• Tartalom

1952. évi 22. törvényerejű rendelet

1952. évi 22. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetéséről, végrehajtásáról1

2012.12.23.

A polgári perrendtartás hatálybalépése

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

2–5. §2

6. §3

7. §4

8. §5

9–13. §6

14–16. §7

17–20. §8

21. §9

Átmeneti rendelkezések

22. §10 A Pp.-nek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő gondnokság alá helyezési eljárásokban, valamint felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.

23. §11 (1) A Pp.-nek az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az igazságszolgáltatást érintő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCV. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A Pp.-nek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról szóló 2012. évi XXXII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

23. §12 A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel módosított 23. § (1) bekezdés a) pontját az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 16. § a) pontjának hatályba lépését13 követően indult ügyekben kell alkalmazni.

24. §14 A Pp.-nek az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvénnyel megállapított 271. § (1) bekezdés c), d) és i) pontját, 271. § (2) és (4) bekezdését, 272. §-át, 275. § (4) bekezdését, 340/A. §-át és 358. § (2) és (3) bekezdését az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXVII. törvény 6–10., 12. és 13. §-ának hatályba lépését15 követő 60. nap után jogerőre emelkedett határozatok tekintetében kell alkalmazni.

25–27. §16

28. §17

29–33. §18

34. § (1) A Pp. hatálybalépése előtt a bírósághoz letett választottbírósági ítéletek hatályukat a Pp. hatálybalépése után is megtartják.

(2) A Pp. hatálybalépése előtt kötött választottbírósági szerződések, amennyiben a 17. § (1) bekezdésének megfelelnek, továbbra is hatályban maradnak, a 17–19. §-okban foglalt rendelkezéseket azonban az e választottbírósági szerződések alapján keletkezett ügyekben is alkalmazni kell.19

35. §20 A Pp.-nek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 29. §-ával módosított 339/A. §-a a módosítás hatálybalépésekor21 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó.

35/A. §22 A Pp.-nek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 2. §-ával és 5. §-ával módosított rendelkezéseit a módosítások hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági ügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben kell alkalmazni.

35/B. §23 (1) A Pp.-nek az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig, de legkésőbb az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül van helye perbehívásnak azokban az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már folyamatban lévő eljárásokban, amelyekben a Pp. 58. § (2) és (3) bekezdése, illetve a Pp. 386/N. §-a szerinti határidő az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már eltelt.

(3) Az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépésekor már előterjesztett perbehívási kérelmek tekintetében a perbehívó az egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2012. évi CCVIII. törvény hatálybalépését követő 30 napon belül köteles az eljáró bíróság felé igazolni azt, hogy a perbehívást a perbehívottal közölte.

Hatálybalépés

36. § A jelen törvényerejű rendelet az 1953. évi január hó 1. napján lép hatályba.

1

A kihirdetés napja: 1952. december 28. A törvényerejű rendeletet a 2017: CXXX. törvény 146. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 2–5. §-ok hatályon kívül helyező, végrehajtott és idejétmúlt rendelkezéseket tartalmaznak, közlésüket mellőzzük. A 4. § (1) bekezdését az 1972: 26. törvényerejű rendelet 64. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 2. §-t és az azt megelőző alcímet, a 3. § második–harmadik mondatát és az 5. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 6. §-t az 1972: 26. törvényerejű rendelet 64. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 7. §-t az 1954: 18. törvényerejű rendelet 2. §-a, a 7. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 8. §-t és az azt megelőző alcímet 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 9–13. §-t az 1954: 18. törvényerejű rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte. A 9. §-t megelőző alcímet 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 14–16. §-t az 1979: 13. törvényerejű rendelet 75. §-a (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 17–20. §-okat az 1972: 26. törvényerejű rendelet 64. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 21. § az 1972: IV. törvény 72–77. §-a folytán hatályát vesztette. A 21. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 22. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2011: CCI. törvény 6. §-a iktatta be.

11

A 23. § már nem érvényesülő átmeneti rendelkezést tartalmaz, közlését mellőzzük. A 23. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: LXXVI. törvény 11. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 1. §-át.

12

Az újabb 23. §-t a 2012: CXVII. törvény 17. §-a ikatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2012. augusztus 1.

14

A 24. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 5. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: CXVII. törvény 17. §-a ikatta be.

15

A hatálybalépés napja 2012. szeptember 1.

16

A 25–27. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. § 5. pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 28. § már nem érvényesülő átmeneti rendelkezést tartalmaz, közlését mellőzzük.

18

A 29–33. §-ok már nem érvényesülő átmeneti rendelkezéseket tartalmaznak, közlésüket mellőzzük. A 29–33. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 5. pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 34. § (2) bekezdésében megjelölt 17–19. § helyett lásd az 1952: III. törvénynek az 1972: 26. törvényerejű rendelettel beiktatott 360–364. §-át.

20

A 35. §-t a 2006: CIX. törvény 172. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: CXXVI. törvény 30. §-a iktatta be.

21

A hatálybalépés napja 2011. január 1.

22

A 35/A. §-t a 2011: CLXXIV. törvény 8. §-a iktatta be.

23

A 35/B. §-t a 2012: CCVIII. törvény 59. § (4) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére