• Tartalom

1896. évi XXIX. törvénycikk1

a fertővidéki helyi érdekü vasuti engedélyezése tárgyában

1990.12.31.

1. § A ministerium a m. kir. államvasutak Kis-Czell állomásából kiágazólag Répczelak és Eszterháza, Fertő-Szent-Miklóson át a sopron-pozsonyi helyi érdekü vasut Nezsider állomásáig és innen a sopron-pozsonyi helyi érdekü vasut nezsider-pándorfi vonalrészének együttes használatával a m. kir. államvasutak Pándorf állomásáig, mint forgalmi végpontig vezetendő fertővidéki helyi érdekü gőzmozdonyu vasutnak az 1880:XXXI. és az 1888:IV. törvénycikkek értelmében leendő engedélyezésére és az engedélyokirat kiadására ezennel felhatalmaztatik.

2. § A fertővidéki helyi érdekü vasutnak 3.054,100 frt névértékü elsőbbségi részvényeit a győr-sopron-ebenfurti vasut-részvénytársaság fogja átvenni, mi czélból 2.814,200 arany frt, illetőleg 5.628,400 német birodalmi márka összeg erejéig 3%-tólival kamatozó harmadik sorozatu elsőbbségi kötvények kibocsátására felhatalmaztatik. A kibocsátás és törlesztés módozatai a társaság e részbeni javaslatára a kereskedelemügyi és pénzügyministerek által állapittatnak meg.

A kibocsátandó elsőbbségi kölcsönre az 1872: XXVII. tc. által törvénybe iktatott engedélyokmány 28. §-a szerint biztositott adó-, bélyeg- és illetékmentesség kiterjesztetik, oly megszoritással azonban, hogy emlitett mentesség a már forgalomban levő czimletekre nézve fennálló (1890: XXXV. törvénycikk 1. §) hasonló kedvezményekkel egy és ugyanazon határidőben járna le.

A győr-sopron-ebenfurti vasut engedélyokmányának (1872: XXVII. tc.) 19. §-ában körülirt állami megváltási jog érvényesitése esetében a megváltási ár megállapitásánál sem a fenti elsőbbségi kötvénytőke, illetve annak törlesztési és kamatjáradéka, sem a fertővidéki helyi érdekü vasut átvett elsőbbségi részvényeinek hozadéka figyelembe vétetni nem fog.

3. § A kereskedelemügyi minister az 1. §-ban emlitett h. é. vasut engedélyezésének megtörténtéről az 1880:XXXI. tc. 1. §-a értelmében az országgyülésnek jelentést teend.

4. § Jelen törvény kihirdetése napján lép hatályba, s végrehajtásával a kereskedelemügyi és pénzügyi ministerek bizatnak meg.

1

Szentesítést nyert 1896. november 7-én. Kihirdettetett az „Országos Törvénytár”-ban 1896. november 14-én.
Az 1960 előtt kibocsátott jogszabályok rendezéséről szóló 1987: XII. törvény 2. §-ában felhatalmazást kapott az igazságügy-miniszter, hogy a törvény 2. számú mellékletében felsorolt, 1945 előtt kibocsátott jogszabályok hatályos szövegét közzétegye, és ennek során az érdemet nem érintő szövegmódosításokat elvégezze. A törvény 1988. január 1-jén lépett hatályba. Utóbb a törvényt a 2003: VIII. törvény 2. §-a hatályon kívül helyezte. Az Igazságügyminisztérium érintett szakfőosztályaival egyeztetett államtitkár-helyettesi álláspontnak megfelelően azonban a törvények a 2003: VIII. törvény 2. §-tól függetlenül ma is hatályosak. Mivel a szövegek az Igazságügyminisztérium által 1945 óta nem kerültek közzétételre, ezért jelen törvényt eredeti: 1896-ban közzétett formájában közöljük.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére