nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 8/2017 (V.3..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-04 - 2017-05-05
Balatonszabadi Község Képviselő testületének 8/2017 (V.3..) önkormányzati rendelete
a településen működő civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2017.(V.3.) önkormányzati rendelete

a településen működő civil szervezetek támogatásáról szóló

4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításárólBalatonszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A településen működő civil szervezetek támogatásáról szóló 4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       


„ (1) A pályázatot a polgármester a rendelet elfogadásának évében május 31-ig, az azt követő években a tárgyi költségvetési rendelet elfogadását követő 40 napon belül írja ki és határozza meg a részletes pályázati feltételeket, amelyet a helyben szokásos módon közzé kell tenni.                A pályázati kiírás tartalmi elemeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.”


2.§ A R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       


„(5) A pályázatok érvényességéről és a támogatás mértékéről a polgármester jogosult dönteni. A döntést követő képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a pályázatok elbírálásának tartalmáról.”


3.§ A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:       


„(3) Az elszámolásról a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület jogosult dönteni. Az elszámolást a képviselő-testület elutasítja, ha a támogatást az arra jogosult civil szervezet nem a testület által megállapított célra fordította, vagy határidőben nem számolt el. Ez esetben a támogatási összeget a képviselő-testületi döntést követő 30 napon belül vissza kell téríteni az önkormányzat részére. Ugyanezen visszafizetési kötelezettség terheli a civil szervezetet, ha a támogatási összeget egyáltalán nem használta fel. A visszafizetésre részletfizetési kedvezmény nem nyújtható.”


4.§ A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


5.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Balatonszabadi, 2017. május 3.
         Király Kálmán                                                                         dr. Töpler Eszter

            polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2017. május 3. napján a Polgármesteri Hivatal előtti külső hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel.


                                                                       dr. Töpler Eszter                                                                                                                              jegyző

  1.  melléklet a …./2017.(…...) önkormányzati rendelethez


P Á L Y Á Z A T


Balatonszabadi Község Önkormányzata a települési civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló    4/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a településen tevékenységet folytató civil szervezetek részére.

Pályázható célok:

Csatolandó okmányok:

  1. civil szervezetek nyilvántartásba vételét igazoló okirat másolata,
  2. nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy a


  1. papíralapú nullás adóigazolás, vagy igazolás a köztartozásmentes adózói adatbázisból, 
  2. tárgyévi rendezvényprogram, vagy működési célú felhasználás bemutatása költségvetéssel alátámasztva.
  3. nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglaltaknak történő megfelelésről.


Pályázat leadásának határideje: zárt borítékban ………..év  ____hó     ___nap

Pályázat benyújtásának címe: Balatonszabadi Község Önkormányzat 8651. Balatonszabadi Vak Bottyán u. 102.

A pályázatra kérjük ráírni: „Civil szervezet pályázata!”

Pályázat elbírálásának határideje: ………………………………….

Eredményhirdetés:                         …………………………………

Szerződéskötés időpontja:             ………………………………….


Balatonszabadi, ……év……….hó......nap


                                                                                         …………………………….

polgármesterCsatolmányok

Megnevezés méret
8/2017.(V.3.) civil rendelet módosító
669.98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!