• Tartalom

2/1968. (I. 24.) IM rendelet

2/1968. (I. 24.) IM rendelet

a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról1

2017.01.01.

A Polgári Perrendtartás (Pp.) 88. §-ában foglalt felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem:

1. § (1)2 Ha a fél a bírósági eljárásban költségmentesség engedélyezését kéri (Pp. 84–88. §), jövedelmi és vagyoni viszonyait, továbbá egyes személyi körülményeit – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendeletnek megfelelően kell igazolnia.

(2)3 Az igazolás céljára az e rendelet mellékleteiként közölt nyomtatványokat kell felhasználni.

(3)4 Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni az illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elbírálásakor.

(4)5 Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelméhez csatolni kell a pénzforgalmi számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató – 15 napnál nem régebbi – igazolását a pénzforgalmi számla egyenlegéről. Ha a gazdálkodó szervezet több pénzforgalmi számlával rendelkezik egy pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltató vezet részére pénzforgalmi számlát, mindegyik vonatkozásában köteles az igazolást csatolni. A gazdálkodó szervezet képviselője írásban nyilatkozik arról, hogy a gazdálkodó szervezet egyéb pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A bíróság elrendelheti a gazdálkodó szervezet vagyoni állapotának (ingó, ingatlan vagyon, követelések, tartozások), továbbá 6 hónapra visszamenőleges pénzforgalmi számla egyenlegének igazolását is.

(5)6 Ha a per tárgya az egyéni vállalkozó kérelmező vállalkozásával függ össze, a (3) és (4) bekezdésben, egyébként az R.7 4. és 5. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(6)8 Az Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unió tagállamában jogszerűen tartózkodó állampolgára a személyes költségmentesség iránti kérelmét az Európai Bizottságnak a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról szóló 2005. augusztus 26. napján elfogadott, 2005/630/EK számú határozata szerinti nyomtatványon is előterjesztheti.

2. § Az igazolás céljára közölni kell

a) a kérelmezőnek, továbbá

b) a kérelmező együttélő házastársának, illetőleg a kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles szülőnek (a továbbiakban együtt: hozzátartozó)

a melléklet szerinti nyomtatványban feltüntetett adatait.

3. § (1)9 A személyi adatokra, a ténylegesen eltartott hozzátartozók számára, az adóköteles vagyontárgyra vagy jövedelemre, illetőleg az ingatlanra vonatkozó nyilatkozatot – mind saját magára, mind a hozzátartozókra nézve – a kérelmező tölti ki büntetőjogi felelőssége mellett.

(2)10 A személyi adatokat a személyi igazolvány, illetve az abban nem szereplő személyes adatokat más közokirat alapján kell feltüntetni.

(3)11 Kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú, vagy az ügy tárgya tekintetében, vagy perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal cselekvőképességében részlegesen korlátozott kérelmező helyett a nyilatkozatot a törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok) állítja ki.

4. § (1)12 Ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, illetve szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyban (a továbbiakban: munkaviszony) áll, a kérelem beadásának időpontjában elért jövedelmét a munkáltató igazolja. A kérelemhez csatolni kell a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért adóköteles jövedelemre vonatkozó igazolást is.

(2)13 Ha a kérelmező vagy hozzátartozója jövedelmét és adóját a munkáltató állapította meg, a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben elért adóköteles jövedelmét a munkáltató igazolja.

(3)14 Ha a kérelmező vagy hozzátartozója az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti önadózó, vagy jövedelmét és adóját az állami adóhatóság állapította meg adóhatósági adómegállapítás útján, úgy a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben – amennyiben ezen évre az adózó nem nyújtott be bevallást, illetve adóját az állami adóhatóság még nem állapította meg, úgy a kérelem előterjesztését megelőző második évben – megszerzett jövedelmét az állami adóhatóság területi szerve igazolja az Art. 85/A. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(4)15 Ha a kérelmező (a hozzátartozó) társadalombiztosítási nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, a nyugellátás, illetve a nyugdíjszerű szociális ellátás összegét a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított igazolással vagy annak másolatával kell igazolni.

(5)16 Ha a kérelmező vagy hozzátartozója

a) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben valamint vállalkozói járadékban, vagy

b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti havi rendszeres szociális ellátásban, valamint rendelkezésre állási támogatásban, vagy

c) a családok támogatásáról szóló törvény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban, vagy

d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy

e) vakok személyi járadékában

részesül, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét álláskereső kérelmező esetében az állami foglalkoztatási szerv, egyébként a folyósító szerv igazolja. Az igazolást a kérelemhez csatolni kell.

5. § (1)17 A bíróság a kérelmezőnek (hozzátartozójának) jövedelmi és vagyoni viszonyait adóköteles vagyontárgyai és jövedelemforrásai, évi adóköteles jövedelme, valamint ingatlana figyelembevételével állapítja meg.

(2)18 Az igazolást a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó adók vonatkozásában a helyi önkormányzat jegyzője (önkormányzati adóhatóság), az adóköteles jövedelem vonatkozásában az állami adóhatóság területi szerve állítja ki. Az adóköteles jövedelemre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság bármelyik első fokon eljáró szerve kiadhatja.

(3)19 A (2) bekezdés szerinti igazolást csak akkor kell kiállítani, ha a kérelmező vagy hozzátartozója a nyilatkozatában kijelentette, hogy ingatlana, adóköteles vagyontárgya vagy jövedelme van, illetőleg adóköteles tevékenységet folytat.

(4)20

6. § (1)21

(2)22 A nyomtatványt a fél a bíróságnál szerezheti be vagy a bíróságok központi internetes honlapjáról töltheti le.

(3) A nyomtatványon kiállított nyilatkozatot és igazolásokat az első igazolás kiállításától számított hat hónapon belül lehet felhasználni.

7. § (1)23

(2)24 Ha a bíróság a félnek a melléklet szerinti nyomtatványon kiállított igazolásokban feltüntetett adatokra vonatkozólag további tájékoztatást vagy kiegészítést tart szükségesnek, felhívja a felet ezek közlésére vagy a megfelelő igazolás benyújtására. A bíróság közvetlenül is bármely szervhez fordulhat a szükséges adatok közlése végett.

(3)25 Az 1. § (6) bekezdése szerinti nyomtatványon előterjesztett kérelemmel kapcsolatosan a további tájékoztatásra vagy kiegészítésre irányuló felhívását a bíróság a félhez vagy a kérelmet továbbító hatósághoz küldi meg.

8. § (1)26 Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; ezzel egyidejűleg a 7/1957. (VII. 31.) IM rendelet a hatályát veszti.

(2)27

1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez28

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez
NYILATKOZAT SZEMÉLYI ADATOKRÓL
Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót!

 

Kérelmező

Kérelmező együttélő
házastársa, illetőleg
eltartásáról gondoskodni
köteles szülő (a családi
kapcsolat megjelölésével)

Kérelmező eltartásáról
gondoskodni köteles másik szülője

1. Név

 

 

 

2. Születési név

 

 

 

3. Születési hely és idő

 

 

 

4. Anyja leánykori neve

 

 

 

5. Lakóhelye

 

 

 

6. Tartózkodási helye

 

 

 

7. Foglalkozása (ha egyéni vállalkozó,
a vállalkozói igazolvány száma)

 

 

 

8. Családi állapota

 

 

 

9. A ténylegesen eltartott hozzátartozók száma

gyermek (kora)

 

 

 

szülő

 

 

 

más eltartott

 

 

 

…………………… év …………………… hó ………… nap.
......................................................
(a kérelmező aláírása)
Tájékoztató az 1–5. számú mellékletek szerinti nyomtatványok hátoldalához
1. A nyomtatványokat személyes költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelemhez kell csatolni.
2. Az 1. és 2. számú mellékletet a kérelmező – kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú, vagy az ügy tárgya tekintetében, vagy perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy helyett törvényes képviselője – tölti ki, és írja alá. Egyéni vállalkozó csak abban az esetben tölti ki és csatolja a mellékleteket, ha a per tárgya nincs összefüggésben a vállalkozással.
3. A személyi adatokat a személyi igazolvány vagy más közokirat alapján kell a megfelelő rovatokba beírni.
4. A nyomtatványokat a kiállítástól számított 60 napon belül lehet felhasználni.
5. A 2. számú mellékletben az egyéb vagyontárgyak között kell feltüntetni az értékpapírokat (kötvény, betétkönyv, kárpótlási jegy stb.), a gazdasági társaságban (szövetkezetben) fennálló üzletrészt, valamint egyéb nagy értékű ingóságokat.
6.  Ha a kérelmező (a hozzátartozó) társadalombiztosítási nyugellátásban vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, a kérelemhez a nyugellátás, illetve a nyugdíjszerű szociális ellátás összegéről a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított igazolást, vagy ennek másolatát kell csatolni. Ha a kérelmező vagy hozzátartozója a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben valamint vállalkozói járadékban vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, ápolási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban, a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét álláskereső kérelmező esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolja; egyébként a folyósító szerv igazolását kell a kérelemhez csatolni.
7. Költségmentességet a felperes a per megindítása előtt vagy azzal egyidejűleg, illetve az elsőfokú eljárást befejező határozat meghozataláig, alperes legkésőbb a fellebbezéssel egyidejűleg kérheti. Másodfokú eljárásban vagy felülvizsgálati eljárásban akkor, ha a feltételek utóbb következtek be.
8. A bíróság akkor engedélyezi a költségmentességet, ha a fél (hozzátartozójának) jövedelme nem haladja meg a munkaviszony alapján megállapított öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét és egyéb vagyona – kivéve az életszükségleti és berendezési tárgyakat – nincs. Engedélyezheti, ha – az egyéb körülmények figyelembevételével – a fél létfenntartása veszélyeztetett.
9. A bíróság a költségmentesség feltételeinek fennállását évente felülvizsgálja, de bármikor felülvizsgálhatja.

2. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez29

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez
NYILATKOZAT VAGYONI HELYZETRŐL

 

Kérelmező

Kérelmező együttélő házastársa, illetőleg eltartásáról gondoskodni köteles szülő (a családi kapcsolat megjelölésével)

Kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles másik szülője

1. Adóköteles jövedelme*

van – nincs

van – nincs

van – nincs

2. Adóköteles vagyontárgya*

van – nincs

van – nincs

van – nincs

3. Adóköteles vagyontárgya megnevezése

 

 

 

4. Ingatlana(i)*

van – nincs

van – nincs

van – nincs

5. Adómentes ingatlana

van – nincs

van – nincs

van – nincs

6. Egyéb vagyona*

van – nincs

van – nincs

van – nincs

7. Egyéb vagyonának megnevezése

 

 

 

8. Az ingatlan(ok) forgalmi értéke (összesen)

 

 

 

9. Egyéb vagyontárgy(ak) forgalmi értéke (összesen)

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek:
…………………… 19……… év …………………… hó ……… nap.
.......................................
(A kérelmező aláírása)
* A megfelelő szót alá kell húzni!

3. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez30

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez
MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
A munkáltatói igazolást csak akkor kell kiállítani, ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, illetve szövetkezeti tagsági jogviszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyban áll.

Kérelmező

Kérelmező együttélő
házastársa, illetve
a kérelmezőt eltartó
szülő

Kérelmező eltartásáról
gondoskodni köteles
másik szülő

A
mun-
kál-
tató
tölti
ki!

A munkáltató neve és címe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .

Összes keresete, járandósága (a rend-
szeres juttatás idejét alá kell húzni) a
kérelem beadásának időpontjában

heti
havi ………. Ft nettó
évi

heti
havi ………. Ft nettó
évi

heti
havi ………. Ft nettó
évi

A kérelem beadását megelőző naptári
évben elért átlagkeresete

havi ……… Ft

havi ……… Ft

havi ……… Ft

 

Igazolom, hogy a fen-
ti adatok megfelelnek
a valóságnak.

Igazolom, hogy a fen-
ti adatok megfelelnek
a valóságnak.

Igazolom, hogy a fen-
ti adatok megfelelnek
a valóságnak.

 

………….…, 19……
………… hó …… nap

………….…, 19……
………… hó …… nap

………….…, 19……
………… hó …… nap

 

P. H.

a munkáltató
részéről

P. H.

a munkáltató
részéről

P. H.

a munkáltató
részéről

4. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez31

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez
ADÓIGAZOLÁS I.
Az igazolást akkor kell kiállítani, ha a kérelmező a 2. számú melléklet szerint kijelentette, hogy neki vagy hozzátartozójának adóköteles vagyontárgya van. Az igazolás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-a (2) bekezdésének 22. pontja értelmében illetékmentes.

 

I. Kérelmező

II. Kérelmező együttélő
házastársa, illetve a
kérelmezőt eltartó szülő

III. Kérelmező eltartásáról
gondoskodni köteles
másik szülő

 

 

az adó alapja,
illetve adóköte-
les jövedelme

az adó
összege

az adó alapja,
illetve adóköte-
les jövedelme

az adó
összege

az adó alapja,
illetve adóköte-
les jövedelme

az adó
összege

Az
adó-
ható-
ság
tölti
ki!

12. A kérelem
benyújtását
megelőző
naptári
évben a(z):

a) építmény-
adónál

 

 

 

 

 

 

b) gépjármű
adónál

 

 

 

 

 

 

c) egyéb helyi
adónál

 

 

 

 

 

 

d) földadónál

 

 

 

 

 

 

e) egyéb adónál

 

 

 

 

 

 

 

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

 

P. H.

P. H.

P. H.

 

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

5. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez32

Nyomtatvány költségmentesség engedélyezéséhez
ADÓIGAZOLÁS II.
Az igazolást akkor kell kiállítani, ha a kérelmező vagy hozzátartozója az Art. szerinti önadózó vagy adóhatósági adómegállapítást kért. Az igazolás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-a (2) bekezdésének 22. pontja értelmében illetékmentes.

 

Kérelmező adatai

Kérelmező együttélő
házastársa, illetve
a kérelmezőt eltartó
szülő

Kérelmező eltartásáról
gondoskodni köteles
másik szülő

 

az adó alapja

az adó
összege

az adó alapja

az adó
összege

az adó alapja

az adó
összege

Az
adó-
ható-
ság
tölti
ki!

A kérelem beadását megelőző naptári
évben elért adóköteles jövedelem:

 

 

 

 

 

 

 

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

……………., 19 …..
……….. hó …... nap

 

P. H.

P. H.

P. H.

 

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

osztályvezető
(jegyző, ügyintéző)

1

A rendeletet a 26/2017. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

3

Az 1. § (2) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

5

Az 1. § (4) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 1. §-a iktatta be, szövege a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

Az 1. § (5) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 1. §-a iktatta be, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

7

Az R. rövidítés a 2/1968. (I. 24.) IM rendeletet jelöli.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 33. § (2) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

9

A 3. § (1) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

10

A 3. § (2) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

11

A 3. § (3) bekezdése a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

13

A 4. § új (2) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta. A 4. § (2) bekezdése a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 28. napját követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

14

A 4. § (3) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 28. napját követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

15

A 4. § eredeti (2) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése. A 4. § (4) bekezdése a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított, a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (5) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

17

Az 5. § (1) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

18

Az 5. § (2) bekezdése a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 28. napját követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

19

Az 5. § (3) bekezdése a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. április 28. napját követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

20

Az 5. § (4) bekezdését a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

21

A 6. § (1) bekezdését a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet 18. §-ának (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

22

A 6. § (2) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

23

A 7. § (1) és (3) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 7. § (2) bekezdése a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

25

A 7. § (3) bekezdését a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 6. §-a (2) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 3. §-a iktatta be. Ez utóbbi módosító rendelet 33. § (2) bekezdés b) pontja alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

26

A 8. § (1) bekezdésének második mondatát a 2/1958. (II. 16.) IM rendelet módosította, amelyet az 1/1973. (I. 24.) IM rendelet hatályon kívül helyezett.

27

A 8. § (2) bekezdését a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelet 34. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 33. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

29

A 2. számú melléklet a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

30

A 3. számú melléklet a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

31

A 4. számú melléklet a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító rendelet 6. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit az 1995. szeptember 1-jét követően előterjesztett költségmentesség vagy illetékfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem esetében kell alkalmazni.

32

Az 5. számú melléklet a 16/1995. (VII. 25.) IM rendelet 5. §-ával megállapított, a 20/2007. (IV. 20.) IRM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. április 28. napját követően előterjesztett kérelmek elbírálása során kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére