• Tartalom
Oldalmenü

29/1974. (VII. 10.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Mongol Népköztársaság2 Kormánya között az 1972. évi december hó 20. napján Budapesten aláírt egészségügyi együttműködési egyezmény kihirdetéséről3

2014.09.05.

(Az Egyezmény VI. cikke szerinti tájékoztatás 1974. évi március hó 12. napján történt meg.)

1. § A Minisztertanács, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködésről szóló, Budapesten 1972. évi december hó 20. napján aláírt Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett egyezmény magyar nyelvű szövege a következő:

EGYEZMÉNY
a Magyar Népköztársaság Kormánya
és a Mongol Népköztársaság Kormánya között
az egészségügyi együttműködésről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Mongol Népköztársaság Kormánya attól az óhajtól áthatva, hogy elmélyítsék az országaik közötti baráti kapcsolatokat és kiszélesítsék együttműködésüket az egészségvédelem és az orvostudományok terén, elhatározták, hogy egymással egészségügyi együttműködési egyezményt kötnek, és e célból
Meghatalmazottaikként kinevezték
a Magyar Népköztársaság Kormánya:
dr. Szabó Zoltán egészségügyi minisztert,
a Mondol Népköztársaság Kormánya:
dr. Bazarin Demberel egészségügyi minisztert,
akik a jó és kellő alakban talált meghatalmazásaik kicserélését követően az alábbiakban állapodtak meg:
I. cikk
A Szerződő Felek megállapodtak abban, hogy együttműködnek és kicserélik tapasztalataikat az egészségügy minden területén, különösen olyan speciális területeken, mint az egészségvédelem (gyógyszerészet, anya- és gyermekvédelem, szakorvosi ellátás stb.), az orvostudományok, valamint az egészségügyi dolgozók szakosított képzése, továbbképzése terén.
II. cikk
A Szerződő Felek együttműködése az egészségvédelem területén a következőképpen valósul meg:
1. Tájékoztatják egymást alapvető egészségügyi jogszabályaikról és szervezési intézkedéseikről.
2. Kicserélik a gyógyító-megelőző ellátás, valamint az új gyógyszerek alkalmazása terén szerzett tapasztalataikat.
3. Kicserélik a közegészségügyre és a fertőző betegségek elleni védekezésre vonatkozó tapasztalataikat.
4. Kicserélik a tervezés és az orvosi statisztika módszerei tekintetében szerzett tapasztalataikat.
5. Tájékoztatják egymást az egészségügyi felvilágosítási munkáról, és kicserélik az egészségügyi felvilágosítási anyagaikat (plakátok, röplapok, filmek stb.).
6. A Szerződő Felek támogatják egymást az Egészségügyi Világszervezetben és más nemzetközi orvostudományi szervezetekben a közös érdekeiket érintő kérdésekben.
III. cikk
A Szerződő Felek együttműködése az orvostudomány és az egészségügyi dolgozók képzése és továbbképzése területén a következőképpen valósul meg:
1. Tájékoztatják egymást a képzés, valamint a továbbképzés szervezetéről és módszereiről.
2. Kölcsönösen fogadnak oktatási és tudományos kutatóintézeteikben szakembereket továbbképzés, illetve tapasztalatszerzés céljából.
3. Elősegítik a közvetlen kapcsolatok és együttműködés kialakítását orvostudományi intézeteik között, különösen az alábbi területeken:
a) anya- és gyermekvédelem,
b) sürgősségi ellátás,
c) tudományos kutatómunka.
4. Kicserélik orvosi folyóirataikat.
5. Kicserélik az országaikban nemzetközi részvétellel megrendezésre kerülő kongresszusok, konferenciák, symposiumok naptárát és kölcsönösen meghívják azokra egymás szakembereit.
IV. cikk
1. Mindkét Fél ingyenes egészségügyi ellátásban részesíti a másik Fél heveny megbetegedésben szenvedő vagy halaszthatatlan orvosi beavatkozást igénylő állampolgárait, akik területén ideiglenesen tartózkodnak.
2. A Szerződő Felek lehetővé teszik betegek fogadását speciális gyógykezelés céljából olyan esetekben, amikor a szükséges gyógykezelés a beteg hazájában nem biztosítható.
V. cikk
Ennek az Egyezménynek a végrehajtásáról a Szerződő Felek egészségügyi minisztériumai gondoskodnak. E célból a minisztériumok munkaterveket készítenek. A munkatervek tartalmazzák az együttműködés pénzügyi feltételeit is.
VI. cikk
Ez az Egyezmény azon a napon lép hatályba, amikor a Szerződő Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy az Egyezmény jóváhagyása megtörtént.
Az Egyezmény öt évig marad érvényben. Amennyiben az Egyezményt a Szerződő Felek egyike sem mondja fel legalább hat hónappal a határidő lejárta előtt, az további öt-öt évig marad érvényben.
Ez az Egyezmény Budapesten, az 1972. évi december hó 20. napján, két eredeti példányban készült, mindkettő magyar, mongol és orosz nyelven. A magyar és a mongol szöveg egyaránt hiteles. Az Egyezmény értelmezése során felmerülő eltérés esetén az orosz nyelvű szöveg magyarázó jelleggel bír.
(Aláírások.)

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1974. március hó 12. napjától kell alkalmazni.

(2)4 A rendelet végrehajtásáról az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A Mongol Népköztársaság elnevezése Mongol Köztársaságra változott.

3

Kihirdetve a Magyar Közlöny 1974. évi 49. számában. A rendeletet a 2017: CLXXVI. törvény 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 24. napjával.

4

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.