• Tartalom
Oldalmenü

5/1973. (II. 7.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének2 Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről3

2014.09.05.

1. § A Minisztertanács a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a postai és távközlési együttműködés tárgyában Budapesten, az 1972. évi október hó 13. napján aláírt egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége
és a Magyar Népköztársaság közötti
postai és távközlési együttműködésről
A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya azon óhajtól vezettetve, hogy a két ország közötti postai és távközlési együttműködést kibővítik és megerősítik, elhatározták a jelen Egyezmény megkötését és kinevezték meghatalmazottaikat:
a Szovjetunió Kormánya részéről
N.D. Pszurcev, posta- és távközlési minisztert,
a Magyar Népköztársaság Kormánya részéről
dr. Csanádi György közlekedés- és postaügyi minisztert,
akik megfelelő formában és teljes rendben talált megbízólevelük kicserélése után az alábbiakban állapodtak meg:
Távközlés
1. cikk
A Szerződő Felek minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy javítsák a két ország között üzemben levő összeköttetések minőségét, azok kellő műszaki állapotának és zavaratalan működésének biztosítása céljából.
2. cikk
A Szerződő Felek növelni fogják a két ország közötti távbeszélő-, távíró-, telex-, rádió- és televízió-műsorközvetítő csatornák számát. Az egyes intézkedések végrehajtásának határidőit a két Szerződő Fél postaigazgatása egymás között egyezteti.
3. cikk
A távbeszélő-, távíró-, telex- és képtávíró-forgalom legbonyolítása, valamint a rádió- és televízióközvetítésekre, továbbá más távközlési fajtákra szolgáló csatornák bérbeadása a Nemzetközi Távközlési Egyezményhez csatolt szabályzatok és a Nemzetközi Távközlési Egyesült egyéb okirataiban, valamint az OSzSz4 vonatkozó határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján történik, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.
4. cikk
A távközlési szolgáltatásokért járó díjakat a nemzetközi szabályzatokban, a Nemzetközi Távközlési Egyesület ajánlásaiban valamint az OSzSz határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján állapítják meg, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.
A Szerződő Felek postaigazgatásai törekednek a mindkét Fél számára előnyös díjak bevezetésére.
5. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai maximálisan segítik egymást a harmadik országba szóló, vagy azokból induló távíró-, telex- és távbeszélő-forgalom, továbbá a rádió- és televízióközvetítések saját területükön való tranzitálásában.
Postaforgalom
6. cikk
A Szerződő Felek elősegítik a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság között a postai összeköttetések bővítését, a postaszállítás gyorsítását és a levélpostai küldemények forgalmában jelenleg érvényes szabályok egyszerűsítését. Az egyes intézkedések végrehajtásának határidőit a két Szerződő Fél postaigazgatása egymás között egyezteti.
7. cikk
A postai díjakat az Egyetemes Postaegyesület okirataiban, valamint az OSzSz határozataiban és ajánlásaiban foglalt rendelkezések alapján állapítják meg, amelyeket a Szerződő Felek elfogadtak.
A Szerződő Felek postaigazgatásai törekednek a mindkét Fél számára előnyös díjak beveztésére.
8. cikk
A légipostával küldött csomagok és levélpostai küldemények kölcsönös forgalmában a belföldi légijáratokon ingyenes továbbszállítást biztosítanak.
9. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai maximálisan segítik egymást a harmadik országokba szóló, vagy harmadik országból eredő közvetlen levél- és csomagzárlatok saját területükön való tranzitálásában.
Postai és távközlési szolgáltatások elszámolása
10. cikk
A jelen Egyezmény által előírt postai és távközlési szolgáltatások díjainak megállapítása aranyfrankban történik.
Műszaki-tudományos együttműködés
11. cikk
1. A két Szerződő Fél postaigazgatása fejleszti a kétoldalú műszaki-tudományos együttműködést, amelynek célja a híradástechnika és tervezés fejlesztése, valamint a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság közötti postai és távközlési összeköttetések üzemének javítása és az összeköttetések bővítése.
2. A Szerződő Felek postaigazgatásai állandó kapcsolatot tartanak egymással és elősegítik a kapcsolatok kialakulását az általuk irányított tudományos kutatóintézetek, intézmények és szervek között abból a célból, hogy megvizsgálják az aktuális híradástechnikai problémákat, megismerkedjenek mindkét postaigazgatás berendezéseinek és létesítményeinek működésével, vélemény- és szakembercserét folytassanak ezeknek a kérdéseknek a körében, instrukciókat és hivatalos anyagokat cseréljenek egymás közt a posta és távközlés műszaki és üzemviteli kérdései tárgyában.
12. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásainak műszaki-tudományos együttműködése azok szerint a tervek szerint történik, amelyeket közös megegyezéssel megállapított módon állítanak össze és hagynak jóvá a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és a Magyar Népköztársaság közötti műszaki-tudományos együttműködés lebonyolításának feltételeivel összhangban.
Záró rendelkezések
13. cikk
A Szerződő Felek postaigazgatásai konzultációkat folytatnak egymással a nemzetközi postai, távközlési, rádió- és televízió-műsorszóró szervezetek tevékenységi köréből őket érintő kérdésekről.
14. cikk
A postai és távközlési összeköttetések létesítése és üzemeltetése során a Szerződő Felek postaigazgatásai a Nemzetközi Távközlési Egyesületnek és az Egyetemes Postaegyesületnek a Szerződő Felekre nézve kötelező egyezményeit, megállapodásait és szabályzatait alkalmazzák.
15. cikk
A postai és távközlési forgalom jelen Egyezményben nem említett üzemeltetését és szervezését a Szerződő Felek postaigazgatásai Végrehajtási jegyzőkönyvben szabályozzák, amely az Egyezménnyel egyidőben lép életbe, s az Egyezmény érvényességi idejére terjed ki.
16. cikk
1. A Szerződő Felek postaigazgatásai és postai intézményei közötti szolgálati levél- és táviratváltás, távbeszélgetés, valamint a felületi vagy légiúton küldött szolgálati csomagok szállítása ingyenesen történik.
2. Minden szolgálati levelezés orosz, magyar és francia nyelven folyik.
3. A műszaki-tudományos együttműködés keretében folytatott dokumentáció- és információcsere a Felek megállapodása szerinti nyelveken történik.
17. cikk
1. Jelen Egyezményt határozatlan időre kötik, és aláírása napján lép életbe.
2. Az Egyezményt a Szerződő Felek bármelyike felmondhatja, ebben az esetben az Egyezmény hat hónap múltával veszti érvényét attól a naptól számítva, amelyen a másik Szerződő Fél a felmondásról szóló értesítést megkapja.
3. A Szerződő Felek jelen Egyezményben szükség esetén közös megegyezéssel változtatásokat és kiegészítéseket eszközölhetnek.
18. cikk
Jelen Egyezmény aláírásának napjától érvényét veszti a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége és Magyarország között 1947. szeptember 22-én a postai, távbeszélő- és távírókapcsolatok felvétele tárgyában kötött Megállapodás, valamint az ehhez tartozó Zárójegyzőkönyv.
Készült Budapesten, 1972. október 13-án két példányban, mindegyik példány orosz és magyar nyelven; mindkét szöveg azonos érvényű.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban az 1972. évi október hó 13. napjától kell alkalmazni.

(2)5 E rendelet végrehajtásáról az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a postaügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének államisága megszűnt. Az államutódlást külön megállapodások rendezik.

3

Kihirdetve a Magyar Közlöny 1973. február 7-ei 10. számában.

4

Az „OSzSz” megjelölés a Szocialista Országok Együttműködési szervezete a Posta- és Távközlés területén nevezetű nemzetközi szervezet orosz nyelvű elnevezésének nemzetközileg elfogadott rövidítése.

5

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.