• Tartalom

1967. évi 18. törvényerejű rendelet

1967. évi 18. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodás kihirdetéséről2

2007.01.01.

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a kereskedelmi járművekkel végzett közúti személy- és árufuvarozás tárgyában Brüsszelben, 1967. évi március hó 20. napján aláírt Megállapodást e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Megállapodás hivatalos magyar fordítása a következő:


„ MEGÁLLAPODÁS
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Belga Királyság Kormánya között
kereskedelmi járművekkel végzett
közúti személy- és árufuvarozásról

A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Belga Királyság Kormánya
attól az óhajtól vezérelve, hogy a két ország között, valamint a területeiken átmenetben kereskedelmi járművekkel végzett közúti fuvarozásokat fejlesszék, a következőkben állapodtak meg:

I. SZEMÉLYFUVAROZÁS

Engedélyezési kötelezettség alá eső fuvarozások

1. cikk

Mindennemű, a két ország között vagy területeiken átmenetben végzett személyfuvarozás - a 6. cikkben meghatározott fuvarozások kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.

2. cikk

Az engedély iránti kérelmeket legalább három hónappal az üzembe helyezés tervezett időpontja előtt kell benyújtani.

3. cikk

1. A két Szerződő Fél illetékes hatóságai a két ország között vagy területeiken át közlekedő menetrendszerű vonalakat közös megegyezéssel engedélyezik.
2. Ellenkező elhatározás hiányában az engedélyt (koncessziót) mindegyik Szerződő Fél illetékes hatósága kölcsönösség alapján, a saját területén fekvő útvonalszakaszra adja ki.
3. Szerződő Felek illetékes hatóságai közös megegyezéssel határozzák meg az engedélyezés módozatait, nevezetesen az engedély érvényességének időtartamát, a járatok sűrűségét, a menetrendet, az útvonalat, valamint az alkalmazandó díjszabásokat.

4. cikk

1. Az engedély iránti kérelmet a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságához kell intézni.
2. A kérelemhez csatolni kell a szükséges adatokat tartalmazó okmányokat (a menetrend, a díjszabások és az útvonal tervezete, az üzemeltetés időtartama az év folyamán belül és a forgalom megkezdésének tervezett időpontja). A Szerződő Felek illetékes hatóságai ezenkívül még egyéb, általuk szükségesnek vélt adatok közlését is kérhetik.
3. Szerződő Felek illetékes hatóságai értesítik egymást az elfogadott kérelmekről; ehhez az értesítéshez csatolnak minden szükséges okmányt és a saját területre eső útvonalszakaszra vonatkozó engedély másolatát.
4. Minden engedélynek előfeltétele az átmenetben érintett országok előzetes egyetértése.

Engedélyezési kötelezettség alá eső egyéb járatok

5. cikk

Ingajáratok és megszakításos körutazások a járművet nyilvántartó ország illetékes hatóságához intézett és hozzájárulás céljából a másik Szerződő Fél illetékes hatóságához megküldött kérelemre kiadott engedély alapján végezhetők.

Engedélyezési kötelezettség alá nem eső fuvarozások

6. cikk

1. Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye a két ország egyikének területén van és amely turista és esetenkénti fuvarozások végzésére jogosult, ilyen fuvarozásokat a másik állam területén vagy azon át minden további engedély nélkül végezhet, ha az alábbi feltételeket teljesítették:
a) a szóban forgó járművek egy és ugyanazon utazás során - a kiindulóponttól az erre a helyre visszaérkezésig - mindig ugyanazokat az utasokat szállítják;
b) ezek a járművek az odautat rakva teszik meg és kiinduló helyükre (telephelyükre) üresen térnek vissza.
2. A vállalatoknak jogosultságukat a saját országukban részükre kiállított engedéllyel kell igazolniuk és meg kell felelniük a mindegyik országban érvényes ellenőrzési szabályoknak.

II. ÁRUFUVAROZÁS

Engedélyezési kötelezettség alá eső fuvarozások

7. cikk

Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye a Szerződő Államok egyikének területén van, jogosult a jelen Megállapodásban meghatározott feltételek mellett a két Szerződő Fél területe között vagy azon átmenetben közúti árufuvarozást végezni.

8. cikk

1. Minden a két ország között, vagy területükön átmenetben végzett árufuvarozás - a jelen Megállapodás 12. cikkében említett fuvarozások kivételével - engedélyezési kötelezettség alá esik.
2. A Szerződő Felek illetékes hatóságai az engedélykontingenst évenként közös megegyezéssel állapítják meg.
3. Mindegyik Szerződő Fél illetékes hatósága közösen megállapított számú engedélyűrlapot ad át a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának.

9. cikk

A jelen Megállapodás 7. cikkében említett fuvarozó vállalatoknak a fuvarozási engedélyeket a közúti járművet nyilvántartó ország illetékes hatósága adja ki.

10. cikk

1. Kétféle engedély van:
a) „időre szóló” engedély, érvényes meghatározott időtartamra, amely azonban egy évnél hosszabb nem lehet;
b) „útra szóló” engedély, érvényes - korlátozott időtartamon belül - egy vagy több fuvarozásra.
2. Az engedély címzettje tartozik minden fuvarozás előtt beszámoló jegyzéket kitölteni.
3. Az engedélyt és a hozzácsatolt beszámoló jegyzéket a másik Szerződő Fél területére eső útvonalon a járművön kell tartani és az ellenőrzéssel megbízott közegek felszólítására fel kell mutatni.
4. Járművön gépkocsit vagy gépjárműszerelvényt kell érteni.
5. Az engedély nem ruházható át. Kiadása díjmentes.
6. A fuvarozó jogosult visszaútban a másik Szerződő Fél területén a gépjárművet bejegyző országba rendelt árut felvenni.

11. cikk

1. Az a fuvarozó vállalat, amelynek székhelye az egyik Szerződő Fél területén van, a másik Szerződő Fél területén fekvő két pont között árufuvarozást nem végezhet.
2. A másik Szerződő Fél területéről harmadik országba és harmadik országból a másik Szerződő Fél területére irányuló fuvarozás a másik Szerződő Fél illetékes hatóságának különleges engedélye nélkül nem végezhető.

Engedélyezési kötelezettség alá nem eső fuvarozás

12. cikk

Nem esik engedélyezési kötelezettség alá:
a) az e célra különlegesen felszerelt gépjárművekkel végzett hullafuvarozás;
b) az 500 kg-nál kisebb megengedett hasznos terhelésű gépjárművekkel végzett árufuvarozás;
c) a gépjárművek mentése;
d) a saját számlára végzett szállítás.

13. cikk

Nem esik kontingentálás alá:
a) az átköltözködési ingóságok fuvarozása erre a célra különlegesen felszerelt gépkocsikkal;
b) vásárokra, kiállításokra vagy bemutatókra rendelt tárgyak fuvarozása;
c) versenylovak, versenygépkocsik és sportrendezvényekre rendelt sporteszközök fuvarozása;
d) színházi díszletek és kellékek fuvarozása;
e) hangszerek, valamint rádió-, film- és televíziófelvételek célját szolgáló anyagok fuvarozása;
f) az átmenő (tranzit-) fuvarozás.

III. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Okmányok kicserélésére vonatkozó eljárás

14. cikk

Szerződő Felek illetékes hatóságai kölcsönös megegyezéssel állapítják meg a szükséges okmányok és a statisztikai adatok kicserélésének módozatait.

Adózás

15. cikk

1. A fuvardíj fejében végzett személyfuvarozás a két Szerződő Fél nemzeti jogszabályainak hatálya alá esik.
2. A Magyar Népköztársaság, illetve a Belga Királyság területén bejegyzett tehergépjárművek és azok mindenféle pótkocsijai, amelyeket a Megállapodás hatálya alá eső nemzetközi közúti árufuvarozások során ideiglenesen a másik Szerződő Fél területére bevisznek, a másik Szerződő Fél területén mentesek a fuvarozási tevékenység után, a jármű birtoklásának és/vagy forgalomba helyezésének jogáért, valamint a fuvarozási engedély kiadásáért fizetendő adók, pótadók, illetékek és díjak alól.
3. A 15. cikk 2. bekezdésében előírt mentesség nem terjed ki a különleges úthasználati díjakra, a hidak és alagutak használatáért járó díjakra, valamint a két Szerződő Fél területén megengedett méret- és súlyhatárokat túllépő járművek közlekedésére kiadott különleges engedélyek után járó illetékekre.4

16. cikk

1. A jármű gyártója által eredetileg beépített tartályokban található üzemanyag vám- és illetékmentes.
2. Hasonlóképpen vám- és illetékmentesek a vámelőjegyzési eljárás keretében ideiglenesen behozott gépjármű javítására szolgáló cserealkatrészek, ha a gépjármű a másik Szerződő Fél területén hibásodott meg.
3. A kicserélt alkatrészeket az ország területéről ki kell vinni vagy vámellenőrzés mellett meg kell semmisíteni.

Vegyes Bizottság

17. cikk

1. Szerződő Felek illetékes képviselői a Megállapodás helyes végrehajtásának biztosítása érdekében - szükség szerint - vegyes bizottsági ülést tartanak.
2. A Vegyes Bizottság határozatait - szükség esetén - jóváhagyásra a Szerződő Felek kormányai elé kell terjeszteni.

Nemzeti jogszabályok

18. cikk

Ha a jelen Megállapodás másként nem rendelkezik, a Szerződő Felek nemzeti jogszabályait kell alkalmazni.

Hatálybalépés és érvényesség

19. cikk

1. Ez a Megállapodás aláírásának napján lép hatályba és 1 évig hatályos.
2. A Megállapodás hatálya évről évre meghosszabbodik, kivéve, ha azt a Szerződő Felek valamelyike legalább három hónappal az érvényesség lejárta előtt fel nem mondja.
Készült Brüsszelben 1967. évi március hó 20-án, két eredeti példányban, francia nyelven.”

(Aláírások.)

3. §5 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1967. évi március hó 20. napjától kezdődően kell alkalmazni; végrehajtásáról a közlekedésért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1967. július 23.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A 15. cikket az 1981: 23. tvr. iktatta be tvr. szövegébe, az eredeti 15. cikktől-18. cikk számozását 16-19. cikkre módosította.

5

A 3. § a 2006: CIX. törvény 159. § (6) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére