• Tartalom

1960. évi 21. törvényerejű rendelet

1960. évi 21. törvényerejű rendelet

a gépjármalkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben, 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezmény kihirdetéséről1

2007.01.01.

(Az egyezmény megerősítő okiratának letétele az Egyesült Nemzetek Főtitkáránál 1960. május 3-án megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa2 a gépjármű alkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt többoldalú nemzetközi egyezményt a jelen törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény hivatalos magyar fordítása a következő:


„ Egyezmény a közúti járművekre, a közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a közúti járműveknél használatos tartozékokra vonatkozó egységes műszaki előírások elfogadásáról és ezen előírások alapján kibocsátott jóváhagyások kölcsönös elismerésének feltételeiről3

Bevezetés4

A Szerződő Felek
elhatározva azt, hogy módosítják az 1958. március 20-án, Genfben kötött, a gépjárműalkatrészek és tartozékok minőségének jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a minőségi jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló Egyezményt,
törekedve arra, hogy bizonyos közúti járművek, ezek bizonyos tartozékai és alkatrészei országaikban való használhatóságának megítélésére egységes műszaki feltételeket határozzanak meg,
törekedve továbbá arra, hogy ezeket az előírásokat - amennyiben lehetséges - országaikban elfogadják, és
törekedve arra, hogy országaikban megkönnyítsék valamely más Szerződő Fél illetékes hatósága által ezen előírások szerint jóváhagyott járművek, tartozékok és alkatrészek használatát,
a következőkben egyeztek meg:

1. cikk5

1. A Szerződő Felek a minden Szerződő Felet magában foglaló Adminisztratív Bizottság útján, az 1. számú függelékben leírt eljárási szabályoknak megfelelően, az alábbi cikkek és bekezdések rendelkezései szerint a közúti járművekre, a közúti járművekbe szerelhető alkatrészekre, illetve a közúti járműveknél használatos tartozékokra Előírásokat fognak kidolgozni. Ezek a műszaki előírások - amennyiben szükséges - változatokat fognak tartalmazni, és - amennyiben ez lehetséges - mérhető követelmények előírására fognak törekedni, meghatározva ezek mérési módszereit. Jelen Egyezmény meghatározza a jóváhagyási eljárás keretében előírásokat alkalmazni kívánó Szerződő Felek részére a jóváhagyás kibocsátásának és kölcsönös elismerésének feltételeit.
A jelen Egyezmény szempontjából:
Közúti járművek, ezek tartozékai és alkatrészei” meghatározás magában foglal minden olyan járművet, tartozékot és alkatrészt, melyek jellemzői a közlekedésbiztonsággal, a környezetvédelemmel és az energiatakarékossággal kapcsolatosak.
Valamely Előírás szerinti jóváhagyás” kifejezés azt az adminisztratív folyamatot jelöli, melynek keretében egy Szerződő Fél illetékes hatósága - az előírt vizsgálatok elvégzése után - kinyilvánítja, hogy a gyártó által bemutatott valamely jármű, jármű tartozék és alkatrész kielégíti az adott Előírás követelményeit. Ezt követően a gyártó igazolja, hogy minden egyes piacra vitt jármű, tartozék vagy alkatrész a jóváhagyottal megegyezően gyártott.
Az Előírások alkalmazásának lehetnek a jóváhagyástól különböző, más adminisztratív eljárásai is. Az egyetlen általánosan ismert és alkalmazott eltérő eljárás az Európai Gazdasági Bizottság egyes tagországaiban gyakorolt öntanúsítás, melynek során - minden előzetes hatósági közreműködés nélkül - a gyártó maga igazolja, hogy a piacra vitt minden terméke megfelel az adott Előírásnak. Az illetékes jóváhagyó hatóság a piacon szúrópróbaszerűen vett mintákon ellenőrizheti, hogy az ön-tanúsított termék megfelel-e az adott előírás követelményeinek.
2. Az Adminisztratív Bizottságnak tagja minden Szerződő Fél az 1. számú függelékben meghatározott eljárási szabályok szerint. Miután az 1. számú függelékben meghatározott eljárási szabályok szerint kidolgoztak egy Előírást, azt az Adminisztratív Bizottság megküldi az Egyesült Nemzetek Főtitkárának (a továbbiakban: Főtitkár). Ezután a Főtitkár az Előírást a lehető leghamarabb hivatalosan közli a Szerződő Felekkel.
Az Előírást elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Főtitkár hivatalos közlésének időpontjától számított hat hónapon belül azon Szerződő Felek több, mint egyharmada, melyek a Főtitkár hivatalos közlésének időpontjában már Szerződő Felek voltak, a kérdéses Előírással való egyet nem értéséről a Főtitkárt értesítette.
Az Előírásnak tartalmaznia kell:
a) a szabályozás tárgyát képező közúti jármű, tartozék vagy alkatrész meghatározását;
b) a műszaki követelményeket, melyek szükség esetén változatokat tartalmazhatnak;
c) azokat a vizsgálati módszereket, melyekkel a műszaki követelmények kielégítése bizonyítható;
d) a jóváhagyás kibocsátásának és a jóváhagyás kölcsönös elismerésének feltételeit, beleértve a jóváhagyási jel leírását és a jóváhagyottal megegyező kivitelű gyártás biztosításának feltételeit;
e) az Előírás hatálybalépésének időpontja(i)t.
Az Előírás - amennyiben szükséges - tartalmazhat az illetékes hatóság által kijelölendő azon vizsgálóállomásra vonatkozó utalásokat is, melynél a jóváhagyásra bemutatott közúti jármű, tartozék vagy alkatrész vizsgálatát el kell végezni.
3. Ha egy Előírást elfogadtak, a Főtitkár ezt a lehető leghamarabb hivatalosan közli az összes Szerződő Féllel, megemlítve az Előírással esetleg egyet nem értő Szerződő Feleket, amelyek vonatkozásában ez az Előírás nem lép hatályba.
4. Az elfogadott Előírás a vele egyet nem értésüket hivatalosan nem közlő Szerződő Felek vonatkozásában abban az időpont(ok)ban lép hatályba, amely(ek)et az Előírásnak jelen Egyezményhez való csatolására az Előírásban meghatároztak.
5. Az Egyezményhez csatlakozást bejelentő okmányok letétbe helyezésekor bármely új Szerződő Félnek jogában áll kijelenteni, hogy a letétel időpontjában az Egyezményhez csatolt Előírások valamelyikét nem kívánja magára nézve kötelezőnek tekinteni, és joga van kijelenteni azt is, hogy egyik Előírás tekintetében sem kíván kötelezettséget vállalni. Amennyiben fenti időpontban valamely Előírás tervezetre vagy elfogadott Előírásra vonatkozóan a jelen cikk 2., 3. vagy 4. bekezdésében megjelölt eljárás folyamatban van, a Főtitkár közli az ilyen módosítástervezetet vagy elfogadott Előírást az új Szerződő Féllel és a tervezet vagy az elfogadott Előírás csak a jelen cikk 4. bekezdésében meghatározott feltételek mellett válik kötelezővé az új Szerződő Fél tekintetében. Az ily módon történő hatálybalépés időpontjáról a Főtitkár az összes Szerződő Felet hivatalosan értesíti. Amennyiben valamely Szerződő Fél jelen bekezdés értelmében úgy nyilatkozik, hogy egyes Előírásokat nem kíván alkalmazni, úgy a Főtitkár erről is értesíti a Szerződő Feleket.
6. Bármely Szerződő Fél, bármikor jogosult valamely általa eddig alkalmazott Előírással kapcsolatban arról értesíteni a Főtitkárt, hogy azt tovább nem kívánja alkalmazni. Az alkalmazás megszűnése a bejelentést követő egy év múlva lép hatályba. A Főtitkár az ilyen hivatalos bejelentésekről a többi Szerződő Felet értesíti.
A kiadott jóváhagyások visszavonásukig érvényben maradnak.
Ha egy Szerződő Fél egy Előírás vonatkozásában megszünteti a jóváhagyások kiadását, a következőkre van kötelezve:
- fenn kell tartania a megfelelő felügyeletet az általa korábban jóváhagyott termék gyártása felett a jóváhagyottal megegyező gyártás biztosítása érdekében;
- meg kell tennie a 4. cikkben leírt intézkedéseket, ha a jóváhagyottal nem megegyező gyártásról kapott értesítést egy olyan Szerződő Féltől, mely továbbra is alkalmazza az Előírást;
- folytatnia kell az 5. cikkben leírtak szerint a többi Szerződő Felek illetékes hatóságainak hivatalos tájékoztatását, ha visszavont jóváhagyást;
- folytatnia kell az érvényben lévő jóváhagyásai kiterjesztését.
7. Bármely Szerződő Fél jogosult bármikor hivatalosan bejelenteni a Főtitkárnál, hogy valamilyen Előírást, melyet eddig nem alkalmazott, a jövőben alkalmazni fog. Ilyen nyilatkozat esetén a kérdéses Előírás a bejelentő Félre nézve a hivatalos bejelentéstől számított 60. napon lép hatályba. A Főtitkár valamennyi Szerződő Féllel közli azt az időpontot, amikor valamely Előírás jelen bekezdés rendelkezései szerint az új Szerződő Fél vonatkozásában hatályba lép.
8. Jelen Egyezmény a továbbiakban azon Szerződő Feleket, akikre nézve valamely Előírás hatályban van, „Előírást alkalmazó Szerződő Fél” elnevezéssel jelöli meg.

