• Tartalom

1958. évi 5. törvényerejű rendelet

1958. évi 5. törvényerejű rendelet

a polgári perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról1

2007.07.01.

I. A Polgári Perrendtartás egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VIII. törvény hatálybaléptetése

1. § A polgári perrendtartás (Pp.) egyes rendelkezéseinek módosításáról szóló 1957. évi VII. törvény (II. Ppn) az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

2–14. §2

15–16. §3

IV. A polgári nemperes eljárásra vonatkozó rendelkezések

Az ügyész jogai

17. § (1)4 Az ügyész jogosult a polgári nemperes eljárásban, annak bármely szakában a törvényesség érdekében fellépni. Ha az állam, az állami, a gazdasági és társadalmi szervezetek vagy a polgár jogainak védelme megkívánja – kivéve ha a jogszabály értelmében valamely jog kizárólag személyesen érvényesíthető – az ügyész is indíthat eljárást.

(2)5 Az ügyészt fellépése során és az általa megindított eljárásban megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogokról nem mondhat le, illetőleg jogokat nem ismerhet el. Abban az eljárásban, amelynek megindítására külön jogszabály jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet külön jogszabály értelmében ellene lehet indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja. Az ügyészt a nemperes eljárásban hozott határozatok közül azokkal szemben, amelyeket vele törvény alapján bármely módon közölni kell, a féllel azonos jogorvoslati jogosultság illeti meg. Ha az ügyész az eljárásban nem vett részt, illetve, ha az ügyésszel a határozatot közölni nem kell, de az ügyészt külön jogszabály alapján fellebbezési jog illeti meg, az ügyész a határozat ellen az alatt az időtartam alatt élhet fellebbezéssel, amely a felek részére fellebbezés céljára rendelkezésre áll.

(3) Egyebekben az ügyész jogaira a nemperes eljárásban is a Pp. szabályait kell alkalmazni.

18. §6

Hatáskör

19. § (1) A nemperes ügyek intézése – hacsak törvény, törvényerejű rendelet vagy a Kormány rendelete kivételt nem állapít meg – a helyi bíróság hatáskörébe tartozik. Ez a rendelkezés nem érinti azokat a korábbi rendelkezéseket, amelyek valamely nemperes ügy intézésére a megyei bíróság hatáskörét állapítják meg.

(2)7

20. §8

Egyes nemperes eljárások szabályozása

21. §9 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a közjegyzők hatáskörére és eljárására, valamint a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályokat rendelettel megállapíthassa.10

22–23. §11

24–25. §12

Hatálybalépés

26. § (1) A jelen törvényerejű rendelet – a következő bekezdésben foglalt kivétellel – az 1958. évi március hó 1. napján lép hatályba.

(2) Az igazságügyminiszter rendelettel állapítja meg, hogy a jegyző13 a hagyaték leltározásának a feladatát mikor veszik át.14

1

A kihirdetés napja: 1958. február 16.

2

A 2-14. § átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, közlését mellőzzük, a 14. §-t a 2006: CIX. törvény 172. § b) pontja hatályon kívül helyezte. A 2–3. §-t, a 4. § (1)–(3) bekezdését és az 5–11. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 15-16. §-t az 1972: IV. törvény 83. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 15–16. §-t és a 15. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 17. § (1) bekezdése az Alkotmánybíróság 1/1994. (I. 7.) AB határozata folytán hatályát vesztette.

5

A 17. § (2) bekezdésének korábbi első mondata az Alkotmánybíróság 1/1994. (I. 7.) AB határozata folytán hatályát vesztette. A bekezdés az 1995: LX. törvény 33. §-a (1) bekezdésének megfelelően kiegészített szöveg.

6

A 18. §-t az 1960: II. törvény 72. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 19. § (2) bekezdését az 1987: 11. törvényerejű rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 20. §-t az 1972: 26. törvényerejű rendelet 64. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 21. § az 1987: 11. törvényerejű rendelet 7. §-ával megállapított és a 2006: CIX. törvény 158. § (3) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 22–23. §-t az 1972: 26. törvényerejű rendelet 64. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 22. §-t megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 24-25. § hatályon kívül helyező és átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, közlését mellőztük. A 24. § (1) bekezdését, a 24. §-t megelőző alcím első mondatát, valamint a 25. §-t és az azt megelőző alcímet a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 8. pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az időközi szervezeti változásoknak megfelelő szöveg. Lásd az 1990: LXV. törvényt és a 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére