nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
1992-01-01
1995-04-26
1
Jogszabály

127/1991. (X. 9.) Korm.
rendelet

a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

A Kormány a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a törvény végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja:

(Tv. 2. §-hoz)

Vhr. 1. § Az Országos Mérésügyi Hivatal (továbbiakban: OMH) felügyeletének ellátásával megbízott miniszter az OMH, a mérésügyi szolgáltatások igénybevételében érdekelt tárcák és egyéb szervek képviselőiből Országos Mérésügyi Tanácsot hoz létre, melyet saját tanácsadó szerveként működtet. A Tanács működéséhez szükséges feltételeket az OMH köteles biztosítani.

(Tv. 3. §-hoz)

Vhr. 2. § Mérésügyi szerv alatt az OMH főosztályai és a mértékhitelesítő hivatalok értendők. A mérésügyi szervezet a mérésügyi szervekből épül fel, melyekre az jellemző, hogy hatósági tevékenységet végeznek.

(Tv. 5. §-hoz)

Vhr. 3. § (1) A törvényes mértékegységben megadott mérési eredmény vagy érték után a mennyiség nagysága más mértékegységben is kifejezhető.

(2) A törvényes mértékegységekre vonatkozó részletes szabályokat szabványok tartalmazzák.

(Tv. 6. §-hoz)

Vhr. 4. § (1) Joghatással járó mérés végzésére használt minden mérőeszközt — közvetlenül vagy közvetett módon — az országos etalonról kell leszármaztatni, illetve arra visszavezetni.

(2) Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a használati etalonokra, és amelyet az OMH etalonná nyilvánított.

(3) A használati etalon és a vele egy tekintet alá eső hiteles anyagminta olyan mérőeszköz, amely alkalmas a mennyiség egységének és/vagy helyes értékeinek előállítására és más mérőeszközökre való továbbszármaztatására.

(4) Mérésügyi szempontból mérőeszköznek a mérések elvégzésére alkalmas olyan technikai eszköz minősül, amelynek a mérési pontosságot és megbízhatóságot jellemző tulajdonságai ismertek és ellenőrizhetők.

(5) Az OMH — a mérőeszköz tulajdonosával kötött megállapodás alapján — nem mérésügyi szerv tulajdonában lévő mérőeszközt is etalonná nyilváníthat.

Vhr. 5. § (1) Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyeknek a hitelesítése nem kötelező.

(2) A használati etalonnak érvényes hitelesítéssel kell rendelkeznie, és pontosabbnak kell lennie a vele ellenőrzött mérőeszközöknél.

(3) A használati etalon hitelességét a mérésügyi szerv meghatározott időtartamig érvényes hitelesítési bizonyítvánnyal és/vagy bélyegzéssel tanúsítja.

(4) A mérőeszközgyártó, -javító és -kölcsönző szervek, valamint a kereskedelmi forgalombahozatalra szánt árut adagoló, kimérő, töltő, előrecsomagoló készülékek üzembentartói mérőeszközeik pontosságát használati etalonokkal kötelesek rendszeresen ellenőrizni. A mérőeszközkölcsönző szervnek ez a kötelezettsége az általa kölcsönzött mérőeszközökre is kiterjed.

(Tv. 7. §-hoz)

Vhr. 6. § (1) Használatra kész a mérőeszköz, ha a külső jegyek alapján megállapítható, hogy az minden külön előkészület nélkül rendeltetésszerű működésre alkalmas.

(2) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és az időszakos hitelesítés érvényességi időtartamát a melléklet tartalmazza. A hitelesítés érvényességi időtartamát az OMH a mérőeszköz használatának körülményeire tekintettel, indokolt esetben, a mellékletben előírttól eltérően is meghatározhatja.

(3) Az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítést a hitelesíttetőnek az illetékes mérésügyi szervtől (időszakos hitelesítés esetén a hitelesítési időtartam lejárta előtt) írásban kell kérnie.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a hitelesítést kérő szerv (személy) nevét és címét,

b) a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,

c) helyszíni hitelesítés esetén a hitelesítés helyét.

A kérelemre az illetékes mérésügyi szervnek 30 napon belül kell válaszolnia.

(4) Az időszakos hitelesítés elvégzését — gazdaságossági és szervezési szempontok alapján — a mérésügyi szerv is kezdeményezheti. Időszakos helyszíni hitelesítés a helyi önkormányzati szervvel együttműködve, közösen kijelölt és meghirdetett ideiglenes hitelesítő központban is végezhető.

(5) Az OMH felmentést adhat a mérőeszköz kötelező hitelesítése alól, ha

a) a mérőeszköz rendeltetésszerű belső használatához bizonyítottan nem fűződik joghatás,

b) a hitelesítéstől eltérő egyéb vizsgálat (pl. külföldön végzett kalibrálás) és annak tanúsítása garantálja a mérésügyi előírások teljesülését,

c) a mérőeszköz hitelesítést helyettesítő minősítését az OMH által feljogosított szerv elvégzi.

(6) A mérőeszköz-minősítésre a hitelesítési előírás, a hitelesítési engedély, illetőleg az OMH egyéb rendelkezései az irányadók.

(7) Az OMH a mérőeszköz-minősítésre feljogosító határozatban állapítja meg a minősítés mérésügyi feltételeit, és a minősítő tevékenység felett hatósági felügyeletet, illetve ellenőrzést gyakorol.

(Tv. 8. §-hoz)

Vhr. 7. § (1) A hitelesítési engedély a mérőeszköz-típusra vonatkozó időbeli és/vagy mennyiségi korlátozásokkal is kiadható.

(2) A hitelesítési engedély megszerzéséről gondoskodni köteles első belföldi forgalombahozó lehet:

a) a belföldi előállító,

b) forgalombahozatal vagy saját felhasználásra történő behozatal esetén a külkereskedelmi tevékenységre jogosult, illetve az importáló,

c) bizományi vagy társasági szerződés alapján történő behozatal esetén a megbízó, illetve a külkereskedelmi tevékenységre jogosulttal szerződő.

(3) A hitelesítési engedélyben meghatározott feliratoknak a mérőeszközön való feltüntetéséről az első belföldi forgalombahozó köteles gondoskodni.

(Tv. 9. §-hoz)

Vhr. 8. § (1) Kötelező hitelesítésű mérőeszközök esetében a típusvizsgálat célja a hitelesíthetőség elbírálása. A vizsgálat során el kell bírálni, hogy a mérőeszköz-típus megfelel-e a gyártó által megadott specifikációnak, a szabványoknak, valamint az adott mérőeszköz-típussal szemben támasztott mérésügyi követelményeknek.

(2) A típusvizsgálat kiterjed a mérőeszköz működés és használat szempontjából fontos méréstechnikai tulajdonságainak vizsgálatára.

(3) A kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata akkor mellőzhető, ha a következő körülmények valamelyike fennáll:

a) azonos típusú, már engedélyezett mérőeszközcsalád más névleges értékű vagy mérési tartományú típusváltozatának hitelesítési engedélyéről kell dönteni,

b) a külföldön végzett típusvizsgálat hazai érvényét az OMH elismeri,

c) a típusba tartozó mérőeszközök csekély mennyisége a típusvizsgálat elvégzését nem indokolja,

d) a mérőeszköz-típus mérési pontosságáról és tartósságáról egyéb megbízható ismeret áll rendelkezésre.

(4) A típusvizsgálat tárgyát képező mérőeszközöket a forgalombahozó bocsátja az OMH rendelkezésére.

(5) A hitelesítési engedély kiadása a gyártónak a mérőeszközre vonatkozó minőségtanúsítási kötelezettségét nem érinti.

(6) Ha a hitelesítési engedéllyel rendelkező mérőeszköz-típus metrológiai jellemzőit módosítják, akkor a belföldi forgalombahozónak, a tulajdonosnak, illetőleg az üzemeltetőnek kiegészítő típusvizsgálat elvégzését kell kérnie.

(Tv. 10. §-hoz)

Vhr. 9. § (1) A mérőeszköz hitelesítésének ki kell terjednie az engedélyezett mérőeszköz-típussal való azonosságnak, a mérőeszköz műszaki jellemzői megfelelőségének, valamint a mérőeszköz helyes működésének a vizsgálatára.

(2) Csak olyan mérőeszköz hitelesíthető, amely a mennyiség értékét törvényes mértékegységben méri.

(3) A hitelesítés lehet darabonkénti és mintavételes eljáráson alapuló.

(4) A hitelesítésnél a mérőeszköz szerves tartozékának kell tekinteni mindazokat a kiegészítő berendezéseket, amelyek a mérőeszköz pontosságát vagy helyes működését befolyásolják.

(5) A hitelesítési hibahatárok értékét a mérőeszközre vonatkozó hitelesítési előírásban vagy a hitelesítési engedélyben kell rögzíteni. A mérőeszközre előírt hitelesítési hibahatárok az első és az időszakos hitelesítésnél különböző nagyságúak lehetnek.

(6) A mérőeszközt a hitelesítést tanúsító jellel csak a hitelesítésre jogosult személy láthatja el.

(7) A hitelesített mérőeszköz javítását végző szerv (személy) köteles a javítás megkezdése előtt a mérőeszköz korábbi hitelesítését tanúsító bélyegzést vagy bizonyítványt a hitelesítési előírás rendelkezéseinek megfelelően érvényteleníteni.

(8) Mintavételes hitelesítésnél a tanúsító jel alkalmazása mellőzhető.

Vhr. 10. § (1) Az első, az időszakos és a javítás utáni helyszíni hitelesítéshez — a mérésügyi szerv által meghatározott — alkalmas helyiségről és felszerelésről, valamint az üzemeletetés személyi és tárgyi feltételeiről a hitelesítést kérőnek kell gondoskodnia.

(2) Ha a helyszíni hitelesítéshez szükséges műszaki felszerelés és a hitelesítő személy szállítását, illetőleg visszaszállítását a mérésügyi szerv műszaki vagy egyéb okból nem tudja biztosítani, akkor arról a hitelesítést kérő gondoskodik. Amennyiben a hitelesítés a mérésügyi szervnek felróhatóan hiúsul meg, a kapcsolódó egyéb szolgáltatások díja ismételten nem számítható fel.

(Tv. 11. §-hoz)

Vhr. 11. § (1) A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel — meghatározott feltételek mellett — megállapítható az összefüggés a mérőműszer vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérték, a hiteles anyagminta által megtestesített vagy használati etalonnal megvalósított érték (a helyes érték) között.

(2) A kalibráló laboratórium az előírt személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén az OMH-tól kérheti akkreditálását, azaz annak a hivatalos elismerését, hogy a laboratórium megfelelően felkészült bizonyos mérőeszközök pontosságának ellenőrzésére.

(3) A kalibráló laboratóriumok akkreditálása, működésük szakmai felügyelete és ellenőrzése a laboratóriumakkreditálásra vonatkozó nemzetközi ajánlások (európai szabványok) előírásai szerint történik, melyek hazai alkalmazásáról az OMH-nak kell gondoskodnia.

(4) Az akkreditált kalibráló laboratórium által kiadott kalibrálási bizonyítvány hivatkozhat a laboratórium használati etalonjainak az országos etalonokra való visszavezetettségére, de a kalibrált mérőeszköz használatára vonatkozó tiltást vagy kötelezést nem tartalmazhat.

(5) Az OMH közreműködik a minőségvizsgáló laboratóriumok akkreditálásában, melynek során értékeli, elbírálja és ellenőrzi a laboratóriumok mérésügyi felkészültségét.

(Tv. 12. §-hoz)

Vhr. 12. § (1) A mérésügyi ellenőrzés feltételeit és módját a fegyveres testületeknél és rendészeti szerveknél, valamint a haditechnikai eszközök körében az illetékes miniszter — az OMH elnökével egyetértésben — szabályozza.

(2) A mérésügyi ellenőrzés kiterjedhet:

a) a helyes mértékegység-használatra,

b) a mérőeszközökre (mérőeszköztípusra),

c) az alkalmazott mérési módszerre,

d) a mérési eredmény megadásának módjára,

e) a mérés személyi feltételeire,

f) a mérésügyi jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítésére.

(3) A mérésügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok súlyától függően a mérésügyi szerv, illetve az ellenőrzésre feljogosított dolgozói a következő intézkedéseket tehetik:

a) a felelős személy írásbeli figyelmeztetése,

b) a felügyeleti szerv vagy felelős személyek tájékoztatása a hiányosságokról és felelősségrevonás kezdeményezése,

c) a hitelesítés érvénytelenítése és a mérőeszköz használatának megtiltása,

d) megismételt típusvizsgálat kedvezőtlen eredménye esetén a hitelesítési engedély visszavonása,

e) döntés a hibás mérőeszköz használatra alkalmatlanná tételéről,

f) szabálysértési vagy büntető eljárás kezdeményezése a felelős személy ellen.

(Tv. 13. §-hoz)

Vhr. 13. § (1) A lejárat hitelesítésű, átmenetileg használaton kívül helyezett, helyhezkötött mérőeszköz lezárását a mérésügyi szervtől írásban kell kérni.

(2) A mérőeszköz hitelesítése — függetlenül attól, hogy a mérőeszközt használták-e vagy sem — érvényét veszti, ha

a) a hitelesítés érvényességi ideje lejárt,

b) a hitelesítési bélyeget eltávolították, vagy megsérült, illetőleg a hitelesítési bizonyítvány elveszett, vagy azt megváltoztatták,

c) a hitelesítési bélyeget vagy bizonyítványt érvénytelenítették,

d) a mérőeszközön javítást vagy olyan változtatást végeztek, amely annak metrológiai jellemzőit befolyásolhatta,

e) a helyhezkötött mérőeszközt áthelyezték.

(3) A közüzemek (víz-, gáz-, hő- és áramszolgáltató vállalatok) a hálózatukban üzemeltetett kötelező hitelesítésű fogyasztásmérők főbb adatait feltüntető folyamatos nyilvántartásról kötelesek gondoskodni.

(Tv. 14. §-hoz)

Vhr. 14. § A mérésügyi díjakat — a pénzügyminiszterrel egyetértésben — a felügyeletet ellátó miniszter rendeletben állapítja meg.

(Tv. 15. §-hoz)

Vhr. 15. § Ez a rendelet 1992. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg az 1/1985. (Mér. K. 1.) OMH utasítás, az 1/1988. (Mér. K. 2.) OMH utasítás és a 201/1990. OMH Közlemény hatályát veszti.

Melléklet a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelethez

Kötelező hitelesítésű mérőeszközök

Sorszám

Megnevezés

A hitelesítés
érvényességének
időtartama (év)

 

Hosszúság- és területmérő eszközök

 

 

 

 

1.

Kereskedelmi méterrudak, mérőasztalok, tartályméréshez használt hosszúságmérő eszközök,

korlátlan

 

 

 

2.

Ipari és kereskedelmi hosszúságmérő gépek és berendezések (textil, műbőr, padlószőnyeg stb. mérésre)

1

 

 

 

3.

Kerekes féknyomtávolságmérők

2

 

 

 

4.

Bőrterületmérő eszközök

1

 

Űrtartalommérő eszközök

 

5.

Űrmértékek

korlátlan

6.

Úszós tejmérők, bilaktométerek

4

7.

Laboratóriumi térfogatmérő eszközök (mérőlombikok, pipetták, büretták, mérőhengerek stb.)

korlátlan

8.

Mértékjeles italkiszolgáló poharak és palackok

korlátlan

9.

Folyékony élelmiszerek (tej, szeszesital, ecet stb.) szállítására szolgáló

 

 

— tartálygépkocsik, félpótkocsik, tartályok

5

 

fából vagy műanyagból készült hordók

1

 

fémből készült hordók

5

 

Ásványolaj-termékek szállítására szolgáló tartálykocsik, félpótkocsik, tartályok

3

10.

Szeszesital vagy ecet tárolására fából készült hordók, kádak és tartályok össz- és/vagy részűrtartalma

 

 

első hitelesítés után

1

 

— minden további hitelesítés után

10

 

Ásványolaj, ásványolaj-származékok, folyékony élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok (szeszesital, must, ecet, tej stb.) tárolására szolgáló, egyéb anyagból készült hordók, kádak és tartályok össz- és/vagy részűrtartalma

 

 

első hitelesítés után

5

 

— minden további hitelesítés után

15

 

— tartályszintmérők és szinttávadók

2

 

 

 

 

 

 

 

Tömegmérő eszközök

 

 

 

 

11.

Súlyok, 2/6 pontossági osztályba tartozók

2

12.

Mérlegek, 2 és 3 pontossági osztályba tartozók

2

13.

Közúti kerék- és tengelyterhelésmérők

1

 

 

 

 

 

 

 

Sűrűségmérő eszközök

 

 

 

 

14.

Areométerek ásványolaj, ásványolajszármazékok, must, szeszesital és tej sűrűségének mérésére, piknométerek

korlátlan

15.

Butirométerek és tartozékpipetták

korlátlan

16.

Folyamatos sűrűségmérők és sűrűségtávadók

1

17.

Gabonaminőség (hektoliter-tömeg) mérő készülékek

2

 

 

 

 

 

 

 

Mechanikai anyagvizsgáló eszközök

 

 

 

 

18.

Anyagvizsgáló gépek és készülékek

 

 

szakító-, nyomó-, hajlító-, nyíró-, törő- és keménységmérő gépek

1

 

— fonal- és kvadránsmérlegek, motollák, sodratszámlálók

1

 

— ingás ütőgépek

2

 

— keménységi behatolótestek (HRC, HV)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anyagtulajdonság- és összetételmérő eszközök

 

 

 

 

19.

Gabonanedvesség- és szemesterménynedvesség-mérők

2

20.

Viszkoziméterek

 

 

üvegből készült kapilláris viszkoziméterek

korlátlan

 

rotációs viszkoziméterek és egyéb reológiai mérőeszközök

5

21.

Energiahordozók víztartalommérő eszközei

3

22.

Gépjárművek emissziójának mérésére használt gázelemzők

1

 

 

 

 

 

 

 

Nyomásmérő eszközök

 

 

 

 

23.

2,5 pontossági osztályú és pontosabb abszolut- és túlnyomásmérők, nyomáskülönbségmérők, vákuummérők, barométerek; távadók

2

24.

Vérnyomásmérők

 

 

higany töltésűek

3

 

egyéb vérnyomásmérők

2

 

 

 

 

 

 

 

Viteldíjjelzők és menetírók

 

 

 

 

25.

Viteldíjjelzők

2

26.

Gépjármű menetírók

2

 

 

 

 

 

 

 

Térfogatáram- és tömegárammérő eszközök

 

 

 

 

27.

Vízmérők

 

 

— 5 m3/h és ennél kisebb névleges terhelhetőségű hidegvízmérők

4

 

— 5 m3/h-nál nagyobb névleges terhelhetőségű hidegvízmérők

2

 

melegvízmérők

2

28.

Szeszmérők és tartozékaik

10

29.

Ásványolaj és ásványolajtermékek mérésére szolgáló üzemanyagmérők, fogyasztásmérők, átfolyásmérők és mérőállomások

1

30.

Tejmérők

1

31.

Gázmérők, gázmérő rendszerek és tartozékaik

 

 

— 6 m3/h és ennél kisebb névleges terhelhetőségű membrános gázmérők

10

 

— 6 m3/h-nál nagyobb névleges terhelhetőségű membrános, forgódugattyús és turbinás gázmérők

5

 

érzékelők és korrektorok forgódugattyús és turbinás gázmérőkhöz

2

32.

Hőfogyasztásmérők víz közegre

 

 

hőmérsékletérzékelő és számítóegység

4

 

melegvízmérő egység

2

33.

Szűkítőelemes mennyiségmérő rendszerek gáz, hideg- és melegvíz, gőz és hőmennyiség elszámolás tárgyát képező méréséhez

 

 

mérőperem, nyomás- és hőmérséklet érzékelők, jelátalakítók, számítóegységek

2

 

mérőszakasz

4

 

 

 

 

 

 

 

Hőfizikai és hőmérsékletmérő eszközök

 

 

 

 

 

 

 

34.

Lázmérők, korlátlan

 

 

 

 

35.

Égéshő- és fűtőértékmérők

1

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos mérőeszközök

 

 

 

 

36.

Áram- és feszültségmérő váltók

 

 

— 0,5 pontossági osztályba tartozók vagy pontosabbak

15

 

— hermetikusan lezárt (SF—6 gázzal szigetelt) típusúak

korlátlan

 

 

 

37.

Elektromos fogyasztásmérők

 

 

egyfázisú fogyasztásmérők

15

 

többfázisú fogyasztásmérők, mellékkészülékkel ellátott fogyasztásmérők, fogyasztásmérők mellékkészülékei (elektromos kapcsolóórák, maximummutatók, tarifaváltók, regisztrálók stb.)

10

 

 

 

 

 

 

 

Optikai mérőeszközök

 

 

 

 

38.

Dioptriamérők

2

 

 

 

39.

Megvilágításmérők, fénysűrűségmérők

2

 

 

 

40.

Refraktométerek

3

 

 

 

 

 

 

 

Sugárfizikai mérőeszközök

 

 

 

 

41.

Sugárvédelmi és gyógyászati dózismérők és dózisteljesítmény-mérők

2

 

 

 

42.

Üreges ionizációs kamrás aktivitásmérő készülékek

2

 

 

 

43.

Radioaktív szennyezettség mérők

2

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb mérőeszközök

 

 

 

 

44.

Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebességmérő berendezések

1

 

 

 

45.

Környezetvédelmi és munkavédelmi ellenőrzésre használt zajmérők

1

 

 

 

46.

Audiométerek

2

 

 

 

47.

Szerencsejáték céljára szolgáló eszközök

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!