nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet
az építésfelügyeleti bírságról
2014-11-17
2016-06-28
15
Jogszabály

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet

az építésfelügyeleti bírságról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének o) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §1 (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – az építőipari kivitelezési tevékenység jogosulatlan vagy szakszerűtlen végzőjével szembeni építésfelügyeleti bírság megállapítására és megfizetésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet rendelkezéseit a sajátos építményfajtákra eltérő szabályozás hiányában kell alkalmazni.

1/A. §2 (1) Az építésfelügyeleti hatóság jogosulatlan, szakszerűtlen tevékenység folytatása esetén az építési folyamat résztvevőjével szemben – a (2) bekezdés kivételével – a 1/A–2/A. § szerint megállapított építésfelügyeleti bírságot alkalmazza.

(2)3 Az építésfelügyeleti hatóság – az 1. mellékletében foglalt I. táblázat 16. pontjában, továbbá a II. táblázat 10. pontjában meghatározott jogsértések kivételével – az építésfelügyeleti bírság megállapítását mellőzi, ha a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott figyelmeztetés feltételei fennállnak.

1/B. §4 Az építésfelügyeleti bírságot – a (2) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a teljes építményre vagy az építési tevékenység eredményére vonatkozó, az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épbír.) 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában, valamint a tervezőre vonatkozóan az 5. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: a kivitelezési dokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési szerződésben megjelölt tervezési díj, ennek hiányában a tervezett építmény, építményrész vagy építményszerkezet Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéknek a 3%-a (a továbbiakban: számított tervezési érték),

c)5 I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint a 6–16. pontjában meghatározott jogsértő állapot fennállása esetén: a fővállalkozói kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdés szerinti számított építményérték,

d)6 II. táblázat 1–10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az alvállalkozó kivitelezési szerződésében rögzített, az építési tevékenység eredményére az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerinti számított építményérték

figyelembevételével kell megállapítani.

2. § (1)7 A bírság mértéke – a (2)–(3) bekezdés szerinti eltérésre tekintettel – az 1. mellékletben foglalt

a) I. táblázat 1. és 2. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § a) pontja szerint számított érték 50 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

b) I. táblázat 3. és 4. pontjában és az 5. pontjában a tervezőre vonatkozóan meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § b) pontja szerinti tervezési díj vagy számított tervezési érték 5 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

c) I. táblázat 5. pontjában az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre, valamint 6–16. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg, hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § c) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

d) II. táblázat 1–10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az egyes jogsértő cselekményhez meghatározott összeg hozzáadva az ugyanitt megadott szorzószám és az 1/B. § d) pontja szerint számított érték 20 millió forintot meghaladó részének szorzatához, de legfeljebb az ugyanitt megjelölt legmagasabb bírságösszeg,

e)8 I. táblázat 17–24. pontjában és II. táblázat 11–15. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény fennállása esetén: az építési folyamat résztvevőire vonatkozóan, az adott jogsértő cselekményhez meghatározott bírságösszeg.

(1a)9 Ha a kivitelezési szerződésben rögzített építési tevékenység eredményére az Épbír. nem határoz meg egységárat, akkor építésfelügyeleti bírság megállapításakor a számított építményértéket nullának kell tekinteni.

(2)10 A bírság mértéke az (1) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg

a) 150%-a

aa) a műemléki vagy a helyi védelem alatt álló építményen végzett építési tevékenység esetében,

ab) védetté nyilvánított régészeti lelőhelyen, műemléki területen (műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, történeti tájon), helyi védelem alatt álló, a világörökség részét képező vagy védett természeti területen épített építmény, illetve végzett építési tevékenység esetében;

b) 50%-a építmény bontása esetében.

(3)11 A bírság mértéke az (1)–(2) bekezdés szerint megállapított bírságösszeg 150%-a – az 1. melléklet I. táblázat 16. pontjában és a II. táblázat 10. pontjában meghatározott jogsértő cselekmény kivételével –, ha kiszabására azzal szemben kerül sor, akit 3 éven belül legalább két alkalommal jogerősen építésfelügyeleti bírsággal sújtottak.

(3a)12 Az építésfelügyeleti hatóság az Étv. 39. § (6) bekezdése szerinti kivitelező jogsértő cselekményével kapcsolatos építésfelügyeleti bírságot – a kivitelező által elvégzett építési tevékenységre az Épbír. 3. § (3) bekezdése szerint számított építményértéket alapul véve – a fővállalkozó kivitelezőre vonatkozó bírság-megállapítási szabályok szerint köteles megállapítani.

(4)13 Az építésfelügyeleti hatóság egy ellenőrzés eredményeként ugyanazon résztvevővel szemben egy cselekménnyel összefüggésben megállapított több jogsértés miatt

a) a legmagasabb bírságot eredményező jogsértő cselekményhez kapcsolódó építésfelügyeleti bírság ötven százalékkal megemelt összege vagy

b) a megállapított jogsértések összeadott bírságösszege

közül azt szabja ki, amelynek a mértéke alacsonyabb.

(5) Ha az elkövető többfajta építési tevékenység folytatásában több jogsértő cselekményt is megvalósít, a bírságot vele szemben a (4) bekezdés figyelembevételével, tevékenységenként kell kiszabni.

(6) A bírság mértékét ezer forintra való kerekítéssel kell megállapítani.

(7)14 A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni a határozatban megjelölt számlaszámra. A teljesítési határidő előtt benyújtott kérelemre halasztás egy alkalommal engedélyezhető legfeljebb harminc napra.

(8)15 Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott építésfelügyeleti hatóság által jogerősen megállapított bírságot a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00294896-51000008 számú célelszámolási számlára, készpénzátutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy – amennyiben a feltételei fennállnak – elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül kell megfizetni.

(9)16 A sajátos építményfajták körében, a (8) bekezdésben meghatározottól eltérő építésfelügyeleti hatóság által jogerősen kiszabott bírságot a sajátos építményfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszter által meghatározott előirányzat számlájára kell befizetni.

2/A. §17 (1)18 Az építési műszaki ellenőr az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 7. pontja, valamint II. táblázat 8. pontja szerinti esetben, mentesül a bírság megfizetése alól, ha bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette és arról az építtetőt tájékoztatta.

(2)19 Az építési műszaki ellenőrrel szemben az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 9., 13–14., 16. pontja, valamint II. táblázat 7–8., 10. pontja szerint megállapított bírság az építtetőt terheli, ha az építési műszaki ellenőr bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményt az építési naplóban rögzítette, e tényről az építtetőt tájékoztatta, és az építtető ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

(2a)20

(3)21 Ha a kivitelező az építési napló vezetésével a felelős műszaki vezetőt bizonyíthatóan megbízza, akkor az építési napló hiánya vagy az építési napló vezetésére vonatkozó szabályok megsértése miatt a kivitelezőt terhelő I. mellékletben foglalt I. táblázat 15. és 21. pontjában vagy a II. táblázat 9. vagy 13. pontjában meghatározott bírságtétel a felelős műszaki vezetőt terheli.

(4)22

(5)23 A felelős műszaki vezetővel szemben megállapított, az 1. mellékletben foglalt I. táblázat 5., 14. pontja vagy a II. táblázat 8. pontja szerinti bírság a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelezőt terheli, ha a felelős műszaki vezető bizonyítja, hogy az adott jogsértő cselekményről a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelezőt tájékoztatta, és a fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező ennek ellenére a szükséges intézkedés megtételét elmulasztotta.

3. §24 (1) A bírság az építésfelügyeleti hatóságnak a jogsértő cselekményről való tudomásszerzésétől számított egy éven belül, de legkésőbb a cselekmény elkövetésétől számított öt éven belül szabható ki.

(2) A bírság kiszabásáról szóló jogerős határozatot közölni kell

a) az illetékes építésügyi hatósággal,

b)25 a névjegyzéket vezető szervvel, ha a bírság kiszabására az építési műszaki ellenőrrel, a kivitelezési tervek tervezőjével vagy a felelős műszaki vezetővel szemben került sor,

c)26

d)27 ) a vállalkozó kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét vezető szervvel.

(3)28 A befizetés megtörténtét a befizetést követő nyolc napon belül a kötelezett igazolja a bírságot megállapító elsőfokú építésfelügyeleti hatóság részére.

(4)29 Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság a befizetési határidő lejártától számított tíz napot követően haladéktalanul a végrehajtást végzésben elrendeli az illetékes állami adóhatóság felé és erről a (6) bekezdés szerint tájékoztatja a felügyeleti szervét.

(5)30 Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásáról az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló kormányrendelet szerinti nyilvántartást vezet az elektronikus építésügyi bírság-nyilvántartó programban.

(6)31 Az építésfelügyeleti hatóság a bírság kiszabásával kapcsolatos minden döntését és intézkedését az – az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendelet szerinti – elektronikus építésügyi bírságnyilvántartó (e-bírság) alkalmazásban rögzíti.

