• Tartalom

1967. évi 26. törvényerejű rendelet

1967. évi 26. törvényerejű rendelet

az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján Bécsben aláírt Alapokmányának kihirdetéséről1

2007.01.01.

(A Magyar Népköztársaság2 megerősítő okiratának letétele a Svájci Szövetségi Kormánynál 1967. évi május 2-án megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa3 az Egyetemes Postaegyesület 1964. évi július hó 10. napján Bécsben aláírt Alapokmányát és annak Záró jegyzőkönyvét, valamint az Alapokmány Általános Szabályzatát és ennek Záró jegyzőkönyvét e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban meghatározott, Pótjegyzőkönyvekkel módosított Alapokmány magyar fordítása a következő:4


„AZ EGYETEMES POSTAEGYESÜLET
ALAPOKMÁNYA

Bevezető rész

A postaszolgálat eredményes működése révén a népek közötti kapcsolatok fejlesztése, valamint kulturális, társadalmi és gazdasági téren a nemzetközi együttműködés nemes törekvései megvalósításának elősegítése céljából
a Szerződő Országok kormányainak teljhatalmú megbízottai a megerősítés fenntartásával elfogadták ezt az Alapokmányt.

SZERVEZETI RENDELKEZÉSEK

Általános rendelkezések

1. cikk

Az Egyesület kiterjedése és célja

1. Azok az országok, amelyek ezt az Alapokmányt elfogadják, a levélpostai küldemények kölcsönös kicserélése céljából Egyetemes Postaegyesület elnevezéssel egységes postaterületet alkotnak. Az átszállítás szabadsága az Egyesület egész területén biztosítva van.
2. Az Egyesület célja a postaszolgálat megszervezésének és tökéletesítésének biztosítása, s ezen a téren a nemzetközi együttműködés fejlesztése.
3. Az Egyesület a lehetőségekhez képest részt vesz a tagországok által kért postai szakmai segélynyújtásban.

2. cikk

Az Egyesület tagjai

Az Egyesület tagországai:
a) azok az országok, amelyek ezen Alapokmány törvénybelépésének napján tagsággal rendelkeznek;
b) a 11. cikk alapján - taggá vált országok.

3. cikk

Az Egyesület hatásköre

Az Egyesület hatásköre kiterjed:
a) a tagországok területeire;
b) az Egyesület tagországai által az Egyesülethez nem tartozó területeken berendezett postahivatalokra;
c) azokra a területekre, amelyek nem tagjai az Egyesületnek, de ebben bentfoglaltatnak, mert postai szempontból tagországhoz tartoznak.

4. cikk

Kivételes összeköttetések

Azok az igazgatások, amelyek az Egyesülethez nem tartozó területeken látnak el postaszolgálatot, kötelesek a többi igazgatás részére közvetítőkül szolgálni. Az Egyezménynek és Szabályzatának rendelkezéseit ezekre a kivételes összeköttetésekre is alkalmazni kell.

5. cikk

Az Egyesület székhelye

Az Egyesületnek és állandó szerveinek székhelye Bern.

6. cikk

Az Egyesület hivatalos nyelve

Az Egyesület hivatalos nyelve a francia nyelv.

7. cikk5

Pénznem

Az Egyesület Okirataiban használt pénzegység a Nemzetközi Valuta Alap elszámolási egysége.

8. cikk6

Szűkebbkörű egyesületek. Külön megállapodások.

1. A tagországok vagy postaigazgatásaik, ha ezeknek az országoknak a törvényhozása nem ellenzi, szűkebb körű egyesületeket létesíthetnek és a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó külön megállapodásokat köthetnek, de azzal a feltétellel, hogy azokba nem vesznek fel a közösségre nézve kedvezőtlenebb rendelkezéseket, mint amelyeket azok az okiratok tartalmaznak, amelyeket az érdekelt tagországok elfogadtak.
2. A szűkebb körű egyesületek megfigyelőket küldhetnek az Egyesület kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire, az Igazgatási Tanácsba, valamint a Postaforgalmi Tanácsba.
3. Az Egyesület a szűkebb körű egyesületek kongresszusaira, értekezleteire és összejöveteleire megfigyelőket küldhet.

9. cikk

Kapcsolat az Egyesült Nemzetekkel

Az Egyesület és az Egyesült Nemzetek Szervezete közötti kapcsolatokat megegyezések szabályozzák, amelyeknek szövegét ehhez az Alapokmányhoz csatolják.

10. cikk

Kapcsolatok nemzetközi szervezetekkel

Az Egyesület a nemzetközi postai területen a szoros együttműködés biztosítása céljából a hasonló érdekeltségű és tevékenységű nemzetközi szervezetekkel együttműködhet.

Az Egyesülethez csatlakozás vagy felvétel
Az Egyesületből való kiválás

11. cikk7

Az Egyesülethez csatlakozás vagy felvétel. Eljárás

1. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének bármely tagja csatlakozhat az Egyesülethez.
2. Minden szuverén ország, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, kérheti az Egyetemes Postaegyesületbe tagként való felvételét.
3. Az Egyesülethez való csatlakozásnak vagy felvételi kérelemnek az Egyesület Alapokmányához és kötelező Okirataihoz való kifejezett csatlakozási nyilatkozatot kell tartalmaznia. A nyilatkozatot az érdekelt országnak a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához kell intéznie, aki az esetnek megfelelően értesítést küld szét a csatlakozásról, vagy kikéri a tagországok véleményét a felvételi kérelem ügyében.
4. Azt az országot, amely nem tagja az Egyesült Nemzetek Szervezetének, felvett tagnak kell tekinteni, ha kérelmét az Egyesület tagországainak legalább kétharmada jóváhagyja. A tagországok közül azokat, amelyek négy hónapon belül nem válaszolnak, úgy kell tekinteni, mintha a szavazástól tartózkodtak volna.
5. A csatlakozásról vagy a tagként való felvételről a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója értesíti a tagországok kormányait. A tagság az értesítés keltétől számít.

12. cikk8

Az Egyesületből való kiválás. Eljárás

1. Minden tagországnak joga van az Egyesületből kiválni oly módon, hogy az érdekelt ország kormánya az Alapokmány felmondásáról a Nemzetközi Iroda vezérigazgatóját és ennek útján a tagországok kormányait értesíti.
2. Az Egyesületből való kiválás attól a naptól számított egy év múlva lép érvénybe, amelyen az 1. bekezdésben meghatározott felmondás a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához beérkezik.

Az Egyesület Szervezete

13. cikk9

Az Egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei a Kongresszus, az Igazgatási Tanács, a Postaforgalmi Tanács és a Nemzetközi Iroda.
2. Az Egyesület állandó szervei az Igazgatási Tanács, a Postaforgalmi Tanács és a Nemzetközi Iroda.

14. cikk

Kongresszusok

1. Az Egyesület legfőbb szerve a kongresszus.
2. A kongresszus a tagországok képviselőiből tevődik össze.

15. cikk

Rendkívüli kongresszusok

Rendkívüli kongresszus összehívható, ha az Egyesület tagországainak legalább kétharmada kéri, vagy ahhoz hozzájárul.

16. cikk10

Igazgatási értekezletek

17. cikk11

Igazgatási Tanács

1. Két kongresszus között az Igazgatási Tanács (CA) biztosítja az Egyesület működésének folytonosságát az Egyesület okiratai rendelkezéseinek megfelelően.
2. Az Igazgatási Tanács tagjai az Egyesület nevében és érdekében fejtik ki tevékenységüket.

18. cikk12

Postaforgalmi Tanács

A Postaforgalmi Tanács (CEP) a postaszolgálatot érintő forgalmi, kereskedelmi technikai és gazdasági kérdésekkel foglalkozik.

19. cikk13

Különleges bizottságok

20. cikk14

Nemzetközi Iroda

Az Egyesület székhelyén, vezérigazgató irányításával és az Igazgatási Tanács ellenőrzése alatt, az Egyetemes Postaegyesület Nemzetközi Irodája elnevezéssel végrehajtó, támogatást nyújtó, összekötő, felvilágosító és tanácsadó szervként központi hivatal működik.

