nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Szepetnek Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2002.(XII. 11.) Kt. számú rendelete
Hatályos:2014-10-22 -tól
Szepetnek Község Önkormányzati Képviselőtestületének 15/2002.(XII. 11.) Kt. számú rendelete
az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

Szepetnek Község Önkormányzati Képviselőtestületének

15/2002.(XII. 11.) Kt. számú rendelete

az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről


Egységes szerkezetben a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelettel

Szepetnek Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:1.§(1) A polgármester megválasztását az önkormányzati képviselő (továbbiakban együtt: képviselő) megbízólevelének átvételét követő 30 napon belül, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát is.


(2) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén az önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§ (2) bekezdése ,valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/C.§ (1) bekezdése alkalmazandó.2. §


(1)[1] A vagyonnyilatkozatokat a rendelet 1. számú melléklete szerinti “Nyilatkozat”-on kell igényelni a Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság (továbbiakban: bizottság) elnökétől.(2) A vagyonnyilatkozatokat legkésőbb az igénylést követő három munkanapon belül kell kiadni a képviselőknek a szükséges példányszámban és a megfelelő írásos tájékoztatóval együtt.


(3) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban a jegyzőnél , a bizottság elnökének címezve. A borítékon fel kell tüntetni:    


-“Vagyonnyilatkozat” megnevezést

-A vagyonnyilatkozatot adó képviselő nevét

-Hozzátartozó vagyonnyilatkozata esetén a hozzátartozó nevét


A jegyző  a vagyonnyilatkozatok átvételéről igazolást ad ki. (2. számú melléklet), valamint a nyilatkozat átvételekor a borítékot a lezárási részen bélyegzővel ellátja és a lezárás mentén aláírja. A bizottság működésének ügyviteli feladatait a jegyző látja el. A képviselő a benyújtott vagyonnyilatkozatáról, amennyiben arra igényt tart – a borítékba való helyezés előtt – fénymásolatot készíthet. A borítékban elhelyezett vagyonnyilatkozatok minden oldalát a nyilatkozatot adó, vagy törvényes képviselője aláírásával köteles ellátni.
(4) A vagyonnyilatkozatokat a bizottság 8 munkanapon belül nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vételről a képviselőt írásban tájékoztatja. (3. számú melléklet) A nyilvántartásba vett vagyonnyilatkozatokat tartalmazó borítékokat a bizottság elnöke a lezárás mentén lebélyegzi és aláírja.  


(5) A vagyonnyilatkozatokat olvashatóan, tollal kell kitölteni. Ha a kitöltés során tévedésre  vagy elírásra kerül sor, úgy annak javítása csak szabályszerűen (egy vonallal áthúzva, a javítás ténye aláírással igazolva) történhet. Amennyiben a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt kell kitölteni.


(6) A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esedékessé válásáról minden év január 1-éig a “Nyilatkozat” egyidejű megküldésével a bizottság elnöke írásban értesíti a képviselőt.


(7) A vagyonnyilatkozatokat oly módon kell tárolni, hogy biztosítva legyen azok adatvédelme. A képviselő és hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát a képviselő megbízatásának megszűnését követő 30. napig kell a bizottságnak tárolni. Ezt követően a bizottság a vagyonnyilatkozatokat a jegyző jelenlétében megsemmisíti. A megsemmisítésről jegyzőkönyvet kell felvenni.


                                  

3.§


(1) A képviselő vagyonnyilatkozata - az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével - nyilvános. A képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános, abba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából eljárás lefolytatásakor.


(2) A képviselői vagyonnyilatkozatba történő betekintést a bizottság elnökéhez intézett levélben kell kérni. A betekintést a bizottság elnöke (amennyiben az elnök a betekintést kezdeményező a bizottság által kijelölt képviselő) és a jegyző engedélyezi (4. számú melléklet) a kérelem keltétől számított 3 munkanapon belül. Az engedélyben meg kell jelölni a betekintés időpontját is, amely időpont az engedély keltétől számított 8 munkanapon belülre kell, hogy essék. A betekintést a rendelet 5. számú melléklete szerinti nyomtatványon kell nyilvántartani. A vagyonnyilatkozatba történő betekintés csak a határozatképes bizottság ülésén lehetséges. A betekintés során az adatokról semmiféle másolat nem készíthető.


(3) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a bizottságnál bárki kezdeményezheti. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóság tartalmának ellenőrzése.


(4) A vagyonnyilatkozatba történő betekintés után a nyilatkozatokat a bizottság elnöke a 2.§ (2) és (3) pontjaiban leírt módon köteles lezárni.


(5) Az eljárást írásban kell kezdeményezni, a kezdeményező nevének és értesítési címének, valamint a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékok megjelölésével. Ha a kezdeményező a nevét és az értesítési címét nem adja meg, a bizottság csak a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékok hitelt érdemlősége esetén indítja meg az eljárást.


(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, továbbá a bejelentés alapjául szolgáló bizonyítékokat, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező nyolc napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.


(7) Eljárás megindítása esetén a bizottság elnöke a bejelentést követő három munkanapon belül - a bejelentés megküldésével- tájékoztatja a képviselőt, és egyidejűleg felhívja a bejelentéssel érintett adatok hitelt érdemlő okirati bizonyítására. A tájékoztatást követően a képviselő nyolc napon belül köteles vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyra vonatkozó azonosító adatokat a bizottság elnökének benyújtani. Az azonosító adatokat csak a bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő nyolc napon belül kérés esetén az érintett részére vissza kell adni, ellenkező esetben meg kell semmisíteni a 2. § (7) bekezdése szerint.


(8) A bizottság az eljárást zárt ülésen folytatja le, amelyről jegyzőkönyv készül. A bizottság bizonyításra vonatkozó eljárási cselekményei a hitelt érdemlő okiratok beszerzéseire irányulhatnak. A bizottság legkésőbb a bejelentéstől számított második ülésén lezárja az eljárást és annak eredményéről a soron következő ülésén - az ügy eldöntéséhez szükséges dokumentumok benyújtásával - tájékoztatja a képviselőtestületet. A képviselőtestület az eljárás lezárásáról indokolással ellátott határozattal dönt.


(9) A képviselő-testület zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.


(10) A bizottság elnökével kapcsolatos eljárás esetén az elnöki teendőket az bizottság által esetenként megbízott bizottsági tag látja el.                                                             4.§


E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
Szepetnek , 2002. november

Grabant János                                                                                            Gaál Mónika

polgármester                                                                                                 jegyző


A módosításokkal egységes szerkezetbe hozta: Szalai-Gaál Mónika jegyző


Szepetnek, 2014. október 21.
Vlasicsné Fischl Timea sk.

Szalai-Gaál Mónika sk.

polgármester

jegyző
Az egységes szerkezetű rendelet 2014. október 21. napján kihirdetésre került.
           Szalai-Gaál Mónika

                      jegyző

[2]1. sz. melléklet


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság
Nyilatkozattevő neve:……………………………………………………….


Lakcíme: …………………………………………………………………………..NYILATKOZAT


Alulírott……………………………………………………..kérem, hogy a vagyonnyilatkozat-tétel teljesítése céljából a vagyonnyilatkozat tételhez szükséges dokumentumokat …………………..példányban, az alábbiak szerint szíveskedjenek részemre biztosítani.


Vagyonnyilatkozatomhoz az alábbi személyek vagyonnyilatkozatát kívánom csatolni. (név ás hozzátartozói minőség feltüntetésével)

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         

                                                                                                         


Szepetnek,……………………………………………                                                                                              ……………………………………….

                                                                                                 Képviselő


A vagyonnyilatkozat dokumentumait a fenti példányban a mai napon átvettem.


Szepetnek,……………………………………………

……………………………………

                                                                                                 Képviselő
[3]2. sz. melléklet


Szepetnek Községi Önkormányzat

Jegyző
IGAZOLÁSIgazolom, hogy a mai napon az alábbi vagyonnyilatkozatokat átvettem:


Képviselő neve:……………………………………………………….


Hozzátartozói vagyonnyilatkozatok:


            Hozzátartozó neve                                       Hozzátartozói minőség


Szepetnek,     


                                                                                  P.H.                                        jegyző

[4]3. sz. melléklet


Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság                                                                                             

IGAZOLÁSIgazolom, hogy a Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság az Ön által …………. –án átadott vagyonnyilatkozatokat alábbiak szerint vette nyilvántartásba:


Képviselő neve:……………………………………………………….

Vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma:


Hozzátartozói vagyonnyilatkozatok:


Hozzátartozó neve                Hozzátartozói minőség                     Nyilvántartási szám


Szepetnek,     


                                                                                  P.H.                           bizottsági elnök
[5]4. sz. melléklet

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság
Tárgy: Vagyonnyilatkozat betekintésére szolgáló engedély
Tisztelt ……….!Hivatkozással ……..……...-án érkezett kérelmére a Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 15/2002.(XII. 11.) önkormányzati rendeletében biztosított jogkörünkben engedélyezzük, hogy Ön ……………………. képviselő vagyonnyilatkozatába betekintsen.


A betekintésre …………….. nap …….. órai időpontot biztosítjuk.Szepetnek, ………………….P. H.

                                  

                        Bizottsági elnök                                                        Jegyző

[6]5. sz. melléklet

Szepetnek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Közművelődési és Településfejlesztési Bizottság


NYILVÁNTARTÁS

A KÉPVISELŐ VAGYONNYLATKOZATOKBA TÖRTÉNŐ BETEKINTÉSRŐLA betekintés időpontja

A betekintő olvasható aláírása

A megtekintett vagyonnyilatkozat nyilvántartási száma
[1]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től

[2]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től


[3]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től


[4]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től


[5]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től


[6]

Megállapította a 15/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. október 22-től


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!