2. cikk6

Az Előírásokat jóváhagyás céljából alkalmazó Szerződő Felek meg kell adják a megfelelő Előírásban meghatározott jóváhagyást, és engedélyezniük kell az Előírásban meghatározott jóváhagyó jel használatát azon közúti járművek, tartozékok és alkatrészek tekintetében, amelyekre a kérdéses előírás vonatkozik, amennyiben megállapítást nyert, hogy a kérdéses jármű, tartozék vagy alkatrész műszakilag megfelelő és biztosítottak a termék jóváhagyottal megegyező gyártásának a 2. számú függelékben meghatározott feltételei. Az Előírást jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó Szerződő Fél köteles megtagadni az Előírás szerinti jóváhagyást és a jóváhagyási jel kiadását, amennyiben fenti feltételek valamelyike nem állna fenn.

3. cikk7

Azon közúti járműveket, tartozékokat és alkatrészeket, amelyek jelen Egyezmény 2. cikke előírásainak megfelelően valamely Szerződő Féltől jóváhagyást kaptak, és amelyek vagy a kérdéses Előírást alkalmazó Szerződő Fél területén vagy más, a szóban forgó közúti járműre, tartozékra vagy alkatrészre jóváhagyást szabályszerűen kiadó Szerződő Fél által megjelölt állam területén készültek, úgy kell tekinteni, hogy azok a kérdéses Előírást jóváhagyás céljából alkalmazó minden Szerződő Fél előírásainak megfelelnek.

4. cikk8

Abban az esetben, amennyiben valamely Előírást jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó Szerződő Fél illetékes hatóságai úgy találnák, hogy valamely közúti jármű, tartozék vagy alkatrész, amely a Szerződő Felek egyike által a kérdéses Előírás értelmében kiadott jóváhagyási jelet viseli, nem felel meg a jóváhagyott típusnak, úgy erről értesítik annak a Szerződő Félnek illetékes hatóságát, amely a jóváhagyást megadta. Ez utóbbi Szerződő Fél köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a gyártott termék kivitele összhangba kerüljön a jóváhagyott mintapéldánnyal. Tartozik továbbá közölni az Előírást jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó többi Szerződő Féllel, hogy milyen intézkedéseket tett. Ezen intézkedések szükség esetén kiterjedhetnek a jóváhagyás visszavonására is. A közúti közlekedés biztonságának vagy a környezet veszélyeztetése esetén a jóváhagyást kiadó Szerződő Félnek a jóváhagyottal nem egyezőségről szóló értesítés vétele után a helyzetről tájékoztatnia kell a többi Szerződő Felet. A Szerződő Feleknek jogukban áll megtiltani saját területükön az ilyen közúti járművek, alkatrészek vagy tartozékok eladását és használatát.

5. cikk9

Előírásokat jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó minden Szerződő Fél illetékes hatóságai az Előírásokat jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó másik Szerződő Fél illetékes hatóságai részére havonta megküldik azon közúti jármű, tartozék vagy alkatrész jóváhagyások felsorolását, melyeket a hónap folyamán visszautasítottak vagy visszavontak. Ezenfelül az Előírásokat jóváhagyási eljárás keretében alkalmazó másik Szerződő Fél illetékes hatóságai kérésére haladéktalanul megküldenek ezen ország illetékes hatóságai részére minden olyan fontos információt tartalmazó dokumentum másolatát, amelyekre e Hatóság a közúti járművek, tartozékok vagy alkatrészek jóváhagyásának megadásával, visszautasításával vagy visszavonásával kapcsolatos döntéseit alapozta.

6. cikk10

1. Jelen Egyezmény Szerződő Felévé válhat az Európai Gazdasági Bizottság valamennyi tagországa, a Bizottság hatáskörére vonatkozó szabályzat 8. §-a értelmében ezen Bizottságban tanácskozási joggal részt vevő országok és az Európai Gazdasági Bizottság tagországai által alapított regionális gazdasági egyesülések szervezetei, melyekre tagországaik a jelen Egyezmény által érintett területre vonatkozó jogaikat ráruházták, beleértve a számukra kötelező döntések hozatalát is.
A szavazatok számának az 1. cikk 2. bekezdésében és a 12. cikk 2. bekezdésében hivatkozott megállapítása szempontjából a regionális gazdasági egyesülések szervezetei azon tagországaik szavazatainak számával szavaznak, melyek az Európai Gazdasági Bizottságnak is tagországai.
2. Jelen Egyezmény Szerződő Feleivé válhatnak az Egyesült Nemzetek azon tagországai, melyek az Európai Gazdasági Bizottság tevékenységében ezen Bizottság hatáskörére vonatkozó szabályzat 11. § szerint meghatározott mértékben részt vehetnek, valamint ezen országok regionális gazdasági egyesüléseinek szervezetei, melyekre tagországaik jelen Egyezmény által érintett területre vonatkozó jogaikat ráruházták, beleértve a tagországok számára kötelező döntések hozatalát is.
A szavazatok számának az 1. cikk 2. bekezdésében és a 12. cikk 2. bekezdésében hivatkozott megállapítása szempontjából a regionális gazdasági egyesülések szervezetei azon tagországaik szavazatainak számával szavaznak, melyek az Egyesült Nemzeteknek is tagországai.
3. A módosított Egyezményhez való csatlakozás azon új Szerződő Felek esetében, melyek nem Szerződő Felei az 1958-as Egyezménynek, a vonatkozó okmányoknak az Egyezmény módosítás hatálybalépése után a Főtitkárnál történő letétbe helyezésével történik.

7. cikk11

1. A módosított Egyezmény kilenc hónappal azután lép hatályba, hogy azt a Főtitkár az Egyezmény minden Szerződő Felének megküldte.
2. Ez a módosított Egyezmény nem lép hatályba, ha az Egyezmény bármelyik Szerződő Fele bármilyen fenntartását nyilvánítja a Főtitkártól való kézhezvételtől számított hat hónapon belül.
3. Valamennyi új Szerződő Fél számára a jelen módosított Egyezményhez való csatlakozás a vonatkozó okmányok letétele utáni hatvanadik napon lép hatályba.

8. cikk

1. Bármely Szerződő Félnek jogában áll jelen Egyezményt az Egyesült Nemzetek Főtitkárához intézett nyilatkozatban felmondani.
2. A felmondás azon időponttól számított 12 hónap múlva válik hatályossá, amikor a Főtitkár az erre vonatkozó nyilatkozatot kézhezvette.

9. cikk12

1. Bármely jelen Egyezmény 6. cikkében meghatározott új Szerződő Fél jogosult a jelen Egyezményhez történő csatlakozás időpontjában vagy bármely későbbi időpontban jegyzékben közölni a Főtitkárral, hogy az Egyezmény hatályát ki kívánja terjeszteni azon államterületek mindegyikére vagy néhányára, amelyeket nemzetközi viszonylatban képvisel. Az Egyezmény hatálya a jegyzékben megnevezett területre vagy területekre attól az időponttól számított 60. naptól kezdve terjed ki, mikor a jegyzéket a Főtitkár megkapta.
2. Bármely, a jelen Egyezmény 6. cikkében meghatározott új Szerződő Félnek, mely jelen cikk 1. bekezdése értelmében olyan nyilatkozatot tett, hogy az Egyezmény hatályát ki kívánja terjeszteni olyan területre, melyet nemzetközi viszonylatban ő képvisel, jogában áll az Egyezményt ezen területre vonatkozóan külön felmondani a 8. cikk rendelkezésének alkalmazásával.

10. cikk

1. Jelen Egyezmény értelmezése vagy alkalmazása tekintetében két vagy több Szerződő Fél között felmerült vitás ügyeket, amennyiben lehetséges, közvetlen tárgyalás útján kell rendezni.
2.13 Minden olyan vitás ügy, amely tárgyalás útján nem került rendezésre, választott bírósági hatáskörbe tartozik, ha a vitában álló felek valamelyike ilyen eljárást kíván megindítani. Ez esetben egy vagy több választott bíró jár el, akiket a vitában álló felek közös egyetértéssel választanak. Ha a választott bírósági eljárás megindítására vonatkozó kérelem keltétől számított három hónapon belül a vitában álló felek nem tudnak megegyezni a választott bíró vagy választott bírák kijelölését illetően, az említett felek bármelyikének jogában áll azzal a kérelemmel fordulni a Főtitkárhoz, hogy nevezzen ki egyetlen bírót. Ez esetben az így kijelölt bíró elé kell terjeszteni a vitás ügyet eldöntés céljából.
3. A jelen cikk 2. bekezdése szerint kijelölt bíró vagy bírák határozata a vitában álló Szerződő Felekre kötelező.

11. cikk

1.14 Jelen Egyezményhez való csatlakozás időpontjában mindegyik új Szerződő Félnek jogában áll kijelenteni, hogy jelen Egyezmény 10. cikkét nem tekinti magára nézve kötelezőnek. Azzal a Szerződő Féllel szemben, amely ilyen fenntartással élt, a többi Szerződő Felet sem kötelezi a 10. cikk.
2. Mindegyik Szerződő Félnek, aki a jelen cikk 1. bekezdésében írt fenntartással élt, bármely időpontban jogában áll visszavonni ezt a fenntartást oly módon, hogy erre vonatkozó bejelentést tesz az Egyesült Nemzetek Főtitkárának.
3. Jelen Egyezménnyel vagy az annak függelékét képező Előírásokkal kapcsolatban semmilyen egyéb fenntartással élni nem lehet; bármelyik Szerződő Félnek jogában áll azonban - az 1. cikk rendelkezéseinek megfelelően - kinyilatkoztatni, hogy egyes Előírásokat nem kíván alkalmazni, vagy, hogy egyetlen Előírást sem kíván alkalmazni.

12. cikk

15A jelen Egyezményhez csatolt Előírásokat az alábbi eljárással összhangban lehet módosítani:
1. Az Előírások módosításait az 1. cikk 2. bekezdésében meghatározott módon és az 1. számú függelékben leírtakkal összhangban az Adminisztratív Bizottságnak kell kidolgoznia. Ha szükséges, a módosítás tartalmazhatja a korábbi hatályos követelményeket, mint választható változatokat. A Szerződő Feleknek nyilatkozniuk kell, hogy egy Előírásba foglalt változatok közül melyiket kívánják alkalmazni. Az a Szerződő Fél, mely egy Előíráson belül bizonyos változato(ka)t alkalmaz, nem köteles ezen Előíráson belül az általa választott változat(ok)nál korábbi változat(ok) alapján kiadott jóváhagyásokat elfogadni. Az a Szerződő Fél, mely kizárólag a legújabb változatot alkalmazza, nem köteles a korábbi módosítások vagy a módosítás nélküli Előírás alapján megadott jóváhagyást elfogadni. A korábbi változato(ka)t vagy a módosítás nélküli Előírást alkalmazó Szerződő Felek kötelesek elfogadni a későbbi változatok alapján kiadott jóváhagyásokat. A kidolgozottá nyilvánítást követően az Előírás módosítását az Adminisztratív Bizottság átadja a Főtitkárnak. Ezután a Főtitkár a módosításról a lehető leghamarabb hivatalosan értesíti az Előírást alkalmazó Szerződő Feleket.
2. Az Előírás módosítását elfogadottnak kell tekinteni, kivéve, ha a Főtitkár hivatalos értesítésének időpontjától számított hat hónapon belül az Előírást a Főtitkár hivatalos értesítésének időpontjában már alkalmazó Szerződő Felek több, mint egyharmada a kérdéses módosítással való egyet nem értéséről tájékoztatta a Főtitkárt. Ha a határidő lejártáig a Főtitkár az Előírást alkalmazó Szerződő Felek több, mint egyharmadától nem kapott a kérdéses módosítással való egyet nem értésre vonatkozó értesítést, a Főtitkár a módosítást a lehető leghamarabb elfogadottnak és az Előírást alkalmazó azon Szerződő Felek részére kötelezőnek nyilvánítja, melyek a módosítást nem ellenezték. Ha egy Előírást módosítottak és a módosítás nélküli Előírást alkalmazó Szerződő Felek legalább egyötöde ezt követően úgy nyilatkozik, hogy a módosítás nélküli Előírást kívánja a továbbiakban is alkalmazni, a módosítás nélküli Előírást úgy kell tekinteni, mint a módosított Előírás egyik választható módozatát, és mint ilyen formálisan bele kell foglalni az Előírásba a módosítás elfogadásának vagy hatálybalépése időpontjától számított hatállyal. Ebben az esetben az Előírást alkalmazó Szerződő Felek kötelezettségei azonosak az 1. bekezdésben foglaltakkal.
3.16 Ha egy új Szerződő Fél a jelen Egyezményhez egy Előírás módosításáról a Főtitkártól kapott hivatalos értesítés időpontja és a módosítás hatálybalépésének időpontja között csatlakozik, a kérdéses Előírás e Szerződő Fél számára nem lép hatályba csak két hónappal e módosításnak ezen fél részéről történt formális elfogadása után vagy két hónappal azután, hogy a javasolt módosításról a Főtitkártól a felekhez érkezett hivatalos közlést követő hat hónapos időtartam lejárt.

13. cikk

Az Egyezmény szövege a következő eljárás szerint módosítható:
1.17 Bármelyik Szerződő Félnek jogában áll jelen Egyezmény vagy függelékei egy vagy több módosítását javasolni. Az Egyezményre vagy függelékeire vonatkozó bármely módosítás szövegét a Főtitkárnak kell megküldeni, aki azt továbbítja valamennyi Szerződő Félhez és arról a 6. cikk 1. bekezdésében említett összes többi államot is tájékoztatja.
2. Minden javasolt módosítás, amelyet jelen cikk 1. bekezdése szerint közöltek, elfogadottnak tekintendő, ha egy Szerződő Fél sem tesz ellenvetést azzal szemben, attól az időponttól számított hat hónapon belül, amidőn a Főtitkár a javasolt módosítást megküldte.
3. A Főtitkár a lehető legrövidebb időn belül közli valamennyi Szerződő Féllel, hogy érkezett-e be ellenvetés a javasolt módosítással szemben. Ellenvetés esetén a módosítási indítványt el nem fogadottnak kell tekinteni és az hatálytalan. Ellenvetés hiányában a módosítás valamennyi Szerződő Félre kiterjesztően három hónappal a jelen cikk 2. bekezdésében említett hathónapos időtartam lejárta után lép hatályba.

14. cikk

Azokon a hivatalos értesítéseken kívül, amelyek a jelen Egyezmény 1., 12., 13. cikkében elő vannak írva, a Főtitkár közölni fogja a Szerződő Felekkel a következőket is:18
a) a 6. cikk értelmében történt csatlakozásokat;
b) az Egyezmény hatálybalépésének időpontjait a 7. cikk értelmében;
c) felmondásokat a 8. cikk értelmében;
d) a 9. cikk értelmében kézhezvett értesítéseket;
e) a 11. cikk 1. és 2. bekezdése értelmében kézhezvett nyilatkozatokat és közléseket;
f) a módosítások hatálybalépésének időpontját a 12. cikk 1. és 2. bekezdése értelmében;
g) a módosítások hatálybalépésének időpontját a 13. cikk 3. bekezdése értelmében.

15. cikk19

1. Amíg az Egyezmény módosítása nem lép hatályba, új Előírás elfogadásánál az eredeti Egyezmény 1. cikkének 3. és 4. bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Az Előírás a fent említett 1. cikk 5. bekezdésében leírtak szerint lép hatályba.
2. Amíg az Egyezmény módosítása nem lép hatályba, egy Előírás módosításának elfogadásánál az eredeti Egyezmény 12. cikkének 1. bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. Az Előírás módosítás ilyenkor a fent említett cikkben leírtak szerint lép hatályba.
3. Amennyiben az Egyezményben részes minden Szerződő Fél evvel egyetért, az eredeti Egyezmény szerint elfogadott minden Előírást úgy lehet tekinteni, mintha a fenti rendelkezések alapján lenne elfogadva.

(Aláírások.)

Az Adminisztratív Bizottság összetétele és eljárási szabályzata

1. cikk

Az Adminisztratív Bizottságnak tagja a módosított Egyezmény minden Szerződő Fele.

2. cikk

Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága űgyvezető Titkára gondoskodik a Bizottság részére a titkársági szolgáltatásokról.

3. cikk

A Bizottság évente az első ülésén elnököt és elnökhelyettest választ.

4. cikk

Az Egyesült Nemzetek Főtitkára az Európai Gazdasági Bizottság védnöksége alatt minden alkalommal összehívja a Bizottság ülését, ha egy új Előírás vagy egy Előírás módosítás kidolgozásának az igénye merül fel.

5. cikk

A javasolt új Előírásokat szavazásra kell bocsátani. Az Egyezményben részes minden ország egy szavazattal bír. A Bizottság határozatképes, ha a Szerződő Felek legalább fele jelen van. A határozatképesség számítása szempontjából az Egyezményben részes regionális gazdasági egyesülés szervezetének képviselője a szervezet tagországainak szavazatai számának megfelelő szavazattal rendelkezik. Egy regionális gazdasági egyesülés szervezetének képviselője a szervezet szuverén tagországainak szavazatait leadhatja. Egy új Előírás tervezet kidolgozottá nyilvánításához a szavazati joggal rendelkező jelenlévők és szavazók kétharmados többsége szükséges.

6. cikk

Az Előírások javasolt módosításait szavazásra kell bocsátani. Az Egyezményben részes és a kérdéses Előírást alkalmazó minden ország egy szavazattal bír. A Bizottság határozatképes, ha a kérdéses Előírást alkalmazó Szerződő Felek legalább fele jelen van. A határozatképesség számítása szempontjából az Egyezményben részes regionális gazdasági egyesülés szervezetének képviselője a szervezet tagországainak szavazatai számának megfelelő szavazattal bír. Egy regionális gazdasági szervezet képviselője a szervezet azon szuverén tagországainak szavazatait adhatja le, melyek a kérdéses Előírást alkalmazzák. Egy Előírás javasolt módosításának kidolgozottá nyilvánításához a jelenlévők és szavazók kétharmados többsége szükséges.

A jóváhagyottal megegyező gyártás biztosítása

1. Előzetes feltételek
1.1. A Szerződő Fél jóváhagyó hatóságának - a jóváhagyás kiadása előtt - meg kell vizsgálnia, hogy a jármű, tartozék vagy alkatrész jóváhagyottal megegyező gyártásának biztosításához megtették-e a megfelelő előkészületeket és intézkedéseket.
1.2. Az 1.1. bekezdésben említett követelményt a jóváhagyást kiadó hatóságot kielégítő módon meg kell vizsgálni, de a vizsgálatot nevében és kérésére egy másik Szerződő Fél jóváhagyó hatósága is elvégezheti. Ebben az esetben ez utóbbi jóváhagyó hatóság megfelelőségi nyilatkozatot ad, melyben leírja az általa ellenőrzött helyszíneket, a jóváhagyás kiadása szempontjából fontos gyártási körülményeket és gyártóberendezéseket.
1.3. A jóváhagyó hatóságnak el kell fogadnia a gyártónak (a jóváhagyandó termék tárgyát magában foglaló) ISO 9002 vagy ezzel egyenértékű más szabvány szerinti akkreditációját is az 1.1. bekezdésben leírt követelmény teljesítéseként. A gyártó köteles az akkreditálás részleteiről, annak érvényességében vagy tárgyában beállt minden változásról a jóváhagyó hatóságnak tájékoztatást adni.
1.4. Amint a másik Szerződő Fél hatóságától kézhez vette a felkérést, a jóváhagyó hatóság haladéktalanul megküldi az 1.2. bekezdés utolsó mondatában említett megfelelőségi nyilatkozatot, vagy tájékoztatást ad arról, hogy ilyen nyilatkozatot nem tud adni.

2. A gyártás megfelelősége
2.1. Ehhez az Egyezményhez csatolt Előírás alapján jóváhagyott minden járművet, tartozékot vagy alkatrészt úgy kell gyártani, hogy az az e melléklet és a kérdéses Előírás szerint jóváhagyottal egyenértékű legyen.
2.2. A Szerződő Fél jelen Egyezményhez csatolt Előírás alapján jóváhagyást kiadó hatósága ellenőrizni köteles a megfelelő rendszabályok és a gyártóval jóváhagyásonként egyeztetett ellenőrzési nyilvántartás meglétét, melyek felhasználásával meghatározott időközönként elvégzi a jóváhagyottal megegyező gyártás folyamatos biztosításához szükséges ellenőrzéseket és vizsgálatokat, beleértve elsősorban a szóban forgó Előírásban esetleg előírt vizsgálatokat.
2.3. A jóváhagyás tulajdonosának főbb kötelezettségei:
2.3.1. Biztosítani a termék (jármű, tartozék, alkatrész) jóváhagyottal megegyező előállításának hatékony vizsgálatára alkalmas eljárást.
2.3.2. Minden jóváhagyás esetében rendelkezzen a jóváhagyottal egyezőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálóberendezéssel.
2.3.3. Biztosítsa, hogy a vizsgálati eredményeket feljegyezzék és az ezt tartalmazó dokumentumok hozzáférhetőek maradjanak a jóváhagyó hatósággal kötött megegyezésben rögzített időtartam alatt. Ez az időtartam nem kell, hogy 10 évnél hosszabb legyen.
2.3.4. Mindenfajta vizsgálat eredményét elemeznie kell annak érdekében, hogy a termék jellemzőinek az egyenletességét ellenőrizze, és a megengedett szórás határain belül fenntartsa.
2.3.5. Biztosítani, hogy a termékek minden típusán legalább az ebben a függelékben és az alkalmazott Előírásban meghatározott vizsgálatokat elvégezzék.
2.3.6. Biztosítani, hogy az adott termék ellenőrzése folyamán a meg nem felelt minták ellenőrzését növekvő mértékű további mintavétel és ellenőrzés kövesse. Minden szükséges lépést meg kell tennie, hogy a szóban forgó termék jóváhagyottal egyező minőségét visszaállítsa.
2.4. A jóváhagyást kiadó hatóság a jóváhagyottal megegyező kivitel ellenőrzési módszerét valamennyi gyártási helyszínén bármikor ellenőrizheti. Ezeknek a rendszeres ellenőrzéseknek a gyakorisága a jelen melléklet 1.2. és 1.3. bekezdéseinek megfelelően elfogadott intézkedésekben foglaltakkal (amennyiben ilyen van) egyezzen meg és olyan mértékű legyen, hogy biztosítsa a megfelelő ellenőrzések olyan időközönkénti elvégzését, amit a jóváhagyó hatóság bizalma megenged.
2.4.1. A gyártás helyszínén megjelenő ellenőrnek minden alkalommal betekintést kell engedni az ellenőrzési és gyártási dokumentumokba.
2.4.2. Ha a vizsgálat jellege azt kívánja, az ellenőr szúrópróba szerint választhat mintákat, hogy a gyártó laboratóriumában megvizsgálja (vagy annál a vizsgálóállomásnál, melyet a jelen Egyezményhez csatolt tárgybani Előírás kijelöl). A minták minimális számát a gyári saját ellenőrzések eredményeinek függvényében lehet meghatározni.
2.4.3. Ha a gyártás minősége nem kielégítő vagy szükségesnek látszik a 2.4.2. bekezdés szerint elvégzett vizsgálat érvényességének ellenőrzése, az ellenőr köteles mintákat választani és azokat a vizsgálóállomásra elküldeni, mely a szükséges vizsgálatokat elvégzi.
2.4.4. A jóváhagyó hatóság jogosult az e mellékletben vagy a jelen Egyezményhez csatolt alkalmazott Előírásban meghatározott minden vizsgálatot vagy ellenőrzést végrehajtani.
2.4.5. Ha az ellenőrzés során nem kielégítő eredmények születtek, a jóváhagyó hatóságnak gondoskodnia kell arról, hogy amilyen hamar csak lehet, minden szükséges lépést megtegyenek a gyártás jóváhagyás szerinti megfelelőségének visszaállítására.”
Az Egyezmény megerősítő okiratának letételekor a Magyar Népköztársaság a következő szövegű fenntartást tette:
„A Magyar Népköztársaság az Egyezmény 10. cikkét magára nézve nem ismeri el kötelezőnek.”

3. §22 Jelen törvényerejű rendelet rendelkezéseit 1960. július 2. napjától kezdődő hatállyal kell alkalmazni. Végrehajtásáról az iparügyekért felelős miniszterrel egyetértésben a közlekedésért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1960. szeptember 2.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

3

Az Egyezmény címének szövegét az 1997: LIII. törvény 1. §-a állapította meg.

4

A Bevezető rész az 1997: LIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. cikk az 1997: LIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. cikk az 1997: LIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 3. cikk az 1997: LIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

8

A 4. cikk az 1997: LIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. cikk az 1997: LIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 6. cikk az 1997: LIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

11

A 7. cikk az 1997: LIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9. cikk az 1997: LIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

13

A 10. cikk 2. pontja az 1997: LIII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

14

A 11. cikk 1. pontja az 1997: LIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

15

A 12. cikk bevezető részének és 1. és 2. pontjának szövegét az 1997: LIII. törvény 12.§-a állapította meg.

16

A 12. cikk 3. pontját az 1997: LIII. törvény 12. §-a iktatta a szövegbe.

17

A 13. cikk 1. pontja az 1997: LIII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. cikk bevezető részét és a) pontjának szövegét az 1997: LIII. törvény 14. §-a állapította meg.

19

A 15. cikk az 1997: LIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. számú függeléket az 1997: LIII. törvény 15. §-a, illetve 1. számú melléklete iktatta a szövegbe.

21

A 2. számú függeléket az 1997: LIII. törvény 16. §-a, illetve 2. számú melléklete iktatta a szövegbe.

22

A 3. § második mondatának szövege az 1973: 4. törvényerejű rendelet 1. §-ával megállapított és a 2006: CIX. törvény 158. § (4) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére