres

időközönként végzett közszolgáltatás, amelynek díját további kiszállási díj nem terheli.

3. A rendelet hatálya


4. §


(1) A rendelet területi hatálya: Mezőkeresztes város közigazgatási területére terjed ki.


(2) A rendelet tárgyi hatálya: A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás szervezett

ellátása kiterjed a lakásban és más helyiségben épülő vagy már használatban lévő kémény,

valamint tartozékainak műszaki felülvizsgálatára, ellenőrzésére, tisztítására és szakvélemény

adására. A közszolgáltatás nem terjed ki a használaton kívüli égéstermék elvezetőre.


(3) A rendelet személyi hatálya: A közigazgatási határon belül valamennyi

ingatlantulajdonosra, kezelőre vagy használóra (továbbiakban: használó) kiterjed, amely

égéstermék-elvezetővel érintett függetlenül attól, hogy a tulajdonos természetes vagy jogi

személy, illetve nem jogi személyiségű gazdasági társaság, valamint a kéményseprő-ipari

szolgáltatást ellátó szolgáltatóra.


5. §


Mezőkeresztes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari

közszolgáltatás ellátásával, a kiírt pályázaton részt vett és érvényes pályázattal induló, nyertes

gazdálkodó szervezetet (továbbiakban: közszolgáltató) bízza meg és kötelezi a feladat

ellátásával kapcsolatos jelen rendeletben foglalt feladatok végrehajtására, valamint felruházza

az őt megillető e rendeletben szereplő jogosítványokkal.4. Kéményseprő-ipari közszolgáltatási munkák ellátása,

a szolgáltató és a tulajdonos jogai és kötelezettségei


6. §


(1) A szolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni az égéstermék

elvezetők ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását, az égéstermék elvezetők műszaki

felülvizsgálatát.


(2) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által

megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az

ideiglenesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére

időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdésben foglaltakat.


(3) Nem tartozik a közszolgáltatás körébe az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak

bontással oldható összekötő eleme vagy annak bekötőnyílása, valamint a használaton kívüli

égéstermék elvezető.(4) A közszolgáltató az időszakos ellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés

nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el, az ingatlan használójának előzetes értesítése

alapján. Amennyiben az ingatlan használójának a jelzett időpont nem megfelelő, a szolgáltató

az első időponttól számított 30 napon belül eső második időpontot jelöl meg.


(5) Ha az égéstermék-elvezető állapotának időszakos ellenőrzése, tisztítása, műszaki

felülvizsgálata - az ingatlan használója meghatározott kötelezettségének elmulasztása miatt

meghiúsul - a szolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.


(6) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum

egy példányát a szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan

használójának igazolt módon átadja.


(7) A közszolgáltató az égéstermék-elvezetők és csatlakoztatott tüzelőberendezések

közszolgáltatáshoz szükséges műszaki adatairól (továbbiakban: műszaki adat) címenként

nyilvántartást vezet.


(8) Közvetlen élet- vagy tűzveszély észlelése esetén a szolgáltató köteles az üzemeltetés

azonnali leállítására írásban felszólítani a használót, a szabálytalanság megszüntetéséig.

A szolgáltató az ingatlan címének közlésével – a veszély jellegétől függően – haladéktalanul

köteles tájékoztatni a hatáskörrel rendelkező hatóságot, szükség esetén a gázelosztó

engedélyest.


7. §


(1) A kéményseprő-ipari közszolgáltatást az ingatlan használója köteles igénybe venni, ha

olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amely a hozzá tartozó vagy a hozzá csatlakoztatott

égéstermék-elvezetővel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik vagy tartalék (biztonsági)

égéstermék elvezetőt tart fenn.


(2) A közszolgáltatás igénybevételével a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő között, a

Polgári Törvénykönyv közüzemi szerződésekre vonatkozó szabályai szerinti szerződéses

jogviszony jön létre.


(3) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató 6.§ (1), (2) bekezdésben meghatározott

feladatainak ellátásához, a munka akadálytalan, biztonságos végzéséhez szükséges feltételeket

biztosítani, így különösen

- az érintett helyiségbe való bejutás lehetőségéről gondoskodni,

- a kémény megközelíthetőségét biztosítani,

- a kémények számában bekövetkezett változást a szolgáltatónak írásban bejelenteni,

- a szolgáltatónak megadni a családi és utónevét, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési

helyének címét (továbbiakban: személyes adatait),

- az ingatlan tulajdonosa - az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján - írásban,

igazolható módon köteles bejelenteni a szolgáltatónak, ha a közszolgáltatásért járó díj

megfizetése az ingatlan használóját terheli,

- az ingatlan tulajdonosa vagy használója a hatósági eljárásokat megelőzően köteles

panaszával - igazolható módon - a közszolgáltatóhoz vagy az ellátásért felelős

önkormányzathoz fordulni.


(4) Az ingatlan használója köteles a szolgáltató által feltárt szabálytalanságot haladéktalanul

megszüntetni.

(5) A szolgáltató által feltárt szabálytalanságról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni,

abban az esetben, ha az ingatlan használója azt az előírt határidőn belül nem végzi el.8. §


(1) A folyamatosan kötelező munka elvégzését az ingatlan használója (vagy megbízottja) a díj

megfizetésével, illetve aláírásával köteles igazolni.


(2) A közszolgáltatás díját a tulajdonos a szolgáltatás elvégzésével egyidejűleg készpénzzel

kell kiegyenlíteni. Átutalással történő kiegyenlítésére a szolgáltatóval kötött megállapodás

alapján van mód.


(3) Ha a szolgáltató az előzetes értesítési kötelezettségének a 6.§ (4) bekezdése szerint eleget

tett, a folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatás díját az ingatlan használója akkor is

köteles megfizetni, ha a munka elvégzésében a szolgáltatót megakadályozta, vagy a munka

feltételeinek elvégzését nem biztosította.


(4) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott második időponttól számított 30 napon belül a

közszolgáltatást – külön egyeztetést követően – igénybe venni, és a közszolgáltatás díján túl a

külön kiszállás díját megfizetni, amennyiben a közszolgáltató a második időpontban sem

tudta a közszolgáltatást ellátni.


(5) A folyamatosan kötelező kéményseprői szolgáltatási tevékenység végzésének tűrése alól a

díj megfizetése nem mentesít.


(6) Nem kell a díjat megfizetni, ha a folyamatosan kötelező munka a szolgáltató hibájából,

vagy érdekkörében felmerülő okból marad el.


5. A kéményseprő-ipari közszolgáltatási díj megállapítása


9. §


(1) A közszolgáltatási díj mértékét – a fogyasztóvédelmi hatóság és a szakmai

érdekképviseletek véleményének kikérése mellett - az önkormányzat határozza meg e rendelet

mellékleteként.


(2) A közszolgáltatás díját az önkormányzat évente felülvizsgálja, és amennyiben módosítani szükséges a következő évben alkalmazandó díjakat november 30-áig rendeletben határozza meg.

10. §


(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzéséről és annak kötelező igénybe vételéről szóló 16/2000.(XI.29.) rendelet és az azt módosító 17/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


(2) E rendelet 2013. február 1. napján lép hatályba, de a díj megállapítására vonatkozó rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mezőkeresztes, 2013. január 24.Dr. Dózsa György  s. k.                                                                         Dr. Pelládi Ildikó s. k.

   polgármester                                                                                                jegyző            1. sz. melléklet12013. július 1-től alkalmazott szolgáltatási díjak             2000 Ft

 munkaráfordítás egységárral számolva


Méret és teljesítmény

Égési levegő ellátás

Nyomás
viszony

Tüzelőanyag

Kéménytípus
jelölése

Munkaráfordítás (Mf)

Ár

Mérték-
egység

Ellenőrzés
/tisztítás

Műsz.
felülv. 4
évenként

Nettó

Bruttó

Egyedi

Nyitott

Huzat

Gáz

ENHG

0,30

0,2

1 000 Ft

  1 270 Ft

/db

Szilárd

ENHS

0,37

0,2

1 140 Ft

  1 450 Ft

/db

Túlnyomás

Gáz

ENTG

0,34

0,2

1 080 Ft

  1 370 Ft

/db

Szilárd

ENTS

0,42

0,2

1 240 Ft

  1 575 Ft

/db

Zárt

Huzat

Gáz

EZHG

0,30

0,2

1 000 Ft

  1 270 Ft

/db

Szilárd

EZHS

0,37

0,2

1 140 Ft

  1 450 Ft

/db

Túlnyomás

Gáz

EZTG

0,34

0,2

1 080 Ft

  1 370 Ft

/db

Szilárd

EZTS

0,42

0,2

1 240 Ft

  1 575 Ft

/db

Tartalék

ET

0,20

0,1

   600 Ft

     760 Ft

/db

Központi

Nyitott

Huzat

Gáz

KNHG

0,14

0,07

   420 Ft

     535 Ft

/fm

Szilárd

KNHS

0,20

0,07

   540 Ft

     685 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

KNTG

0,17

0,07

   480 Ft

     610 Ft

/fm

Szilárd

KNTS

0,24

0,07

   620 Ft

     785 Ft

/fm

Zárt

Huzat

Gáz

KZHG

0,14

0,07

   420 Ft

     535 Ft

/fm

Szilárd

KZHS

0,20

0,07

   540 Ft

     685 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

KZTG

0,17

0,07

   480 Ft

     610 Ft

/fm

Szilárd

KZTS

0,24

0,07

   620 Ft

     785 Ft

/fm

Tartalék

KT

0,10

0,035

   270 Ft

     345 Ft

/fm

Nagy
járat- kereszt- metszetű

Nyitott

Huzat

Gáz

NNHG

0,21

0,07

   560 Ft

     710 Ft

/fm

Szilárd

NNHS

0,30

0,07

   740 Ft

     940 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

NNTG

0,22

0,07

   580 Ft

     735 Ft

/fm

Szilárd

NNTS

0,32

0,07

   780 Ft

     990 Ft

/fm

Zárt

Huzat

Gáz

NZHG

0,21

0,07

   560 Ft

     710 Ft

/fm

Szilárd

NZHS

0,30

0,07

   740 Ft

     940 Ft

/fm

Túlnyomás

Gáz

NZTG

0,22

0,07

   580 Ft

     735 Ft

/fm

Szilárd

NZTS

0,32

0,07

   780 Ft

     990 Ft

/fm

Tartalék

NT

0,15

0,035

   370 Ft

     470 Ft

/fm

Gyűjtő*

Nyitott

Huzat

Gáz

 GNHG

0,20

0,09

   580 Ft

     735 Ft

/szint

Szilárd

GNHS

0,25

0,09

   680 Ft

     865 Ft

/szint

Zárt

Gáz

GZHG

0,20

0,09

   580 Ft

     735 Ft

/szint

Szilárd

GZHS

0,25

0,09

   680 Ft

     865 Ft

/szint

Túlnyomás

Gáz

GZTG

0,25

0,11

   720 Ft

     915 Ft

/szint

Szilárd

GZTS

0,30

0,11

   820 Ft

  1 040 Ft

/szint

Tartalék

GT

0,10

0,04

   280 Ft

     355 Ft

/szint
Hátralékkezelési díj


Jogcím                                                                                                 Nettó                         Bruttó

1. fizetési felszólítás díja                                                                       800 Ft                  1 015 Ft

2. fizetési felszólítás díja                                                                    1 600 Ft                  2 030 FtMegrendelésre kötelező tevékenységek

Megnevezés

Nettó ár

Bruttó ár

Mf

A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján (/db/óra)

