• Tartalom
Oldalmenü

1970. évi 33. törvényerejű rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezmény kihirdetéséről2

2007.01.01.

(A jóváhagyásról szóló jegyzékváltás az 1970. évi június hó 19. napján megtörtént.)

1. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között Párizsban, az 1970. évi február hó 17. napján aláírt, a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről szóló egyezményt e törvényerejű rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

„EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Francia Köztársaság Kormánya között
a filmek együttes készítéséről és filmek cseréjéről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és
a Francia Köztársaság Kormánya
abból az óhajból kiindulva, hogy az 1966. évi július hó 28. napján megkötött magyar-francia kulturális egyezmény 15. cikkének értelmében a filmiparuk közti együttműködést fejlesszék és bővítsék, elhatározták, hogy előmozdítják olyan filmek együttes gyártását, amelyek művészi és technikai minőségüknél fogva alkalmasak arra, hogy a két ország tekintélyét szolgálják és filmcseréjüket fejlesszék, a ennek érdekében a következőkben állapodtak meg:
I. Együttes gyártás
1. cikk
A jelen Egyezmény alapján koprodukcióban készült filmeket a Szerződő Felek illetékes szervei hazai gyártású filmeknek tekintik.
E filmek részesülnek mindazokban a kedvezményekben, amelyeket a Szerződő Felek hatályos vagy a jövőben kiadandó rendelkezései tartalmaznak.
A magyar-francia koprodukciós filmek gyártását - egymás közti tanácskozás után—
a Magyar Népköztársaságban: a Művelődésügyi Minisztérium Filmművészeti Főosztálya,
a Francia Köztársaságban: az Országos Filmművészeti Központ (Centre National de la Cinématographie) - (a továbbiakban: illetékes szerv) - hagyja jóvá.
2. cikk
A koprodukciós filmek abban az esetben részesülnek kedvezményben, ha azokat megfelelő technikai és pénzügyi szervezettel rendelkező, az illetékes szerv által szakmailag elismert gyártó cégek készítették.
3. cikk
A koprodukciós filmeket két eredeti negatívval vagy egy eredeti negatívval és egy, a pozitív példányról készített negatívval (dugnegatív) kell gyártani.
Mindegyik gyártó tulajdonában egy negatív vagy egy dubnegatív marad. Abban az esetben, ha csak egy negatív készül, mindkét fél szabadon hozzájuthat ehhez a negatívhoz.
4. cikk
A filmeket a következő feltételek szerint kell gyártani:
a két ország gyártó cégei egyenként 30-70 százalék közötti arányban járulhatnak hozzá az egyes filmek készítéséhez. Minden koprodukciós film mindkét fél tényleges művészeti és technikai részvételével készül.
A koprodukcióban résztvevő Felek részvételük értékét saját maguk állapítják meg, a nemzetközi filmgyártásban általánosan alkalmazott árak alapján.
5. cikk
A filmek gyártásában olyan rendezőknek, műszakiaknak és művészeknek kell közreműködniük, akik a Magyar Népköztársaság, illetőleg a Francia Köztársaság állampolgárai, vagy állandó lakosai (a továbbiakban: állampolgárok).
Kivételes esetben más - nemzetközi hírnévnek örvendő - művész részvétele is elfogadható.
6. cikk
Művészi téren és a technikai felszerelések (stúdiók és laboratóriumok) felhasználásában általában a két ország egyenlő részvételi arányát kell biztosítani.
7. cikk
A bevételek elosztása a koprodukcióban résztvevő Felek teljes hozzájárulásának arányában történik.
Ez az elosztás vagy a bevételek felosztásán, vagy a piac földrajzi felosztásán alapulhat. Az utóbbi esetben figyelembe kell venni azt a különbséget, amely a két ország piacainak nagysága között fennállhat. Ha a két ország illetékes szerve hozzájárul, az elosztás a két mód kombinációjából is állhat.
Az elosztás során a koprodukciós filmek forgalmazásából származó bevételek a Magyar Népköztársaságban kötelezően a magyar Felet illetik, ugyanazon filmeknek a Francia Köztársaságban történő forgalmazásából származó bevételek pedig kötelezően a francia Felet illetik.
8. cikk
A koprodukciós filmek exportálását általában a film gyártásában nagyobb részt vállaló Fél biztosítja.