Az Egyesület pénzügyei

21. cikk15

Az Egyesület kiadásai.
A tagországok hozzájárulásai

1. Mindegyik kongresszus megállapítja azt a legnagyobb összeget, amelyet elérhetnek:
a) az Egyesület kiadásai évenként,
b) a következő kongresszus összehívásával kapcsolatos költségek.
2. Az 1. bekezdésben meghatározott kiadások legnagyobb összege túlléphető, ha a körülmények ezt megkövetelik, az Általános Szabályzat erre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével.
3. Az Egyesület kiadásait - beleértve esetleg a 2. bekezdésben meghatározott kiadásokat is - az Egyesület tagországai közösen viselik.
E célból mindegyik tagország kiválasztja azt a hozzájárulási osztályt, amelybe besorolását kívánja. A hozzájárulási osztályokat az Általános Szabályzat rögzíti.
4. A 11. cikk alapján az Egyesülethez való csatlakozás vagy felvétel esetében az érdekelt ország szabadon választja meg azt a hozzájárulási osztályt, amelybe az Egyesület kiadásainak megosztása szempontjából besorolását kívánja.

AZ EGYESűLET OKIRATAI

Általános rendelkezések

22. cikk16

Az Egyesület okiratai

1. Az Alapokmány az Egyesület alapokirata. Az Egyesület szervezeti szabályait tartalmazza.
2. Az Általános Szabályzat azokat a rendelkezéseket foglalja magában, amelyek az Alapokmány alkalmazását és az Egyesület működését biztosítják. Minden tagországra nézve kötelező.
3. Az Egyetemes Postaegyezmény és Végrehajtási Szabályzata a nemzetközi postaszolgálatra vonatkozó közös szabályokat és a levélpostára vonatkozó rendelkezéseket foglalja magában. Ezek az okiratok minden tagországra kötelezőek.
4. Az Egyesület megállapodásai és ezek Végrehajtási Szabályzatai szabályozzák a levélpostai szolgálat kivételével a többi szolgálatot azok között a tagországok között, amelyek azokban részt vesznek. Csak ezekre az országokra kötelezőek.
5. A Végrehajtási Szabályzatokat, amelyek az egyezmény és a megállapodások végrehajtásához szükségesek, azok alkalmazására vonatkozó intézkedéseket tartalmazzák, a Postaforgalmi Tanács állapítja meg, a kongresszus által hozott döntések figyelembevételével.
6. Az Egyesületnek a 3., 4. és 5. §-ban említett Okirataihoz csatolt esetleges zárójegyzőkönyvek az ezekre az Okiratokra vonatkozó fenntartásokat tartalmazzák.

23. cikk17

Az Egyesület okiratainak alkalmazása azokra
a területekre, amelyeknek nemzetközi kapcsolatait
valamelyik tagország biztosítja

1. Minden ország bármikor kijelentheti, hogy az Egyesület okiratainak részéről történő elfogadása kiterjed valamennyi olyan területre, amelynek nemzetközi kapcsolatait biztosítja, vagy ezek közül csak egyesekre.
2. Az 1. bekezdésben előírt nyilatkozatot a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának kell megküldeni.
3. Minden tagország a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójának bármikor bejelentést küldhet, amelybe lemond az Egyesület okiratainak alkalmazásáról azokra a területekre, amelyekre nézve az 1. bekezdés szerinti nyilatkozatot tette. Ez a bejelentés egy évvel a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójához való beérkezésének napja után lép hatályba.
4. Az 1. és 3. §-ban meghatározott nyilatkozatokat és bejelentéseket a Nemzetközi Iroda vezérigazgatója közli a tagországokkal.
5. Az 1. és 4. §-ban nem vonatkozik azokra a területekre, amelyek egyesületi tagsággal rendelkeznek ugyan, de amelyeknek a nemzetközi kapcsolatait egy tagország biztosítja.

24. cikk

Belföldi törvényhozás

Az Egyesület okiratainak rendelkezései nem érintik az egyes tagországok törvényalkotási jogát mindazokban a kérdésekben, amelyekre nézve ezek az okiratok kifejezetten nem intézkednek.

Az Egyesület okiratainak elfogadása és felmondása

25. cikk18

Az Egyesület okiratainak aláírása,
hitelesítése, megerősítése és egyéb jóváhagyási módjai

1. Az Egyesületnek a Kongresszus által kidolgozott okiratait a tagországok meghatalmazottai írják alá.
2. A Végrehajtási Szabályzatokat a Postaforgalmi Tanács elnöke és főtitkára hitelesíti.
3. Az Alapokmányt az aláíró országoknak mielőbb meg kell erősíteniük.
4. Az Alapokmányon kívül az Egyesület többi okiratának jóváhagyása az egyes aláíró országok törvényes rendelkezései szerint történik.
5. Ha egy ország nem erősíti meg az Alapokmányt, vagy nem hagyja jóvá az általa aláírt többi okiratot, az Alapokmány és a többi okirat változatlanul érvényes azokra az országokra nézve, amelyek azokat megerősítették vagy jóváhagyták.

26. cikk19

Az Egyesület okiratai megerősítésének
és egyéb jóváhagyási módjainak közlése

Az Alapokmányt és az Alapokmány Pótjegyzőkönyveit megerősítő és esetleg az Egyesület többi okiratait jóváhagyó okiratokat a legrövidebb időn belül letétbe kell helyezni a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál, aki e letétbe helyezésekről értesítést küld a tagországok kormányainak.

27. cikk

A Megállapodásokhoz való csatlakozás

1. A tagországok bármikor csatlakozhatnak a 22. cikk 4. §-ában említett egy vagy több Megállapodáshoz.
2. A tagországoknak a Megállapodásokhoz való csatlakozását a 11. cikk 3. §-a szerint kell bejelenteni.

28. cikk

Megállapodás felmondása

Mindegyik tagországnak joga van egy vagy több Megállapodásban való részvételét megszüntetni a 12. cikkben megállapított feltételekkel.

Az Egyesület okiratainak módosítása

29. cikk

Javaslatok benyújtása

1. Minden tagország postaigazgatásának joga van akár a Kongresszusra, akár két kongresszus között, az országa által elfogadott egyesületi okiratokra vonatkozólag javaslatokat előterjeszteni.
2. Mindazonáltal az Alapokmányra és Általános Szabályzatára vonatkozó javaslatokat csak a kongresszus elé lehet terjeszteni.

30. cikk

Az Alapokmány módosítása

1. A Kongresszus elé terjesztett és erre az Alapokmányra vonatkozó javaslatokat ahhoz, hogy elfogadhatók legyenek, az Egyesület tagországai legalább kétharmadának kell jóváhagynia.
2. A Kongresszus által elfogadott módosításokat pótjegyzőkönyvbe foglalják és hacsak ez a Kongresszus ellenkezőleg nem határoz, ugyanakkor léptetik életbe, mint amikor ugyanezen Kongresszus által megújított okiratokat. A tagországoknak azokat mielőbb meg kell erősíteniök, és a megerősítési iratokat a 26. cikkben előírt szabály szerint kell kezelni.

31. cikk20

Az Általános Szabályzat,
az Egyezmény és a megállapodások módosítása

1. Az Általános Szabályzat, az Egyezmény és a megállapodások megszabják azokat a feltételeket, amelyeket a vonatkozó javaslatok jóváhagyására kell alkalmazni.
2. Az 1. szakaszban említett okiratok egyidejűleg lépnek életbe és ugyanannyi ideig maradnak érvényben. A kongresszus által az okiratok életbeléptetésére megszabott naptól kezdve az előző kongresszus megfelelő okiratai hatályukat vesztik.

Véleményeltérések rendezése

32. cikk

Választottbíróságok

Ha a tagországok két vagy több postaigazgatása között az Egyesület okiratainak értelmezése, vagy az egyik postaigazgatásnak ez okiratok alkalmazásából eredő felelősség tekintetében véleményeltérés merül fel, a vitás kérdést választottbírósági ítélet dönti el.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

33. cikk

Az Alapokmány életbeléptetése és érvényességi
időtartama

Ez az Alapokmány 1966. január 1-jén lép életbe és meghatározatlan ideig marad érvényben.
Ennek hiteléül a Szerződő országok kormányainak meghatalmazottai ezt az Alapokmányt egy példányban aláírták. E példányt az Egyesület székhelye kormányának irattárában helyezik el.
A Kongresszust rendező ország kormánya erről mindegyik Félnek egy másolatot küld.
Kelt Bécsben, 1964. július hó 10-én.

(Aláírások.)

33/A. cikk21

Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmányára
vonatkozó Pótjegyzőkönyv hatálybalépése
és érvényességének időtartama

Az Alapokiratot módosító 4. számú Pótjegyzőkönyvben foglaltak 1991. január 1-jén lépnek hatályba.
Ennek hiteléül a tagországok kormányainak Meghatalmazottai felvették ezt a Pótjegyzőkönyvet, amely ugyanolyan erejű és érvényű, mintha rendelkezéseit magának az Alapokmánynak a szövegébe vették volna fel, és ezt aláírták egy példányban, amelyet a Nemzetközi Iroda vezérigazgatójánál helyeztek letétbe. A kongresszust rendező kormány országa erről mindegyik félnek másolatot küld.

Kelt Washingtonban, 1989. december hó 14-én.”

(Aláírások.)

AZ EGYETEMES POSTAEGYESűLET ALAPOKMÁNYÁNAK ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYVE22

AZ EGYETEMES POSTAEGYESűLET ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA23

AZ EGYETEMES POSTAEGYESűLET ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATÁNAK ZÁRÓ JEGYZŐKÖNYVE24

3. § (1) Ez a törvényerejű rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 1966. évi január 1. napjától kell alkalmazni.

(2)25 E törvényerejű rendelet végrehajtásáról a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A kihirdetés napja: 1967. október 12. Utóbb a törvényerejű rendeletet az 1997: LII. törvény módosította.

2

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

3

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (2) bekezdése a Népköztársaság Elnöki Tanácsát megszüntette.

4

A törvényerejű rendelet 2. §-a az 1997. évi LII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A törvényerejű rendelet 7. cikke az 1997: LII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A törvényerejű rendelet 8. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihírdetett 5. pótjegyzőkönyv 1. cikke szerinti szöveg.

7

A törvényerejű rendelet 11. cikke az 1997. évi LII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

8

A törvényerejű rendelet 12. cikke az 1997. évi LII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A törvényerejű rendelet 13. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett Pótjegyzőkönyv II. Cikke szerinti szöveg.

10

A törvényerejű rendelet 16. cikkét az 1988. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett 3. Pótjegyzőkönyv III, cíkke hatályon kívül helyezte.

11

A törvényerejű rendelet 17. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett V. Pótjegyzőkönyv III. cikke szerinti szöveg.

12

A törvényerejű rendelet 18. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett V. Pótjegyzőkönyv IV. cikke szerinti szöveg.

13

A törvényerejű rendelet 19. cikkét az 1988. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett 3 pótjegyzőkönyv hatályon kívül helyezte.

14

A törvényerejű rendelet 20. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett V. Pótjegyzőkönyv V. cikke szerinti szöveg.

15

A törvényerejű rendelet 21. cikke az 1997. évi LII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

16

A törvényerejű rendelet 22. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett V. Pótjegyzőkönyv VI. cikke szerinti szöveg.

17

A törvényerejű rendelet 23. cikke az 1997. évi LII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A törvényerejű rendelet 25. cikke az 1998. évi LI. törvénnyel kihirdetett V. Pótjegyzőkönyv VII. cikke szerinti szöveg.

19

A 26. cikk az 1997: LII. törvény 5.§-ával megállapítptt szöveg.

20

A törvényerejű rendelet 31. cikke az 1988. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett 3. Pótjegyzőkönyv V. Cikkével megállapított szöveg.

21

A törvényerejű rendelet 33/A. cikkét az 1997. évi LII. törvény 6. §-a iktatta a szövegbe.

22

Az 1997. évi LII. törvény 7. §-a hatályon kívül helyezte.

25

A 3. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 159. § (6) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére