nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-02 - 2017-11-28
Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete
a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Tényő Község Önkormányzata Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (továbbiakban: Szt.)  szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdés g, pontjában biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.a, pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya


1.§


(1) ​E rendelet területi hatálya kiterjed Tényő község közigazgatási területére.


(2) A rendelet személyi hatályát az Szt. 3, 6. és 7. §-ai határozzák meg


A szociális ellátások formái


2.§


Tényő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi szociális ellátásokat nyújtja:


(1) Pénzbeli ellátások:

 1. eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
 2. időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás,
 3. gyógyszertámogatás,
 4. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatása
 5. lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás,,
 6. temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás,
 7. szülési támogatás,
 8. iskolakezdési támogatás.


(2) Természetbeni ellátás:

 1. köztemetés.


(3) Alapszolgáltatások:

 1. étkeztetés,
 2. házi segítségnyújtás,
 3. idősek napközbeni ellátása, idősek klubja,
 4. családsegítés,

e. támogató szolgálat.


Hatásköri rendelkezések


3.§


(1) A rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, valamint a polgármester és a jegyző gyakorolják.


(2) A Képviselőtestület dönt:

 1. az eseti jellegű rendkívüli települési támogatás,
 2. időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás,
 3. gyógyszertámogatás,
 4. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatásának megállapításáról,
 5. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás,
 6. a köztemetés megállapításáról,
 7. másodfokon a polgármester átruházott hatáskörben hozott határozatai ellen benyújtott fellebbezésekről.


(3) A polgármester dönt:

 1. temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás,
 2. szülési támogatás,
 3. iskolakezdési támogatás,
 4. az étkeztetés,
 5. a házi segítségnyújtás.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

Eseti jellegű rendkívüli települési támogatás


4.§


Alkalmanként legfeljebb 10.000,- Ft összegű eseti jellegű rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni azt a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került személyt, aki az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt egyszeri anyagi segítségre szorul, és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 120 %-át, egyedülálló személy esetén 150 %-át.


Időszakos jellegű rendkívüli települési támogatás


5.§


(1) Az Szt. 45.§ (4) bekezdésben felsorolt valamely körülmény miatt időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére havi rendszerességgel, legfeljebb egy év időtartamra időszakos jellegű rendkívüli települési támogatást kell megállapítani, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 180 %-át.


(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás összege legfeljebb 5.000 Ft/hó.


Gyógyszertámogatás


6.§


(1) Gyógyszertámogatás adható a szociálisan rászorult személy részére egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében.


(2) Gyógyszertámogatásra jogosult az a kérelmező, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg:


a)családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 40%-át,


b)egyedül élőesetén az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 200%-át, és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 40 %-át.


(3) Méltányosságból abban az esetben is megállapítható a gyógyszertámogatás, ha


a)családok esetében az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 200 %-át és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 40 %-át,


b)egyedül élőesetén az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 300%-át és krónikus, hosszantartó betegségére tekintettel háziorvos vagy szakorvos által vényre felírt havi gyógyszerköltsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 40 %-át.


(4) Méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha a kérelmező idős, vagy egyszemélyes háztartásban lakik, vagy kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik.


(5) Nem állapítható meg gyógyszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki közgyógyellátásban részesül vagy arra jogosult, de nem kérte annak megállapítását.


(6) Gyógyszertámogatás évente legfeljebb négy alkalommal adható, a támogatás eseti összege maximum 10.000,-Ft lehet.


Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás


7.§


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaikhoz nyújtott hozzájárulás. A támogatás szempontjából a lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásnak minősül a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díja, az albérleti díj, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete és a tüzelőanyag költsége.


(2) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást lehet megállapítani a legalább egy éve tényői lakóhellyel rendelkező kérelmező részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 1. a családban élő kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át,
 2. a háztartásban együtt élők egyikének sincs az Önkormányzattal szemben lejárt esedékességű adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása.


(3) A támogatás további feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó alábbi feltételeket teljesítse:

 1. a lakáshoz tartozó udvar rendben tartásáról, különös tekintettel az ott található szemét és lom eltávolítására,
 2. az ingatlanhoz tartozó kert és udvar tisztántartásáról, gaz-, valamint rágcsáló-mentesítéséről, az allergén növények irtásáról;
 3. az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, téli időszakban síkosság mentesítéséről,
 4. az ingatlanon található ház külső karbantartásáról, a szükséges állagmegóvási munkálatok elvégzéséről,
 5. a házban található helyiségek, az udvaron található illemhely tisztán, emberi tartózkodásra alkalmas állapotban tartásáról.


(4) A (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a határozat meghozatala előtt az ügyintézési határidő betartásával, illetve a megállapítást követően negyedévenként az igazgatási előadó helyszíni szemle lefolytatása során ellenőrizheti.


(5) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a (3) bekezdés szerinti feltételeket nem teljesítette, a jegyző az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével legalább ötnapos határidő kitűzésével felszólítja a szükséges munkálatok elvégzésére.


(6) Amennyiben a kérelmező, illetve az ellátásra jogosult a felszólítás ellenére nem tesz eleget a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó előírásoknak, úgy a kérelmet el kell utasítani, illetve az ellátást a hónap utolsó napjával meg kell szüntetni.


(7) Amennyiben a kérelmet a (6) bekezdés szerinti okból el kell utasítani, vagy a megállapított lakásfenntartási támogatást meg kell szüntetni, ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül a háztartás egyik tagja sem nyújthat be lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelmet.


8.§


(1) Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


9.§


(1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás havi összegét az alábbi táblázat alapján kell megállapítani:egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-ában családban élők esetén

egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum %-ában egyedülállók esetén

a támogatás havi összege

0 – 50 %

0 – 100 %

4.000 Ft

51-100 %

101-150 %

3.000 Ft

101-150 %

151-200 %

2.000 Ft10.§


(1) Amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak, a támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kell megállapítani.


(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatást egy évre kell megállapítani.


A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy települési támogatása


11.§


(1) Települési támogatás állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak, aki a l8. évét betöltött, önmaga ellátására képtelen, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, ha a kérelmező rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének 150 %-át nem haladja meg.


(2) A támogatás határozatlan időre szól, indokolt esetben – pl. ha az ápolt önmaga ellátására képtelen állapota csak időszakosan áll fenn - határozott időre is megállapítható. A határozott idejű támogatás három hónapnál rövidebb nem lehet.


12.§


(1) A támogatás összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával egyezik meg.


(2) A támogatást a jogosultsági feltételek fennállása esetén a kérelem benyújtását követő naptól lehet megállapítani.


(3) A jogosultság fennállását évente egyszer, a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltét követő egy hónapon belül felül kell vizsgálni.13.§


(1) Nem jogosult az ápoló a támogatásra az Szt. 42.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben.


(2) Meg kell szüntetni a támogatást az Szt. 42.§ (2) bekezdésében felsorolt esetekben.


14.§


Az ápoló a beteg személy ápolása, gondozása körében köteles:

 1. az ápolt személyt a tartózkodási helyén naponta ellátni, gondozni,
 2. gondoskodni az egészségügyi ellátások igénybevételéről (a beteget egészségügyi intézménybe kísérni, szállítani, orvost kihívni, gyógyszert kiváltani, az alapvető, otthoni ápolási feladatokat elvégezni)
 3. gondoskodni az ápolt élelmezéséről, tisztálkodásáról,
 4. a lakást és az ápolt ruházatát rendben tartani,
 5. gondoskodni az ápolt személy oktatási, nevelési, szociális intézménybe, rehabilitációs foglalkoztatásra történő eljutásáról,
 6. lehetővé tenni az ápolás körülményeinek ellenőrzését a jegyző, illetve családgondozó számára.

15.§


(1) Az ápolói kötelezettség nem megfelelő teljesítéséről helyszíni szemle alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell, hogy az ápoló a kötelezettségét mely időponttól nem teljesítette.


(2) Amennyiben az ápoló az ápolási díjra nem jogosult


 1. az ápolás nem megfelelő teljesítése miatt az ennek tényét megállapító jegyzőkönyvben rögzített időponttól,
 2. egyéb ok miatt (az ápoló vagy az ápolt személy kérésére) az ok bekövetkezése hónapjának utolsó napjával kell az ápolási díj folyósítását megszüntetni.


(3) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontja hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.


Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás

16.§


(1) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásra jogosult az a tényői lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki tényőii lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező elhunyt hozzátartozójának eltemettetéséről gondoskodik.


(2) Temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatásban részesülhet, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori legalacsonyabb öregségi nyugdíj 300 %-át


(3) A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás összege 20.000 Ft.


(4) A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt.


Szülési támogatás


17.§


(1) A Képviselő-testület gyermekenként 10.000 Ft segélyben részesíti azt a kérelmezőt, akinek gyermeke született.


(2) Szülési támogatásban részesül az a személy, akinek állandó lakhelye Tényő.


(3) A támogatás iránti kérelmet a szülést követő három hónapon belül lehet benyújtani.


(4) A szülési támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester dönt. Iskolakezdési támogatás

18.§


(1) Iskolakezdési támogatásban részesül feltétel nélkül minden első osztályos tanuló egy alkalommal.


(2) Az iskolakezdési segélyként minden elsős számára tanszercsomag biztosított.III. Fejezet

Természetbeni ellátások

Köztemetés


19.§


A köztemetést az Önkormányzat az Szt. 48. §-a alapján biztosítja.IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

Étkeztetés és házi segítségnyújtás


20.§


(1) Az Sztv. 62. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül szociálisan rászorultnak tekintendő az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.


(2) Az étkeztetés iránti kérelmet a jövedelemigazolásokkal együtt kell benyújtani.


(3) Az étkeztetés igénybevételéről, továbbá annak megszüntetéséről a polgármester dönt.


(4) A szociális étkeztetést az önkormányzat a Napközi Otthonos Óvoda konyhájáról biztosítja.


(5) Az étkeztetés történhet házhoz szállítással és a jogosult általi elvitellel.


(6) A házhoz szállításról az önkormányzat gondoskodik.


21.§


A házi segítségnyújtást az önkormányzat a kijelölt szerv útján szociális gondozó alkalmazásával biztosítja.


Idősek napközbeni ellátása

Idősek Klubja


22.§


(1) Az idősek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat az önkormányzat a kijelölt szerv útján biztosítja.

(2) Idősek napja alkalmából a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére az Önkormányzat támogatást biztosít, melynek összege – egy összegben - évi 5000,-Ft.Családsegítés


23.§


A családsegítéssel összefüggő feladatokat az önkormányzat a kijelölt szerv útján biztosítja.Támogató Szolgálat


 24.§


A támogató szolgálattal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a kijelölt szerv útján biztosítja.V. FEJEZET

Térítési Díj


25.§


(1)   A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásért térítési díjat kell fizetni.


(2)   A kötelezett által fizetendő térítési díj összegéről a Napközi Otthonos Óvoda vezetője írásban értesíti a kötelezettet.


(3)   Az intézményi étkeztetés, valamint étel kiszállítás térítési díjait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza A térítési díjakat az önkormányzat minden év február 15-ig a nyersanyagköltségek figyelembevételével felülvizsgálja és módosíthatja.


VI. Fejezet

Eljárási rendelkezések


26.§


(1) A szociális ellátások megállapítása iránti kérelmet a rendelet alábbi mellékletei szerinti nyomtatványokon a szükséges mellékletek csatolásával a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Tényői Kirendeltség lehet benyújtani:


1. számú melléklet      Rendkívüli Települési támogatás iránti kérelem

2. számú melléklet      Gyógyszertámogatás

3. számú melléklet      A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását,  gondozását végző

                                  személy települési támogatása iránti kérelem

4. számú melléklet      Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás iránti kérelem

5. számú melléklet      A temetési költségek mérséklésére nyújtandó települési támogatás iránti kérelem

6. számú melléklet      Étkeztetés és/vagy házi segítségnyújtás iránti kérelem

7. számú melléklet      Szülési támogatás

8. számú melléklet      Jövedelem-, Vagyonnyilatkozat

9. számú melléklet       Intézményi étkeztetés, valamint étel kiszállítás térítési díja
27.§


A jogosultság elbírálása során a jövedelemszámításra az Szt. 10.§ (2) – (6) bekezdéseinek előírásait kell alkalmazni. 


28.§


(1) A támogatások folyósításáról a jegyző gondoskodik.


(2) Általános szabály szerint a rendszeres pénzellátások kifizetése a jogosult folyószámlájára utalással, az eseti pénzbeli támogatások kifizetése készpénzben a házi pénztárból történik.


(3) A havi rendszeres pénzbeli támogatásokat minden hónap ötödik napjáig kell kifizetni a jogosult számára.29.§


Az igazgatási előadó e rendeletben szabályozott ellátásokra való jogosultság megállapításáról, az ellátás fenntartásáról és megszüntetéséről nyilvántartást vezet.VII. Fejezet

Záró rendelkezés


30.§


Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 20/2013. (XII.22.) önkormányzati rendelet.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1
4.66 KB
2
7.68 KB
3
10.21 KB
4
6.7 KB
5
2.99 KB
6
17.9 KB
7
2.61 KB
8
8.36 KB
9.
15.62 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!