4 000 Ft

  5 080 Ft

2

Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása (/db)

   680 Ft

     865 Ft

0,34

A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása (/fm)

1 200 Ft

  1 525 Ft

0,6

A megrendelésre kötelező tevékenységeket további kiszállási díj terheli

2 000 Ft

  2 540 Ft

1  1. sz. melléklet1


Műszaki vizsgálatok munkaráfordítása (Mrf) és ára4 000 Ft

munkaráfordítás egységárral számolva


Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata

Kémény
típusok

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

Mf

0,84

/db

1,16

/db

0,40

/szint

2,60

 /db

3,40

/db

Nettó ár

    3 360 Ft

/db

    4 640 Ft

/db

   1 600 Ft

/szint

  10 400 Ft

 /db

   13 600 Ft

/db

Bruttó ár

    4 267 Ft

/db

    5 893 Ft

/db

   2 032 Ft

/szint

  13 208 Ft

 /db

   17 272 Ft

/db

Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított, vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata

Kémény
típusok

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

Mf

1,34

/db

2,00

/db

0,70

/szint

4,00

 /db

5,00

/db

Nettó ár

    5 360 Ft

/db

    8 000 Ft

/db

   2 800 Ft

/szint

  16 000 Ft

 /db

   20 000 Ft

/db

Bruttó ár

    6 807 Ft

/db

  10 160 Ft

/db

   3 556 Ft

/szint

  20 320 Ft

 /db

   25 400 Ft

/db

Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata

Kémény
típusok

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

Mf

0,84

/db

1,16

/db

0,40

/szint

2,60

 /db

3,40

/db

Nettó ár

    3 360 Ft

/db

      4640 Ft

/db

   1 600 Ft

/szint

  10 400 Ft

 /db

   13 600 Ft

/db

Bruttó ár

    4 267 Ft

/db

    5 893 Ft

/db

   2 032 Ft

/szint

  13 208 Ft

 /db

   17 272 Ft

/db

Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat

Kémény
típusok

ENH, ENT, ET

EZH, EZT

GNH, GZH, GZT, GT

KNH, KNT, KT, NNH, NNT, NT

KZH, KZT, NZH, NZT

Mf

0,68

/db

0,92

/db

0,30

/szint

2,10

 /db

2,72

/db

Nettó ár

    2 720 Ft

/db

    3 680 Ft

/db

   1 200 Ft

/szint

    8 400 Ft

 /db

   10 880 Ft

/db

Bruttó ár

    3 454 Ft

/db

    4 674 Ft

/db

   1 524 Ft

/szint

  10 668 Ft

 /db

   13 818 Ft

/db
A műszaki vizsgálatokat további kiszállási díj terheli.
Nettó ár

Bruttó ár                2 000 Ft

2 540 Ft
A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok
(tervfelülvizsgálatok)
Ár    Megnevezés

Nettó

Bruttó


Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetén

 14 000 Ft

 17 780 Ft


Kettő — hat lakás, illetve rendeltetési egység esetén

 28 000 Ft

 35 560 Ft


Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetén épületenként

 42 000 Ft

 53 340 Ft


Épület központi kéménnyel 60-140 kW

 28 000 Ft

 35 560 Ft


Ipari és kommunális létesítmények esetén 140 kW felett

35 000 Ft

 44 450 Ft


Helyszíni szaktanácsadás (/db)

14 000 Ft

 17 780 Ft


A tervfelülvizsgálatokat is a fenti kiszállási díj terheli

3. sz. melléklet


Az új égéstermék-elvezetők jele


Karakter

Jelentése

1.

2.

3.

4.

E

Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető

K

Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm2 járat keresztmetszetig

N

Nagy járat-keresztmetszetű (4 096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig), egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék elvezető

G

Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.


N

Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt


Z

Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt


T

Tartalék égéstermék-elvezető.H

Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetőT

Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető
S

Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető
G

Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!