nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Hatályos:2015-01-09 - 2018-04-20
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő - testületének

2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Lovászi község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.


  1. §


(1) Lovászi Község Önkormányzata az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszállón keresztül biztosítja a településen az  iskolai gyermekélelmezést, a Lovászi Óvodán keresztül pedig az óvodai gyermekétkeztetést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege a mindenkori áfával növelten. A nyersanyagnorma meghatározása a 10/2012. (III.30.)  az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról szóló önkormányzati rendeletben történik.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Nem vonatkoznak a (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(7) Az étkezést a lemondással érintett napon 9 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentési  naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(8) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

  1. §


(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151.§ (5) bekezdésében

megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező)

kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további

kedvezményt nem állapít meg.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény

fenntartója évente egy alkalommal a térítési díjakat felülvizsgálhatja, s új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője

negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett ( iskolai étkeztetésnél ).

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni

minden tárgyhónapot követő hónap 10. napján. A térítési díjak beszedésére az iskola étkeztetés vonatkozásában az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló, az óvodai étkeztetésre vonatkozóan pedig a Lovászi Óvoda, illetve tagintézménye esetében a Lovászi Óvoda Szivárvány Tagóvodája jogosult.


Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014 február 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.

                          dr. Hercz Judit                                                     Léránt Ferenc

                                 jegyző                                                            polgármesterKihirdetve: 2014. február 11.

                                                           dr. Hercz Judit

                                                                   jegyző          


1. számú melléklet a  2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethezLovászi Község Önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

                                               Ft/fő/nap
megnevezés

térítési díj összege

 50% normatív kedvezményes térítési díj

iskolai étkeztetés

( napközis )

      298 Ft + áfa = 378 Ft

149 Ft + áfa = 189 Ft

iskolai étkeztetés 

( menzás )

186 Ft + áfa = 236 Ft

93 Ft + áfa = 118 Ft

óvodai étkeztetés

260 Ft + áfa = 330 Ft

130 Ft + áfa = 165 Ft
Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő - testületének

2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete

a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

a 14/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.


Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) és a 151.§ (2a) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.


  1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Lovászi község közigazgatási területén a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervekbe (óvoda, általános iskola) járó gyermekekre.


  1. §


(1) Lovászi Község Önkormányzata az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszállón keresztül biztosítja a településen az  iskolai gyermekélelmezést, a Lovászi Óvodán keresztül pedig az óvodai gyermekétkeztetést.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege a mindenkori áfával növelten. A nyersanyagnorma meghatározása a 10/2012. (III.30.)  az önkiszolgáló étterem és turistaszálló konyhájáról étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagnormáról és értékesítési díjakról, valamint a turistaszálló szállásdíjáról szóló önkormányzati rendeletben történik.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Nem vonatkoznak a (3) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(5) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók esetében be kell nyújtani.

(6) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

a) betegsége,

b) a családtagjaival közös programban részvétele miatt.

(7) Az étkezést a lemondással érintett napon 9 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentési  naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(8) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók étkezése az igénybevevő törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(9) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.


  1. §


(1) Intézményi térítési díj napi összegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151.§ (5) bekezdésében

megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív (kötelező)

kedvezményeken túl – a gyermek egyéni rászorultsága alapján – az önkormányzat további

kedvezményt nem állapít meg.

(3) Az élelmezési ráfordítások év közben bekövetkezett növekedése miatt az intézmény

fenntartója évente egy alkalommal a térítési díjakat felülvizsgálhatja, s új térítési díjtételeket állapíthat meg.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője

negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a

Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének, aki intézkedik annak behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy

b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett ( iskolai étkeztetésnél ).

(7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni

minden tárgyhónapot követő hónap 10. napján. A térítési díjak beszedésére az iskola étkeztetés vonatkozásában az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló, az óvodai étkeztetésre vonatkozóan pedig a Lovászi Óvoda, illetve tagintézménye esetében a Lovászi Óvoda Szivárvány Tagóvodája jogosult.


Záró rendelkezések


4.§


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014 február 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény illetve e törvények végrehajtására kiadott jogszabályok vonatkozó rendelkezései irányadóak.


                          dr. Hercz Judit                                                     Léránt Ferenc

                                 jegyző                                                            polgármester


Kihirdetve: 2014. február 11.

                                                           dr. Hercz Judit                                                              jegyző                

1. számú melléklet a  2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelethez[1]


Lovászi Község Önkormányzat gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

                                               Ft/fő/nap


megnevezés

térítési díj összege

 50% normatív kedvezményes térítési díj

iskolai étkeztetés

( napközis )

      353 Ft + áfa = 448 Ft

176 Ft + áfa = 224 Ft

iskolai étkeztetés 

( menzás )

199 Ft + áfa = 253 Ft

99 Ft + áfa = 126 Ft

óvodai étkeztetés

301 Ft + áfa = 382 Ft

151 Ft + áfa = 192Ft

[1]

Módosította a 14/2014. (XII.30.) rendelet. Hatályos 2015. január 1-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!