• Tartalom

1935. évi I. törvénycikk

1935. évi I. törvénycikk

a trianoni békeszerződés XIII. része (»Munka«) 321. cikkének módosításáról

1990.12.31.

(Megjelent az Országos Törvénytárnak 1935. évi január hó 15-én kiadott 1. számában.)

(A módosítás kellőszámú megerősítő okirat letétele következtében életbelépett 1934. év június hó 4-én.)

1. § A nemzetközi munkaügyi szervezet IV. egyetemes értekezletén a trianoni békeszerződés XIII. részének (»Munka«) 321. cikkére vonatkozólag Genfben 1922. évi november hó 2-án elfogadott módosítás a magyar állam törvényei közé iktattatik.

2. § Az 1. §-ban említett módosítás eredeti francia és angol szövege, valamint hivatalos magyar fordítása a következő :


(Hivatalos magyar fordítás.)


»A versaillesi szerződés 393. és a többi békeszerződés megfelelő cikkei a következőképpen fognak hangzani :

A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 32 tagú igazgatótanács vezetése alatt áll, mely

16 kormányképviselőből,

a munkaadók 8 képviselőjéből s

a munkások 8 képviselőjéből alakul meg.

A 16 kormányképviselőből nyolcat azok a tagok neveznek ki, melyeknek legnagyobb ipari jelentőségük van, nyolcat pedig azok a tagok, melyeket az értekezleten erre a célra az előbb említett 8 tag kiküldötteinek kizárásával a kormánykiküldöttek neveznek meg. A 16 képviselt tagból hatnak Európán kívüli államnak kell lennie.

Ha vitás az a kérdés, hogy a tagok közül melyeknek van legnagyobb ipari jelentőségük, a Nemzetek Szövetségének tanácsa határoz.

A munkaadók és a munkások képviselőit az értekezletre kiküldött munkaadók, illetve munkások választják. A munkaadók képviselői közül kettőnek és a munkások képviselői közül kettőnek Európán kívüli államhoz kell tartozniok.

Az igazgatótanács minden harmadik évben megújíttatik.

A megüresedett helyek miként való betöltéséről, helyettesek kijelöléséről és más hasonló kérdésekről az igazgatótanács határozhat az értekezlet jóváhagyásával.

Az igazgatótanács tagjai sorából időről időre elnököt választ és megállapítja a tanácskozás rendjét és meghatározza üléseinek idejét. Rendkívüli ülésszakot kell egybehívni, valahányszor az Igazgatótanácsnak 12 tagja erre vonatkozó írásbeli indítványt terjeszt elő«.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére