• Tartalom

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet

6/1958. (VII. 4.) IM rendelet

a hagyatéki eljárásról1

2008.05.16.

A pénzügyminiszterrel, valamint az 1. § tekintetében a egészségügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem:

I. A leltározás

A haláleset bejelentése

1. § (1) A halálesetet a halottkém köteles a haláleset helye szerint illetékes jegyzőnek2 a halottvizsgálati bizonyítvány egy példányával bejelenteni.

(2) Ha a haláleset nem a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelyén történt, a jegyző a halottvizsgálati bizonyítványt köteles a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes jegyzőnek3, ha pedig a meghalt személynek belföldön lakó helye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyzőnek megküldeni

(3)4

(4) A halálesetet a jegyzőnek5 vagy a közjegyzőnek az is bejelentheti, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik. A bejelentő a halálesetet anyakönyvi kivonattal, holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító bírósági határozattal, illetőleg egyéb hitelt érdemlő módon igazolni, jogi érdekét (örökösi, hagyományosi, hitelezői stb. minőségét) pedig valószínűsíteni köteles. A jegyző6, illetőleg a közjegyző, ha az eljárásra nem illetékes, a bejelentésről további eljárás végett értesíti az illetékes jegyzőt, illetőleg közjegyzőt.

A hagyaték leltározása

2. § (1) Belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye, ha pedig belföldön lakóhelye nem volt, vagy az nem állapítható meg, a hagyatéki vagyon fekvésének helye szerint illetékes jegyző7 intézkedik.

(2)8

3. § (1) A leltározást – mint leltárelőadó – a jegyző9 által megbízott előadó végzi.

(2)10

4. § (1) Magyar állampolgár után belföldön maradt ingatlan vagyont leltározni kell.

(2)11 A belföldön maradt ingóságokat csak akkor kell leltározni, ha azok értéke a háromszázezer forintot meghaladja, és

a) a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a halottvizsgálati bizonyítványból megállapíthatók, vagy

b) nincs ismert örökös, vagy

c)12

d)13 a leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

5. §14 (1) A leltárt – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a leltárelőadó hivatalos helyiségében a szükséges adatok beszerzése, illetőleg az érdekeltek meghallgatása alapján kell elkészíteni.

(2) Az ingóvagyonra vonatkozó leltárt a vagyon fekvésének helyén (a helyszínen) kell elkészíteni, ha

a) a kiskorú örökös (hagyományos) érdekei veszélyeztetve vannak;

b) nincs ismert örökös;

c)15 a helyszíni leltározást a közjegyző vagy a jegyző16 kéri.

(3) A leltár helyszínen való elkészítése esetében lehetőleg tanút kell alkalmazni. A tanú részére díjazás és költségtérítés nem jár.

6. § (1)17 A leltárelőadó, amennyiben leltározásnak helye van, a halálesetről szóló értesítésnek (halottvizsgálati bizonyítványnak, holtnak nyilvánító határozatnak stb.), illetőleg a megkeresésnek a jegyzőhöz18 érkezését követően harminc napon belül a leltárt köteles elkészíteni. Ha utóbb derül ki, hogy a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső [4.˙§ (1)–(2) bekezdés], de korábban még nem leltározott vagyon maradt, a leltárt attól a naptól számított harminc napon belül kell elkészíteni, amikor a jegyző19 erről a vagyonról tudomást szerzett.

(2) A leltározás idejéről és helyéről a leltárelőadó az előtte ismert érdekelteket (belföldön lakó örökösöket, hagyományosokat, a végrendeleti végrehajtót és amennyiben a leltározást a hagyatéki hitelező kérte, a hitelezőt is) írásban azzal a figyelmeztetéssel értesíti, hogy a leltározásnál jelen lehetnek, de azt távollétükben is foganatosítják. Az értesítés elmaradása a leltározást nem akadályozza. A leltárelőadónál személyesen megjelent féllel a leltározás időpontját szóval is lehet közölni.

7. § (1)20 Ha a leltár elkészítése nem a helyszínen történik, a leltár elkészítéséhez szükséges adatokat a leltárelőadó a meghalt személy hozzátartozóinak meghallgatása útján és a jegyzőnél rendelkezésre álló adatok alapján állapítja meg.

(2) Ha a hagyatékban kiskorú, gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen távollevő személy vagy méhmagzat érdekelt, a törvényes képviselőt meg kell hallgatni.

(3) A meghallgatott személyt figyelmeztetni kell arra, hogy a leltározás alá eső vagyontárgyak eltitkolása büntetendő cselekmény.

(4)–(5)21

8. § A hagyatéki leltár céljára a rendszeresített nyomtatványt kell használni (1. számú minta).22 A nyomtatvány minden rovatát pontosan ki kell tölteni, azokat a rovatokat pedig, amelyekre adat nincs, át kell húzni. A leltárnak szabatosan tartalmaznia kell az örökhagyó személyére és vagyonára vonatkozó adatokat, továbbá mindazokat az adatokat, amelyek a hagyaték átadásához, az öröklési illeték kiszabásához és az esetleges gyámhatósági23 eljáráshoz szükségesek.

9. § (1) A leltárban a hagyatéki ingatlanokat és ingóságokat külön-külön – az ingatlanokat helyrajzi szám szerint és a tényleges művelési ág feltüntetésével – kell felsorolni, és külön-külön kell értékelni. Ha a nyomtatványon a felsorolásra szánt hely nem elegendő, a felsorolást külön íven kell folytatni.

(2) Ha hagyatékhoz olyan vagyontárgyak tartoznak, amelyeknek az örökhagyó csak meghatározott hányadában volt tulajdonosa, ezeket a vagyontárgyakat teljes egészükben össze kell írni, de meg kell jelölni az örökhagyót megillető hányadot, és csak ennek a hányadnak az értékét kell feltüntetni.

(3) Ha az örökhagyó az ingatlannak csupán ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosa volt, ezt a körülményt a leltárban részletesen fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás szerint az örökhagyó nevén álló ingatlant – a megfelelő megjegyzéssel – akkor is fel kell venni a leltárba, ha az érdekeltek állítása szerint az már nem volt az örökhagyóé.

(4) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a leltárba fel kell venni minden olyan ingóságot, amely a halál időpontjában a meghalt személy tulajdonában vagy birtokában volt, kivéve, ha kétséget kizáróan megállapítható, hogy az másnak a tulajdona. A leltározás egyéb eseteiben csak azokat az ingóságokat kell felvenni a leltárba, amelyek felvételét az érdekeltek kérik. Amennyiben erre vonatkozóan az érdekeltek között vita van, a vitás dolgot fel kell venni a leltárba annak megjegyzésével, hogy azt ki és milyen jogcímen igényli.

(5) Ha az örökösök hagyatéki terheket jelentenek be, az örökhagyó után maradt ingóságok értékét akkor is meg kell állapítani, ha az ingóságokat nem leltározták.

10. § (1) A vagyontárgyak értékét a megjelent örökösökkel vagy azok képviselőjével folytatott tárgyalás alapján, lehetőleg azokkal egyetértésben kell megállapítani.

(2) Ha az értékelés tekintetében a leltárelőadó és az örökösök vagy képviselőjük között véleményeltérés van, a leltárban a leltárelőadó által megállapított forgalmi értéket kell feltüntetni. Fel kell tüntetni azt is, ha az örökösök a megállapított értékelést illetékkiszabás alapjául elfogadják, illetve véleményeltérés esetén azt, hogy milyen értéket fogadnak el.

(3)24 Az örökösöket tájékoztatni kell, hogy az öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékhivatal állapítja meg. A közlés megtörténtét fel kell tüntetni a hagyatéki leltárban.

11. § (1) Ha az ingóságokra a leltározás kötelező, a leltárban az örökhagyónak munkavállalói illetmények és más időszakos járandóságok címén fennálló, valamint egyéb követeléseit is fel kell sorolni, kivéve az örökhagyó takarékbetét címén járó követelését akkor, ha a takarékbetét elhelyezésekor – halála esetére – a betét tekintetében kedvezményezettet jelöl meg. Fel kell tüntetni az adós nevét, a követelés alapját, s ha okirat van róla, annak keltét és a lejárat idejét. A követelés értékeként az örökhagyó halála napján fennálló összegnek és eddig az időpontig számított járulékoknak az együttes összegét kell figyelembe venni.

(2) Ha valamely követelés zálogjoggal vagy jelzálogjoggal van biztosítva, ezt a körülményt a zálog vagy jelzálog körülírásával fel kell tüntetni.

(3) A vitás vagy az érdekeltek szerint behajthatatlan követeléseket is leltárba kell foglalni, a vita okát vagy a behajtás akadályait azonban fel kell jegyezni.

(4) A hagyatéki terhek (köztartozások) felsorolásánál fel kell tüntetni a hitelező nevét és lakását, a tartozás összegét, jogalapját, keletkezésének idejét, a tartozásra vonatkozó okirat keltét és a lejárat idejét.

12. § (1) Ha a leltárelőadó a leltározás alkalmával biztosítási intézkedéseket tett, ezt a leltárban fel kell tüntetni.

(2) Ugyancsak fel kell tüntetni a leltárban az érdekelteknek a hagyatéki eljárással kapcsolatos nyilatkozatait is.

(3) A leltározás befejezésekor a leltárt a leltárelőadó, a jelenlevő érdekeltek és tanúk is aláírják. Ha valaki az aláírást megtagadja, ezt a körülményt a leltárelőadó a megtagadás okának megjelölésével feltünteti.

13. § A leltározás alkalmával a leltárelőadónak átadott végrendeletet és a hagyatéki eljárás szempontjából lényeges más okiratot a hagyatéki leltárhoz kell csatolni. Ha a leltározás alkalmával kijelentették, hogy a végrendelet valamely hatóság vagy személy őrizetében van, ezt a leltárban fel kell tüntetni.

14. § (1)25 A hagyatéki leltárt a leltározás befejezésétől számított öt napon belül a hozzácsatolt végrendelettel és egyéb okiratokkal együtt két példányban meg kell küldeni annak a közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárásra illetékes. Ha a hagyatékban ingatlan van, a leltárelőadó a hagyatéki leltár egyik példányát az adó- és értékbizonyítvánnyal, valamint az egyéb iratokkal együtt az illetékes közjegyzőnek, másik példányát pedig az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnak (a továbbiakban: földhivatal) küldi meg. Egyben megkeresi a földhivatalt, hogy az ingatlanra vonatkozó hiteles tulajdoni lapmásolatot csatolja a hagyatéki leltárhoz és azt a leltárral együtt továbbítsa az illetékes közjegyzőhöz. Több földhivatal illetékességi területéhez tartozó ingatlanok esetében a hagyatéki leltárt annyi példányban kell elkészíteni, hogy egy-egy példány valamennyi földhivatalhoz elküldhető legyen.

(2)26 Ha a hagyatéki leltározás során a leltárelőadó azt állapítja meg, hogy a hagyatékban kiskorú gyermek, cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, az ingóságokat is leltározni kell, és a hagyatéki leltár egy példányát a gyámhivatalnak meg kell küldeni.

(3)27

15. § (1) Ha a leltározás alkalmával a leltárelőadó azt állapítja meg, hogy

a) valamelyik kiskorú vagy gondnokság alá helyezett örökösnek nincs törvényes képviselője,

b) a meghalt személy gyám vagy gondnok volt, és halála folytán a gyámsága, illetőleg gondnoksága alatt álló személy részére kell gyámot vagy gondnokot kirendelni,

c) a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy törvényes képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt az ügyben nem járhat el,

d) valamelyik örökös ismeretlen helyen távol van, vagy ismert helyen van ugyan, de részére az idézés kézbesítése nem lehetséges,

e)28 a hagyatékban méhmagzat van érdekelve és a méhmagzat élve születése esetére nem kerülne szülői felügyelet alá vagy az ügyben szülője akár a törvény kizáró rendelkezése, akár tényleges akadály miatt nem járhat el, erről a szükséges intézkedések megtétele végett a gyámhivatalt a leltár egy példányának megküldésével egyidejűleg értesíteni kell.

erről a szükséges intézkedések megtétele végett a jegyzőt29 a leltár egy másolatának megküldésével egyidejűleg értesíti.

(2) A leltárelőadó köteles a közjegyzőnek beküldött leltárban feltüntetni, hogy az előző bekezdésben, valamint a 14. § (2) bekezdésében írt értesítési kötelezettségnek eleget tett-e.

(3) A jegyző30 az (1) bekezdés a), c), d) és e) pontjaiban meghatározott esetekben az örökös részére gyámot, illetőleg gondnokot rendel ki, és erről a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőt értesíti.

16. § Azokban az esetekben, amikor a meghalt személy után kötelező leltározás alá eső vagyontárgy nem maradt, a jegyző31a hozzá beérkezett halottvizsgálati bizonyítványt, illetőleg holtnak nyilvánító végzést (halál tényét megállapító bírósági határozatot) a leltározás mellőzése okának feltüntetésével, érdemi intézkedés nélküli irattárba helyezi. Ha a leltározás mellőzése a kihallgatott hozzátartozó előadása alapján történt, a feljegyzést a meghallgatott hozzátartozóval alá kell íratni.

17. §32 Az illetékes közjegyző tájékoztatást kérhet a jegyzőtől arról, hogy kellő időben megtörtént-e a leltározás minden olyan esetben, amikor az kötelező. Ebből a célból a vonatkozó könyveket (anyakönyveket), iratokat, feljegyzéseket és kimutatásokat személyesen megtekintheti. Ha a közjegyző hiányt vagy mulasztást észlel, azt a hiány megszüntetése vagy a mulasztás orvoslása végett közli a jegyzővel, szükség esetén pedig erről értesíti az ügyészt.

18. § (1) Ha a halálesetet a közjegyzőnél jelentették be [1. § (4) bekezdés], vagy ha a leltározás szükségessége a közjegyző előtt folyó eljárás során merült fel, a leltárt a közjegyző maga is elkészítheti. Amennyiben a szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, a közjegyző a leltár elkészítése végett az illetékes jegyzőt33 keresi meg.

(2) Ha a leltárt a közjegyző maga készíti el, és a leltározással egyidejűleg a hagyatéki tárgyalást is nyomban meg lehet tartani, a közjegyző a leltárt külön űrlap használata nélkül a hagyatéki tárgyalási jegyzőkönyvbe is foglalhatja. Ebben az esetben a jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia a szükséges (8. §) adatokat.

Biztosítási intézkedések

19. § (1)34 Az örökös, a gyámhivatal, illetőleg a végrendeleti végrehajtó a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyaknak vagy azok egy részének biztosítását kérheti, ha alaposan tartani lehet attól, hogy a vagyontárgyakat eltulajdonítják, elrejtik, eltékozolják, megrongálják vagy más módon veszélyeztetik.

(2)35 Biztosítási intézkedésnek akkor is helye van, ha attól lehet alaposan tartani, hogy a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak természetes romlás folytán értéküket vesztik, vagy ha a hagyatéki vagyontárgyak csak értékükkel arányban nem álló költséggel lennének megőrizhetők. Az öröklésben egyéb érdekeltek (hagyatéki hitelező, gazdasági társaság, szövetkezet) kérelmére biztosítási intézkedés rendelhető el akkor is, ha az örökhagyó hagyatékához tartozó, gazdasági társaságban (szövetkezetben) fennálló tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlása — így különösen a társasági vagyon megóvása — ezt indokolja.

(3) Ha a hagyatéknak, illetőleg a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyaknak az előző rendelkezésekben meghatározott veszélyeztetése megállapítható, biztosítási intézkedéseknek hivatalból is helye van a következő esetekben:

a) a vagyon fekvése helyén nincs a meghalt személynek olyan hozzátartozója, meghatalmazottja, végrendeleti örököse, akinek kezelésére és őrzésére a hagyatéki vagyontárgyakat megnyugvással lehetne bízni,

b) az örökösök között kiskorúak vagy gondnokság alá helyzett személyek vannak, és törvényes képviselőjük nincs, vagy törvényes képviselőjük távolléte miatt érdekeik védelméről megfelelően gondoskodni nem tudnak,

c) az örökösök ismeretlen helyen tartózkodnak, vagy az örökösök között belföldi önjogú személy nincs, és egyik esetben sincs ügyeik vitelére feljogosított megbízottjuk.

20. § (1) Biztosítási intézkedést a leltárelőadó és a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyző tehet.

(2) Ha a leltárelőadó más helyen fekvő hagyatéki vagyontárgy tekintetében biztosítási intézkedést tart szükségesnek, annak foganatosítása iránt a vagyontárgy fekvésének helye szerint illetékes jegyzőt36 keresi meg. A jegyző37 a megkeresést haladéktalanul teljesíteni köteles.

21. § A leltárelőadó a haláleset napjától a hagyatéki leltár beterjesztéséig terjedő idő alatt

a) a hagyatékhoz tartozó készpénzt, értékpapírt és más értéktárgyat bírósági letétbe helyezi,

b) azokat a szobákat, más helyiségeket vagy megőrzésre szolgáló szekrényeket, ládákat és más tartályokat, amelyekben a veszélyeztetett vagyontárgyak vannak, sürgős szükség esetében a vagyontárgyak zár alá vételének foganatosításáig ideiglenesen lepecsételheti,

c) a hagyatékhoz tartozó ingókat zár alá veheti,

d) a zár alá vételre nem alkalmas vagyontárgyakat értékük hozzávetőleges megállapítása után megbízható személy gondozására bízhatja,

e) halaszthatatlan esetben elrendelheti azoknak a vagyontárgyaknak az értékesítését, amelyek természetüknél fogva romlás veszélyének vannak kitéve.

22. § A közjegyző a haláleset napjától a hagyatéki eljárás befejezéséig

a) elrendelheti a 21. §-ban felsorolt biztosítási intézkedéseket, ha azt a leltárelőadó mellőzte,

b) hagyatéki zárlatot rendelhet el,

c) a hagyatéki követelések behajtására ügygondnokot rendelhet ki,

d) azt a hagyatéki vagyont, amely a rendelkezésre álló adatok szerint az államra száll, a jegyző38 kezelésére bízhatja,

e) elrendelheti a hagyatékhoz tartozó azoknak az ingóknak az értékesítését is, amelyek csak értékükkel arányban nem álló költséggel lennének megőrizhetők, vagy amelyek az örökhagyó lakásának használatbavételét akadályozzák, feltéve hogy az ingók más módon nem őrizhetők meg,

f) megtehet más olyan intézkedést is, amely a hagyaték biztosítása végett az adott körülmények között elkerülhetetlenül szükségesnek mutatkozik.

23. § (1) A biztosítási intézkedés elrendelése előtt a lehetőséghez képest meg kell hallgatni az érdekelteket. Ha valamelyik érdekelt a veszélyeztetett értéknek megfelelő biztosítékot ad, és a biztosítási intézkedés elrendelése egyébként nem szükséges, azt mellőzni kell. Biztosítékul készpénzt, takarékbetétkönyvet vagy értéktárgyat lehet elfogadni. A felajánlott biztosítékot bírói letétbe kell helyezni.

(2) A készpénzt, takarékbetétkönyvet és értéktárgyat a leltárelőadó, illetőleg a közjegyző bírósági letétbe helyezés végett elismervény ellenében magához veszi, s addig, amíg a bírósági letétbe helyezés meg nem történhet, hivatali helyiségében őrzi. A bírósági letétbe helyezést haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon foganatosítani kell.

(3) A hagyatékhoz tartozó ingók zár alá vétele akként történik, hogy a leltárelőadó, illetőleg a közjegyző azokat lepecsételt szekrényben, ládában vagy más tartályban, a lakók rendes használatára nem szükséges lepecsételt helyiségben helyezi el, és a szekrényt, ládát vagy más tartályt, illetőleg a helyiséget megbízható személy felügyeletére bízza.

(4) A szobák és más helyiségek lepecsételésénél ügyelni kell arra, hogy a lepecsételés a lakás szükséges mértékű használatában az arra jogosultakat ne akadályozza. A lepecsételésnél a leltárelőadó, illetőleg a közjegyző a helyiség ajtajára, illetőleg a tartály nyílására papírszeletet tesz, és annak mindkét végére hivatalos pecsétjét akként alkalmazza, hogy a helyiséget, illetőleg a tartályt a pecsét vagy a papírszelet megsértése nélkül ne lehessen felnyitni.

(5) A hagyatéki zárlatot ingatlanok és olyan ingók tekintetében lehet elrendelni, amelyek kezelésre szorulnak, vagy az elveszés, illetőleg megrongálódás veszélyének vannak kitéve. A hagyatéki zárlat abban áll, hogy a közjegyző a zárlat alá vett ingatlant vagy ingót az általa kinevezett zárgondnok kezelésére bízza, és a zárgondnokot megfelelő kezelési utasítással látja el. A hagyatéki zárlatra a végrehajtási eljárás során foganatosított zárlat szabályait39 kell megfelelően alkalmazni.

(6) A hagyatéki követelések behajtására ügygondnokul örököst is ki lehet rendelni. Az ügygondnok a behajtott összeget köteles bírósági letétbe helyezni.

(7) A vagyontárgyak értékesítésére a büntetőeljárás során lefoglalt, illetőleg elkobzott dolgok értékesítésére vonatkozó rendelkezéseket [13/1979. (VIII. 10.) IM rendelet]40 kell alkalmazni. Az értékesítés során befolyt összeget bírósági letétbe kell helyezni.

24. § A közjegyző az általa elrendelt biztosítási intézkedést vagy maga foganosítja, vagy annak foganosítására a vagyontárgy fekvése szerint illetékes jegyzőt41 keresi meg.

25. § Ha a biztosítási intézkedés nem a leltározással egyidejűleg kerül foganatosításra, a biztosítási intézkedés foganatosításáról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben az esetleg alkalmazott tanú nevét és lakcímét is fel kell tüntetni. A leltárt és a jegyzőkönyvet a jelenlevő érdekeltek és a tanúk is aláírják. A tanú részére díjazás és költségtérítés nem jár.

26. § (1) A leltárelőadó által foganatosított biztosítási intézkedésekről az illetékes közjegyzőt értesíteni kell, akinél az érdekeltek kérhetik az intézkedés egészben vagy részben való hatályon kívül helyezését.

(2) A közjegyző a leltárelőadó által foganatosított biztosítási intézkedést kérelemre vagy hivatalból hatályon kívül helyezheti, illetőleg módosíthatja.

27. § (1) A hagyaték biztosításával felmerült költségeket a közjegyző állapítja meg. A költségeket az köteles előlegezni és viselni, aki a biztosítási intézkedést kérte. Ha a leltárelőadó, illetőleg a közjegyző hivatalból rendelte el a biztosítási intézkedést, a költségeket az érdekeltek kötelesek előlegezni, és azok az örökösöket egyetemlegesen terhelik.

(2) A hagyaték biztosítását elrendelő végzés ellen használt fellebbezésnek a biztosítás foganatosítására nincs halasztó hatálya, indokolt esetben azonban a biztosítás foganatosítását a fellebbezés elintézéséig a fellebbezési bíróság és a közjegyző is felfüggesztheti.

II. Eljárás a közjegyző előtt

Illetékesség

28. § (1) A hagyatéki eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek működési területén az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye volt.

(2) Ha az örökhagyónak belföldön lakóhelye nem volt, az eljárásra az a közjegyző illetékes, akinek működési területén az örökhagyó meghalt, ha pedig külföldön halt meg, az a közjegyző, akinek működési területén a hagyatéki vagyon van.

(3)42 Ha a (2) bekezdés értelmében több közjegyző illetékes, az a közjegyző folytatja le a hagyatéki eljárást, akinél az eljárás korábban indult meg.

(4)43 Ha a hagyatéki eljárás során olyan vagyontárgy átadásáról is kell dönteni, amely korábban meghalt örökhagyó hagyatékához tartozott, de hagyatéki eljárásnak tárgya nem volt, a hagyatéki eljárást az a közjegyző folytatja le, aki a korábban meghalt örökhagyó hagyatékára az előző bekezdések szerint illetékes. Ha mindkét eljárás megindult, az utóbb meghalt örökhagyó hagyatéki ügyét az előző rendelkezés szerint illetékes közjegyzőhöz kell áttenni.

(5)44 Ha az eljárásra illetékes közjegyző törvényes akadály miatt nem járhat el, és a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 3. §-a szerint illetékes közjegyző nem állapítható meg, az eljáró közjegyzőt a közjegyző székhelye szerint illetékes területi közjegyzői kamara elnöksége jelöli ki. Ha az örökös vagy az öröklésben érdekelt személy a kijelöléssel nem ért egyet, 15 napon belül kérelemmel fordulhat a területi kamara székhelye szerint illetékes megyei bírósághoz.

29. §45

30. §46

A hagyatéki eljárás megindítása

31. §47 A közjegyző a hagyatéki eljárást a hagyatéki leltár beérkezése, illetőleg a nála tett bejelentés után azonnal megindítja, ha magyar állampolgár után belföldön ingatlan vagyon maradt, vagy csak ingóság maradt ugyan, de az ingóság értéke a háromszázezer forintot meghaladja, és

a) a hagyatékban szülői felügyelet alatt nem álló kiskorú, cselekvőképeséget kizáró gondnokság alá helyezett vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, és ezek a körülmények a hagyatéki leltárból vagy a bejelentés alapján megállapíthatók, vagy

b) nincs ismert örökös, vagy

c)48

d)49 az eljárás megindítását az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki hitelező vagy a gyámhatóság kéri, továbbá, ha a bejelentett hagyatéki teher várhatóan meghaladja a hagyatéki vagyon értékét.

32. §50 (1) Ha a hagyatékhoz csak ingóság tartozik, és megszűnik az a körülmény, amelynek fennállása miatt a 31.˙§ értelmében az eljárást meg kell indítani, a közjegyző az eljárást az érdekeltek egyező kérelmére megszünteti.

(2)51 A közjegyző az eljárást akkor is megszünteti, ha nincs hagyatéki vagyon, vagy a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a háromszázezer forintot nem éri el, illetőleg a hagyaték csak ingóságokból áll, és annak a hagyatékhoz tartozása vitás, feltéve valamennyi esetben, hogy öröklési bizonyítvány kiadását senki sem kérte.

A hagyatéki tárgyalás előkészítése

33. § A közjegyző köteles a hagyatéki tárgyalást úgy előkészíteni, hogy az egy határnapon befejezhető legyen; evégből a tárgyalás határnapjáig beszerzi az eljáráshoz szükséges adatokat és iratokat.

34. § (1) A hatóság vagy bármely személy, mihelyt a végrendelkező haláláról hitelt érdemlően értesül, köteles a birtokában levő végrendeletet a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnek megküldeni. A végrendeletet postai továbbítás esetében ajánlott küldeményként kell feladni. Magánszemélyek a végrendeletet a lakóhely szerint illetékes közjegyzőnek is átadhatják továbbítás végett.

(2) Ha a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatására nem illetékes, az általa közjegyzői okiratként őrzött végrendeletről a szükséges példányszámban hiteles másolatot küld a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnek, ezt a tényt az eredeti okiratra feljegyzi, a nála letett végrendeletet pedig eredetiben küldi meg az illetékes közjegyzőnek.

(3) Ha a közjegyző arról értesül, hogy a meghalt személy végrendeletét valamely hatóság vagy meghatározott személy őrzi, azt a végrendelet átadására felhívja.

35. § (1) A közjegyző a végrendelkező halála után a lezárt végrendeletet a tárgyalás előkészítése végett felbonthatja.

(2) A közjegyző a végrendeletet általában a hagyatéki tárgyaláson hirdeti ki, indokolt esetben azonban a végrendeletet a tárgyalás előtt is kihirdetheti, és e célból a kihirdetés helyéről, valamint idejéről az érdekelteket értesíti.

(3) A kihirdetés megtörténtét a végrendeleten, illetőleg ha az eredeti végrendeletet nem a hagyatékot tárgyaló közjegyző őrzi, a hiteles másolaton fel kell jegyezni.

36. § (1) Ha a közjegyző a végrendelet felbontása alkalmával a végrendelettel kapcsolatban valamilyen aggályt keltő körülményt észlel, arról hivatalos feljegyzést készít, ha pedig az aggályos körülményt a kihirdetés során észleli, azt a kihirdetésről, illetőleg a tárgyalásról készült jegyzőkönyvben tünteti fel.

(2) Több lapból álló végrendelet egyes lapjait a közjegyző a kihirdetés alkalmával aláírja, és pecsétjével látja el.

(3) A közjegyző az általa kihirdetett végrendeletet – fontos okiratként – jól elzárható helyen külön őrzi.

37. § (1) Ha a közjegyző arról értesül, hogy a meghalt személy szóbeli végrendeletet tett, annak tanúit vallomásuk jegyzőkönyvbe foglalása végett megidézi, és erről az érdekelteket értesíti.

(2) A tanú halála esetében meg kell állapítani, hogy készített-e a szóbeli végrendeletről írásbeli feljegyzést. Ha ilyen feljegyzés van, azt a közjegyző a kihirdetésre kitűzött határnap előtt beszerzi.

(3) A szóbeli végrendelet kihirdetése a tanúk kihallgatásából és vallomásuknak jegyzőkönyvbe foglalásából, illetőleg az általuk készített és a (2) bekezdés értelmében beszerzett vagy a tanú által bemutatott feljegyzésnek a felolvasásából és a jegyzőkönyvhöz csatolásából áll.

(4) A tanúk a szóbeli végrendeletre vonatkozó tanúvallomásukat tartalmazó jegyzőkönyvet aláírják.

38. § A végrendelet tartalmáról értesíteni kell azokat az érdekelteket (40.˙§), akik a végrendelet kihirdetésénél nem voltak jelen.

39. § (1)52 A közjegyző a hagyatéki eljárás során ügygondnokot rendel ki, ha az örökösnek nincs törvényes képviselője, az az eljárásban akadályozott, vagy ha azt a hagyatékhoz tartozó gazdasági társaságban (szövetkezetben) fennálló tagsági jogok és kötelezettségek gyakorlása indokolja. A gazdasági társaságban (szövetkezetben) az ügygondnokra az örökös jogállását szabályozó rendelkezések az irányadók, azzal az eltéréssel, hogy vagyoncsökkenést eredményező határozatok hozatalában nem vehet részt, a hagyatékot érintő kötelezettségeket nem vállalhat el.

(2)53 Ha a közjegyző az előtte ismeretes adatok alapján megállapíthatónak találja, hogy valamelyik örökös a cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó elmebetegségben vagy más szellemi fogyatkozásban szenved, erről az illetékes ügyészt, gyámhivatalt az örökös érdekeltségére vonatkozó és a rendelkezésére álló más adatok közlése mellett, a gondnokság alá helyezés iránti eljárás esetleges megindítása végett értesíti. Ennek megtörténtéig, illetőleg a gondnokság alá helyezési eljárás megindítása esetén az eljárás jogerős befejezéséig a közjegyző a hagyatéki eljárást felfüggeszti.

(3)54 Ha a hagyatéki eljárás során érdekellentét áll fenn az örökhagyó kiskorú gyermeke és a túlélő házastársa között, a közjegyző megkeresi az eseti gondnok kirendelése végett az illetékes gyámhatóságot.

Idézés a hagyatéki tárgyalásra

40. § (1) A közjegyző a hagyaték tárgyalására és ha a végrendelet korábban kihirdetve nem lett, a végrendelet kihirdetésére határnapot tűz, és arra megidézi

a) a túlélő házastársat, továbbá

b) végrendelet hiányában a törvényes örökösöket,

c) végrendelet esetében a végrendeleti örököst és a kötelesrészre jogosultakat,

d) az utóörököst, a hagyományost, a végrendeleti végrehajtót és azokat a hagyatéki hitelezőket, akik az eljárás megindítását kérték, vagy követelésüket bejelentették.

(2) Ha az örökhagyó után házastárs maradt, leszármazó hiányában az öröklésre hivatott felmenőket, illetve oldalági rokonokat is meg kell idézni, kivéve ha már a tárgyalás előtt kétséget kizáróan megállapítható a hagyatéki vagyon szerzeményi jellege.

(3) Ha a végrendelet aggályosnak mutatkozik, vagy a törvényes örökösök a végrendelet ellenére is igényt jelentenek be a hagyatékra, az összes törvényes örököst meg kell idézni.

(4)55 A külföldön ismert helyen tartózkodó érdekelt részére – ha belföldön meghatalmazottja nincs – a közjegyző az idézéssel egyidejűleg kézbesítési megbízottat rendel.

(5)56 A hagyatéki tárgyalást olyan határnapra kell kitűzni, amelyen a megidézettek lakóhelyük távolságának figyelembevételével előreláthatólag meg tudnak jelenni.

(6)57 Ha a hagyatékban külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodó örökös van érdekelve, a határnapot rendszerint két hónapnál nem rövidebb időre kell kitűzni.

41. § (1)58 Az idézésben az érdekeltet figyelmeztetni kell arra, hogy ha szabályszerű idézése ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, ez a hagyatéki tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az idézésnek figyelmeztetést kell tartalmaznia az 58. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra˙is.

(2)59 A külföldön ismert helyen tartózkodó érdekeltet ezenfelül még arról is tájékoztatni kell, hogy részére a közjegyző kézbesítési megbízottat rendelt, és hogy a 43.˙§-ban foglalt feltételek esetében a hagyaték átadására is sor kerülhet.

(3) Ha a végrendelet kihirdetése a tárgyalás előtt nem történt meg, az idézésben az érdekeltekkel közölni kell a végrendelet lényeges tartalmát.

42. §60 (1) Ha az örökös ismeretlen helyen tartózkodik, a közjegyző a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg hirdetményt bocsát ki, amelyet az örökös utolsó ismert belföldi lakóhelye — ennek hiányában tartózkodási helye — szerint illetékes polgármesteri hivatalnál tizenöt napig kell kifüggeszteni. Az érdekeltek kérelmére és a költségek megelőlegezése mellett a hirdetményt országos napilapban is közzé lehet tenni.

(2) A hirdetményben az örököst fel kell hívni, hogy a tárgyaláson személyesen vagy képviselője által jelenjék meg. Ha az örökös vagy a képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, a közjegyző a részére ügygondnokot rendel ki. Az ügygondnok az örökös eljárásba lépéséig, de legfeljebb a jogerős hagyatékátadó végzés meghozataláig jár el. Erről a hirdetményben tájékoztatni kell az örököst.

(3) Ha az eljárás során az derül ki, hogy a hagyatékban olyan személy is örökösként érdekeltnek látszik, akinek a személyi adatai — részben vagy egészben — ismeretlenek, őt a közjegyző hirdetmény útján idézi a tárgyalásra, és egyúttal felhívja, hogy igényét harminc napon belül jelentse be. A közjegyző figyelmezteti az ismeretlen örököst, hogy ha a tárgyaláson nem jelenik meg, vagy igényét a megadott határidőn belül nem jelenti be, az eljárás további szakaszában igényét figyelmen kívül kell hagyni. A hirdetmény közzétételére az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

43. § (1) A szabályszerűen megidézett örökös vagy más érdekelt meg nem jelenése a hagyatéki tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza.

(2) A hagyatéki tárgyalást akkor is meg kell tartani, ha valamelyik meg nem jelent érdekelt a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve. Ilyen esetben azonban a tárgyaláson érdemi határozatot hozni nem lehet, hanem a tárgyalás folytatására új határnapot kell kitűzni, és arra a szabályszerűen meg nem idézett és meg nem jelent érdekeltet meg kell idézni. A megjelent érdekelteket az újabb tárgyalásra csak szükség esetén kell megidézni.

(3) Ha valamelyik meg nem jelent érdekelt kézbesítési bizonyítványa a tárgyalás határnapjáig nem érkezett vissza, az érdemi határozat hozatalát a kézbesítési bizonyítvány megérkezéséig függőben kell tartani.

(4)61 Ha a külföldön ismert helyen tartózkodó érdekelt részére a kézbesítés nem szabályszerűen történt, vagy a kézbesítési bizonyítvány a tárgyalási határnapig sem érkezett meg, illetőleg az érdekelt a hagyatéki tárgyalás határnapjáig érdemben nem nyilatkozik, képviseletéről nem gondoskodik, illetőleg személyesen nem jelenik meg, a közjegyző a kézbesítési megbízottat ügygondnokként rendeli ki, és a hagyatéki tárgyalást megtartja, de a hagyatékot nem adja át.

(5)62 Ha a kézbesítési bizonyítvány, a nyilatkozat, illetőleg a képviseletre vonatkozó meghatalmazás a tárgyalás megtartását követő harminc napon belül megérkezik, a közjegyző a szükséghez képest újabb tárgyalást tart, és azon határoz a hagyaték átadása felől. Ellenkező esetben a hagyatékot tárgyaláson kívül a korábbi tárgyalás adatai alapján átadja.

44. § (1)63 Ügygondnok örököstárs is lehet, ha közte és a képviselt örökös között nincs érdekellentét.

(2) Az ügygondnok jogköre kiterjed a hagyatéki eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, ideértve a hagyatéki vagyon átvételét is; készpénzt, értékpapírt és más értéktárgyat nem vehet át, illetőleg átvételéhez a gyámhatóság engedélye szükséges. Az ügygondnok egyezséget nem köthet, jogokról nem mondhat le, és kötelezettséget nem vállalhat, kivéve ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg.

45. § (1) A hagyatéki tárgyaláson az érdemi határozathozatalt mellőzni kell, és a tárgyalás folytatására új határnapot kell kitűzni, ha az örökhagyó végrendelete a megidézett, de meg nem jelent törvényes örökössel közölve nem volt.

(2) Az új tárgyalásra szóló idézéssel egyidejűleg a meg nem jelent örökössel közölni kell a végrendelet tartalmát is azzal a figyelmeztetéssel, hogy ha az újabb tárgyaláson sem jelenik meg, igényét a rendelkezésre álló adatok alapján bírálják el.

46. § Új határnapot kell kitűzni akkor is, ha a tárgyalás elhalasztását bármelyik érdekelt fontos okból kéri, továbbá ha az elhalasztás az egyezség megkötése érdekében vagy a tényállás további tisztázása végett szükséges.

A hagyaték tárgyalása

47. § A hagyatéki tárgyalást a közjegyző hivatali helyiségében kell megtartani. Ha azonban az eljárás gyors befejezése érdekében, a költségekkel való takarékosság végett vagy egyéb fontos okból a tárgyalásnak más helyen való megtartása mutatkozik célszerűnek, a közjegyző a tárgyalást ezen a helyen is megtarthatja.

48. § (1) A hagyatéki eljárás során az érdekeltek személyesen vagy olyan meghatalmazottjuk útján járhatnak el, aki őket a polgári perrendtartás szabályai64 szerint bíróságnál is képviselheti.

(2) A közjegyző a meghatalmazott, a gyám és gondnok képviseleti jogosultságát hivatalból köteles vizsgálni.

49. § (1) A tárgyalás megnyitása után meg kell állapítani, hogy a megidézettek közül ki jelent meg, a meg nem jelentek kézbesítési bizonyítványa megérkezett-e, és a tárgyalásra szabályszerűen meg voltak-e idézve.

(2) A tárgyaláson olyan érdekelt is megjelenhet, aki idézést nem kapott.

50. § (1) A hagyatéki tárgyalás alapján a hagyaték átadása kérdésében a tényállást hivatalból kell megállapítani. A közjegyző a tényállás megállapítása végett a feleket nyilatkozattételre, az okiratok bemutatására, az értékelésre vonatkozó és egyéb adatok szolgáltatására hívhatja fel, a bíróságoktól, más hatóságoktól okiratokat, iratokat szerezhet be.

(2) Ha a hagyatéki eljárás során az derül ki, hogy a hagyatékot eltűnt személynek kell átadni, és a holtnak nyilvánítás feltételei fennállanak, az érdekelteket fel kell hívni, hogy az eltűnt személy holtnak nyilvánítását kérjék, s annak lefolytatásáig a hagyatéki eljárást függőben kell tartani.

(3) Ha akadálya nincs, a közjegyző a holtnaknyilvánítási kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja, és átteszi az eljárás lefolytatása végett az illetékes helyi bírósághoz.

(4) A hagyatéki tárgyaláson az érdekelteknek módot kell adni arra, hogy az örökhagyó végrendeletére észrevételeiket megtehessék.

51. § Az érdemi tárgyalás során a közjegyző először a leltárt ismerteti, esetleg azt maga elkészíti, szükség esetén a beküldött leltárt helyesbíti, illetve kiegészíti, vagy annak helyesbítése, illetőleg kiegészítése iránt intézkedik.

52. § (1) A tárgyaláson meg kell állapítani, hogy kik és milyen jogcímen támasztottak és támaszthatnak a hagyatékra igényt.

(2) Meg kell állapítani a törvényes öröklés címén igénnyel fellépő és az örökhagyó között fennálló rokoni, illetőleg családi kapcsolatot.

(3) A közjegyző köteles a feleknek a felmerülő jogi kérdésekben útbaigazítást adni és gondoskodni arról, hogy a felek a tárgyaláson nyilatkozataikat azok jogkövetkezményeinek teljes ismeretében tegyék meg.

(4)65 Termelőszövetkezet használatában álló föld [7/1967. (X. 24.) MÉM rendelet 1. § (1) bek.] öröklése esetében a közjegyzőnek a hagyatéki tárgyaláson tájékoztatnia kell a kívülálló örököst az 1967. évi IV. törvény 4. §-ában foglaltakról. Ha a kívülálló örökös a termelőszövetkezetbe történő belépési szándékát a közjegyzőnél nyomban bejelenti, az erről szóló nyilatkozatot a közjegyző - a fél kérelmére - jegyzőkönyvbe foglalja és azt az érdekelt termelőszövetkezet elnökének haladéktalanul megküldi.

53. § (1) A hagyatéki tárgyaláson meg kell kísérelni, hogy az örökösök között egyezség létesüljön. Az 1952. évi IV. törvény 87. §-ának66 (3) bekezdésében foglalt, a bírósági egyezségre vonatkozó rendelkezés a közjegyző előtt kötött egyezség esetében is irányadó, ehhez képest az ilyen egyezség gyámhatósági jóváhagyásra nem szorul. Ilyen egyezségnek kell tekinteni az érdekeltek oly egybehangzó nyilatkozatát is, amely szerint közöttük a hagyatékra nézve vitás kérdés nem áll fenn.

(2) A hagyatéki tárgyalás során a közjegyzőnek különös gonddal kell ügyelnie arra, hogy a kiskorú és a gondnokság alatt álló örökösök érdekei sérelmet ne szenvedjenek. Ha a felek olyan egyezséget kötnek, amely a kiskorú vagy a gondnokság alatt álló örökös méltányos érdekeivel nyilvánvalóan ellentétben áll, az nem szolgálhat a hagyaték átadásának alapjául még akkor sem, ha az érdekeltek azt a közjegyző tájékoztatása és figyelmeztetése ellenére is fenntartják. Ilyen esetben az egyezség jóváhagyását meg kell tagadni, és a tárgyalást úgy kell folytatni, mintha a felek egyeszséget nem is kötöttek volna.

(3) Ha az egyezség érvényeségéhez hatósági jóváhagyás, hozzájárulás vagy megerősítés szükséges, az egyezséget a hagyaték átadása tárgyában való határozathozatal előtt az illetékes hatósághoz át kell tenni. Ha a hatóság a jóváhagyást, hozzájárulást, illetőleg megerősítést nem adja meg, az egyezséget úgy kell tekinteni, mintha létre sem jött volna, és az ügyben új tárgyalást kell tartani.

(4)67 Az örökösök között kizárólag a hagyatéki vagyon tárgyaira vonatkozóan létrejött egyezség (osztályos egyezség) – a hagyatékban való részesedés mellett, de arányára tekintet nélkül – nem minősül élők közötti jogügyletnek, és a hagyatékot az egyezség alapján öröklés jogcímén kell átadni.

54. § Ha az örökössel szemben a tárgyaláson az a kifogás merül fel, hogy az örökségre érdemtelen, az örökösnek módot kell adni arra, hogy a kifogásra nyilatkozzék.

55. § Amennyiben a jelen rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a hagyatéki eljárásban bizonyításfelvételnek nincs helye. Az érdekeltek a hagyatéki vagyon megállapítására, az örökösi minőség igazolására vagy álláspontjuk alátámasztására azonban okiratot csatolhatnak be.

56. § (1)68 A hagyatéki tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érdekelteknek a hagyaték állagára, az örökösök személyére és az örökléssel kapcsolatos egyéb lényeges körülményekre, valamint a hagyaték átadására vonatkozó előadásait. Ezenfelül a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az érdekeltek kérelmeit és egyéb jelentős nyilatkozatait is.A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni annak a tájékoztatásnak a megtörténtét, hogy az öröklési illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illetékhivatal állapítja meg.

(2) A jegyzőkönyvben utalni kell a felek által becsatolt iratokra és okiratokra is.

(3) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy az érdekeltek milyen egyező előadást tettek, milyen vitás kérdés merült fel, létrejött-e a hagyaték átadására vonatkozólag egyezség, és ha a felek nem tudtak megegyezni, melyik fél milyen igényeket támasztott.

(4) Ha az örökösök az egyezség folytán a hagyatéki ingatlanok tekintetében fennálló tulajdonközösséget megszüntetik, az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő megosztásához szükséges vázrajzot a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

(5)69

A hagyaték átadása

57. § (1)70 A hagyatéknak az örökösök részére történő átadása tárgyában a közjegyző végzéssel határoz. Ha a közjegyző a hagyatéki eljárás során tudomást szerez arról, hogy a kívülálló örökös termelőszövetkezetnél a tagfelvételi kérelmet már benyújtotta, a hagyatékátadó végzésben erre utalni kell.

(2) A hagyaték átadásán felül végzéssel határoz a közjegyző a hagyatéki eljárás során előterjesztett indítványok és egyéb kérdések tárgyában is.

(3)71 Végzéssel határoz a közjegyző a hagyatéki eljárás során kirendelt ügygondnok költségeinek, valamint a hagyatéki eljárás során felmerült egyéb költségeknek (a biztosítás költségei stb.) megállapítása és viselése felől. A költségek megfizetésére azt kell kötelezni, akinek érdekében állott az ügygondnok kirendelése, illetőleg a költségekkel járó más intézkedés megtétele, feltéve hogy ez az érdekelt a hagyatékban örököl, egyébként a költségek a hagyatékot terhelik.

(4) A végzéseket meghozataluk alkalmával a jelenlevő felekkel kihirdetés útján, a jelen nem levő felekkel pedig kézbesítés útján kell közölni. A hagyaték átadása – mégpedig mind az ideiglenes átadás, mind a végleges átadás – tárgyában hozott, valamint a költségek viselése felől rendelkező végzés közlése akkor is kézbesítés útján történik, ha a végzést a közjegyző az érdekeltek előtt kihirdette.

(5) Ha az érdekeltek száma kisebb, és mód nyílik nyomban a tárgyalás alkalmával a hagyatékátadó végzés elkészítésére is, a közjegyző a jegyzőkönyv másolatára vezetett hagyatékátadó végzés kiadmányait a jelenlevő felek részére nyomban a tárgyaláson kézbesíti, és a hagyatékátadó végzés átvételét a tárgyalási jegyzőkönyvön elismerteti.

58. § (1) A hagyatéki tárgyalás befejezése után a közjegyző a hagyatékot teljes hatállyal átadja az örökösöknek, ha

a) a hagyatékra csak egy örökös jelentett be igényt, és a rendelkezésre álló adatok szerint másnak a hagyatékra igénye nincs,

b) a hagyatéki eljárás során a hagyatéki vagyon átadása tekintetében az örökösök között öröklési jogi kérdésben nincs vita, továbbá mindkét esetben a hagyaték átadásának nincs törvényes akadálya.

(2)72

(3)73 Ha az örökös a tárgyaláson az örökségét vagy annak egy részét örököstársára, a hagyatéki eljárásban közvetlenül nem érdekelt örökösre vagy a hagyatéki hitelezőre átruházza, a közjegyző a jognyilatkozatokat egyezségbe foglalja, és dönt annak jóváhagyása felől. A közjegyző által jóváhagyott ilyen egyezségnek a bírósági egyezséggel azonos hatálya van.

59. § (1) Vita esetén is teljes hatállyal kell átadni az ingatlanhagyatékot, ha csak a készpénzhagyomány vitás, egyidejűleg azonban a vitás hagyomány összegét a hagyatéki ingatlanokra a hagyományos kérelmére jelzálog bejegyzésével biztosítani kell.

(2) Ha a kötelesrész vagy annak mértéke vitás, a hagyatékot teljes hatállyal csak abban az esetben lehet átadni, ha az igénylő a kötelesrészének kielégítését nem természetben igényli, és a hagyaték teljes hatályú átadásához hozzájárul. Ilyen esetben a kötelesrészt az érdekeltek által közösen megállapított biztosítéki összeg erejéig a hagyatéki ingatlanokon jelzálogjog bejegyzésével kell biztosítani. A hozzájárulást nem lehet figyelembe venni, ha az érdekeltek a biztosítéki összeg tekintetében nem egyeznek meg.

(3) Teljes hatállyal, de osztatlan egészben kell átadni a hagyatékot az örökösöknek akkor, ha köztük csupán azért nem jött létre egyezség, mert a tulajdonközösség megosztásának módjában nem tudtak megállapodni, illetőleg az erre vonatkozó megállapodásukat a hatóság nem hagyja jóvá.

(4) Teljes hatállyal, a túlélő házastárs haszonélvezeti jogával terhelten kell átadni a hagyatékot akkor, ha az érdekeltek között csak a túlélő házastárs haszonélvezeti joga vagy annak terjedelme vitás. Ilyen esetben az érdekelt az igényét bírósági úton érvényesítheti.

(5) A hagyaték egy része is átadható az örökösöknek, ha az átadásnak az előbbi §-ban megszabott előfeltételei a hagyatéknak csak erre a részére állanak fenn.

60. § (1) Ha a hagyatékot az 58. és 59. §-ok értelmében teljes hatállyal átadni nem lehet, azt ideiglenes hatállyal kell átadni az örökösöknek.

(2) Az örökös a neki ideiglenesen átadott hagyatékot birtokba veheti, és azt jóhiszemű birtokosként használhatja, de el nem idegenítheti, és meg nem terhelheti. A birtokbavétel a készpénzre és értéktárgyakra nem terjed ki, ezeket továbbra is bírósági letétben kell tartani, illetőleg bírósági letétbe kell helyezni. Az örökösök a hagyatéki terheket, a hagyatéki eljárási és öröklési illetéket a hagyaték terhére is kifizethetik, ebből a célból a közjegyző engedélyével a hagyatéki vagyontárgyakat értékesíthetik, a bírói letétbe helyezett készpénzt és értéktárgyakat is birtokba vehetik.

(3)74 Az érdekelt a hagyaték ideiglenes átadásánál az ideiglenes hatályú átadó végzéssel figyelembe nem vett igényeit a végzés kézbesítésétől számított harminc nap alatt perrel érvényesítheti. A kereset megindítását legkésőbb a határidő elteltét követő nyolcadik napig a közjegyzőnél igazolni kell. Ha az érdekelt fél a keresetet a megszabott határidő alatt nem indítja meg, vagy annak megindítását nem igazolja, vagy a perben a keresettől elállt, illetőleg a bíróság a keresetet jogerősen elutasította, a hagyaték ideiglenes átadása teljes hatályúvá válik. Azt, hogy az ideiglenes hagyatékátadás teljes hatályúvá vált, hivatalból végzéssel kell megállapítani.

(4)75 Ha a bíróság határozata az ideiglenes hatályú átadó végzéstől eltér, a közjegyző a bírósági határozattal nem rendezett igények tekintetében teljes hatályú átadó végzést hoz. Ha a bíróság minden igényt rendezett, a közjegyző a hagyatéki eljárást befejező végzésében ezt megállapítja.

61. §76 (1) A vitás hagyatékot – föggetlenül attól, hogy kinek a birtokában van – ideiglenes hatállyal a szerződéses örökösnek, ha ilyen nincs, a végrendeleti örökösnek, írásbeli és szóbeli végrendelet esetén az írásbeli végrendeletben megnevezett örökösnek, végintézkedés hiányában pedig a törvényes örökösnek kell átadni.

(2) Ha annak az öröklési szerződésnek vagy végrendeletnek, amelyre az örökös az igényét alapítja, nincsenek meg a törvényben megszabott alaki kellékei, a vitás hagyatékot a törvényben megszabott kellékekkel rendelkező végrendeletben megnevezett örökösnek, illetőleg a törvényes örökösnek kell ideiglenesen átadni.

(3) Minden más vitát a rendelkezésre álló adatok alapján kell eldönteni, és a hagyatékot a döntéshez képest kell ideiglenesen átadni.

62. §77

63. § A hagyaték ideiglenes átadásának hatályára vonatkozó rendelkezésekre a feleket a végzésben figyelmeztetni kell.

64. § (1) Ha vitás az örökösök között, hogy milyen ingóságok tartoznak a hagyatékhoz, a közjegyző a nem vitás ingóságokat az örökösöknek átadja, és figyelmezteti őket, hogy a vitás ingóságokra vonatkozó igényüket a törvény rendes útján érvényesíthetik. Ha az ingóság tulajdonjogát az örökösökön kívül álló személy teszi vitássá, az ingóságokat csak akkor lehet kihagyni a hagyatékból, ha az igénylő az igényét valószínűsíti.

(2) Az ingatlan-nyilvántartásban az örökhagyó tulajdonaként bejegyzett ingatlant csak abban az esetben lehet a hagyatékból kihagyni, ha az ingatlan tulajdonjogára igényt tartó személy az igényét az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésre alkalmas okirattal, bírósági vagy államigazgatási határozattal igazolja, illetőleg ha a közjegyző által engedélyezett megfelelő határidő alatt tényleges birtoklási eljárás útján vagy más módon a tulajdonjogot javára az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzik.

(3)78 Ha az ingatlan-nyilvántartásban az örökhagyó tulajdonaként bejegyzett ingatlanra vagy annak egy részére a túlélő házastárs vagyonközösség jogcímén igényt tart, és igényét az örökösök elismerik, vagy az igény jogossága egyéb körülményekből valószínűnek mutatkozik, az igényelt ingatlant vagy ingatlanrészt a hagyatékból ki kell hagyni. Ebben az esetben meg kell állapítani, hogy az igényelt ingatlan vagy ingatlanrész vagyonközösség jogcímén a túlélő házastársat illeti, és a tulajdonjognak a javára történő bejegyzése iránt a hagyatékátadó végzésben intézkedni kell.

(4) Ha a házastárs igényét az örökösök nem ismerik el, a közjegyzőnek megfelelő határidő engedélyezésével módot kell nyújtania a házastársnak igénye per útján történő érvényesítésére. Ha a házastárs az igényét az engedélyezett határidő alatt perrel érvényesíti, és ezt a közjegyzőnél igazolja, az eljárást a per jogerős befejezéséig függőben kell tartani. Ellenkező esetben a hagyatékot a bejelentett igényre tekintet nélkül, teljes hatállyal át kell adni az örökösöknek. Az 59.˙§ (5) bekezdése ilyen esetben is irányadó.

(5) Ha a leltárba felvett vagy az örökösök által felvenni kért ingatlan az ingatlan-nyilvántartásban nem az örökhagyó nevén áll, a közjegyző megkísérli a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére alkalmas okirat vagy határozat beszerzését. Ha ez nem lehetséges, de a tulajdonjognak a tényleges birtoklás alapján történő bejegyzéséhez szükséges feltételek fennállanak, a közjegyző a tényállást és a tényleges birtoklási eljárás megindítása iránti kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja, és megkeresi az illetékes jegyzőt79 a tényleges birtoklási eljárásnak a kérelem értelmében történő megindítása iránt, ennek befejezéséig pedig az eljárást függőben tartja.

(6) Ha az ingatlan tulajdonosaként az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett személynek az örökhagyóval való azonossága kétséges, az ingatlan csak akkor vehető fel a hagyatékba, ha a közjegyző az azonosságot megállapítja. Ha az azonosság a hagyatéki iratokból vagy az érdekeltek által felmutatott okiratból nem állapítható meg, a közjegyző az azonosság igazolása érdekében az illetékes jegyzőt80 keresi meg. Az azonosság megállapítását a közjegyző a hagyatékátadó végzésben a földhivatallal közli. A közlés az azonossági bizonyítványt pótolja.

65. § (1)81 A hagyatékátadó végzést kézbesíteni kell az örökösöknek, a hagyományosoknak, a végrendeleti végrehajtónak és egyéb érdekelteknek, továbbá ha kiskorú, gondnokság alatt álló, ismeretlen helyen távollevő személy vagy méhmagzat van érdekelve, a jegyző82.

(2) A hagyatékátadó végzést kézbesíteni kell azoknak a törvényes örökösöknek is, akiknek a hagyatéki tárgyalásra való megidézését a közjegyző a 40. § (1) bekezdésének c) pontja és a (2) bekezdése alapján mellőzte.

(3)83 Termelőszövetkezet használatában álló föld öröklése esetében a hagyatékátadó végzést - jogerőre emelkedése után - a földet használó termelőszövetkezetnek, továbbá az illetékes földhivatalnak is kézbesíteni kell.

66. § (1) A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedését a közjegyző állapítja meg. A fél kérelmére a hagyatékátadó végzés bemutatott kiadmányaira rá kell vezetni a jogerőre emelkedést tanúsító záradékot.

(2)84 Ha a hagyatékot teljes hatállyal átadó végzés foganatosításához az ingatlan-nyilvántartásba vagy a cégnyilvántartásba való bejegyzés szükséges, annak foganatosítása iránt az illetékes földhivatalt, cégbíróságot, illetőleg a cég képviselőjét meg kell keresni.

(3) A hagyaték ideiglenes átadása esetén az átadás ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését mellőzni kell.

(4) A hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének megállapításával egyidejűleg a hagyatékátadó végzés rendelkezéséhez képest intézkedni kell a bírósági letétben levő készpénz, takarékbetétkönyv és értéktárgyak kiutalása, illetőleg a más hatóságnál, magánszemélynél őrizetben levő hagyatéki vagyontárgyak kiadása iránt.

67. § (1)85 Ingatlanhagyaték esetében, továbbá ingóhagyaték esetében akkor, ha öröklési illeték kiszabásának van helye, a hagyatékátadó végzést — a hagyatékot ideiglenesen átadó végzés kivételével — jogerőre emelkedés után az illeték kiszabása végett meg kell küldeni az illetékhivatalnak.

(2)86

68. § Ha a hagyatékot ideiglenes hatállyal átadó végzés teljes hatályúvá válik, a közjegyző a hagyatékátadás foganatosítása iránt a hagyatékot teljes hatállyal átadó végzés jogerőre emelkedésével kapcsolatos szabályok szerint intézkedik.

A hagyaték átadása tárgyalás nélkül

69. §87 (1) Ha az örökhagyó után végintézkedés nem maradt, a közjegyző a hagyatékot tárgyalás nélkül adja át

a) ha csak egy törvényes örökös van;

b) ha a törvényes örökösök igazolják, hogy az örökhagyónak kizárólagos törvényes örökösei, és a hagyatékkal kapcsolatban a közjegyző előtti eljáráson kívül az összes kérdésre kiterjedő olyan egyezséget kötöttek, amelynek alapján a hagyaték átadható;

c) a póthagyatéki eljárásban;

d)88 ha az örökhagyó után csak ötszázezer forintot meg nem haladó ingóság maradt.

(2)89

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában említett egyezségnek kell tekinteni az örökösök olyan egybehangzó nyilatkozatát is, amely szerint közöttük a hagyatékra vonatkozóan vitás kérdés nincs.

(4) Az örökös a hagyatékátadó végzés kézbesítése után – a végzés jogerőre emelkedése előtt – kérheti a hagyatéki tárgyalás kitűzését, ha az örökséget visszautasítja, más örökössel egyezséget kíván kötni, vagy az (1) bekezdés b) pontja szerinti egyezségtől el kíván térni, illetőleg örökségét vagy annak egy részét a hitelező követelésének kielégítése fejében a hagyatéki hitelezőre vagy a hagyatéki eljárásban közvetlenül nem érdekelt örökösre kívánja átruházni. Az örököst erre a jogára a hagyatékátadó végzésben figyelmeztetni kell.

A hagyaték átadása az állam részére

70. § (1)90 Ha az örökhagyó után ismert örökös nem maradt, a közjegyző hirdetményt bocsát ki, amelyben felhív mindenkit, aki a hagyatékra örökösként igényt tart, hogy azt nála harminc napon belül jelentse be.

(2)91 A hirdetményt az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ilyennek hiányában utolsó belföldi tartózkodási helye szerint illetékes polgármesteri hivatalnál 15 napig ki kell függeszteni. Az érdekeltek kérelmére a költségek megelőlegezése mellett a hirdetményt országos napilapban is közzé kell tenni. A hirdetmény megküldésével a közjegyző tájékoztatja a Kincstári Vagyonkezelő Szervezetet a hagyatéki eljárás megindításáról.

(3) Ha a hirdetményre kitűzött határidő alatt a hagyatékra örökösként senki sem tartana igényt, a közjegyző a hagyaték átadása tárgyában hoz határozatot, ellenkező esetben az eljárást a jelentkezett örökösök bejelentése alapján folytatja.

(4) Ismert örökösök hiányában a közjegyző, ha a temetési költségek fedezése céljából feltétlenül szükséges, elrendelheti a hagyatékhoz tartozó egyes ingóságoknak az értékesítését. Az értékesítés foganatosítására az ingóságok fekvése szerint illetékes jegyzőt92 keresi meg. Az értékesítésre a 23.˙§ (7) bekezdése irányadó azzal az eltéréssel, hogy a befolyt összeget a temetési költségek rendezésére kell fordítani és csak a maradványt kell bírósági letétbe helyezni.

71. §93 Ha az előző §-ban szabályozott eljárás során nem öröklési, hanem más polgári jogi jogcímen jelentenek be igényt, és azt az állam elismeri, a közjegyző ennek megfelelő határozatot hoz. Ellenkező esetben a bejelentett igény tisztázása végett a szükséges bizonyítást lefolytatja.

72. § (1) Ha a hagyatékhoz öröklési korlátozás alá eső juttatott ingatlan tartozik, és az irányadó jogszabályok szerint öröklésre jogosult hozzátartozó (házastárs és kötelesrészre jogosult örökös) nem maradt, a közjegyző megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt94 annak közlése iránt, hogy az elidegenítési és terhelési tilalom, illetőleg az öröklési korlátozás fennáll-e még (megfizették-e az ingatlan megváltási árát, nem mentesek-e az érdekeltek a megváltási ár megfizetése alól, illetőleg megtörtént-e a házhely beépítése stb.), és ha ez nem áll fenn, aziránt is, hogy az elidegenítési és terhelési tilalomnak, illetőleg az öröklési korlátozásnak az ingatlan-nyilvántartási törlése [22/1957. (VI. 16.) PM rendelet95 7.˙§] iránt intézkedjék.

(2) Ha az elidegenítési és terhelési tilalom, illetőleg az öröklési korlátozás nem áll fenn, a közjegyző a hagyaték tárgyalására határnapot tűz, és arra az érdekelteket megidézi, míg ellenkező esetben a juttatott ingatlanból álló hagyatékot hirdetményi eljárás mellőzésével az állam részére átadja.

Eljárás a túlélő házastárs haszonélvezeti jogának megváltása iránti kérelem esetén96


72/A.97 (1) A haszonélvezeti jog megváltását a túlélő házastárs, illetőleg a törvényes örökösök a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnél kérhetik.
(2) A megváltás iránti kérelem a haszonélvezeti joggal terhelt hagyatéki vagyon meghatározott hányadára, illetőleg meghatározott vagyontárgyra is előterjeszthető.
(3) A megváltásra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a biztosítási szerződés kedvezményezettje az örökös (Ptk. 560. § ).

72/B. §98 (1) A közjegyző a túlélő házastársat és a törvényes örökösöket a megváltás lehetőségéről az idézésben tájékoztatni köteles.

(2) A megváltás iránti kérelmet a hagyatéki eljárás során legkésőbb a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig kell előterjeszteni.

(3) Ha hagyatéki eljárás egyébként nem indult, vagy a közjegyző tárgyalás nélkül adta át a hagyatékot, a túlélő házatárs vagy bármelyik örökös a haszonélvezeti jog megváltását az öröklés megnyílásától számított egy éven belül kérheti. Ha az eljárásban részt nem vett személyről utóbb a bíróság megállapítja, hogy örökös, örökrésze vonatkozásában a haszonélvezeti jog megváltása a határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül kérhető. Az említett esetekben a kérelem alapján a közjegyző hagyatéki tárgyalást tűz ki, amelyre a túlélő házastársat és valamennyi törvényes örököst megidézi.

(4) Ha megváltást nem valamennyi jogosult kérte, a közjegyző az idézésben figyelmezteti a többi érdekeltet, hogy legkésőbb a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig megváltás iránti kérelmét előterjesztheti. Ha az érdekelt a hagyatéki tárgyalás berekesztéséig a haszonélvezeti jog megváltását nem kéri, vagy érdemben nem nyilatkozik, megváltás iránti igényét utóbb már nem érvényesítheti.

72/C. §99 (1) Ha a túlélő házastárs és a törvényes örökösök között a haszonélvezeti jog megváltása tárgyában egyezség jön létre, a közjegyző eljárására az 53. § rendelkezései irányadóak. A közjegyző által jóváhagyott egyezségnek a bírósági egyezséggel azonos hatálya van. A közjegyző a hagyatékot az egyezségre is figyelemmel az általános szabályok szerint adja át.

(2) Egyezség hiányában, ha az örökösök között öröklési jogi vita nincs, és a hagyaték teljes hatályú átadásának volna helye, a közjegyző a megváltás kérdésében külön végzéssel dönt. Ennek érdekében – szükség esetében – bizonyítást folytat le, és döntése során figyelembe veszi a haszonélvező jogait és méltányos érdekeit. A költségeket mindegyik fél maga viseli. A közjegyző a hagyatékot a külön végzés jogerőre emelkedése után – a külön végzésben foglaltakra is figyelemmel – teljes hatállyal adja át. Ha a külön végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül a megváltás kérdésében egyik érdekelt sem érvényesíti igényét a bíróság előtt, a közjegyző külön végzése végrehajthatóvá válik, a megváltáshoz fűződő jogok pedig elenyésznek.

(3) Egyezség hiányában, ha az örökösök között öröklési jogi vita van, a közjegyző a hagyatékot a túlélő házastárs haszonélvezeti jogával terhelten a törvényes öröklés általános rendje szerint ideiglenes hatállyal adja át az örökösöknek. A megváltásához fűződő jogait az érdekelt a 60.˙§-ban foglaltaknak megfelelően perrel érvényesítheti. Ha azonban harminc nap alatt igényét nem érvényesíti, a megváltáshoz fűződő jogok elenyésznek.

(4) Ha a bíróság utóbb öröklési jogi vita felől dönt, és ez a megváltás alapjául szolgáló hagyaték megosztása tekintetében változást eredményezhet, az érdekelt a megváltáshoz fűződő jogát a bíróság előtt legkésőbb az első fokú határozat meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig érvényesítheti.

72/D. §100 Póthagyatéki eljárás esetében (92. §) az eljárás keretei között a haszonélvezeti jog megváltásának is helye van.

Jogorvoslatok

73. § (1) A hagyatéki eljárás során hozott olyan végzés ellen, amely érdemi rendelkezést tartalmaz, vagy amely ellen a jelen rendelet azt külön megengedi, fellebbezésnek van helye.

(2) Fellebbezéssel mindenki élhet, aki a végzés valamely rendelkezését magára nézve sérelmesnek tartja.

(3) Kiskorú, gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekében a hagyatékátadó végzést fellebbezéssel a jegyző101 is megtámadhatja.

(4) A fellebbezési határidő tizenöt nap.

74. § (1) A fellebbezés jogáról a végzés kihirdetése után a kézbesítés előtt és kézbesítés után is le lehet mondani. Erre a végzés kihirdetésénél jelenlevő feleket figyelmeztetni kell.

(2) Kiskorú, távollevő vagy gondnokság alatt álló örökös fellebbezési jogáról lemondani nem lehet.

75. § (1) A fellebbezést az illetékes közjegyzőnél kell szóban vagy írásban előterjeszteni.

(2) A kellő időben beadott fellebbezésnek halasztó hatálya van.

76. § (1) A fellebbezés elintézése a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.

(2) A megyei bíróság végzése ellen további fellebbezésnek helye nincs.

A hagyatéki eljárás megismétlése102

76/A. §103 (1) A hagyatéki eljárást érdemben befejező jogerős határozat ellen az eljárás megismétlése iránti kérelmet lehet előterjeszteni, ha az örökös olyan tényre hivatkozik, amelyet a hagyatéki eljárásban nem bíráltak el, feltéve, hogy az – elbírálás esetén – az öröklés rendjének vagy az öröklés jogcímének, továbbá ezekhez kapcsolódóan a hagyatékban való részesedés arányának megváltoztatását eredményezhette volna.

(2) A kérelmet az érdemi határozatot hozó közjegyzőnél lehet szóban vagy írásban előterjeszteni a hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül; e határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(3) A 73. § (3) bekezdése szerinti esetben a jegyző104 az örökös részére nyitva álló határidő alatt terjeszthet elő eljárás megismétlése iránti kérelmet.

76/B. §105 (1) Az eljárás megismétlése iránti kérelemben meg kell jelölni azt a hagyatékátadó végzést, amely ellen a kérelem irányul, továbbá a kérelem alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait.

(2) A közjegyző hivatalból vizsgálja, hogy az eljárás megismétlésének az előfeltételei fennállnak-e. Ha az eljárás megismétlését megengedhetőnek találja, a hagyatéki tárgyalást kitűzi; ellenkező esetben a kérelmet végzéssel elutasítja. A végzés ellen fellebbezésnek van helye.

(3) Ha a kérelem alaposnak mutatkozik, a közjegyző a hagyatékátadó végzés végrehajtását hivatalból is felfüggesztheti.

(4) Az eljárás megismétlése esetén a hagyatéki ügyet – figyelemmel a kérelemre – újból kell tárgyalni. A tárgyalás eredményéhez képest a közjegyző a hagyatékátadó végzést hatályában fenntartja vagy a jogerős hagyatékátadó végzést – egészben vagy részben – hatályon kívül helyezi és új végzést hoz, illetőleg amennyiben annak feltételei fennállnak – öröklési bizonyítványt állít ki.

(5) A megismételt eljárásra egyebekben e rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

76/C. §106 Ha az eljárás megismétlésének és póthagyatéki eljárás lefolytatásának a feltételei egyaránt fennállnak, a póthagyatéki eljárásra tartozó igényeket a megismételt hagyatéki eljárás során kell érvényesíteni.

A végrendeleti végrehajtó jogállása

77. § Ha az örökhagyó a végrendeletében végrendeleti végrehajtót rendel ki, a közjegyző a végrendelet felbontása után a végrendeleti végrehajtót kirendeléséről értesíti, és közli vele, hogy ha a megbízatást nem fogadja el, azt a felhívás kézbesítésétől számított nyolc nap alatt be kell jelentenie.

78. § (1) A végrendeleti végrehajtó a végrendeletben foglalt intézkedéshez képest

a) kezeli a hagyatékot addig, amíg az örökösök a kezelésre vonatkozó megbízást vissza nem vonják, vagy a hagyatéki eljárás be nem fejeződik,

b) ellenőrzi a végrendeleti meghagyások teljesítését.

(2) A hagyatéki vagyon kezelésére vonatkozó jogkör ellenkező végrendeleti intézkedés hiányában kiterjed a halaszthatatlan fizetések teljesítésére és a hagyatéki követelések behajtására is.

(3) A végrendeleti végrehajtó jelen lehet a hagyaték leltározásán, az örökösöknek a hagyaték biztosításával kapcsolatos meghallgatásán és a hagyatéki tárgyaláson; a leltározás, a meghallgatás és a tárgyalás határnapjáról a végrendeleti végrehajtót értesíteni kell.

79. § (1) A végrendeleti végrehajtót a hagyatéki vagyon kezelése tekintetében az örökösök megbízottjának kell tekinteni.

(2) Az örökösök a vagyonkezelést a végrendeleti végrehajtótól közös nyilatkozattal mindnyájukra vagy külön-külön a nyilatkozóra kiterjedő hatállyal visszavonhatják.

80. § A végrendeleti végrehajtó kiadásait az örökösök kötelesek megtéríteni. Ha a végrendeleti végrehajtót az örökhagyó a hagyatékban részesítette, a megbízatás teljesítéséért járó munkadíjba a részesítés értékét be kell számítani.

Nemzetközi vonatkozású rendelkezések

81. §107 (1) Ha külföldi állampolgár után belföldön akár ingó, akár ingatlan vagyon maradt, azt a jelen rendelet általános rendelkezései szerint kell leltározni. A leltárt meg kell küldeni a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőnek.

(2)108 A közjegyzőnek és a leltárelőadónak az örökhagyó állampolgárságát gondosan kell vizsgálnia. Ha arra vonatkozó adat merül fel, hogy az örökhagyó az esetleges külföldi állampolgársága mellett halálakor magyar állampolgársággal is rendelkezett, ennek tisztázása érdekében a közjegyző megkeresi a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.

(3) Ha az örökhagyó kizárólag külföldi állampolgár volt vagy a magyar állampolgárság mellett külföldi állampolgársággal is rendelkezett, a leltárelőadó vagy közjegyző közvetlenül értesíti az érintett külföldi állam konzuli képviseletét, illetőleg – ha az érintett államnak a Magyar Köztársaságban nincs konzuli képviselete – a Külügyminisztérium Konzuli Főosztályát.

(4) Az értesítési kötelezettség a közjegyzőt terheli, ha az eljárás közvetlenül előtte indult meg, vagy eljárása során észleli, hogy a leltárelőadó az értesítési kötelezettségének nem tett eleget.

82. §109 Ha az igazságügyi és rendészeti miniszter külföldi hatóságoktól vagy a Külügyminisztériumtól külföldön elhalt olyan magyar állampolgár haláláról szerez tudomást, aki után belföldön vagyon maradt, a rendelkezésre álló adatok közlése mellett értesíti a hagyatéki eljárásra illetékes közjegyzőt.

83–86. §110

Öröklési bizonyítvány

87. §111 (1)112 A közjegyző az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó vagy a hagyatéki hitelező kérelmére a hagyatéki eljárás lefolytatása, illetőleg a hagyaték átadása nélkül öröklési bizonyítványt állít ki, ha az örökösök között öröklési jogvita nincs, és

a)113 a hagyatékhoz tartozó ingóság értéke a háromszázezer forintot nem éri el;

b) a hagyatéki vagyon értéke nem állapítható meg, vagy nincs hagyatéki vagyon, de az örökös vagy más érdekelt az eljárás lefolytatásához fűződő jogi érdekét valoszínűsíti;

c) csak az örökhagyót megillető társadolombiztosítási ellátás (nyugdíj, segély, járadék stb.) a hagyaték tárgya.

(2) A közjegyző az örökös kérelmére külföldi használatra öröklési bizonyítványt állít ki abban az esetben is, ha a magyar állampolgár után külföldön ingó vagy ingatlan vagyon maradt.

(3)114 A közjegyző tárgyalást is tűzhet ki, ha a fél meghallgatása vagy egyéb bizonyítás felvétele válik szükségessé. Ha pedig olyan körülmény merült fel, amely a hagyaték átadását teszi szükségessé, a közjegyző az általános szabályok szerint dönt, a már esetleg kiadott öröklési bizonyítványt pedig hatályon kívül helyezi.

88. §115 (1) Az öröklési bizonyítvány tanúsítja, hogy az örökös milyen jogcímen és milyen arányban örököl, továbbá – ha ismeretes – mi a hagyaték állaga és annak értéke, végül hogy mennyi a bejelentett hagyatéki teher.

(2) A külföldi használatra szóló öröklési bizonyítvány sem a hagyaték állagát, sem annak értékét nem tanúsítja, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgy örökösi minőségben való megszerzését nem igazolja, és a bizonyítványban örökösként megjelölt személyt a hagyaték kezelésére sem jogosítja fel.

(3) Az öröklési bizonyítványt akkor kell kiadni, ha a kérelmező igazolja, hogy az általa megjelölt személy az örökös, illetőleg több örökös esetében az örökösök között az örökléssel kapcsolatos kérdésben nincs vita.

(4) Ha az öröklés feltételhez van kötve, ezt az öröklési bizonyítványban fel kell tüntetni. Ha a felfüggesztő feltétel már bekövetkezett, a feltételre való utalást mellőzni kell.

(5) Az öröklési bizonyítvány kiadását meg kell tagadni, ha az érdekeltek az egyezség létrejöttéhez szükséges hatósági megerősítést, jóváhagyást vagy hozzájárulást nem szerezték be.

(6)116 A közjegyző által kiállított öröklési bizonyítvány vagy az annak kiállítását megtagadó végzés ellen fellebbezésnek van helye. Egyebekben az öröklési bizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásban a jelen rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

117 III. Vegyes rendelkezések

89. § (1) Amennyiben a jelen rendelet eltérő rendelkezést nem tartalmaz, vagy az eljárás nemperes jellegéből más nem következik, a hagyatéki eljárásban a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A helyi bíróságon a városi és a kerületi, a megyei bíróságon pedig a fővárosi bíróságot is érteni kell.

(2) A jelen rendeletben foglalt „lakóhely” kifejezés az 1/1954. (I. 9.) BM rendelet118 18. §-ában foglalt „állandó lakás” kifejezésnek, a „tartózkodási hely” kifejezés pedig az említett rendelet 19. §-ában foglalt „ideiglenes lakás” kifejezésnek felel meg.

(3) A jelen rendeletnek az örökösre vonatkozó rendelkezéseit – eltérő rendelkezés hiányában – megfelelően alkalmazni kell a hagyományosra is.

90. §119 A hagyatéki eljárás lefolytatásáért a közjegyzőnek járó munkadíjról külön jogszabály rendelkezik.120

91. §121

92. § Ha a hagyatéki eljárás befejezése után kerül elő a hagyatékhoz tartozó valamilyen vagyontárgy, póthagyatéki eljárásnak van helye. A póthagyatéki eljárásra a jelen rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

93. § (1)122 A jelen rendelet az 1958. évi szeptember hó 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg veszik át a jegyzők123 a hagyaték leltározásának a feladatát [1958. évi 5. törvényerejű rendelet 26.˙§ (2) bekezdése].

(2) A hagyatéki leltár céljára rendszeresített és a jelen rendelet hatálybalépésekor használt nyomtatványt – szükség esetében a megfelelő rovatok kiegészítésével – további intézkedésig fel kell használni.

1. számú minta a 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 8. §-ához.HAGYATÉKI LELTÁR

I.rész Személyi adatok

.......................... szám

195................

 

HAGYATÉKI LELTÁR

[6/1958. (VII. 4.) IM]

 

I. rész Személyi adatok

 

1.Az örökhagyó neve: .......................................................

 

születésének helye és ideje: ...................................

község

város......................év .........................hó ...............nap

elhalálozásának helye és ideje: ..............................

község

város......................év .........................hó ...............nap

családi állapota: ...................................................................

állampolgársága:

..................................................................

utolsó belföldi lakóhelye: ................................................

község

város......................év .........................hó ...............nap

2.Az örökhagyó házastársának neve: ....................
(nőknél leánykori név is)

születési ideje: ...................év .......................hó ..........nap

lakása: ....................................................................

község

város......................év .........................hó ...............nap

 

3.Az öröklésre jogosultak felsorolása:

Név

Születési ideje: év, hó, nap és az anyakönyvezés helye

Az örökhagyóhoz való rokoni viszonya

Foglalkozása

Lakása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Maradt-e végintézkedés és az hol található? ........................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

 

5.A szóbeli végrendelet tanúinak neve és pontos lakcíme: .....................................................................................
..................................................................................................................................................................................

6.A kiskorúak, méhmagzat, süketnéma, gyengeelméjű, gondnokolt, vagy az ismeretlen helyen lévő örökös törvényes képviseletére vonatkozó adatok: .............................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

II. rész. Hagyatéki vagyon*

A)
a hagyatéki ingatlanok felsorolása:

Sor-szám

Az ingatlan

Megjegyzés: (háznál az építés anyaga, állapota, a helyiségek száma, erdőnél, szőlőnél ezek állapota, stb.)

telekkönyvi

fekévese (dülő)

művelési ága

Területe

kataszteri tiszta jövedelme ..... évben

Évi házadó alap vagy a házadó tétele

hagyatéki részének

betét (jkv.) vagy kiosztási térkép

kataszteri hr.

aránya

forgalmi értéke

száma

k. h.

-től

K

f

Ft

Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingatlanok értéke összesen: .......................................................

Megjegyzés: Ha az ingatlanok telekkönyvi adatai nem állapíthatók meg, fel kell tüntetni az örökhagyó esetleges korábbi és ismertető (megkülönböztető) nevét, a korábbi házastársainak nevét (leánykori nevét), szüleinek nevét, az ingatlan fekvésére, területére, és művelési ágára vonatkozóan rendelkezésre álló tájékoztató adatokat, az ingatlan megszerzésének módját (adás-vétel, ajándékozás, öröklés stb.) és idejét, valamint az ingatlan előbbi tulajdonosának nevét.

 

 

* Ha a felsorolásra a hely nem elegendő, azt külön csatolandó betétlepon kell folytatni. [6/1958. (VII. 4.) IM. rendelet 9. §].

B)
A hagyatéki ingóságok felsorolása: (készpénz, követelés, ékszerek, bútorok, képek, szőnyegek, háztartási, gazdasági, üzemi felszerelések, ruhaneműek, állatok stb.)

Sorszám

Megnevezés

Forgalmi érték Ft

Sorszám

Megnevezés

Forgalmi érték FT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingóságok értéke összesen: ............................................

 

 

 

Ingatlanok és ingók együttes értéke: ...............................

Hagyatéki terhek. (A hagyatéki terhek igazolására vonatkozó iratokat a leltárhoz kell csatolni; ha azonnal nem csatolhatók, legkésőbb az illeték kiszabásáig be kell szerezni.) ...................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Hagyatéki terhek összesen ...............................................

 

 

 

A hagyaték tiszta értéke: .................................................


III. rész.

1. Ha az
örökhagyó még életében ajándékozott a vagyonából, az ajándékozott vagyontárgy és a megajándékozott feltüntetése: .....
.................................................................................................................................................................................................

Ebből az örökhagyó halála előtt egy éven belül történt ajándékozást: ..................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

2. Az örökhagyó élete biztosítva volt-e, hol, milyen számú kötvény alapján, mekkora összegre? ...........................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

3. A leltározott vagyontárgyakra vagy azok valamelyikére ki jelentett be igényt és milyen jogcímen: ....................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

4. Volt-e az örökhagyónak igénye halála napján még át nem adott örökségre; kitől, mire? .....................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

5. Biztosítási intézkedések: ........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

6. Ha az I. rész 6. rovatában felsorolt személyeknek nincs törvényes képviselőjük, vagy az nem járhat el, a leltárelőadó erről értesítette-e az illetékes gyámhatóságot és mikor? ........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

7. Ha a meghalt külföldi állampolgár volt, utolsó külföldi lakóhelye: ........................................................................... ország
község ...................................................................... út
.................................................................................. város ......................................................................... utca ..........szám
tér

8. A leltározás helyén kívül belföldön vagy külföldön hol van a meghaltnak külön leltározandó ingatlan vagy ingó vagyona?
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

9. A leltárelőadó a más községben lévő vagyon leltározása iránt az illetékes végrehajtó bizottságot (leltárelőadót) mikor kereste meg? ...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

10. Az alkalmazott tanúk neve és lakása: ....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

11. A csatolt okiratok felsorolása: ...............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

12. A felek nyilatkozatai: ............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

13. Megjegyzés: ...........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

14. A leltározásnál jelen levő örökösök vagy képviselőjük büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a jelen hagyatéki leltárban foglalt adatok a valóságnak megfelelnek és a meghalt személynek a felsoroltakon kívül más örököse és más kötelező leltározás alá eső vagyontárgya legjobb tudomásuk szerint nincs.

15. Az érdekeltek tudomásul veszik, hogy a megállapított értéket az illetéket kiszabó pénzügyi szerv módosíthatja.

 

Kelt ......................................................n, ............... év ...........................hó ................ napján.

A leltározásnál jelen voltak a hatóság részéről:
.................................................................................
.................................................................................
(A hatóság megnevezése és aláírása)

A felek részéről:
.................................................................................
.................................................................................
(Név és aláírás)

2. számú minta a 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 81. §-ához.


JELENTÉS

külföldi állampolgárnak Magyarországon bekövetkezett haláláról

... szám.

J E L E N T É S

külföldi állampolgárnak Magyarországon bekövetkezett haláláról.

1. A meghalt személy neve: ...............................................................................................................................

2. Állampolgársága: ...........................................................................................................................................

3. Foglalkozása: .................................................................................................................................................

4. Születésének helye és ideje (év, hó, nap): .....................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

5. Családi állapota: ............................................................................................................................................

6. Utolsó belföldi lakóhelye: .............................................................................................................................

7. Utolsó külföldi lakóhelye: .............................................................................................................................

8. Az elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap, óra): ............................................................................................
.......................................................................................................................................................................

9. Házastársának neve, születési ideje (év, hó, nap), foglalkozása és lakása: ...................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

10. Az öröklésre jogosultak neve, születési ideje (év, hó, nap), a meghalthoz való rokoni viszonya, foglalkozása ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

11. Maradt-e végintézkedés? ................................................................................................................................

12. A

külföldön

lévő hagyatékra vonatkozó adatok: .....................................................................................

Belföldön

Kelt, .............................. 19.........évi ...................hó ............. napján.

............................

3. számú minta a 6/1958. (VII. 4.) lM rendelet 82. §-ához.JELENTÉS

a belföldön meghalt magyar állampolgár külföldön lévő hagyatéka tárgyában

...... szám.

J E L E N T É S

a belföldön meghalt magyar állampolgár külföldön lévő hagyatéka tárgyában

1. A meghalt személy neve: .......................................................................................................................................

2. Foglalkozása: ..........................................................................................................................................................

3. Születésének helye és ideje (év, hó, nap): ..............................................................................................................

4. Családi állapota: .....................................................................................................................................................

5. Utolsó belföldi lakóhelye: ......................................................................................................................................

6. Az elhalálozás helye és ideje (év, hó, nap, óra): ....................................................................................................

7. Házastársának neve, születési ideje (év, hó, nap), foglalkozása és lakása: ............................................................

8. Az öröklésre jogosultak neve, születési ideje (év, hó, nap), a meghalthoz való rokoni viszonya, foglalkozása, lakása: .....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

9. Maradt-e végintézkedés? .........................................................................................................................................

10. A külföldön lévő hagyatékra vonatkozó adatok: .................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Kelt, ............................ 19................ évi ..............hó ............... napján.

....................................................

4. számú minta a 6/1958. (VII. 4.) IM rendelet 86. §-ához.


......................./19............ szám.

B I Z O N Y Í T V Á N Y

Alulírott közjegyző a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) I. M. rendelet 86. §-a értelmében külföldi használatra bizonyítja, gy a ...................-ban .... évi ....... hó .. napján született és ................... -ban ... évi ....... hó .. napján végintézkedés hátrahagyásával* / végintézkedés hátrahagyása nélkül* meghalt ............... örökhagyónak ......., ............... (név) ............. -i ........... (utca) ...... (házszám) alatti lakos (született: ............. -ban .. évi .......... hó .. napján) a magyar jog szerint

* mint...............(rokonsági fok megjelölése)

...................... arányában törvényes örököse

* a teljes vagyonának - vagyona ......... részének - ......... - nak (vagyontárgyak felsorolása) végintézkedés alapján örököse.

*Az öröklés a végintézkedés értelmében ahhoz a feltételhez van kötve

.................. 19.. évi ........... hó .......... napján.

P. H.

...................................................................
közjegyző

* A meg nem felelő szöveget mellőzni kell.

Megjegyzés a 4. sz. mintához.

1. A bizonyítvány céljára őrlap nem készül, azt folyamatosan gépelve kell elkészíteni.

2. Az örökhagyó születésének és halálának helyét az ország (állam) és a város (helység) megjelölésével kell feltüntetni.

3. A férje nevét viselő nőnél fel kell tüntetni a leánykori nevet is.

4. A bizonyítvány kiállításánál mellőzni kell azokat a részeket, amelyek tárgytalanok (pl. ha az öröklés végrendelet alapján történik, mellőzni kell a törvényes öröklésre vonatkozó szöveget, ha a végrendeleti örökös a hagyatéknak meghatározott hányad szerinti örököse, csak a mintának ezt a részét kell kitölteni s a többit mellőzni kell, vagy pl. ha a végintézkedés feltétel nélkül történt, az arra vonatkozó utalást ki kell hagyni stb.).

5. Ha a bizonyítvány kiállítását kérő fél az örökhagyó valamely személyi adatát nem tudja hiteltérdemlően igazolni, az erre vonatkozó utalást a bizonyítványból mellőzni kell.

6. Ugyanabban a bizonyítványban ugyanazon örökhagyó után öröklő több személy örökösödési minőségét is lehet igazolni.

1

A rendeletet a 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 24. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

2

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. § -ának a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését az 1960. évi 11.˙ törvényerejű rendelet 96. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdést az 1/1982. (I.˙1.) IM˙rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdést az 1/1982. (I.˙1.) IM˙rendelet 1. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (2) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. A bekezdés bevezető részét a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 1. §-ának (1) bekezdése állapította meg. A 4. § eredeti (3) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 1. §-ával, a (4) bekezdése a 2/1963. (III. 17.) IM rendelet 1. §-ával történt módosításával a hatályát vesztette.

12

A 4. § (2) bekezdésének c) pontját a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (2) bekezdésének d) pontja a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 1. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

Az 5. § a 2/1963. (III. 17.) IM rendelet 1.˙§-ával megállapított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdésének c) pontja az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (1) bekezdése a 3/1987. (III. 10.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

18

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

20

A 7. § (1) bekezdése a 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § (4)–(5) bekezdését a 2/1972. (II. 3.) IM˙rendelet 5.˙§-a hatályon kívül helyezte.

22

A nyomtatványmintákat az Igazságügyi Közlöny 1958. évi 13–14. száma közölte.

23

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja alapján a gyámhatóságon jegyzőt kell érteni.

24

A 10. § (3) bekezdésének első mondata a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

25

A 14. § (1) bekezdés második mondata a 2/1972. (II. 3.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Az adó értékbizonyítvánnyal kapcsolatban lásd az 1990: XCIII. törvény 101. §-át. A 14. § (1) bekezdése a 23/2005. (XI. 10.) IM rendelet 4. § (3) bekezdésének a)–b) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 14. § (2) bekezdése a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 175. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 14. § (3) bekezdését a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 15. § (1) bekezdésének e) pontja a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 175. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. § -ának b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

32

A 17. § a 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 19. § (1) bekezdése a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 175. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 19. § (2) bekezdésének utolsó mondatát a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

36

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

37

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 23. § (7) bekezdésében az elkobzás végrehajtásáról, valamint a büntető eljárás során lefoglalt dolgok kezeléséről szóló 13/1979. (VIII. 10.) IM rendeletre utalás az időközi változásnak felel meg.

41

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 28. § (3) bekezdését a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 4. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

43

A 28. § (4) bekezdését a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 1.˙§-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.

44

A 28. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 1.˙§-a (5) bekezdésre változtatta. Az (5) bekezdést a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 4. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

45

A 29. §-t az 1979: 13.˙törvényerejű rendelet 75.˙§ (4) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

46

A 30. §-t a 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

48

A 31. § c) pontját a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 31. § d) pontja a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

50

A 32. § a 3/1987. (III. 10.) IM˙rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

51

A 32. § (2) bekezdése a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg.

52

A 39. § (1) bekezdése a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg.

53

A 39. § (2) bekezdése a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 175. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

54

A 39. § (3) bekezdését a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 175. §-ának (4) bekezdése iktatta be.

55

A 40. § új (4) bekezdését az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 6.˙§-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (4)–(5) bekezdés számozását (5)–(6) bekezdésre változtatva.

56

A 40. § eredeti (4) bekezdésének számozását az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 6.˙§-a (5) bekezdésre változtatta.

57

A 40. § eredeti (5) bekezdésének számozását az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 6.˙§-a (6) bekezdésre változtatta.

58

A 41. § (1) bekezdése a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

59

A 41. § (2) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

60

A 42. § a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

61

A 43. § (4) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

62

A 43. § (5) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

63

A 44. § (1) bekezdés a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

65

Az 52. § (4) bekezdését az 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet 2. §-a iktatta a szövegbe.

66

Az 1952: IV. törvény 87. §-át az 1960: 12.˙törvényerejű rendelet 16.˙§-a hatályon kívül helyezte. A hatályos szabályokat az 1959: IV.˙törvény 19–20.˙§-a tartalmazza.

67

Az 53. § (4) bekezdését a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 5. §-a iktatta be a rendeletbe.

68

Az 56. § (1) bekezdésének negyedik mondata a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

69

Az 56. § (5) bekezdését az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14.˙§-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

Az 57. § (1) bekezdésének második mondatát az 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet 3. §-a iktatta a szövegbe.

71

Az 57. § (3) bekezdése az 1/1975 (IX. 17.) IM˙rendelet 14.˙§-ának (3) bekezdésével módosított szöveg.

72

Az 58. § (2) bekezdését a 73/1989. (VII. 7.) MT rendelet 16. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

73

Az 58. § (3) bekezdése a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 6.˙§-ával megállapított szöveg.

74

A 60. § (3) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14. §-ának (4) bekezdésével módosított szöveg.

75

A 60. § (4) bekezdést a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 7. §-a iktatta be a rendeletbe.

76

A 61. § (1) és (2) bekezdése helyébe új (1) bekezdést iktatott, egyúttal a korábbi (3)–(4) bekezdés számozását (2)–(3) bekezdésre változtatta az 1/1975. (IX. 17.) IM rendelet 10. §-a.

77

A 62. §-t az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14.˙§-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

78

A 64. § (3) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14.˙§-ának (5) bekezdésével módosított szöveg.

79

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

81

A 65. § (1) bekezdése a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján a módosított rendelkezést a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

82

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

83

A 65. § (3) bekezdését az 5/1967. (XII. 27.) IM rendelet 4. §-a iktatta a szövegbe.

84

A 66. § (2) bekezdése a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

85

A 67. § (1) bekezdése a 8/1995. (III. 8.) IM˙rendelet 10.˙§-ával megállapított szöveg.

86

A 67. § (2) bekezdését a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 16. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

87

A 69. § a 3/1987. (III. 10.) IM˙rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

88

A 69. § (1) bekezdésének d) pontja a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 15. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 69. § (2) bekezdését a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

90

A 70. § (1) bekezdése az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14.˙§-ának (6) bekezdésével módosított szöveg.

91

A 70. § (2) bekezdése a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

92

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. § -ának a) pontja szerint módosított szöveg.

93

A 71. § a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

94

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja szerint módosított szöveg.

95

A rendeletet a 85/1997. (V. 28.) PM rendelet hatályon kívül helyezte.

96

A 72/A. §-t megelőző címet a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 9.˙§-a iktatta be.

97

A 72/A. §-t a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 9.˙§-a iktatta be.

98

A 72/B. §-t a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 9.˙§-a iktatta be.

99

A 72/C. §-t a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 9. §-a iktatta be.

100

A 72/D. §-t a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 9.˙§-a iktatta be.

101

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

102

A 76/A. §-t megelőző címet a 2/1984. (IV. 15.) IM˙rendelet 1.˙§-a iktatta be.

103

A 76/A. §-t a 2/1984. (IV. 15.) IM˙rendelet 1.˙§-a iktatta be.

104

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. §-ának b) pontja szerint módosított szöveg.

105

A 76/B. §-t a 2/1984. (IV. 15.) IM˙rendelet 1.˙§-a iktatta be.

106

A 76/C. §-t a 2/1984. (IV. 15.) IM˙rendelet 1.˙§-a iktatta be.

107

A 81. § a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 3. §-ának (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

108

A 81. § (2) bekezdése a 8/2007. (III. 6.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

109

A 82. § a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 1. §-ával megállapított, a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 63. pontja szerint módosított szöveg.

110

A 83–86. §–t a 4/2003. (III. 21.) IM rendelet 3. § (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

111

A 87. § a 3/1987. (III. 10.) IM˙rendelet 1.˙§-ával megállapított szöveg.

112

A 87. § (1) bekezdésének bevezető mondata a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

113

A 87. § (1) bekezdésének a) pontja a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével módosított szöveg.

114

A 87. § (3) bekezdést a második mondattal a 3/1978. (III. 16.) IM˙rendelet 10.˙§-a egészítette ki.

115

A 88. § (1)–(2) bekezdésének szövegét a 3/1978. (III. 16.) IM rendelet 11.˙§-a állapította meg, amely a korábbi (2)–(5) bekezdés számozását (3)–(6) bekezdésre változtatta. A (3)–(6) bekezdés az 1/1975. (IX. 17) IM˙rendelet 13.˙§-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

116

A 88. § (6) bekezdése a 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet 54. §-a (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

117

A III. fejezet címe az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 13. §-ának (2) bekezdése értelmében a 89–93. § címe lett.

118

A hivatkozott rendeletet a 4/1969. (XI. 17.) BM, ezt a 6/1983. (XI. 20.) BM, az utóbbit a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte és a tárgykört újra szabályozta.

119

A 90. § a 8/1995. (III. 8.) IM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

120

Lásd a közjegyzői díjszabásról szóló 146/1991. (XI. 26.) IM rendeletet.

121

A 91. §-t az 1/1975. (IX. 17.) IM˙rendelet 14. §-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

122

A 93. § (1) bekezdésének második mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 187. pontja hatályon kívül helyezte.

123

A 3/1992. (II. 3.) IM rendelet 1. § -ának a) pontja szerint módosított szöveg. Lásd az 1990: LXV. törvényt.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére