• Tartalom
Oldalmenü

49/1974. (XII. 24.) MT rendelet

a Magyar Népköztársaság1 Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött, az 1973. évi május hó 22. napján Berlinben aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről2

2014.09.05.

(A Jegyzőkönyv 6. Cikke szerinti okiratok kicserélése az 1974. évi július hó 2. napján történt meg.)

1. § A Minisztertanács, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről létrejött és Berlinben, az 1973. évi május hó 22. napján aláírt Jegyzőkönyvet e rendelettel kihirdeti.

2. § Az 1. §-ban említett Jegyzőkönyv magyar nyelvű szövege a következő:

„Jegyzőkönyv
a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között, a Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság középiskoláiban, szakközépiskoláiban, főiskoláin és egyetemein folytatott tanulmányok befejezéséről, valamint a tudományos fokozatok és címek megszerzéséről kiállított okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya a két állam által Berlinben, az 1967. évi július hó 7. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény céljaival összhangban a következőkben állapodtak meg:
1. cikk
A Magyar Népköztársaságban a gimnázium és a szakközépiskola eredményes elvégzéséről kiállított érettségi bizonyítványok, valamint a Német Demokratikus Köztársaságban a kibővített politechnikai középiskola 12. osztályának, valamint az üzemi szakmunkásképző 13. osztályának eredményes elvégzését igazoló érettségi bizonyítványok egymással egyenértékűek és tanúsítják, hogy ezeknek a tulajdonosai olyan képzésben részesültek, amely a két államban az 1. számú Függelékben felsorolt felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányokhoz szükséges.
A Magyar Népköztársaság gimnáziumainak és szakközépiskoláinak eredményes elvégzéséről kiállított érettségi bizonyítványok a Német Demokratikus Köztársaságban az üzemmérnök-képző iskolai, vagy szakiskolai tanulmányok folytatását is lehetővé teszik.
2. cikk
A Magyar Népköztársaság, illetve a Német Demokratikus Köztársaság 2. számú Függelékben felsorolt intézményeiben folytatott tanulmányok eredményes befejezéséről kiállított okiratok egyenértékűek abban az értelemben, hogy tanúsítják, tulajdonosaik a tudományos fokozatok megszerzéséhez szükséges képzésben részesültek.
3. cikk
A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 3. számú Függelékben felsorolt főiskoláin, illetve üzemmérnökképző iskoláin vagy szakiskoláin folytatott tanulmányok eredményes befejezéséről kiállított okiratok csak a munkakörök betöltése szempontjából tekinthetők egymással egyenértékűnek.
4. cikk
A Magyar Népköztársaságban és a Német Demokratikus Köztársaságban odaítélt alábbi címek és tudományos fokozatok egymással egyenértékűek:

NDK

MNK

docens

egyetemi docens

egyetemi rendes tanár

egyetemi tanár

címzetes egyetemi tanár

címzetes egyetemi tanár

a tudományág doktora (Dr.)

a tudományok kandidátusa

a tudományok doktora (Dr. sc.)

a tudományok doktora

5. cikk
A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság illetékes minisztériumai kicserélik a jelen Jegyzőkönyv alkalmazásához szükséges, az 1–4. cikkekben megnevezett okiratok mintapéldányait, kölcsönösen tájékoztatják egymást az 1–3. számú Függelékekben felsorolt oktatási intézmények tekintetében beállott változásokról, továbbá biztosítják a jelen Jegyzőkönyv alkalmazása során nyert tapasztalatok és információk cseréjét.
6. cikk
Ez a Jegyzőkönyv a Szerződő Felek Kormányának jóváhagyása után a jóváhagyásról szóló okiratok kicserélésének napján lép hatályba és határozatlan időre szól.
Hatályát veszti azonban attól a naptól számított egy év elteltével, amikor a Szerződő Felek egyike azt írásban felmondja.
Készült Berlinben, 1973. évi május hó 22. napján, két példányban, magyar és német nyelven; mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Népköztársaság Kormánya részéről:

A Német Demokratikus Köztársaság Kormánya részéről:

Dr. Polinszky Károly s. k.,

Günter Bernhart s. k.,

A Magyar Népköztársaság Művelődésügyi Minisztériumának miniszterhelyettese

A Német Demokratikus Köztársaság Felső- és Szakoktatásügyi Minisztériumának államtitkára

Egyetemek
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2. József Attila Tudományegyetem, Szeged
3. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
4. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest
5. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozata, Pécs
6. Pécsi Tudományegyetem, Pécs
7. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest
8. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
9. Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém
10. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
11. Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen
12. Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs
13. Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged
14. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
15. Agrártudományi Egyetem, Debrecen
16. Agrártudományi Egyetem, Keszthely
17. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
18. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
19. Kertészeti Egyetem, Budapest
Egyetemi jellegű főiskolák
20. Iparművészeti Főiskola, Budapest
21. Képzőművészeti Főiskola, Budapest
22. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
23. Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest
Főiskolák
24. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza
25. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger
26. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs
27. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged
28. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
29. Testnevelési Főiskola, Budapest
30. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
31. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét
32. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest
33. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr
34. Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
35. Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Kara, Baja
36. Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara, Dunaújváros
37. Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kara, Kazincbarcika
38. Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
39. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
40. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
41. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
42. Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Főiskola, Budapest
43. Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
44. Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
45. Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
46. Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Kara, Szarvas
47. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Mezőtúr
48. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Körmend
49. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Agronómiai Főiskolai Kara, Nagykanizsa
50. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szaka, Keszthely
51. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara, Székesfehérvár
52. Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Üzemmérnöki Szaka, Sopron
53. Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara, Kecskemét
54. Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kara, Gyöngyös
55. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzemgazdasági Üzemmérnöki Szaka, Zsámbék
Felsőfokú intézetek
56. Bajai Tanítóképző Intézet, Baja
57. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Tanítóképző Intézete, Nyíregyháza
58. Budapesti Tanítóképző Intézet, Budapest
59. Debreceni Tanítóképző Intézet, Debrecen
60. Esztergomi Tanítóképző Intézet, Esztergom
61. Győri Tanítóképző Intézet, Győr
62. Jászberényi Tanítóképző Intézet, Jászberény
63. Kaposvári Tanítóképző Intézet, Kaposvár
64. Sárospataki Tanítóképző Intézet, Sárospatak
65. Szombathelyi Tanítóképző Intézet, Szombathely
66. Bessenyei György Tanárképző Főiskola Óvónőképző Intézete, Hajdúböszörmény
67. Kecskeméti Óvónőképző Intézet, Kecskemét
68. Soproni Óvónőképző Intézet, Sopron
69. Szarvasi Óvónőképző Intézet, Szarvas
70. Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézete, Budapest
Egyetemek és főiskolák
1. Berlini Humboldt Egyetem
2. Karl-Marx-Egyetem, Leipzig
3. Műszaki Egyetem, Dresden
4. Halle-Wittenbergi Martin-Luther-Egyetem, Halle
5. Friedrich-Schiller-Egyetem, Jena
6. Rostocki Egyetem
7. Ernst-Moritz-Arndt-Egyetem, Greifswald
8. Műszaki Főiskola, Karl-Marx-Stadt
9. Otto von Guericke Műszaki Főiskola, Magdeburg
10. Műszaki Főiskola, Ilmenau
11. Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola, Berlin
12. Friedrich List Közlekedési Főiskola, Dresden
13. Freibergi Bányászati Akadémia
14. Karl Schorlemmer Vegyipari Műszaki Főiskola, Merseburg
15. Építészeti és Építőipari Főiskola, Weimar
16. Építőipari Főiskola, Leipzig
17. Kereskedelmi Főiskola, Leipzig
18. Carl Gustav Orvostudományi Akadémia, Dresden
19. Orvostudományi Akadémia, Erfurt
20. Orvostudományi Akadémia, Magdeburg
21. Üzemmérnök-képző Főiskola, Köthen
22. Üzemmérnök-képző Főiskola, Zittau
23. Üzemmérnök-képző Főiskola, Leipzig
24. Üzemmérnök-képző Főiskola, Wismar
25. Üzemmérnök-képző Főiskola, Mittweida
26. Üzemmérnök-képző Főiskola, Zwickau
27. Hajózási Üzemmérnök-képző Főiskola, Warnemünde-Wustrow, Warnemünde
28. Üzemmérnök-képző Főiskola, Cottbus
29. Üzemmérnök-képző Főiskola, Dresden
30. Üzemmérnök-képző Főiskola, Berlin-Wartenberg
31. Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Főiskolája, Meissen
32. Mezőgazdasági és Élelmiszergazdasági Főiskola, Bernburg
33. Liselotte Herrmann Pedagógiai Főiskola, Güstrow
34. Clara Zetkin Pedagógia Főiskola, Leipzig
35. Nadeshda Konstantinowna Krupskaja Pedagógiai Főiskola, Halle
36. Erich Weinert Pedagógiai Főiskola, Magdeburg
37. Karl Liebknecht Pedagógiai Főiskola, Potsdam, Potsdam-Sanssouci
38. Karl-Friedrich-Wilhelm-Wander Pedagógiai Főiskola, Dresden
39. Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főiskola, Erfurt/Mühlhausen Erfurt
40. Német Testnevelési Főiskola, Leipzig
Pedagógiai intézetek
41. Ernst Schneller Pedagógiai Intézet, Zwickau
42. Pedagógiai Intézet, Köthen
Művészeti főiskolák
43. Hans Eisler Német Zeneművészeti Főiskola, Berlin
44. Felix-Mendelssohn–Bartholdy Zeneművészeti Főiskola, Leipzig
45. Carl-Maria-von-Weber Főiskola, Dresden
46. Franz-Liszt Főiskola, Weimar
47. Művészeti Főiskola, Berlin
48. Képzőművészeti Főiskola, Dresden
49. Grafikai és Könyvművészeti Főiskola, Leipzig
50. Ipari Formatervezési Főiskola,
51. Hans Ottó Színházművészeti Főiskola, Leipzig
52. Az NDK Film- és Televíziós Főiskolája, Potsdam-Babelsberg
Egyetemek
1. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
2. József Attila Tudományegyetem, Szeged
3. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
4. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest
5. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Kihelyezett Tagozata, Pécs
6. Pécsi Tudományegyetem, Pécs
7. Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest
8. Nehézipari Műszaki Egyetem, Miskolc
9. Veszprémi Vegyipari Egyetem, Veszprém
10. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest
11. Debreceni Orvostudományi Egyetem, Debrecen
12. Pécsi Orvostudományi Egyetem, Pécs
13. Szegedi Orvostudományi Egyetem, Szeged
14. Agrártudományi Egyetem, Gödöllő
15. Agrártudományi Egyetem, Debrecen
16. Agrártudományi Egyetem, Keszthely
17. Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
18. Erdészeti és Faipari Egyetem, Sopron
19. Kertészeti Egyetem, Budapest
Egyetemi jellegű főiskolák
20. Iparművészeti Főiskola, Budapest
21. Képzőművészeti Főiskola, Budapest
22. Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, Budapest
23. Színház- és Filmművészeti Főiskola, Budapest
Főiskolák
24. Bessenyei György Tanárképző Főiskola, Nyíregyháza
25. Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger
26. Pécsi Tanárképző Főiskola, Pécs
27. Szegedi Tanárképző Főiskola, Szeged
28. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest
29. Testnevelési Főiskola, Budapest
30. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
31. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét
32. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest
33. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr
34. Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
35. Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Kara, Budapest
36. Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara, Dunaújváros
37. Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kara, Kazincbarcika
38. Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
39. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
40. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
41. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
42. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
43. Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
44. Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
45. Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
46. Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Kara, Szarvas
47. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Mezőtúr
48. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Körmend
49. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Agronómiai Főiskolai Kara, Nagykanizsa
50. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szaka, Keszthely
51. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara, Székesfehérvár
52. Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Üzemmérnöki Szaka, Sopron
53. Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara, Kecskemét
54. Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kara, Gyöngyös
55. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzemgazdasági Üzemmérnöki Szaka, Zsámbék
Egyetemek és főiskolák
1. Berlini Humboldt Egyetem
2. Karl-Marx-Egyetem, Leipzig
3. Műszaki Egyetem, Dresden
4. Halle-Wittenbergi Martin-Luther-Egyetem, Halle
5. Friedrich-Schiller-Egyetem, Jena
6. Rostocki Egyetem
7. Ernst-Moritz-Arndt-Egyetem, Greifswald
8. Műszaki Főiskola, Karl-Marx-Stadt
9. Otto von Guericke Műszaki Főiskola, Magdeburg
10. Műszaki Főiskola, Ilmenau
11. Bruno Leuschner Közgazdasági Főiskola, Berlin
12. Friedrich List Közlekedési Főiskola, Dresden
13. Freibergi Bányászati Akadémia
14. Karl Schorlemmer Vegyipari Műszaki Főiskola, Merseburg
15. Építészeti és Építőipari Főiskola, Weimar
16. Építőipari Főiskola, Leipzig
17. Kereskedelmi Főiskola, Leipzig
18. Carl Gustav Orvostudományi Akadémia, Dresden
19. Orvostudományi Akadémia, Erfurt
20. Orvostudományi Akadémia, Magdeburg
21. Üzemmérnök-képző Főiskola, Köthen
22. Üzemmérnök-képző Főiskola, Zittau
23. Üzemmérnök-képző Főiskola, Leipzig
24. Üzemmérnök-képző Főiskola, Wismar
25. Üzemmérnök-képző Főiskola, Mittweida
26. Üzemmérnök-képző Főiskola, Zwickau
27. Hajózási Üzemmérnök-képző Főiskola, Warnemünde-Wustrow, Warnemünde
28. Üzemmérnök-képző Főiskola, Cottbus
29. Üzemmérnök-képző Főiskola, Dresden
30. Üzemmérnök-képző Főiskola, Berlin-Wartenberg
31. Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Főiskolája, Meissen
32. Mezőgazdasági és Élelmiszer-gazdasági Főiskola, Bernburg
33. Liselotte Herrmann Pedagógiai Főiskola, Güstrow
34. Clara Zetkin Pedagógiai Főiskola, Leipzig
35. Nadeshda Konstantinowna Krupskaja Pedagógiai Főiskola, Halle
36. Erich Weiner Pedagógiai Főiskola, Magdeburg
37. Karl Liebknecht Pedagógiai Főiskola, Potsdam, Potsdam-Sanssouci
38. Karl-Friedrich-Wilhelm-Wander Pedagógiai Főiskola, Dresden
39. Dr. Theodor Neubauer Pedagógiai Főiskola, Erfurt/Mühlhausen Erfurt
40. Német Testnevelési Főiskola, Leipzig
Pedagógiai intézetek
41. Ernst Schneller Pedagógiai Intézet, Zwickau
42. Pedagógiai Intézet, Köthen
1. Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola, Budapest
2. Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola, Kecskemét
3. Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola, Budapest
4. Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr
5. Pollack Mihály Műszaki Főiskola, Pécs
6. Budapesti Műszaki Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Kara, Budapest
7. Nehézipari Műszaki Egyetem Kohó- és Fémipari Főiskolai Kara, Dunaújváros
8. Nehézipari Műszaki Egyetem Vegyipari Automatizálási Főiskolai Kara, Kazincbarcika
9. Könnyűipari Műszaki Főiskola, Budapest
10. Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskola, Budapest
11. Külkereskedelmi Főiskola, Budapest
12. Pénzügyi és Számviteli Főiskola, Budapest
13. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Budapest
14. Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár
15. Élelmiszeripari Főiskola, Szeged
16. Mezőgazdasági Főiskola, Nyíregyháza
17. Debreceni Agrártudományi Egyetem Öntözéses-Meliorációs Főiskolai Kara, Szarvas
18. Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Mezőtúr
19. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kara, Körmend
20. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Agronómiai Főiskolai Kara, Nagykanizsa
21. Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Üzemmérnöki Szaka, Keszthely
22. Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kara, Székesfehérvár
23. Erdészeti és Faipari Egyetem Faipari Üzemmérnöki Szaka, Sopron
24. Kertészeti Egyetem Kertészeti Főiskolai Kara, Kecskemét
25. Kertészeti Egyetem Kertészeti és Agronómiai Főiskolai Kara, Gyöngyös
26. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Üzemgazdasági Üzemmérnöki Szaka, Zsámbék
1. Energiagazdasági Üzemmérnök-képző Iskola, Markleeberg
2. Ernst Thälmann Bányászati és Energiaipari Üzemmérnök-képző Iskola, Senftenberg
3. Hengerészeti és Kohászati Üzemmérnök-képző Iskola, Riesa
4. Automatizálási és Anyagtechnológiai Üzemmérnök-képző Iskola, Hennigsdorf
5. Vegyészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Berlin
6. Gumi és Műanyag-technológiai Üzemmérnök-képző Iskola, Fürstenwalde-/Spree
7. Justus von Liebig Vegyészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Magdeburg
8. Üzemmérnök-képző Iskola, Leuna
9. Mérnök-pedagógus-képző Intézet, Magdeburg
10. Elektrotechnikai és Gépészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Eisleben
11. Carl-Zeiss Tudományos Műszergyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Unterwellenborn
12. Gépgyártási és Elektrotechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Berlin
13. Hanno Günther Elektrotechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Velten-Hohenschöpping
14. Finommechanikai Üzemmérnök-képző Iskola, Glashütte
15. Friedrich Engels Elektronikai és Információ-feldolgozási Üzemmérnök-képző Iskola, Görlitz
16. Elektrotechnikai és Kerámiai Üzemmérnök-képző Iskola, Hermsdorf
17. Közgazdasági Főiskola, Rodewisch
18. Mérnökpedagógus-képző Intézet, Gotha
19. Georg Schwarz Öntödetechnikai Főiskola, Leipzig
20. Gépgyártás- és Elektrotechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Magdeburg
21. Hajógyártástechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Rostock
22. Walter Ulbricht Nehézipari Üzemmérnök-képző Iskola, Rosswein
23. Gépészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Wildau
24. Rudolf Diesel Erő- és Munkagépészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Meissen
25. Ipari Berendezési Mérnök-képző Iskola, Glauchau
26. Gépgyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Schwerin
27. Gépgyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Breitenbrunn
28. Gépgyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Bautzen
29. Gépgyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Schmalkalden
30. Gépgyártási Üzemmérnök-képző Iskola, Leipzig
31. Közgazdasági Szakiskola, Plauen
32. Mérnökpedagógus-képző Intézet, Karl-Marx-Stadt
33. Papír- és Csomagolástechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Altenburg
34. Ruházati Műszaki Üzemmérnök-képző Iskola, Berlin
35. Textiltechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Reichenbach
36. Textiltechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Forst
37. Bőripari Üzemmérnök-képző Iskola, Weissenfels
38. Faipari Üzemmérnök-képző Iskola, Dresden
39. Gépipari és Játékforma-tervezési Üzemmérnök-képző Iskola, Sonneberg
40. A Német Bőripari Intézet Üzemmérnök-képző Iskolája, Freiberg
41. Műszaki Üvegfeldolgozó Üzemmérnök-képző Iskola, Ilmenau
42. Üvegtechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Weisswasser
43. Élelmezésipari Üzemmérnök-képző Iskola, Dippoldiswalde
44. Építőanyag-technológiai Üzemmérnök-képző Iskola, Apolda
45. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Berlin
46. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Erfurt
47. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Gotha
48. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Cottbus
49. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Leipzig
50. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Magdeburg
51. Építőipari Üzemmérnök-képző Iskola, Neustrelitz
52. Közlekedéstechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Dresden
53. Szállítástechnikai Üzemmérnök-képző Iskola, Gotha
54. Rosa Luxemburg Német Postai Üzemmérnök-képző Iskola, Leipzig
55. Meliorációs Üzemmérnök-képző Iskola, Greifswald-Eldena
56. Mérnökpedagógus-képző és Továbbképző Intézet, Schwerin-Paulschöhe
57. Agrármérnök-képző Iskola, Zierow
58. Állategészségügyi Üzemmérnök-képző Iskola, Rostock
59. Nicos Belojannis Agrármérnök-képző Iskola, Güstrow-Bockhorst
60. Agrármérnök-képző Iskola, Malchow
61. Agrármérnök-képző Iskola, Prenzlau
62. Agrármérnök-képző Iskola, Tollenseheim
63. Robert Neddermeyer Agrármérnök-képző Iskola, Oranienburg-Luisenhof
64. Agrármérnök-képző Iskola, Beelitz
65. Peter Josef Lenné Kertészeti Üzemmérnök-képző Iskola Werder/Havel
66. Ehrenfried Joop Agrármérnök-képző Iskola, Fürstenwalde/Spree
67. Agrármérnök-képző Iskola, Cottbus
68. Agrármérnök-képző Iskola, Haldensleben
69. Agrármérnök-képző Iskola, Wernigerode
70. Agrármérnök-képző Iskola, Biendorf
71. Agrármérnök-képző Iskola, Naumburg/Saale
72. Walter Ulbricht Agrármérnök-képző Iskola, Weimar
73. Kurt Neubert Állategészségügyi Üzemmérnök-képző Iskola, Beichlingen
74. Kertészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Erfurt
75. Theodor Roemer Agrármérnök-képző Iskola, Stadtroda
76. Agrármérnök-képző Iskola, Bad Liebenstein-Altenstein
77. Agrármérnök-képző Iskola, Bautzen
78. Albrecht Thaer Agrármérnök-képző Iskola, Zschortau
79. Agrármérnök-képző Iskola, Döbeln-Dahlen, Döbeln
80. Agrármérnök-képző Iskola, Altenburg
81. Agrármérnök-képző Iskola, Zug
82. Agrármérnök-képző Iskola, Zwickau
83. M. I. Kalinin Mezőgazdasági-gépészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Friesack
84. Mezőgazdasági-gépészeti Üzemmérnök-képző Iskola, Nordhausen/Harz
85. Edwin Hoernle Agrokémiai és Növényvédelmi Üzemmérnök-képző Iskola, Halle/Saale
86. Gabonatermelési Üzemmérnök-képző Iskola, Greiz
87. Húsipari Üzemmérnök-képző Iskola, Dahlen
88. Tejgazdasági Üzemmérnök-képző Iskola, Halberstadt
89. Folyami Halászati Üzemmérnök-képző Iskola, Storkow-Mark/Hubertushöhe
90. Erdőgazdasági Üzemmérnök-képző Iskola, Raben Steinfeld
91. Erdőgazdasági Üzemmérnök-képző Iskola, Ballenstedt/Harz
92. Erdőgazdasági Üzemmérnök-képző Iskola, Schwarzburg
93. Agrármérnök-képző Iskola, Neugattersleben
94. Mezőgazdasági Kísérleti Üzemmérnök-képző Iskola, Bannewitz
95. Mezőgazdasági Kísérleti Üzemmérnök-képző Iskola, Quedlinburg/Harz
96. Vízgazdálkodási Üzemmérnök-képző Iskola, Magdeburg
97. Élelmiszeripari Üzemmérnök-képző Iskola, Gerwisch
98. Belkereskedelmi Szakiskola, Dresden
99. Vendéglátóipari Szakiskola, Leipzig
100. Közgazdászpedagógus-képző Intézet, Aschersleben
101. Belkereskedelmi Szakiskola, Blankenburg
102. Gyógyszeripari Üzemmérnök-képző Iskola, Leipzig
103. Egészségügyi és Szociális Üzemmérnök-képző Iskola, Potsdam
104. Tudományos Információ- és Könyvtárügyi Szakiskola, Berlin
105. Tudományos Könyvtárügyi Szakiskola, Leipzig
106. Pénzügyi Szakiskola, Gotha
107. Josef Orlopp Külgazdasági Szakiskola, Berlin
108. Adatfeldolgozási Üzemmérnök-képző Iskola, Cottbus
109. Otto Grotewohl Poligráfiai Üzemmérnök-képző Iskola, Leipzig
110. Újságíróképző Szakiskola, Leipzig”

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 1974. július hó 2. napjától kell alkalmazni.

(2)3 A rendelet végrehajtásáról az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

Fock Jenő s. k.,
a Minisztertanács elnöke

1

Az 1989: XXXI. törvény 38. §-ának (1) bekezdése szerint Magyar Népköztársaságon Magyar Köztársaságot kell érteni.

2

A rendeletet a 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2018. július 26. napjával.

3

A 3. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 5. §-a szerint módosított szöveg.