Olyan filmek esetében, amelyek előállításában a két ország részvétele egyenlő, a filmet annak az országnak a kontingensébe kell felvenni, amelynek jobbak az exportlehetőségei. Ha ez akadályba ütközik, a filmet annak az országnak a kontingensébe kell felvenni, amelynek a film rendezője az állampolgára.
Amennyiben a koprodukcióban résztvevő országok egyike szabadon beviheti filmjeit az importáló országba, a koprodukcióban készült filmek a kedvezmények szempontjából a hazai filmekkel azonos elbírálás alá esnek.
9. cikk
A koprodukcióban készült filmek főcímeiben, filmhirdetéseiben és a reklámanyagokban fel kell tüntetni, hogy a film francia-magyar koprodukcióban készült.
A koprodukcióban készült filmek filmfesztiválon történő bemutatását a gyártásban nagyobb részt vállaló Fél biztosítja, kivéve, ha a két illetékes szerv másképp rendelkezik.
10. cikk
A két ország illetékes szervei kedvező elbírálásban részesítik a nemzetközi színvonalú filmek koprodukcióban történő gyártását a Magyar Népköztársaság és a Francia Köztársaság, valamint olyan országok között, amelyekkel az egyik vagy a másik Félnek koprodukciós megállapodása van.
Az elfogadás feltételeit esetenként kell megvizsgálni.
11. cikk
A hatályos jogszabályok keretei között minden lehetséges módon meg kell könnyíteni a filmek gyártásánál közreműködő művészek és a műszaki személyzet utazását és tartózkodását, valamint a koprodukciós filmek gyártásához és forgalmazásához szükséges anyagok (film-nyersanyagok, műszaki felszerelés, jelmezek, díszletek, reklámanyagok stb.) bevitelét és kivitelét.
II. Filmcsere
12. cikk
A filmeknek a hatályos jogszabályok keretei között való eladását, behozatalát és kivitelét egyik Szerződő Fél sem korlátozza.
13. cikk
A magyar filmek a Francia Köztársaság területén - francia változatukban való forgalmazásuk esetén - adóvisszatérítésben részesülnek.
III. Általános rendelkezések
14. cikk
A két ország illetékes szervei minden tájékoztatást megadnak egymásnak a koprodukciókra, a filmcserékre és általában minden, a két ország közötti filmművészeti kapcsolatokra vonatkozó adatok terén.
15. cikk
Vegyesbizottság feladata lesz, hogy ennek az Egyezménynek a végrehajtását megvizsgálja, az esetleg felmerülő nehézségeket megoldja és a szükségesnek mutatkozó módosításokat a filmművészeti együttműködés fejlesztése szempontjából - a két ország közös érdekében - tanulmányozza.
E Vegyesbizottság a jelen Egyezmény hatályban léte alatt évenként - felváltva a Magyar Népköztársaságban és a Francia Köztársaságban - ülést tart. Összehívható a Vegyesbizottság a Szerződő Felek bármelyikének kérésére is különösen abban az esetben, ha a filmiparral kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekben lényeges módosítás történt.
16. cikk
Ez az Egyezmény a Szerződő Felek által történt jóváhagyásról szóló diplomáciai jegyzékváltást követő 30. napon lép hatályba és két évig marad érvényben. Az Egyezményt újabb két évre meghosszabbítottnak kell tekinteni, ha a Felek valamelyike azt három hónappal a lejárat előtt fel nem mondja.
17. cikk
Az Egyezményt a lejárat után is alkalmazni kell a jelen Egyezmény hatálya alatt koprodukcióban készült filmek bevételeinek elszámolásában.
Ez az Egyezmény készült Párizsban 1970. február 17-én két-két eredeti példányban - magyar és francia nyelven - mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
(Aláírások.)”

3. §3 Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1970. évi július hó 19. napjától kell alkalmazni. Végrehajtásáról az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A kihirdetés napja: 1970. szeptember 23. A rendeletet a 2015: CCVII. törvény 30. §-a hatályon kívül helyezte a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás hatálybalépésének napjával. A 40/2017. (IX. 22.) KKM közlemény alapján a hatályon kívül helyezés időpontja 2016. február 25.

3

A 3. § a 2006: CIX. törvény 161. § (1) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.