• Tartalom
Oldalmenü

13/1973. (V. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság 1és a Mongol Népköztársaság2 közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai és távközlési forgalom tárgyában Budapesten, az 1973. évi január hó 19. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság és a Mongol
Népköztársaság közötti postai és távközlési
forgalomról
A Magyar Népköztársaság Kormánya
és
a Mongol Népköztársaság Kormánya
azon óhajtól vezettetve, hogy elősegítsék a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok továbbfejlesztését, és úgy ítélve meg, hogy a két Fél közötti postai és távközlési együttműködés kibővítése és megerősítése a fent megjelölt célok elérését szolgálja, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és meghatalmazottaikká kinevezték
prof. dr. Csanádi Györgyöt, a Magyar Népköztársaság közlekedés- és postaügyi miniszterét és
D. Gotovot, a Mongol Népköztársaság postaügyi miniszterét, akik megfelelő formában és teljes rendben talált megbízólevelük kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:
Távközlés
1. cikk
A Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság a következő távközlési szolgálatokat bonyolítja le, illetve fogja lebonyolítani egymással:
– távíró forgalom,
– távbeszélő-forgalom,
– telexforgalom,
– rádió- és televízióműsor-közvetítés.
2. cikk
Mindegyik Szerződő Fél rendelkezésre bocsátja a saját területén azokat a szükséges műszaki eszközöket, amelyek biztosítják az összeköttetések üzemszerű működését, és az átmenő forgalom számára hírközlőeszközöket rendelkezésre bocsátó országokkal egyezteti az 1. cikkben felsorolt szolgálatok lebonyolításához szükséges intézkedéseket.
3. cikk
A távbeszélő-, távíró- telex- és képtávíróforgalom, valamint a rádió- és televízióműsorok közvetítése a felsorolt szolgáltatásokra vonatkozóan megállapított nemzetközi tarifák alapján kerül lebonyolításra a CCITT, az OSzSz és más olyan illetékes szervezetek ajánlásainak figyelembevételével, amelyeknek mindkét Szerződő Fél tagja.
A Szerződő Felek postaigazgatásai kölcsönös megegyezés alapján állapíthatják meg és változtathatják meg a távközlési szolgáltatásokért járó tarifákat.
A rádióműsor-közvetítő és egyéb távközlési csatornák bérlete a CCITT, az OSzSz és más illetékes szervezetek ajánlásainak megfelelően történik.
A két Fél postaigazgatásai törekednek kölcsönösen előnyös díjak bevezetésére.
4. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai maximális segítséget nyújtanak egymásnak a harmadik országokba szóló vagy azokból eredő táviratok, távbeszélgetések, telexközlemények, valamint rádió- és televízóközvetítések saját területükön át történő tranzitálásában.
5. cikk
A Szerződő Felek egyikének vagy mindkét Szerződő Félnek a területén át tranzitált távíró-, telex-, képtávíró- és távbeszélőforgalom összdíjai, valamint a díjak feosztása a CCITT, az OSzSz és más illetékes szervezetek ajánlásainak megfelelően kerül megállapításra.
6. cikk
A végpontok közötti minden operatív távközlési tevékenység lebonyolítására az orosz nyelvet használják.
7. cikk
Minden távirat szövegét a latin ábécé betűivel kell leírni.
Postaforgalom
8. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai elősegítik a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság közötti postai kapcsolatok kibővítését, a postaszállítás meggyorsítását és a postai küldemények kicserélésével kapcsolatos formaságok minden lehetséges eszközzel történő kölcsönös könnyítését.
9. cikk
A postai díjak az Egyetemes Postaegyesületnek, az OSzSz-nek és más illetékes nemzetközi szervezeteknek a Szerződő Felek postaigazgatásai által elfogadott rendelkezéseivel összhangban kerülnek megállapításra.
Mindkét Fél törekszik kölcsönösen előnyös díjak bevezetésére.
10. cikk
A kölcsönös légipostai forgalomban a belföldi légijáratokon való továbbszállítás díjtalanul történik. A Magyar Népköztársaság részéről kicserélőhivatalként BUDAPEST, a Mongol Népköztársaság részéről ULÁNBÁTOR kerül kijelölésre.
11. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai lehetővé teszik a rendes levélzárlatokban olyan külön levélcsomag elhelyezését, amelynek címzettje a Mongol Népköztársaság magyarországi diplomáciai és kereskedelmi képviselete, illetve a Magyar Népköztársaság mongóliai diplomáciai és kereskedelmi képviselete.
A Szerződő Felek postaigazgatásai ellenőrzik az ilyen posta időben történő továbbítását és a címzettnek való kézbesítését.
A hírközlési szolgáltatások elszámolása
12. cikk
A jelen Egyezményben szabályozott hírközlési szolgáltatások elszámolása a Szerződő Felek között az alábbi módon történik:
– a Szerződő Felek területén át harmadik országokba szóló tranzitforgalom esetében átváltható rubelben a fizetés napján érvényben levő kölcsönös áruszállítási megállapodással összhangban,
– a Mongol Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti közvetlen végforgalom esetében az azon Megállapodással összhangban nyitott számlák alapján, amelyet a szocialista országok kormányai 1963. február 8-án kötöttek a nem-kereskedelmi jellegű fizetések elszámolása tárgyában.
Műszaki-tudományos együttműködés
13. cikk
A Szerződő Felek minden módon elősegítik a postaigazgatásaik közötti műszaki-tudományos együttműködést, nevezetesen állandó munkakapcsolatok létesítését a tudományos kutatóintézetek, postaszervek és szakértők között a híradástechnika legidőszerűbb kérdéseinek kidolgozása, a két ország hírközlőeszközeinek működésével való megismerkedés céljából, továbbá a tapasztalatok, a műszaki információ, valamint a postai és távközlési műszaki és üzemviteli kérdésekre vonatkozó utasítások és igazgatási dokumentáció kicserélése céljából.
A Mongol Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti postai és távközlési műszaki-tudományos együttműködés lebonyolításának rendjét a Szerződő Felek postaigazgatásai megegyezés szerint határozzák meg.
14. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai konzultációt folytatnak a postai és távközlési nemzetközi szervezetek tevékenységével kapcsolatban őket érintő kérdések tárgyában.
Záró rendelkezések
15. cikk
A hírközlési szolgálatok létesítése és üzemeltetése során a Szerződő Felek postaigazgatásai figyelembe veszik valamennyi illetékes nemzetközi szervezet megfelelő ajánlásait és szabályzatainak rendelkezéseit.
16. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai és postaszervei közötti szolgálati levelezés, táviratváltás és távbeszélgetés díjmentes.
17. cikk
A jelen Egyezményt meghatározatlan időre kötik és aláírása napján lép érvénybe. Az Egyezményt a Szerződő Felek bármelyike felmondhatja. Ebben az esetben az Egyezmény attól a naptól számított hat hónap elteltével veszti érvényét, amelyen a másik Szerződő Fél megkapja az Egyezmény felmondásáról szóló írásbeli értesítést.
18. cikk
A jelen Egyezmény esetleges megváltoztatása vagy kiegészítése a Szerződő Felek között munkakapcsolatok útján kerül egyeztetésre.
19. cikk
A jelen Egyezmény aláírásának napjától kezdve érvényüket vesztik a Magyar Népköztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma és a Mongol Népköztársaság Közlekedés- és Postaügyi Minisztériuma között a posta- és csomagforgalomról, valamint a távíró- és távbeszélőforgalomról szóló 1959. május 29-én aláírt Megállapodások.
20. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai az Egyezmény hatálybalépése után is alkalmazandó kezelési és díjszabási rendelkezéseket munkakapcsolatok útján egyeztetik egymással.
Készült Budapesten, 1973. január hó 19-én két példányban, mindegyik mongol, magyar és orosz nyelven. Mind a három szöveg azonos érvényű.
Az Egyezmény értelmezésében mutatkozó eltérések esetén az orosz nyelvű szöveg a döntő.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1973. évi január hó 19. napjától kell alkalmazni.

(2)4 E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Mongol Népöztársaság elnevezése Mongol Köztársaságra változott.

3

Kihirdetve a Magyar Közlöny 1973. évi 35. számában. A rendeletet a 2017: CLXXVI. törvény 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 24. napjával.

4

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.