• Tartalom

115/1967. (IK 11.) IM utasítás

a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról kötött szerződés kihirdetéséről szóló 1967. évi 24. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról1

1990.12.31.
A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról kötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) kihirdetéséről szóló 1967. évi 24. számú törvényerejű rendelet (a továbbiakban: tvr.) 3. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a külügyminiszterrel, a művelődésügyi miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, a legfőbb ügyésszel, a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértve - az alábbiakat rendelem

1. § (1) A szerződés 10. cikkében foglaltakhoz képest az osztrák bíróságokhoz intézett - kézbesítésre vagy egyéb jogsegélyre irányuló - megkereséseket a bíróságok és közjegyzők, valamint a polgári és családjogi ügyekben eljáró egyéb hatóságok (pl. gyámhatóság) az Igazságügyi Minisztériumhoz terjesztik fel.

(2) A társadalombiztosítási szervek az Osztrák Köztársaságba irányuló megkereséseiket és az ott kézbesítendő iratokat továbbítás céljából - a Szakszervezetek Országos Tanácsának Társadalombiztosítási Főigazgatósága útján - az Igazságügyi Minisztériumnak küldik meg.

2. § (1) A magyar hatóságok a kézbesítési kérelmeket az utasítás mellékleteként közölt I. számú, az egyéb jogsegély iránti kérelmeket a II. számú, az osztrák bíróságtól érkező kézbesítési vagy egyéb jogsegélyre irányuló megkeresésre pedig a választ a III. számú mintának megfelelően küldik, illetve adják meg.

(2) A minták szövegét szükség esetén ki lehet egészíteni, ha azonban a kiegészítés nehézségekbe ütközik, a kérelmeket, illetőleg a válasziratot a minták mellőzésével is el lehet készíteni (szerződés 9. és 11. cikk).

3. § Az osztrák bíróságokhoz kézbesítés végett megküldött iratokat fordítással ellátni általában nem kell. Ha a magyar hatóság az iratoknak az osztrák jogszabályok szerint meghatározott módon (kényszer útján) való kézbesítését kéri, ebben az esetben az iratok német nyelvű fordítását csatolni kell. A fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodával (Budapest, VI., Bajza u. 52.) kell elkészíttetni (szerződés 18. cikk).

4. § (1) Az osztrák bíróságoktól az Igazságügyi Minisztérium útján érkező kézbesítési és egyéb jogsegély iránti kérelmeket a járásbíróságok teljesítik. A kézbesítési eljárásra a szerződés 11. és 12. cikkében, valamint a 43/1953. (VIII. 20.) MT rendeletben2 és az annak végrehajtása tárgyában kibocsátott 13/1953. (IK 17.) IM-KPM-BM [korábban 500/1953. (IK 17.) IM] utasításban foglaltak irányadók.

(2) A szerződés 21. cikke értelmében az Osztrák Köztársaságban lakó - nem kettős állampolgárságú - magyar állampolgárok részére a magyar diplomáciai vagy konzuli hatóság útján is lehet iratokat kézbesíteni. Ezt a kézbesítési módot elsősorban abban az esetben célszerű. igénybe venni, ha magyar külképviseleti hatóságnál dolgozó személy részére kell iratot kézbesíteni.

5. § (1) A magyar bíróság a jogsegély iránti megkeresés teljesítése esetén (szerződés 16. cikk) a válaszirathoz csak a kért bizonyításfelvételt tartalmazó iratokat (jegyzőkönyv, szakértői vélemény stb.), valamint az osztrák bíróság megkeresésének esetleges mellékleteit csatolja. A válasziratban a szerződés 16. cikkének (2) bekezdése értelmében a megkereső osztrák bírósággal közölni kell a megkeresés teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek összegét és természetét. A megkeresést, valamint az ennek teljesítése során a magyar bíróságnál keletkezett egyéb iratokat nem kell a megkereső bíróságnak megküldeni. A bizonyításfelvételt tartalmazó iratról másolatot kell visszatartani.

(2) A megkeresett osztrák bíróság által foganatosított megkeresés teljesítése során felmerült és közölt költségek megfizetésére (előlegezésére) a magyar bíróság a felet - feltéve, hogy költségmentesség nem illeti meg - a saját eljárási szabályai szerint az állam javára kötelezi és végrehajtásáról hivatalból gondoskodik. A bíróság ilyen esetben a költségmentesség folytán előlegezett összegek megtérítésére vonatkozó szabályok szerint jár el.

(3) A schillingben közölt költségeket a Magyar Nemzeti Bank által megállapított árfolyamon kell átszámítani.

6. § Az Igazságügyi Minisztérium dönt abban a kérdésben, hogy

a) a szerződés 17. cikke alapján a megkeresés teljesítése megtagadható-e,

b) a megkeresésnek a szerződés 18. cikkében említett eljárás szerinti teljesítése nem ütközik-e a magyar jogrendszer alapelveibe.

7. § Ha a szerződés 3. cikke alapján a külföldi felperessel szemben a magyar államnak van követelése, erről a bíróság az Igazságügyi Minisztériumot a jogerős határozat felterjesztésével értesíti.

8. § A szerződés 24. és 25. cikkében megjelölt anyakönyvi okiratokon anyakönyvi kivonatokat kell érteni.

9. § A szerződésben használt “szokásos tartózkodási hely" kifejezésen azt a helyet kell érteni, ahol az érdekelt személy huzamosabb, de nem állandó tartózkodásra utaló körülmények között tartózkodik.

10. § Minden olyan esetben, amikor a szerződés alkalmazása tekintetében kétség merül fel, az ügyben eljáró hatóságnak az igazságügyminiszter állásfoglalását kell kérnie.

11. § Ez az utasítás kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. évi szeptember hó 26. napjától kezdődően kell alkalmazni.

I. számú minta a 115/1967. (IK 11.) IM utasításhoz

Az Osztrák Köztársaságban lakó személyek részére szóló iratok kézbesítése iránti kérelem

Megkereső hatóság:     

Szám:     

Az Osztrák Köztársaság illetékes bíróságának

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról kötött, Bécsben 1965. évi április hó 9. napján aláírt szerződés 9. cikke alapján kérem, hogy az idecsatolt alább közelebbről megjelölt iratot az említett szerződés 18. cikke (1) bekezdésének* - 18. cikke (2) bekezdésének** - megfelelően kézbesíteni és a kézbesítést tanúsító iratot visszaküldeni szíveskedjék.

A kézbesítendő irat német nyelvű fordítása - csatolva van* - nincsen csatolva, mivel a kézbesítési kérelem csak arra az esetre vonatkozik, ha a címzett az iratot hajlandó önként átvenni.**

Az ügy megjelölése:     

Az érdekelt(ek) neve, állampolgársága foglalkozása és lakóhelye:     

Az érdekelt(ek) jogi képviselőjének neve és lakcíme:     

Annak a személynek a neve és lakcíme, akinek a részére az iratot kézbesíteni kell:     

A kézbesítendő irat neme:     

Kelt,     

(aláírás)

(Pecsét)

II. számú minta a 115/1967. (IK 11.) IM utasításhoz

Az Osztrák Köztársaság területén polgári és családjogi ügyekben teljesítendő eljárási cselekmények
foganatosítására irányuló megkeresés

Megkereső hatóság:     

Szám:     

Az Osztrák Köztársaság illetékes bíróságának

A Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról kötött, Bécsben 1965. évi április hó 9. napján aláírt szerződés 9. cikke alapján megkeresem, szíveskedjék a megjelölt ügyben az alább részletezett eljárási cselekményt foganatosítani. Megkeresem egyben, hogy a jogsegély teljesítése során készült jegyzőkönyvet - az idecsatolt iratokkal együtt - visszaküldeni és a megkeresés teljesítése folytán keletkezett költségeket, illetőleg a megkeresés teljesítésének esetleges akadályát közölni szíveskedjék.

Az ügy megjelölése:     

Az érdekeltek) neve, állampolgársága, foglalkozása és lakóhelye:     

Az érdekelt(ek) jogi képviselőjének neve és lakcíme:     

Azoknak a körülményeknek megjelölése, amelyekre a bizonyítási eljárás lefolytatása szükséges:     

A meghallgatni kért személyek) neve és lakcíme:

A meghallgatni kért személy(ek)hez intézendő kérdések:     

Kelt,     

(aláírás)

(Pecsét)

III. számú minta a 115/1967. (IK 11.) IM utasításhoz

Válasz az Osztrák Köztársaság bíróságainak kézbesítés - egyéb eljárási cselekmények - foganatosítására irányuló megkereséseire

Szám:     

Megkeresett hatóság:     

Megkereső bíróság:     

Hivatkozási szám:     

A megkeresés alapján teljesített kézbesítést tanúsító bizonyítványt* - az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvet* - idecsatoltan megküldöm.

Értesítem, hogy a kézbesítés* - megkeresés* - nem volt teljesíthető, mert     

A jogsegély teljesítésével kapcsolatban a következő költségek merültek fel [a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a kölcsönös polgári jogsegélyforgalomról és az okiratokról kötött, Bécsben 1965. évi április hó 9. napján aláírt szerződés 16. cikkének (2) bekezdése]:     

Kelt,     

(aláírás)

(Pecsét)

1

Az utasítást a 2007: LXXXII. törvény 1. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte 2008. január 1. napjával.

2

Utóbb a rendeletet a 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezte.

*

Ez a szöveg csak arra az esetre vonatkozik, amikor a kézbesítést a 18. cikk (1) bekezdése szerint kell foganatosítani.

**

A nem megfelelő szöveget el kell hagyni.

*

A meg nem felelő szöveget el kell hagyni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére