• Tartalom

4/1966. (VI. 15.) IM rendelet

a polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet végrehajtásáról

2013.01.01.

A polgári eljárásra vonatkozóan az 1954. évi március hó 1. napján, Hágában kelt nemzetközi egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kihirdetéséről szóló 1966. évi 8. törvényerejű rendelet 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel és a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. §1 A külföldről érkező megkereséseket a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium továbbítja a bírósághoz. A külföldre irányuló megkereséseket a bíróság továbbítás céljából a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel.

2. § (1)2 A bíróság az Egyezményben részes államokba kézbesítendő iratokat vagy megkereséseket két példányban – tértivevénnyel együtt – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel.

(2) A bíróságnak – amennyiben ez a kézbesíteni kért iratból nem állapítható meg – a felterjesztésben fel kell tüntetnie az Egyezmény 1. cikkének első bekezdésében említett adatokat.

(3) Ha a külföldön kézbesítendő irat határnapra szóló idézést vagy értesítést tartalmaz, a bíróságnak a határnap kitűzésénél figyelemmel kell lennie arra, hogy a külföldi érdekeltnek elegendő ideje legyen a megjelenésre vagy képviselő kijelölésére.

3. § (1) A külföldön kézbesíteni kért iratokat fordítással ellátni általában nem kell; ha azonban a bíróság az Egyezmény 3. cikkében meghatározott módon (kényszer vagy különleges eljárás útján) való kézbesítést kér, hiteles fordítást kell csatolni. A fordítást a félnek -a költségmentesség esetét kivéve – az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával kell elkészíttetnie.

(2) A külföldről érkezett jogsegély iránti kérelmek lefordításáról a jogsegély teljesítésére illetékes magyar bíróság gondoskodik. Nem kell fordítást készíttetni, ha az idegen nyelvű iratot a bíróság valamelyik dolgozója megérti. A fordítás költségei az államot terhelik.

4. §3 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium dönt abban a kérdésben, hogy

a) az Egyezmény 1., 2., 3., illetőleg 8. cikkében említett kézbesítés, illetőleg megkeresés teljesítése megtagadható-e,

b) az Egyezmény 3. cikkének második bekezdésében, valamint 14. cikkének második bekezdésében említett megkeresés különös eljárás szerinti teljesítése a magyar jogszabályokkal nem ellenkezik-e.

5. § (1) Az Egyezmény 7. cikkének második bekezdésében és 16. cikkének második bekezdésében említett – a magyar bíróság válaszában megjelölt – díjakat és költségeket a megkeresés teljesítése után attól a külföldi szervtől kell követelni, amelynek megkeresése folytán azok felmerültek, illetőleg annak a külföldi szervnek a részére kell megtéríteni, amely a magyar hatóság megkeresését teljesítette.

(2)4 A külföldön történő megkeresés teljesítésével esetleg felmerülő díjak és költségek előrelátható összegét a félnek – ha költségmentességben nem részesült – előlegeznie kell.

6. § (1) Az Egyezmény 18. cikkén alapuló végrehajtási kérelem esetében az eljárási költségekben marasztaló határozatra rá kell vezetni a jogerőre emelkedést tanúsító záradékot, és azt a tanács vezetőjének aláírásával és a bíróság pecsétjével kell ellátni.

(2)5 A félnek az (1) bekezdésben említett határozat végrehajtására irányuló kérelmét a bíróság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel. Ha a fél a végrehajtás alapjául szolgáló határozat rendelkező része, valamint a jogerőre emelkedést tanúsító záradék idegen nyelvre történő fordításával felmerült költségek megtérítését kéri, a bíróságnak a költségekről szóló díjjegyzékét csatolnia kell a kérelemhez.

(3)6 Ha az Egyezmény 18. cikke alapján a külföldi felperessel szemben a magyar államnak van követelése, erről a bíróság a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot a jogerős határozat felterjesztésével értesíti.

(4)7 Az Egyezmény 19. cikke második bekezdésének 1-3. pontjában meghatározott feltételek fennállását a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium vizsgálja, mielőtt a külföldi megkeresést a bírósághoz továbbítja.

7. §8 Az Egyezmény 21. cikkében említett bizonyítvány külföldi állampolgár részére történő kiállítása során a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló jogszabály rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

8. §9 A magyar fél külföldi szerv előtt folyamatban levő eljárással kapcsolatos költségmentesség megadására irányuló kérelmét bármelyik helyi bíróságnál előterjesztheti, illetőleg jegyzőkönyvbe mondhatja. Ezt a kérelmet a járásbíróság – hitelesített fordítással együtt – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz terjeszti fel. A kérelem idegen nyelvű fordításának elkészítéséről a félnek kell gondoskodnia.

9. §10 Az Egyezménynek, valamint e rendeletnek a bíróságokra vonatkozó rendelkezéseit a közjegyzőkre s a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalra is alkalmazni kell, amennyiben polgári, illetőleg családjogi ügyekben járnak el.

10. §11 Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1966. évi február hó 18. napjától kezdődően kell alkalmazni. Az 1909. évi XIV. törvény alkalmazása során e rendeletnek megfelelően kell eljárni.

3

A 4. § bevezető szövegrésze a 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. §-ának 61. pontja, az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

8

A 7. § a 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 55. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

10

A 9. § az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 10. § harmadik mondatát a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. §-ának 184. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére