• Tartalom

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet

a méhészetről

2003.07.27.

1. § A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.

2. § (1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad.

(2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, sajáthasználatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A sajáthasználatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.

(3) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.

(4)1

3. §2

4. § Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

5. § (1) Vándorméhészetek telepítésére a 43/1968. (XII. 6.) MÉM rendelet3 51. §-ának és az alábbi (2)–(4) bekezdéseknek a rendelkezései irányadók.

(2) Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad.

(3) Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(4) Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.

6–7. §4

7/A. §5

7/B. §

8. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba;6

1. számú melléklet a 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelethez7

2. számú melléklet a 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelethez8

1

A 2.§ (4) bekezdését a 44/1991. (III.14.) Korm. rendelet 27.§-a hatályon kivül helyezte.

2

A 3. §-t a 9/1990. (IV. 30.) MÉM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 6–7. §-t a 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet 41. §-ának (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 7/A -7/B.§-t a 42/1994. ( VI. 28.) FM rendelet 12.§-a hatályon kívül helyezte.

6

A 8. § további része hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz, közlését mellőzzük.

7

Az 1. számú mellékletet a 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet 12.§-a hatályon kívül helyezte.

8

A 2. számú mellékletet a 42/1994. (VI. 28.) FM rendelet 12.§-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére