nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2016 (IV.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-09 -tól
Csibrák Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2016 (IV.8.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

Csibrák  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogalkotói hatáskörében eljárva, a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az  Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a  következőket rendeli el.


Általános rendelkezések


  1. §

E rendelet alkalmazásában:

(1) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, szár, levél, gyökér és  egyéb növényi maradványok;

(2) szabadtéri tűzgyújtás: minden olyan tűzgyújtás és égetés, amelyet szabadtéri sütés-főzés céljából folytatnak;

(3) ünnepnap: január 1., március 15., húsvét, október 23., november 1. és december 24-25-26.


A rendelet célja,  hatálya

  1. §


(1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megállapítása, melyek a levegő tisztaságának védelmét biztosítják.


(2) A rendelet hatálya kiterjed Csibrák Község belterületén lakó a természetes  személyekre,  valamint azokra a   jogi személyekre,  jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község  közigazgatási területén működnek,  tevékenykednek.


Avar és kerti hulladék megsemmisítés szabályai


  1. §


(1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban helyben történő komposztálással történhet.


(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó  közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.


(3) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló)-, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött ) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.


(4) A lakosság egészségének és a környezettisztaságának védelme érdekében az  avar és kerti hulladék égetése  a nyári időszámítás szerinti időszakban 08-19 óra között és téli időszámítás szerinti időszakban 08-16 óra között – szombat- vasár- és ünnepnapok kivételével – engedélyezett.


  1. §


(1) Avar, kerti hulladéki saját tulajdonú ingatlanon belül  égetéssel, az általános tűzvédelmi szabályok betartásával semmisíthető meg.


(2) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. Egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni kell az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 4 órán keresztül tarthat a 3.§.(4) bekezdésben meghatározott időintervallum között. 


(3) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környezetében  levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.


(4) Égetni csak  épülettől és egyéb éghető anyagtól   kis-, közép-, és nagyfeszültségű, valamint távközlési vezetékektől  megfelelő távolságra  kialakított  telken belül kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett szabad.


(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni.


(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó,  szeles idő esetén.


(7) Tilos égetni egészségügyi, kulturális intézmény 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt, valamint az egyházi és vallási rendeltetésű ingatlan 100 méteres körzetében az egyházi szertartások, rendezvények ideje alatt.  


(8) Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin, vagy más vegyi adalékanyag és az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek maradékait.  


(9) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonosa) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, lapát, stb.),  az égetés befejezésével a tűz  eloltásáról,  és a parázslást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – történő megszüntetéséről.


(10) A hatóságilag elrendelt országos, vagy  területi  tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.Szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó szabályok


  1. §


(1) Főzés és sütés céljából szabadtéren tüzet gyújtani és tüzelő berendezést használni csak szélmentes időben, a környezet zavarása nélkül lehet,  úgy, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.


(2) A szabadban tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén, vagy ha arra szükség nincsen, a tüzet azonnal el kell oltani.


(3) A tüzelés és a tüzelő berendezés használatának helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.Záró rendelkezések


  1. §.


(1) Ez a rendelet  kihírdetést követő napon lép hatályba.
    Kardos János                                                 Horváthné Tóth Valéria

     polgármester                                                      jegyző


A rendelet kihírdetése megtörtént.

2016. április 8.
Horváthné Tóth Valéria

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!