nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-07-01 - 2017-12-31
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (III.31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgálati tevékenységről

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2014.(III.31) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladék kezelésével összefüggő közszolgáltatási tevékenységről


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a)-b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Járdánháza község közigazgatási területén a közszolgáltatásba bevont ingatlanokra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya az (1) bekezdés szerinti területen keletkező települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és kezelésére valamint Járdánháza Község  Önkormányzata és a vele kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés szerinti közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységére terjed ki.

(3) A rendelet személyi hatálya azokra a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik az (1) bekezdés szerinti területen a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 34. pontja szerint ingatlantulajdonosnak (továbbiakban: ingatlantulajdonos) minősülnek.


II. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma


2. §

(1) A közszolgáltatás tartalma a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelésre történő átadása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

(2) Az 1. § (1) bekezdés szerinti területen a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó u. 2.)  (továbbiakban: közszolgáltató).

(3) [1] A közszolgáltatás kiterjed a háztartásban keletkező elkülönítetten gyűjtött települési hulladék gyűjtőszigeten, illetve erre rendszeresített gyűjtőedényben való összegyűjtésére és elszállítására.

III. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja


3. §

(1) A települési hulladékot a szállítási napokon a Közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

(2) A települési hulladékot a gyűjtőedényben, tömörítés nélkül úgy kell elhelyezni, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

(3) A gyűjtőedényzet mellé többlethulladékot csak a Közszolgáltató által forgalmazott gyűjtőzsákban lehet elhelyezni, lezárt állapotban.

(4) A gyűjtőedénybe tilos veszélyes hulladékot, építési törmeléket, robbanó vagy tűzveszélyes, sugárzó vagy mérgező anyagot, állati tetemet rakni.

(5) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edénybe összetömörödött, vagy befagyott, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt kiüríteni és használhatóvá tenni.

(6) A gyűjtőedényzetet a járat szerinti gyűjtőnapon, a járatszervezéstől függőn a Közszolgáltató által közölt időpontig az útpadkára, vagy az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára kell kitenni. A zsákot a gyűjtőedény mellé kell elhelyezni.

(7) A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat.

(8) A gyűjtőedényzetet a hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell tárolni.

(9) A gyűjtőedény rendszeres tisztán tartásáról és rendeltetésszerű használatáról az ingatlan tulajdonosnak kell gondoskodni.

(10) A gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni nem szabad, amely az ürítését akadályozza.

(11) A nagydarabos hulladék (lom) szervezett gyűjtéséről és elszállításáról évente egy [2] alkalommal a Közszolgáltató az önkormányzattal egyeztetett időpontban és módon térítésmentesen gondoskodik.

(12) A Közszolgáltató a lomtalanítás időpontjáról és egyéb feltételeiről a lomtalanítást megelőző 15 nappal korábban értesíti a lakosságot.


4. §

(1) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 120 l-es gyűjtőedény,

c) a Közszolgáltató monogramjával ellátott hulladékzsák.

(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fős háztartások. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(3) A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.

(4) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.

IV. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5. §

(1) A közszolgáltató a település közigazgatási területén belül az ingatlanokon képződött szilárd települési hulladékokat heti egy alkalommal begyűjti és elszállítja a kijelölt hulladéklerakóba.

(2) A Közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatás folyamatos és teljeskörű ellátására,

b) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű, és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítására, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazására,

c) a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéshez szükséges fejlesztések és karbantartások elvégzésére,

d) a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtetni.

(3) A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását az alábbi esetekben:

a) a gyűjtőedényzet bármilyen okból begyűjtő járművel nem megközelíthető,

b) a gyűjtőedényzetben a 3. § (4) (5) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el,

c) a gyűjtőedény túltöltött,

d) az edényzetet nem a 3. § (6) bekezdésben megjelöltek szerint helyezték ki.

(4) A Közszolgáltató a településen üzemeltetett szelektív gyűjtőszigetek gyűjtőedényeit, a regionálisan kialakított járatterv szerint üríti ki.


V. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


6. §

(1) A rendelet 1. § (3) bekezdés hatálya alá tartozó Ingatlantulajdonos a Ht. és e rendelet előírásait betartva igénybe veszi a közszolgáltatást, betartja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos előírásokat, és eleget tesz közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének.

(2) Az Ingatlantulajdonos az adataiban bekövetkező változásokat a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti.

(3)[3]Az Ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező szelektíven gyűjtött üveg hulladékot a településen elhelyezett hulladékgyűjtő szigeten, a gyűjtőedényekben helyezheti el.

(4)[4] Az Ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése során a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014.(XII.31.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti előírásokat köteles betartani.


7. §

(1) Az ingatlantulajdonos, amennyiben az ingatlan használatával hulladékot nem termel, írásban kérheti a közszolgáltatás szüneteltetését.

(2) A közszolgáltatás szüneteltetése iránti kérelmet 15 nappal a kért időpont előtt a közszolgáltatónál kell benyújtani, a kérelemhez csatolni kell az önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy az ingatlan üresen áll.

(3) A közszolgáltatás szüneteltetését 3 hónapnál rövidebb időtartamra nem lehet kezdeményezni.

(4) A szelektív gyűjtésben résztvevő ingatlantulajdonos szelektív gyűjtésre létesített gyűjtősziget igénybe vételéért külön díjat nem köteles fizetni, azonban ez a körülmény nem mentesíti az egyébként is esedékes rendszeres közszolgáltatási díj megfizetése alól.


VI. Adatvédelmi rendelkezések


8. §[5]


VII. Záró rendelkezések


9. §

  1. A rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet.

                    

                          Kovács Gábor sk.                                      Dr. Tóth Rita sk.

                              Polgármester                                                  JegyzőZáradék:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. §. (2) bekezdése valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelet 24. §. (4)-(5) bekezdése alapján a rendelet 2014. március 31. napján a hirdető táblára történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2014. március 31.

                                                                                                              Dr. Tóth Rita sk.

                                                                                                                     Jegyző[1]

Kiegészítette Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 1. § - a 2016. április 15 – i hatállyal

[2]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § - a 2016. április 15 – i hatállyal

[3]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 3. §. (1) bekezdése 2016. április 15 – i hatállyal

[4]

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő – testületének 3/2016.(IV.12.) önkormányzati rendelet 3. §. (2) bekezdése 2016. április 15 – i hatállyal

[5]

Hatályon kívül helyezte Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő - testületnek a 6/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. § - a.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!