3/A. §32 Az építésfelügyeleti hatóság bírságot megállapító határozata – a katonai építésfelügyeleti hatóság által hozott határozat kivételével – tartalmazza

a) az e-bírság elektronikus alkalmazás által generált egyedi bírság-azonosító kódot,

b) a figyelmeztetést arról, hogy az egyedi bírság-azonosító kódot az építésfelügyeleti hatóság által rendelkezésre bocsátott készpénz-átutalási megbízáson vagy a banki átutalási megbízáson fel kell tüntetni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő kivitelezési tevékenység építésfelügyeleti ellenőrzése során is alkalmazni kell.

5. §33 E rendeletnek – az építésügyi és az építésfelügyeleti hatósági eljárásokkal összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 177/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdésével megállapított – 1. § c) pontját, valamint e rendeletnek – a Kr. 1. § (3) bekezdésével megállapított – 3/A. §-át a Kr. hatálybalépését követően34 indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6. §35 Ha az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzés a vállalkozó kérelmére indul, a feltárt mulasztások megszüntetésének előírása mellett csak életveszélyt okozó hiányosság esetében vagy az építési napló vezetésének hiánya miatt lehet építésfelügyeleti bírságot megállapítani.

7. §36 (1) E rendeletnek az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2013. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeltnek a Módr. 7. § (2) bekezdésével megállapított rendelkezéseit a 2013. július 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez37

I. táblázat

A fővállalkozói szerződéshez, illetve a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

A fővállalkozói szerződéshez, illetve a fővállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása
(az 1/A. § szerinti számított építményérték az 1. és 2. pontban 50 millió, a 3., 4. és az 5. pontban a tervezőre vonatkozóan 5 millió, az 5. pontban az építési műszaki ellenőrre és a felelős műszaki vezetőre és a 6-16. pontban 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Építtető

Építési
műszaki
ellenőr

Fővállalkozó kivitelező

Fővállalkozó kivitelező felelős
műszaki
vezetője

Kivitelezési
dokumentációt
készítő
tervező (a továbbiakban:
tervező)

1. Építési műszaki ellenőr közreműködésének mellőzése, jogszabályban előírt kötelezettség esetén

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

 

 

 

 

2. Az építési műszaki ellenőr nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal

100.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
250.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

 

 

 

3. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha építtető a foglalkoztató

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
250.000 Ft

 

 

 

150.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

4. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása, ha kivitelező a foglalkoztató

 

 

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

 

150.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

5. Az engedélyezési dokumentáció és a kivitelezési dokumentáció összhangjának hiánya

 

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

 

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

100.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

 

 

 

 

 

 

7. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

 

8. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelezővel vállalkozási jogviszony létesítése

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

 

100.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
600.000 Ft

 

 

9. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül, a jogszabályi kötelezettség fennállása esetén

 

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
250.000 Ft

150.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
1.000.000 Ft

 

 

10. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása

 

 

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

 

11. Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, foglalkoztatott személyenként megállapítva

 

 

150.000 Ft + 0,004xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

 

 

 

 

 

 

 

13. Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése

 

80 000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft

150 000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
800 000 Ft

100 000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

 

14. Kivitelezési dokumentációtól vagy ennek hiányában engedélyezési dokumentációtól eltérő kivitelezés

 

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

150.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

 

15. Az építési főnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

 

200.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
1.500.000 Ft

 

 

16. Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

 

200.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
800.000 Ft

500.000 Ft + 0,015xSZÉ
legfeljebb
5.000.000 Ft

400.000 Ft + 0,006xSZÉ
legfeljebb
1.500.000 Ft

 

17. Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása

60.000 Ft

 

 

 

 

18. Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya

100.000 Ft

 

100.000 Ft

 

 

19. A kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli tervezési szerződés hiánya

80.000 Ft

 

 

 

80.000 Ft

20. Nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés

80.000 Ft

 

 

 

 

21. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése

 

 

80.000 Ft

 

 

22. Kivitelezési dokumentáció készítésére vonatkozó írásbeli szerződés hiánya, ha ez a kivitelező a feladata

 

 

80.000 Ft

 

80.000 Ft

23. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdése fedezetkezelői szerződés hiányában

500.000 Ft

 

 

 

 

24. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tábla kihelyezésének elmulasztása

50.000 Ft

II. táblázat

Az alvállalkozói szerződéshez, illetve az alvállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények esetén megállapítható bírság összegek

Az alvállalkozói szerződéshez, illetve az alvállalkozói munkavégzéshez kapcsolódó jogsértő cselekmények

A bírság összegének meghatározása (az 1-10. pontban az 1/A. § szerinti számított építményérték 20 millió forintot meghaladó része: SZÉ)

Megrendelő vállalkozó kivitelező

A megrendelő vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője

Alvállalkozó kivitelező

Az alvállalkozó felelős műszaki vezetője

Építési műszaki ellenőr

1. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül

 

 

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
150.000 Ft

 

2. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező kivitelező foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása

80.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

 

100.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
600.000 Ft

 

 

3. Építőipari kivitelezési tevékenység végzése felelős műszaki vezető nélkül

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
300.000 Ft

50.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
150.000 Ft

150.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

 

 

4. Nem megfelelő jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető foglalkoztatása, foglalkoztatás elfogadása

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

5. Építési szakmunka végeztetése vagy végzése a tevékenységre előírt szakmai feltétel hiányában, szabálytalanul foglalkoztatott személyenként megállapítva

150.000 Ft + 0,004xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

 

 

 

 

 

 

7. Szakszerűtlen kivitelezés, ezen belül a nem megfelelő teljesítményű építési termékek vagy szerkezetek felhasználása, beépítése

 

80 000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft

150 000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500 000 Ft

100 000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
300 000 Ft

80 000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200 000 Ft

8. Kivitelezési dokumentációtól vagy ennek hiányában engedélyezési dokumentációtól eltérő kivitelezés

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

150.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
400.000 Ft

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

9. Az építési alnapló készenlétbe helyezésének vagy megnyitásának a hiánya

80.000 Ft + 0,003xSZÉ
legfeljebb
200.000 Ft

 

200.000 Ft + 0,01xSZÉ
legfeljebb
1.000.000

 

 

10. Az állékonyságot, az életet vagy egészséget veszélyeztető állapot előidézése

200.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
1.000.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

250.000 Ft + 0,0015xSZÉ
legfeljebb
3.000.000 Ft

150.000 Ft + 0,006xSZÉ
legfeljebb
800.000 Ft

100.000 Ft + 0,005xSZÉ
legfeljebb
500.000 Ft

11. Írásbeli kivitelezési szerződés hiánya

100.000 Ft

 

100.000 Ft

 

 

12. Nem bejelentett vállalkozó kivitelezővel történt szerződés

80.000 Ft

 

 

 

 

13. Az építési napló vezetésére vonatkozó követelmények megsértése

 

 

80.000 Ft

 

 

14. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező a teljesítésének megkezdéséig nem kapja meg a megrendelő vállalkozó kivitelezőtől az elektronikus alvállalkozói nyilvántartáshoz használatát biztosító jelszót

150.000 Ft

 

 

 

 

15. Építtetői fedezetkezelés hatálya alá tartozó építési beruházás esetén az alvállalkozó kivitelező – használatot biztosító jelszó birtokában – nem rögzíti szerződésének adatait az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásban

 

 

80.000 Ft

 

 

2. melléklet a 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelethez38

Adatlap építésfelügyeleti bírsághoz

Adatlap építésfelügyeleti bírsághoz

1. Építtető neve:     

Címe:      ir.szám .................................. város (község) ............................................ utca ............ házszám

............................. emelet ............. ajtó

2. Megbírságolt neve, névjegyzéki jelölése, illetve nyilvántartási száma:     

építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr*

Címe: .................. ir.szám ........................................ város (község) ...................................... utca      házszám

.............................. emelet ............ ajtó

3. Építmény helye: ....................................... város (község) ............................................. utca      házszám

.............................. helyrajzi szám

4. A bírságot kiszabó elsőfokú építésfelügyeleti hatóság megnevezése:

Címe:      megye ................ ir.száma .................................................. város (község)

................................................................... utca ................. szám

Számlaszáma:     

5. Másodfokon eljárt építésfelügyeleti hatóság megnevezése:

Címe: ....................................................... megye ................ ir.száma      város (község)

................................................................... utca ................. szám

Számlaszáma:     

6. A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma: ......................................................... kelte:     

Jogerős és végrehajthatóvá válás dátuma: .................................., a bírság összege:      azaz

     Ft, befizetés határideje: ................................................................

7. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma:      kelte: ...................................

Az új egyösszegű befizetés határideje: ........................... év      hó ............. nap

8. Befizetés pontos dátuma: ........................ év ...................................... hó ............. nap

9. Végrehajtás elrendelésének dátuma (Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé): ........................ év ........................................... hó      nap

P. H.

...................................
aláírás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!