• Tartalom

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet

16/1972. (IV. 29.) MT rendelet

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és a népjóléti miniszter1 jogköréről2

2015.02.01.

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény 91. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli:

(A törvény 3. §-ához)

1. §3 Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter4 az egészségügyi ellátás biztosítása érdekében közvetlenül intézkedhet, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, árvíz stb.) szükségessé teszi; ennek keretében közvetlenül megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a közegészségügyi-járványügyi veszély elhárítása érdekében szükségesek.

(A törvény 4. §-ához)

2. §5

(A törvény 7. §-ához)

3. §6

(A törvény 9. §-ához)

4. § A munkafolyamatokkal és a munkakörülményekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeket úgy kell érvényesíteni, hogy egészséges munkakörülmények jöjjenek létre, a foglalkozási ártalmakat és betegségeket megelőzzék, az egészségre káros munkakörülmények megszűnjenek, a mérgező anyagok esetleges ártalmait elhárítsák, és kiküszöböljék az új technológiai folyamatokkal járó esetleges veszélyeket.

(A törvény 10. §-ához)

5. §7

(A törvény 12. §-ához)

6. § (1) A külföldről behozott élelmiszerekkel szemben ugyanazokat az egészségügyi követelményeket kell érvényesíteni, mint a hazai élelmiszereknél.8

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg azokat az élelmezéssel kapcsolatos munkaköröket, amelyekben csak olyan személy dolgozhat, illetőleg alkalmazható, aki rendelkezik az előírt egészségügyi ismeretekkel. Az egészségügyi ismeretek anyagát az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter határozza meg.

(A törvény 14. §-ához)

7. § (1) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter határozza meg az egyes területeken rendszeresen előforduló megbetegedések (tájbetegségek) megszüntetésének eszközeit és módszereit, irányítja és összehangolja az érdekelt szervek erre irányuló tevékenységét.

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter irányítja és ellenőrzi az elemi csapással összefüggő egészségártalmak megelőzését, illetőleg megszüntetését.

(A törvény 15. §-ához)

8. § A védőoltást új vagy módosított összetételű oltóanyagokkal, továbbá az ezzel kapcsolatos szűrővizsgálatot csak az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter engedélyével szabad végezni.

(A törvény 17. §-ához)

9. § A fertőző betegek és a fertőző betegségre gyanús személyek közúti, vasúti, vízi és légi közlekedési eszközön történő szállításának szabályait az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben a közlekedési és vízügyi miniszter9 állapítja meg.

(A törvény 20. §-ához)

10. § (1) A járványveszélyt vagy a járvány fennállását, valamint a szükséges intézkedéseket az ország vagy több megye területére az országos tisztifőorvos10, egy megye területére vagy annak egy részére az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat11 illetékes megyei (fővárosi) szerve állapítja meg. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter határozza meg, hogy a szükséges intézkedéseket mely szerv teszi meg.12

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg azokat a munkaköröket (foglalkozási ágakat), amelyekben csak olyan személy dolgozhat, illetőleg alkalmazható, aki részt vett a kötelező előzetes vagy időszakos orvosi vizsgálaton, az orvosi vizsgálat szerint jogszabályban meghatározott fertőző betegségben nem szenved, járványügyi megfigyelés, illetőleg járványügyi ellenőrzés alatt nem áll.13

11. § (1) Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter szabályozza a közegészségügyi-járványügyi érdekből elrendelt rovar- és rágcsálóirtás költségeinek viselését.

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg azoknak a szereknek (rovar- és rágcsálóirtó szereknek, fertőtlenítőszereknek stb.) és eszközöknek (gépeknek, készülékeknek) előállítására, minőségére és forgalomba hozatalára vonatkozó követelményeket, és engedélyezi forgalomba hozatalukat, amelyek a fertőző betegségek elleni védekezésre, valamint a járvány bekövetkezésének, illetőleg terjedésének megakadályozására szolgálnak.

12. § (1)14

(2)15 Az állam által járadék útján történő kártalanítás esetében a bíróság ítéletének (egyezséget jóváhagyó határozatának) jogerőre emelkedése napját követő hónap 1. napjától esedékes járadékot a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság folyósítja.

(A törvény 25. §-ához)

13. §16

13/A–13/D. §17

(A törvény 27. §-ához)

14. §18

15. §19

(A törvény 28. §-ához)

16. § Az elsősegélynyújtásról a munkahely, illetőleg az intézmény fenntartója köteles gondoskodni az egészségügyi, szociális és családügyi miniszternek – az illetékes miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával20 egyetértésben – jogszabályban megállapított rendelkezései szerint.21

(A törvény 30. §-ához)

17. § (1) A harmadik életévüket be nem töltött egészséges gyermekek időszakos elhelyezésére, szakszerű gondozására és nevelésére bölcsődék,

– az állami gondozásba vett, illetőleg átmeneti elhelyezésre szoruló három éven aluli gyermekek részére, valamint a veszélyeztetett koraszülött csecsemők utógondozására csecsemőotthonok,

– a gyógypedagógiai vagy egyéb oktatásra és nevelésre alkalmatlan testi és értelmi fogyatékosok elhelyezésére, ápolására egészségügyi gyermekotthonok

működnek.

(2)22

(A törvény 31. §-ához)

18. § (1) A betegségi biztosításban részesülő gümőkóros beteg gyógykezelése alatt gyógyulásának elősegítése érdekében – anyagi és családi viszonyaitól függően – az állam terhére anyagi támogatásban részesíthető. Az anyagi támogatás feltételeit és mértékét a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel23 és a Szakszervezetek Országos Tanácsával24 – a gümőkóros termelőszövetkezeti tag esetében az említett szervek mellett a földművelésügyi miniszterrel, valamint a Termelőszövetkezetek Országos

Tanácsával25 is – egyetértésben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg.

(2) A fertőző gümőkóros vagy arra gyanús anya egy éven aluli gyermekét, elsősorban újszülött gyermekét – a gümőkórral szembeni védettség kialakulásáig – állami csecsemőotthonban lehet elhelyezni, ha a gyermek elkülönítéséről más megnyugtató módon nem lehet gondoskodni. A gyermek csecsemőotthoni elhelyezésének költségei az államot terhelik.

(3) Ha a gyermeket azért vették állami gondozásba, mert környezetében élő gümőkóros beteg részéről fertőzés veszélye fenyegeti, a gondozásért térítést (gondozási díjat) nem kell fizetni. E rendelkezés végrehajtásáról az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben az

oktatási miniszter26 gondoskodik.27

(A törvény 33–34. §-aihoz)

19. § (1) Az elmebetegek gyógykezelésére és gondozására vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról a fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél28 az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben az illetékes miniszter gondoskodik.

(2) Az elmebetegek felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban a bíróságokra irányadó részletes eljárási szabályokat az igazságügyminiszter állapítja meg.29

(A törvény 35–37. §-aihoz)

20. § (1)30 Az alkoholisták, a kábítószer-élvezők és a gyógyszert kóros mértékben fogyasztók, valamint az egyéb hasonló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélők felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatban a bíróságokra irányadó részletes szabályokat az igazságügyminiszter állapítja meg.31

(2)32

(A törvény 40. §-ához)

21. § A vérellátás országos megszervezése, irányítása és fejlesztése a honvédelmi miniszterrel egyetértésben az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladata.

(A törvény 53. §-ához)

22. §33

(A törvény 55–58. §-aihoz)

23. §34

24–26. §35

(A törvény 62. §-ához)

27. §36

(A törvény 63. §-ához)

28. §37

(A törvény 65. §-ához)

29. § Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter az igazságügyminiszterrel egyetértésben állapítja meg, hogy a halál beálltát milyen módon kell megállapítani, ha holttestből élő személy testébe gyógykezelés érdekében átültetés céljából szervet vagy szövetet vesznek ki.38

(A törvény 67. §-ához)

30. § (1)39 Az orvos-, fogorvos-, és a gyógyszerészképzésre, valamint az egészségügyi főiskolai hallgatók képzésére, továbbá az orvostudományi egyetemekre, az Orvostovábbképző Egyetemre és az oktatásba bevont egészségügyi intézmények oktató tevékenységre a felsőfokú oktatást és intézményeit szabályozó általános rendelkezések,40 valamint az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter rendelkezései az irányadók.

(2)41 Az egyéb egészségügyi szakképzés irányát, a képesítés megszerzésének feltételeit, az egyes egészségügyi munkakörök betöltéséhez szükséges képesítést az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg.

(3)42 Az orvosok, a fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzése az Orvostovábbképző Egyetem tanszékein, az orvostudományi egyetemek intézeteiben és klinikáin, továbbá az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által kijelölt egészségügyi intézményekben történik. Az egyéb egészségügyi képesítésű dolgozók továbbképzése azokban az intézetekben, intézményekben történik, amelyeket az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter erre a célra szervezett, illetőleg kijelölt.43

(4)44 Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy — a művelődési és közoktatási miniszterrel egyetértésben — meghatározza az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek szakosító és általános továbbképzésére vonatkozó szabályokat.

(A törvény 70. §-ához)

31. § (1) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter az orvosok és gyógyszerészek nyilvántartásával kapcsolatban az orvosokat és a gyógyszerészeket, valamint a munkáltatókat adatszolgáltatásra kötelezheti.

(2) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter indokolt esetben engedélyezheti, hogy külföldi állampolgárt – oklevele honosítása nélkül – egészségügyi intézetben, meghatározott ideig, orvosi (gyógyszerészi) oklevélhez kötött munkakörben foglalkoztassanak (alkalmazzanak), illetőleg, hogy a külföldi állampolgár orvosi (gyógyszerészi) tevékenységet végezzen.45

(A törvény 79. §-ához)

32. §46

(A törvény 81. §-ához)

33. § Az orvosi magángyakorlat engedélyezésének feltételeit az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg.47

(A törvény 85. §-ához)

34. § (1)48 Az Egészségügyi Minisztérium által fenntartott egészségügyi intézmények jogszabályban megállapított rendelkezéseknek megfelelően részt vesznek a helyi önkormányzatokk egészségügyi feladatainak ellátásában.

(2) A helyi önkormányzatok49 által fenntartott egészségügyi intézmények jogszabályban megállapított rendelkezések szerint részt vesznek egyes országos jellegű egészségügyi feladatok ellátásában, egyes feladatokat pedig az országos szempontok figyelembevételével több államigazgatási területre (megyére, járásra,50 városra) kiterjedően látnak el.

(3)51

35. § (1)52 Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter — ha rendkívüli körülmény (járvány, árvíz stb.) vagy más fontos közérdek szükségessé teszi — a közvetlen felügyelete alá tartozó egészségügyi szervnél (intézetnél stb.) dolgozót közvetlenül, az önkormányzat által fenntartott egészségügyi szervnél (intézménynél stb.) dolgozót a polgármester útján más helységbe kirendelheti.

(2)53 Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közvetlenül intézkedhet a főváros, illetőleg a megye területén, ha azt rendkívüli körülmény (járvány, árvíz, tartós orvoshiány stb.) vagy más fontos közérdek szükségessé teszi.

(3) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter felelős az Egészségügyi Minisztérium és a helyi önkormányzatok54 által fenntartott egészségügyi szervek (intézetek, intézmények, szolgálatok, vállalatok stb.) felkészítéséért rendkívüli körülmények (járvány, árvíz stb.) esetére és azok működéséért ilyen esetben.

(A törvény 90. §-ához)

36. §55

(A törvény 91. §-ához)

37. § (1) A törvény végrehajtására vonatkozó szabályokat – jogszabályban megállapított kivétellel – az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter állapítja meg.56 Ennek keretében az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter:

a) megállapítja a közegészségügyi és járványügyi szabályokat és előírásokat,

b) meghatározza a költségvetési szerveknek, az állami vállalatoknak, a szövetkezeteknek, más jogi személyeknek és az állampolgároknak a törvény és a végrehajtására vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával kapcsolatos kötelezettségeit,57

c) szakmai irányelveket és elvi állásfoglalásokat ad ki.

d)58

(2)59 Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a lakosság egészségének érdekében:

a) a legelterjedtebb betegségek korai felkutatása (megelőzése) céljából – a feltételek egyidejű biztosításával – kötelező szűrővizsgálatot rendeljen el;

b) egyes betegségekre bejelentési kötelezettséget állapítson meg, ezzel kapcsolatban meghatározza a bejelentésre kötelezettek körét, a bejelentés idejét és módját, valamint a bejelentendő adatokat.60

38. § (1) A miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője), illetőleg a Szakszervezetek Országos Tanácsa61 a törvény végrehajtásával kapcsolatos, hatáskörébe tartozó rendelkezéseket az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel egyetértésben, illetőleg együttesen állapítja meg.62

(2)63

39. §64 (1) Az egészségügyi szervek kapcsolatát a helyi önkormányzatokkal az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben szabályozza.

(2)65

II. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter jogköre

Az ágazati irányítás

40–45. §66

III. Záró rendelkezések

46. §67 Ez a rendelet az 1972. évi július hó 1. napján lép hatályba.

47. §68 Nyilvántartást kell vezetni:

a) az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által meghatározott fertőző betegségek esetében a védőoltásra, a megelőző gyógyszeres kezelésre, a szűrővizsgálatra, a járványügyi megfigyelésre, ellenőrzésre vagy zárlatra kötelezettekről, továbbá a fertőző betegségre gyanús személyekről;

b) a gyógyító-megelőző ellátás (szűrés, gyógykezelés, gondozás stb.) érdekében az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által meghatározott betegségekben szenvedő betegekről;

c) a kábítószerélvezőkről, a gyógyszert kóros mértékben fogyasztókról, illetőleg az egyéb hasonló függőséget okozó anyaggal (szerrel) visszaélőkről.

48. §69

Melléklet a 16/1972. (IV. 29.) MT rendelethez70

1

Népjóléti miniszteren a 2002: XI. törvény 2. §-ának a) pontja alapján egészségügyi, szociális és családügyi minisztert kell érteni.

2

A rendelet címe a 49/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg. A rendeletet a 73/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2015. április 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 10. §-át.

3

Az 1. §-t megelőző I. címet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1514. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2002: XI. törvény 2. § a) pontjának megfelelő elnevezés, amelynek megfelelően a továbbiakban az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter elnevezést használjuk.

5

Az R. 2. §-át a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Az R. 3. §-át a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

7

Az R. 5. §-át a 26/1985. (V. 11.) MT rendelet 14. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A külföldi élelmiszerek behozatalának egészségügyi feltételeiről az 1/1987. (I. 15.) EüM–BkM–KkM együttes rendelet rendelkezik.

9

A 2002: XI. törvény 2. § d) pontja alapján közlekedési és vízügyi miniszteren gazdasági és közlekedési minisztert kell érteni.

10

Az 1991: XI. törvény 15. §-a (3) bekezdésének b) pontja értelmében ahol jogszabály állami közegészségügyi-járványügyi főfelügyelőről rendelkezik, ott országos tisztifőorvost kell érteni.

11

Az 1991: XI. törvény 15. §-a (3) bekezdésének a) pontja értelmében ahol jogszabály Állami Közegészségügyi-Járványügyi Felügyeletről rendelkezik, ott Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot kell érteni.

14

Az R. 12. §-ának (1) bekezdését a 199/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 1997. november 22. napjától.

15

Az R. 12. §-ának (2) bekezdése a 199/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos 1997. november 22. napjával.

16

A 13. §-t a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 13/A-13/D. §-t az 55/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a.

18

Az R. 14. §-át a 89/1995. (VII. 14.( Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

19

Az R. 15. §-át a 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 14. §-ának c) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A SZOT megszűnt.

22

Az R. 17. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 6. §-a.

23

A 2002: XI. törvény 2. § c) pontja alapján a munkaügyi miniszteren a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert kell érteni.

24

A SZOT megszűnt.

25

A TOT jogutódja a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége.

29

Végrehajtására lásd a 9/1984. (VIII. 22.) EüM rendeletet.

30

Az R. 20. §-ának (1) bekezdése a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

32

A 20. § (2) bekezdését a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 7. §-ának 1. pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 22. §-t a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a hatályon kívül helyezte.

34

A 23. §-t a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a hatályon kívül helyezte.

35

Az R. 24-26. §-át a 37/2000. (III. 23.) Korm. rendelet 9. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

36

Az R. 27. §-át a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

37

A 28. §-t a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a hatályon kívül helyezte.

39

Az R. 30. §-ának § (1) bekezdése a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 5. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az R. 30. §-ának (2) bekezdése a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 5. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az R. 30. §-ának (3) bekezdése a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 5. §-ának (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

44

Az R. 30. §-ának (4) bekezdését a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 5. §-a iktatta be a rendeletbe. Utóbb a „klinikai pszichológusok” szövegrészt a 154/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte.

46

Az R. 32. §-át hatályon kívül helyezte a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 6. §-a.

47

Végrehajtására lásd a 11/1972. (VI. 30.) EüM, a 15/1972. (VIII. 5.) EüM és a 30/1989. (XI. 15.) SZEM rendeletet.

48

A R. 34. §-a (1) bekezdésének első mondatát a 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 14. §-ának c) pontja hatályom kívül helyezte.

50

A járások megszüntek.

51

Az R. 34. §-ának (3) bekezdését a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte.

52

Az R. 35. §-ának (1) bekezdése a 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.

53

Az R. 35. §-ának (2) bekezdése az 1991: XI. törvény 15. §-a (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg.

55

Az R. 36. §-át hatályon kívül helyezte a 44/1990. (III. 13.) MT rendelet 6. §-a.

58

Az R. 37. §-a (1) bekezdésének d) pontját a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 11. §-a hatályon kívül helyezte.

59

Az R. 37. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 7. §-ával megállapított (2) bekezdés szövege lépett.

60

Végrehajtására lásd a 12/1992. (VI. 26.) NM, a 27/1996. (VIII. 28.) NM, a 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletet.

61

A SZOT megszűnt.

63

Az R. 38. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezte a 17/1988. (III. 19.) MT rendelet 13. §-a.

64

Lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990: LXV. törvényt.

65

A R. 39. §-ának (2) bekezdése idejétmúlt rendelkezét tartalmaz közlését mellőztük.

66

Az R. 40–45. §-át hatályon kívül helyezte a 17/1988. (III. 19.) MT rendelet 13. §-a.

67

A 46. § a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1514. pontja szerint módosított szöveg.

68

A R. 47. §-t a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 9. §-a iktatta be a rendeletbe.

69

A 48. §-t a 18/1987. (VI. 14.) MT rendelet 10. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. §-a.

70

A mellékletet a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1514. pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére