• Tartalom

1967. évi 17. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok2 Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről3

2007.01.01.

(A kormányjóváhagyásról szóló jegyzékváltás 1966. évi július hó 12. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya között a nemzetközi gépjárműközlekedés tárgyában Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján aláírt Egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:


„ EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság
és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
között a nemzetközi gépjárműközlekedésről

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya
- attól a szándéktól vezetve, hogy a szocialista országok közötti együttműködést a nemzetközi gépjármű-közlekedés területén továbbfejlessze,
- a két ország közötti és az azok területén át harmadik országba áthaladó gépjárműforgalom lebonyolításának megkönnyítésére törekedve,
- fenti kérdéseket a kölcsönös segítségnyújtás, baráti együttműködés és kölcsönös előnyök szellemében óhajtván szabályozni,
elhatározta jelen Egyezmény megkötését, s e célból meghatalmazottakat kinevezte:
A Magyar Népköztársaság Kormánya dr. Csanádi Györgyöt,
a Magyar Népköztársaság közlekedés- és postaügyi miniszterét,
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége Kormánya Kalabuhov Fjodor Vasziljevicset, az Orosz Szocialista Szövetségi Szovjet Köztársaság autóközlekedési és útügyi miniszterét,
akik kellő formában kiállított és helyesnek talált meghatalmazásaik kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk

Szerződő Felek kölcsönösen elősegítik a két ország közötti, valamint a területükön át harmadik országba irányuló gépjárműközlekedés bonyolítását és fejlesztését.

2. cikk

Jelen Egyezmény értelmében rendszeres autóbuszfuvarozás az olyan autóbusszal végzett fuvarozás, amelyet a Szerződő Felek illetékes szervei által egyeztetett útvonalon, meghirdetett menetrend és díjszabás alapján végeznek.

3. cikk

(1) A jelen Egyezmény alapján végzett autóbuszfuvarozások engedélyezési kötelezettség alá esnek.
(2) A rendszeres autóbuszfuvarozásokat a Szerződő Felek illetékes szervei által közös egyetértésben kiadott engedélyek alapján kell lebonyolítani. Mindegyik Szerződő Fél illetékes szerve arra a vonalszakaszra adja ki az engedélyt, amelyik saját területére esik.
(3) Mentesek az (1) bekezdésben említett engedélyezési kötelezettség alól, ha az út egész folyamán zárt csoportban ugyanazokat a személyeket ugyanazzal az autóbusszal fuvarozzák:
a) az olyan körutazások, amelyek az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén kezdődnek és fejeződnek be;
b) az olyan egyirányú utazások, amelyek kiindulópontja az autóbuszt nyilvántartó Szerződő Fél területén, végpontja a másik Szerződő Fél területén levő helységben van.
(4) A (3) bekezdésben említett fuvarozások jellegét az a körülmény, hogy a fuvarozó a meghibásodott autóbuszt más üzemképes autóbusszal pótolta, nem érinti.

4. cikk

A rendszeres autóbuszjáratok indítására irányuló javaslatokat a Szerződő Felek illetékes szervei egymásnak kölcsönösen átadják. A javaslatnak tartalmaznia kell az útvonalra, a menetrendre és a díjszabásokra, valamint az üzem megkezdésének tervezett időpontjára vonatkozó adatokat.

5. cikk

Az autóbusszal végzett esetenkénti személyfuvarozások engedélyezése iránti kérelmeket közvetlenül a másik Szerződő Fél illetékes szervéhez kell megküldeni. A kérelemnek tartalmaznia kell a fuvarozás jellegét és az autóbusz a célországban szándékolt tartózkodásának időtartamára vonatkozó adatokat.

6. cikk

Személygépkocsival végzett utazásokhoz engedély nem szükséges.

7. cikk

(1) Az olyan árufuvarozásokhoz, amelyeknél a feladás helye az egyik Szerződő Fél területén és a rendeltetési hely a másik Szerződő Fél területén van, valamint az olyan árufuvarozásokhoz, amelyek a másik Szerződő Fél területén át harmadik országba irányulnak, a Szerződő Felek illetékes szervei által kiadott engedély szükséges.
(2) Minden tehergépjárműre vagy járműszerelvényre külön fuvarozási engedélyt kell kiadni. Egy engedély egy oda- és egy visszaút lebonyolítására jogosít fel.
(3) A kölcsönösen kiadásra kerülő fuvarozási engedélyek mennyiségét a Szerződő Felek illetékes szervei, a viszonosság elvének figyelembevételével évenként közösen állapítják meg.

8. cikk

(1) Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:
a) az átköltözködési ingóságok fuvarozása,
b) vásári és kiállítási tárgyak, valamint felszerelések fuvarozása,
c) versenylovak, versenyjárművek és más meghatározott sportrendezvények céljait szolgáló sportfelszerelési cikkek fuvarozása,
d) színházi díszletek és kellékek, hangszerek, filmfelvételek, rádió- és televízióközvetítések céljait szolgáló felszerelések fuvarozása,
e) a hullafuvarozás.
(2) A b) c) és d) pontokban felsorolt kivételek csak akkor érvényesek, ha az árukat a gépjárművet nyilvántartó Szerződő Fél területére vissza vagy harmadik állam területére tovább fuvarozzák.

9. cikk

Olyan árufuvarozást, amelynél mind a feladási, mind a rendeltetési hely az egyik Szerződő Fél területén van vagy amelynél a feladás helye az egyik Szerződő Fél és a rendeltetési hely harmadik ország területén van, tilos a másik Szerződő Fél által nyilvántartott tehergépjárművel lebonyolítani. E tilalom alól azonban a Szerződő Felek illetékes szervei felmentést adhatnak.

10. cikk

Olyan fuvarozások esetében, amikor a fuvarozást végző gépjármű és a rakomány együttes súlya vagy terjedelme meghaladja a másik Szerződő Fél területén engedélyezett súly-, illetve mérethatárokat, a fuvarozás lebonyolításához e Szerződő Fél illetékes hatóságának különleges engedélye szükséges. A Szerződő Felek illetékes szervei kötelesek az ilyen engedélyre irányuló kérelmet a kézhezvételtől számított 10 napon belül megválaszolni.

11. cikk

A jelen Egyezmény alapján lebonyolított gépjárműforgalommal kapcsolatos szervezési, műszaki és kereskedelmi kérdéseket a Szerződő Felek illetékes szervei kétoldalú megállapodásokkal és jegyzőkönyvekben fogják szabályozni.

12. cikk

Az áru-, valamint személyfuvarozás szervezése és végrehajtása céljából az egyik Szerződő Fél gépjárműközlekedési szervezetei a másik Szerződő Fél területén képviseletet létesíthetnek.

13. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásából eredő fizetések és elszámolások a Szerződő Feleket kötelező, mindenkor érvényben levő fizetési megállapodások rendelkezéseinek megfelelően történnek.

14. cikk

A jelen Egyezmény alapján autóbusszal végzett személyfuvarozások és tehergépkocsival végzett árufuvarozások, valamint az e fuvarozásokat lebonyolító járművek a másik Szerződő Fél területén kölcsönösen adó- és illetékmentesek.

15. cikk

A határ-, vám- és egészségügyi vizsgálatoknál, valamint minden olyan esetben, amelyre jelen Egyezmény különleges rendelkezést nem tartalmaz, azoknak a nemzetközi egyezményeknek a rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyeknek a Szerződő Felek részesei; ilyen rendelkezések hiányában a Szerződő Felek belső jogszabályait alkalmazzák.

16. cikk

A Szerződő Felek illetékes szervei a menetrendszerű autóbuszfuvarozásoknál és a gyorsan romló áruk fuvarozásánál a határ-, vám- és egészségügyi vizsgálatokat soron kívül végzik.

17. cikk

Szerződő Felek jelen Egyezmény zavartalan végrehajtása és a nemzetközi gépjárműforgalom szervezésének tökéletesítése, továbbá az e téren szerzett tapasztalatok kicserélése érdekében illetékes szerveik útján közvetlen kapcsolatot tartanak fenn egymással.

18. cikk

A jelen Egyezmény végrehajtásával és értelmezésével kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket a Szerződő Felek közvetlen tárgyalások útján rendezik.

19. cikk

Ezt az Egyezményt a Szerződő Felek kormányainak jóvá kell hagyniok. Az Egyezmény a kormányjóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltás napján lép hatályba és érvényben marad attól a naptól számított kilencven nap elteltéig, amikor a Szerződő Felek egyike a felmondásra irányuló szándékát közli.
Készült Budapesten, 1966. évi március hó 19. napján, két-két eredeti példányban, mindkettő magyar és orosz nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.”

(Aláírások.)

3. §4 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1966. évi július hó 12. napjától kezdődően kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

A kihirdetés napja: 1967. július 20. A 49/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az Egyezményt a Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya 2003. augusztus 16. napjától nem alkalmazza.

4

A 3. § a 2006: CIX. törvény 159. § (6) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére